I Nagroda w kategorii prac magisterskich — Piotr Kendzierawski

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Lublin na najlepszą pracę dyplomową

I Nagroda w kategorii prac magisterskich

autor
Piotr Kendzierawski

praca
„Rewitalizacja modernistycznego osiedla nowe miasto w Chełmie.
Modułowa zabudowa wielorodzinna na tle zaproponowanej koncepcji urbanistycznej”

promotor
Michał Leszczyński

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

opis autorski

Praca przedstawia propozycję architektoniczno-urbanistycznej koncepcji rewitalizacji modernistycznego osiedla Nowe Miasto w Chełmie, jako odpowiedź na potrzeby miejsca znajdującego się w centrum historycznego założenia urbanistycznego o uznanej wartości historycznej, artystycznej i naukowej.


opinia jury

Autor w swojej propozycji zachowuje przedwojenną ideę urbanistyczną, co zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ nieczęsto docenia się dorobek polskiej przedwojennej urbanistyki. Idea koncepcji została zaprezentowana w bardzo czytelny i przekonywujący sposób. Zaproponowane w pracy rozwiązania koncepcyjne strefują zagospodarowanie w dostosowaniu do konfiguracji terenu, honorują osie widokowe łącząc wizualnie Wzgórze Kredowe z Górką Chełmską. Propozycja zagospodarowania wpisuje się w topografię terenu, a skala projektowanej zabudowy dostosowana jest do skali zabudowy miasta.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE