AKTY PRAWNE ZMIENIAJĄCE DOTYCHCZASOWE PRZEPISY
(lista najnowszych ustaw i rozporządzeń, których treść nie została jeszcze zintegrowana w jednolitych tekstach ustaw i rozporządzeń)

Rozporządzenie zmieniające z dnia 27 października 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2442a)
[Dz. U. 2023 poz. 2442, Warszawa, dnia 27 października 2023 r., data wejścia w życie: 2024-04-01]

Rozporządzenie zmieniające z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
[Dz. U. 2023 poz. 2409, Warszawa, dnia 7 listopada 2023 r., data wejścia w życie: 2023-11-22]

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw1557a)
[Dz. U. 2022 poz. 1557, Warszawa, dnia 26 lipca 2022 r.]

 

2442a) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 13 czerwca 2023 r., pod numerem 2023/0368/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 2015/1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2015, str. 1).

1557a) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie przeciwpożarowej oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Prawo w architekturze — Prawo dla Architekta

Zapraszamy do działu prawnego w portalu Architektura & Biznes, w którym oprócz aktualnych zapisów wszystkich newralgicznych dla naszej branży treści ustaw, takich jak: Prawo budowlane, Warunki techniczne, Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo autorskie znajdziecie również interpretacje i opinie ekspertów i rzeczoznawców na temat niuansów i zawiłości prawnych w teorii i praktyce.

Dodatkowo umożliwiamy Wam kontakt z ekspertami i innymi użytkownikami portalu A&B na wspólnym forum.
Zgodność wszystkich publikowanych ustaw z Polskimi i Unijnymi rozporządzeniami i dyrektywami podana jest szczegółowo przy każdej z nich.

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE