Kraków

termin składania prac

02.06.2022

Dwuetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

organizator: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie | inwestor: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie zorganizował konkurs na projekt nowego budynku laboratoryjno-biurowego. Obiekt, będący drugą siedzibą Instytutu, ma powstać na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego dzielnicy Wesoła, wpisanego do rejestru zabytków.

cel

Celem konkursu jest projekt budynku laboratoryjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacjami wewnętrznymi na potrzeby Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Organizatorzy poszukują najlepszego rozwiązania architektonicznego / koncepcji architektoniczno-urbanistycznej drugiej siedziby Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie.

Projekt powinien wyróżniać się walorami przestrzennymi, architektonicznymi, funkcjonalno-użytkowymi przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych. Organizatorzy oczekują również koncepcji zagospodarowania terenu okalającego działkę konkursową przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 12 w Krakowie, znajdującej się w pobliżu dawnego zespołu klinik Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym. Pierwszy etap konkursu dzieli się na kwalifikacyjny i opracowań studialnych. Oceny opracowań dokona Sąd Konkursowy i do drugiego etapu realizacyjnego zaprosi nie więcej niż dziesięć złożonych projektów.

Koncepcja konkursowa powinna w pełni wykorzystywać możliwości działki, oraz nawiązywać do kontekstu istniejącej tkanki miejskiej oraz być zgodna z wytycznymi MPZP uchwalonymi 1 grudnia 2021 roku.

O wątpliwościać związanych z ustaleniem MPZP pisał Wiktor Bohenek w artykule NIEWESOŁO NA WESOŁEJ, czyli jak Kraków (nie)radzi sobie z planowaniem przestrzennym.

Inwestycja znajduje się w obszarze strefy buforowej dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także w obszarze wpisanym do rejestru zabytków — zespół urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Wesoła, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-650 (decyzja z dnia 12 lutego 1984 r.).

Przyszłość Wesołej była tematem warsztatów podczas Międzynarodowego Biennale Architektonicznego 2021 w Krakowie. O efektach prac i dyskusji możecie przeczytać w grudniowym wydaniu A&B [zob. A&B 12/2021].

Zakłada się, iż z obecnej lokalizacji do nowego budynku przeniesione zostaną następujące działy:

 • dział obsługi działalności opiniodawczej (ODO),
 • dział biologiczny,
 • dział toksykologiczny,
 • dział chemiczny.

W budynku znajdować się będzie także część administracyjna, obejmująca działalność kilku komórek organizacyjnych (administracyjnej, gospodarczej, finansowo-księgowej, obsługi informatycznej, jakości).

Praca konkursowa powinna być sumą rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i instalacyjnych gwarantujących: racjonalne koszty inwestycyjne, efektywność energetyczną, optymalny układ funkcjonalny, atrakcyjne i trwałe walory estetyczne oraz najbardziej racjonalne gospodarowanie terenami zielonymi.

Jednocześnie wskazane jest, aby nowopowstały obiekt tworzył akcent architektoniczny, podnoszący rangę miejsca, w którym będzie usytuowany. Ważnym elementem projektu zagospodarowania terenu jest zieleń, ze względu na walory kompozycyjne, bliskie sąsiedztwo Ogrodu Botanicznego oraz sąsiedztwo „Placu na Wesołej”, który zgodnie ze studium oraz wytycznymi MPZP ma się stać lokalnym centrum.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie:

 • rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,
 • ergonomii,
 • lokalizacji poszczególnych pomieszczeń,
 • ekonomiki proponowanych rozwiązań architektonicznych (realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań),
 • atrakcyjności proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
 • rozwiązań proekologicznych,
 • kosztów eksploatacji.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 14 lutego 2022 roku do godz. 11.00,
 • zaproszenie do składania opracowań studialnych I etapu: 28 lutego 2022 roku,
 • termin składania opracowań studialnych: do 28 marca 2022 roku, do godz. 11.00,
 • termin powiadomienia uczestników konkursu o kwalifikacji do II etapu: 7 kwietnia 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych: do 02 czerwca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników konkursu: 21 czerwca 2022 roku.

nagrody

Łączna kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne dla prac konkursowych wynosi 35 000 zł brutto.

W konkursie przyznane zostaną:

 • I nagroda — 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi, w tym dokumentacji projektowej,
 • II nagroda — 10 000 zł brutto,
 • III nagroda — 5 000 zł brutto.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Daniel Meryszczakowski – przewodniczący Sądu konkursowego, architekt,
 • mec. Jerzy Bacz – przedstawiciel Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie,
 • prof. Grzegorz Zadora – kierownik Pracowni Badania Mikrośladów Instytutu Ekspertyz Sądowych,
 • dr Tomasz Kupiec – kierownik Pracowni Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych,
 • Edyta Rzeszuto – kierowniczka Działu Organizacji i Zarządzania Instytutu Ekspertyz Sądowych,
 • Bogna Gostyńska – architektka.

Funkcję sekretarza konkursu (bez prawa głosu) pełni Katarzyna Buchowiecka.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/559727

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE