I Nagroda — M.O.C. Architekci

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ulicy Chemików 4 w Oświęcimiu

I Nagroda
55 000 zł brutto
oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

projekt
M.O.C. Architekci


opinia jury

Nagrodę przyznano za klarowną kompozycyjnie i skuteczną funkcjonalnie propozycję przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej. Nowe, znaczącej wielkości, kubatury harmonijnie uzupełniają strukturę urbanistyczną i krajobrazową miejsca, którego atmosferę tworzą sąsiadujące tereny parkowe z dominantą istniejącej hali. Poprzez przyjęcie właściwej skali nowej zabudowy oraz dzięki dobrym decyzjom architektonicznym projekt we właściwy sposób zachowuje i eksponuje walory architektoniczne istniejącego obiektu i jego charakterystycznej konstrukcji, a jednocześnie kompozycyjnie spaja część istniejącą i część nową. We wnętrzach autorzy zachowują charakter istniejącej hali, jednocześnie za pomocą prostych środków, organizacji nowego łatwo dostępnego holu oraz reorganizacji dróg komunikacyjnych, zwiększają sprawność jej funkcjonowania. Praca proponuje rozwiązania racjonalne ekonomicznie zarówno pod względem realizacji, jak i eksploatacji obiektu. Zaproponowane etapowanie pozwala na ciągłe funkcjonowanie obiektu podczas realizacji inwestycji.

Sąd konkursowy poddaje pod rozwagę poniższe zalecenia do koncepcji pokonkursowej:

1. w uzgodnieniu z użytkownikiem dokonać uszczegółowienia programu zaplecza szatni, strefy medialnej, monitoringu i ochrony, strefy VIP, stanowisk dziennikarskich i komentatorskich — z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania obiektu,
2. w sposób schematyczny, na rzutach, pokazać model podziału na strefy funkcyjne oraz strefy użytkowania, (wyróżnione kolorem), z oznaczeniem obszarów ogólnodostępnych oraz obszarów z ograniczonym dostępem, a przeznaczonych dla obsługi i VIP,
3. poszerzyć przejście na koronie trybun poprzez likwidację kanałów wentylacyjnych,
4. przeanalizować możliwość powiększenia północnej strony trybun i zaplecza,
5. zapewnić instalację ruchomych przesłon przeciwsłonecznych na przeszkleniach w południowej elewacji hali istniejącej lub inne dla ograniczenia przegrzewania,
6. uwzględnić zagrożenia wywołane osuwaniem się śniegu z dachu istniejącej hali, przewidzieć odsunięcie od budynku wszelkich chodników i przejść w strefie zsuwania się śniegu,
7. wejścia boczne do hali zabezpieczyć zadaszeniami a dojścia do wejść organizować prostopadle do wejść bocznych,
8. docelową lokalizację pomieszczenia dla 2 maszyn rolby przewidzieć w nowej kubaturze, w miejscu, z którego w sposób bezkolizyjny i bez zagrożenia dla użytkowników odbywały się przejazdy maszyn do istniejącej i projektowanej tafli lodowej, zapewnić prosty wyjazd maszyn na zewnątrz obiektu w wydzielone miejsce dla awaryjnego zrzutu lodu, miejsce zabezpieczyć przed osobami nieuprawnionymi,
9. z uwagi na etapowanie inwestycji, wszystkie funkcje (pomieszczenie) niezbędne do właściwego funkcjonowania lodowiska (treningi, mecze, szatnie, administracja, zaplecze i inne) należy zorganizować, jako stałe lub tymczasowe w nowej części kompleksu, na czas przebudowy hali istniejącej,
10. przy obiekcie, dla drużyny przyjezdnej, przewidzieć wyodrębnioną bezpieczną strefę dojazdu i parkowania, z możliwością jej stałego lub czasowego wydzielenia, mieszczącą miejsce dla 2 autokarów i do 10 samochodów osobowych, wydzielony parking dla administratora obiektu, VIP-ów, zawodników i pojazdów specjalnych — pogotowie, straż pożarna,
11. agregaty chłodnicze zlokalizować w miejscu z wykorzystaniem naturalnego zacienienia jednostek,
12. w ramach inwestycji przewidzieć budowę instalacji fotowoltaicznej,
13. uzgodnić z Zamawiającym standardy i materiały wykończenia wnętrz i elewacji.
14. Zachować istniejący przejazd techniczny dla pojazdów specjalnych — np.: zwyżki.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE