Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej

Załącznik nr 129) do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.

Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej

* Objaśnienie skrótów w tabeli:

1) x — oznacza kolejny numer pliku;

2) y — oznacza symbol określający zawartość tomu projektu technicznego zawierającego opracowanie wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności, gdzie:

a) AR — stanowi symbol specjalności architektonicznej,

b) BO — stanowi symbol specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c) BM — stanowi symbol specjalności inżynieryjnej mostowej,

d) BD — stanowi symbol specjalności inżynieryjnej drogowej,

e) BK — stanowi symbol specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

f) BH — stanowi symbol specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,

g) BW — stanowi symbol specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej,

h) BT — stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

i) IS — stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

j) IE — stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych,

k) IN — stanowi symbol specjalności innej niż w lit. a–j,

l) WB — stanowi symbol więcej niż jednej specjalności;

3) z — oznacza datę sporządzenia plików napisaną w formacie rrrr.mm.dd.

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.


29) Dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Pytanie odnośnie zapisów ustawy „Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego”

Załącznik do pytania (maks. 5mb)

ZALOGUJ SIĘ ABY ZADAĆ PYTANIE

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO1)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju2) z dnia 11 września 2020 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii2) z dnia 12 lipca 2022 r., Dz. U. 2022 poz. 1679, Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r.]

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557) zarządza się, co następuje…

1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75).
2) Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Rozwoju i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE