II Nagroda w kategorii prac inżynierskich i licencjackich — Wojciech Górny

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Lublin na najlepszą pracę dyplomową

II Nagroda w kategorii prac inżynierskich i licencjackich

autor
Wojciech Górny

praca
„Koncepcję zagospodarowania południowej i zachodniej części Turobina”

promotorka
dr Anna Polska

UMCS w Lublinie,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
kierunek: Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Planowanie przestrzenne

opis autorski
W pracy poruszono problematykę zjawiska rozpraszania zabudowy. Głównym celem pracy jest kształtowanie wyrazistego, funkcjonalnego i atrakcyjnego ośrodka gminnego poprzez korektę jego struktury funkcjonalno-.przestrzennej.


opinia jury

Zaproponowany przez autora projekt zagospodarowania jest poprzedzony solidnymi podstawami
teoretycznymi, uwzględniającymi m. in. problemy typowe dla małych miasteczek tzw. drugich domów. Rozwiązania projektowe bazują na wszechstronnej analizie uwarunkowań, szczególnie
wnikliwych w odniesieniu do uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych. Autor dostrzega potrzebę korekty zarówno umiejscowienia Turobina w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy (co jest wynikiem trafnej diagnozy stanu zawartej w uzasadnieniu tematu), jak i samej struktury tej miejscowości, w której wprowadza. Propozycje rozwiązań świadczą o dużej wiedzy autora z zakresu
planowania przestrzennego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE