Kraków

termin składania prac

05.05.2023

Dwuetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

organizator: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, SARP oddział Kraków

To już drugie podejście do dwuetapowego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie. Tym razem konkurs organizowany jest we współpracy z SARP oddział Kraków. Termin składania wniosków do udziału w konkursie upływa 10 marca br.

To już drugie podejście do konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie. Regulamin wcześniejszego konkursu (ogłoszony w lutym 2022 roku) organizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych, wzbudzał spore zastrzeżenia w środowisku architektonicznym. Na konkurs wpłynęły tylko trzy projekty, a ze względu na odwołania od jego rozstrzygnięcia, oraz niezgodność zgłoszonych projektów z miejscowym planem zagospodarowania „Wesoła — rejon ulicy Kopernika” konkurs został unieważniony w październiku 2022 roku. Pełną treść oświadczenia możecie przeczytać na stronie platformy zakupowej.

O wątpliwościach związanych z ustaleniem MPZP pisał Wiktor Bohenek w artykule NIEWESOŁO NA WESOŁEJ, czyli jak Kraków (nie)radzi sobie z planowaniem przestrzennym.

Tym razem konkurs organizowany jest we współpracy z krakowskim oddziałem SARP i otrzymał numer 1037.

cel

Głównym celem konkursu jest uzyskanie najkorzystniejszej koncepcji zagospodarowania terenu oraz budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie pod względem funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym oraz ekonomicznym. Koncepcja powinna w pełni wykorzystywać możliwości działki oraz nawiązywać do kontekstu istniejącej tkanki miejskiej, oraz być zgodna z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Projekt powinien w możliwie maksymalnym stopniu wykorzystywać wskaźniki powierzchniowe zapisane w MPZP w celu uzyskania jak największej powierzchni użytkowej obiektu.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, ograniczonym i realizacyjnym, tzn. w którym nagrodami są nagrody pieniężne oraz zaproszenie uczestnika konkursu wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie pracy konkursowej.

Inwestycja znajduje się w obszarze strefy buforowej dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także w obszarze wpisanym do rejestru zabytków — zespół urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Wesoła, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-650 (decyzja z dnia 12 lutego 1984 r.).

Przyszłość Wesołej była tematem warsztatów podczas Międzynarodowego Biennale Architektonicznego 2021 w Krakowie. O efektach prac i dyskusji możecie przeczytać w grudniowym wydaniu A&B [zob. A&B 12|2021].

Zakłada się, iż z obecnej lokalizacji do nowego budynku przeniesione zostaną następujące działy:

 • dział obsługi działalności opiniodawczej (ODO),
 • dział biologiczny,
 • dział toksykologiczny,
 • dział chemiczny,
 • pracownia badania pisma ręcznego i dokumentów,
 • pracownia informatyki sądowej.

W budynku znajdować się będzie także część administracyjna, obejmująca działalność kilku komórek organizacyjnych (administracyjnej, gospodarczej, finansowo-księgowej, obsługi informatycznej, ds. jakości).

Koncepcja konkursowa powinna być sumą rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i instalacyjnych gwarantujących: racjonalne koszty inwestycyjne, efektywność energetyczną, optymalny układ funkcjonalny, atrakcyjne i trwałe walory estetyczne oraz najbardziej racjonalne gospodarowanie terenami zielonymi. Jednocześnie wskazane jest, aby nowopowstały obiekt tworzył akcent architektoniczny, podnoszący rangę miejsca, w którym będzie usytuowany.

Jednym z zadań konkursowych jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu inwestycji oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych przestrzeni. W tym zakresie do zadań uczestników konkursu będzie należało ergonomiczne rozmieszczenie w obiekcie programu i funkcji przy zapewnieniu poprawnych oraz preferowanych przez organizatora relacji pomiędzy elementami programu.

Ważnym elementem projektu zagospodarowania terenu jest zieleń, ze względu na walory kompozycyjne, bliskie sąsiedztwo Ogrodu Botanicznego oraz sąsiedztwo „Placu na Wesołej”, który zgodnie ze studium oraz wytycznymi MPZP ma się stać lokalnym centrum.
Projektując budynek, należy przyjąć parametry minimalnych przegród budowlanych oraz maksymalnych wskaźników współczynnika energii pierwotnej budynku (EP), które aktualnie obowiązują.

Układ funkcjonalny powinien uwzględniać uwarunkowania związane z charakterem pracy, specyfiką i przeznaczeniem poszczególnych pracowni laboratoryjnych w obiekcie. Z uwagi na charakter obiektu układ konstrukcyjny ma kluczowe znaczenie dla swobodnej aranżacji przestrzeni laboratoryjnych celem zapewnienia odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymaganiami technicznymi (WT), Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) i norm dotyczących laboratoriów badawczych, w tym wymagania wynikające z akredytacji w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dobrej praktyki laboratoryjnej. Zakładając układ konstrukcyjny, należy wziąć pod uwagę kondygnację podziemną obiektu, gdzie należy przewidzieć m.in. garaż podziemny.

Ważnym warunkiem konkursowym jest to, że w zespole na etapie opracowania koncepcji konkursowej oraz dokumentacji projektowej będzie przynajmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie, polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub współautor), co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie specjalności architektonicznej, na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku, w którym mieszczą się biochemiczne laboratoria badawcze.

Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu wynosi: 110 mln zł brutto.

Maksymalny planowany łączny koszt brutto wykonania przedmiotu usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, nie przekroczy kwoty stanowiącej maksymalnie 5,25% łącznego kosztu realizacji inwestycji brutto — 5 775 000 zł brutto.

Do oceny w konkursie może być dopuszczone wyłącznie opracowanie studialne, które:

 • jest oryginalne (nienaruszające praw majątkowych osób trzecich),
 • nie zawiera koncepcji wcześniej publikowanej,
 • nie narusza zasady anonimowości,
 • jest zgodne z przedmiotem konkursu, o którym mowa w rozdziale II,
 • nie zawiera rozwiązań wariantowych,
 • jest wystarczająco czytelne i kompletne, by przeprowadzić jego ocenę.

Komunikacja odbywa się poprzez platformę konkursową https://epk.sarp.pl

  kalendarium

  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 marca 2023 roku do godz. 12.00,
  • dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 marca 2023 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 21 kwietnia 2023 roku,
  • składanie opracowań studialnych: 5 maja 2023 roku, do 15.00,
  • kwalifikacja do II etapu: do 19 maja 2023 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 23 czerwca 2023 roku,
  • termin składania prac konkursowych: do 14 lipca 2023 roku, do 15.00,
  • ogłoszenie wyników konkursu: 3 sierpnia 2023 roku.

  nagrody

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa przestrzeni i pomieszczeń nowego budynku,
  • poprawność funkcjonalna i zastosowane technologie laboratoriów i pracowni specjalistycznych,
  • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku i w zagospodarowaniu terenu,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji,
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

  Uczestnicy, których prace konkursowe przejdą do II etapu i którzy złożą kompletny projekt, otrzymają 15 tys. zł brutto.

  W konkursie organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

  • I Nagroda — 30 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
  • II Nagroda — 20 tys. zł brutto,
  • III Nagroda — 10 tys. zł brutto.

  sąd konkursowy

  W skład Sądu Konkursowego wchodzi dziewięć osób:

  • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK — przewodnicząca Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
  • dr Piotr Wróbel — sędzia referent, SARP Oddział Kraków,
  • Roman Dziedziejko — SARP Oddział Warszawa,
  • Witold Zieliński — sędzia Konkursowy z ramienia MPOIA RP,
  • mec. Jerzy Bacz — radca prawny,
  • dr Tomasz Kupiec — kierownik Pracowni Genetyki Sądowej,
  • Edyta Rzeszuto — kierowniczka Działu Organizacji i Zarządzania,
  • dr Karolina Sekuła — kierowniczka Pracowni Badania Alkoholu i Narkotyków,
  • prof. Grzegorz Zadora — kierownik Pracowni Badania Mikrośladów.

  Funkcję sędziego rezerwowego pełni dr Wojciech Lachowicz, kierownik Pracowni Analiz Toksykologicznych. Funkcję asystenta sędziego referenta pełni Marek Bystroń z SARP oddział Kraków.

  Funkcję sekretarzy konkursu pełnią: Benita Strzałka-PalecznyMaria Gratkowska z SARP Oddział Kraków.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, materiały do pobrania, wszystkie załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie SARP oddział Kraków.

  warunki

  http://www.sarp.krakow.pl/2023/02/20/konkurs-sarp-nr1037/

  regulamin

  http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/02/IES_Regulamin_Konkursu-1.pdf

  IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
  Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
  DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
  INSPIRACJE