Treść zapytania

1. Jak należy traktować §104.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z zachowaniu co najmniej 0,5 m między bokiem samochodu a ścianą lub słupem?

— Czy przedmiotowe 0,5 m musi być zachowane w przypadku zaparkowanego samochodu idealnie na środku, a może gdy samochód jest zaparkowany w skrajnym położeniu przy linii?

— Czy przedmiotowy warunek jest spełniony w odniesieniu do mojego m. postojowego samochodu, który posiadam (szerokość 1740 mm)?

2. Jak należy mierzyć szerokość m. postojowego nr 5B?

Od słupa do wewnętrznej strony linii, do słupa do osi linii (225 cm), a może od osi słupa do osi linii (240 cm), a może jeszcze inaczej? Podobnie, jak należy mierzyć długość miejsca postojowego?

Stan prawny

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) stanowi:

§.104.3. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem — co najmniej 0,5 m.

Opinia

Z przytoczonego powyżej zapisu wynika, że minimalna szerokość stanowiska postojowego wynosi 2,3 m. Szerokość ta powinna być mierzona w osiach pasów malowanych na posadzce lub pomiędzy krawędzią ściany / słupa a osią pasa malowanego na posadzce (w przypadku stanowiska zlokalizowanego przy ścianie lub słupie). Długość miejsca postojowego wynosi co najmniej 5,0 m, sposób pomiaru analogiczny do pomiaru szerokości miejsca postojowego przytoczonego powyżej.
Również w przypadku samochodu o szerokości 1740 mm (1,74 m) szerokość miejsca postojowego wynosić powinna min. 2,3 m, ponieważ wprawdzie 1,74+0,5=2,24 m, ale jednocześnie spełnić należy wymaganie rozporządzenia o zachowaniu minimalnej szerokości czyli 2,3 m.

Rozporządzenie nie określa, w jaki sposób na miejscu postojowym zaparkowany ma być samochód- w związku z tym może on być zaparkowany dowolnie na całym obszarze wyznaczonym jako miejsce postojowe. Stanowisko postojowe pokazane na załączony do pytania szkicu nie spełnia wymagań rozporządzenia, ponieważ jego szerokość wynosi 225 cm, a więc o 5 cm za mało, a długość 490 cm, a więc o 10 cm za mało.
Warto zwrócić uwagę, że należałoby również sprawdzić szerokość drogi dojazdowej do stanowiska postojowego.

Zgodnie z § 104 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wynosić ona powinna co najmniej 5,7 m (przy parkowaniu prostopadłym).

Na marginesie można dodać, że wkrótce, w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmienią się wymagania odnośnie wymiarów miejsc postojowych. Wg propozycji zmiany rozporządzenia wymiary te wynosić będą co najmniej 2,5 × 5,0m z jednoczesnym zachowaniem odległości między dłuższą krawędzią miejsca postojowego (a nie samochodu, jak do tej pory) a ścianą co najmniej 0,3 m, słupem co najmniej 0,1 m.

 

(JW)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 27 listopada 2017r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii1) z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 1225, Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.]

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje…{more}

1) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).
2) Art. 7 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), która weszła w życie z dniem 20 września 2019 r.; zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, i mogą być w tym czasie zmieniane na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE