I Nagroda — MARCIN GALAS AUTOGRAF STUDIO

(Zadanie A) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

I Nagroda dla zadania A

20 000 złotych brutto oraz w Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostaje przyznana

Pracownia

Marcin Galas Autograf Studio

Zespół

Marcin Galas (Zielonki),Tomasz Smuga (Kraków), Paulina Stachura(Wieliczka), Wojciech Szkarłat (Kraków).


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: Autor pracy 02 wykazał największą zgodność przedstawionej koncepcji ścieżki w Koronach Drzew z założeniami programowymi i ideowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu (zał. nr F 03). Praca jest oryginalna i proponuje atrakcyjne rozwiązania architektoniczne.

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji:
Autor pracy 02 zaproponował wysoką jakość rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych, gdzie podstawowym celem jest odciążenie powierzchni lasu od ruchu pieszego. Trasa wędrówki po Roztoczańskim Parku Narodowym jest podzielona, zgodnie z założeniami konkursu, na część naziemną i część nadziemną, ze zmienną wysokością nad terenem. Ciekawym rozwiązaniem
funkcjonalnym jest zaproponowane "rondo powietrzne", które nie tylko pomaga w podziwianiu widoków, ale organizuje przemieszczanie się zwiedzających. Trasa zwiedzania odbywa się między charakterystycznymi punktami, jak „taras obserwacyjny na Księżą Łąkę”, kaskadowy taras wytchnienia czy taras X — punkt zwrotny

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej: Początek ścieżki zaprojektowano w miejscu wskazanym w wytycznych do Konkursu. Poszczególne etapy zwiedzania płynnie przenikają się i przeprowadzają zwiedzających po ścieżce o zmiennej szerokości. Geometryczne tarasy i platformy, umieszczone na trasie ścieżki porządkują zwiedzanie i powodują czytelny odbiór zaproponowanych rozwiązań
komunikacyjnych. Trasa zwiedzania stanowi pewnego rodzaju opowieść, która na każdym etapie zaciekawia i zachęca do zwiedzania kolejnego odcinka.
d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne: Autor pracy 02, jako materiał wykończeniowy i konstrukcyjny ścieżki zaproponował drewno, a trasa ścieżki zakłada dopasowanie do istniejących drzew i nie przewiduje wycinki. Brak jest ingerencji w ukształtowanie terenu, poza niezbędnymi wykopami pod fundamenty punktowe. Takie podejście do zadanie projektowego zdaniem sądu Konkursowego jest słuszne i zasługuje na nagrodę.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autor pracy nr 02 w wystarczającym stopniu wykazał realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne i proekologiczne.

Zalecenia: Zdaniem Sądu Konkursowego, zadaszenie ronda powietrznego powinno być dopracowane i zmienione na mniej agresywne lub usunięte. Platforma w formie koła (ronda) jest wystarczająco atrakcyjna, a zadaszenie jej, nadaje zbyteczny ciężar wizualny opracowania.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE