Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Lex deweloper na Mordorze. W planach osiedle na półtora tysiąca mieszkań

31 marca '21

To może być jedna z największych inwestycji realizowanych w oparciu o kontrowersyjne zapisy tzw. Lex developer. Echo Investment planuje budowę osiedla na warszawskim Służewcu Przemysłowym. W budynkach projektowanych przez BBGK Architekci przewidziano mieszkania dla kilku tysięcy osób.

Mordor zmienia funkcje

Osiedle na Mordorze

fot. BBGK / Urząd Miasta St. Warszawy

Inwestor planuje osiedle między ulicami: Domaniewską, Wołoską i Postępu, na terenie tzw. Mordoru. W dzielnicy zdominowanej przez biura i pozostałości zakładów przemysłowych Echo Investment chce wznieść kompleks mieszkaniowy uzupełniony o szkołę oraz park. Szkoła powstałaby przy ul. Konstruktorskiej, a park wzdłuż ul. Wołoskiej. Publiczne tereny zieleni urządzonej są też planowane przy ul. Suwak. Wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy opublikował 18 marca 2021 r.

wielofunkcyjne osiedle

Plan osiedla

fot. BBGK / Urząd Miasta St. Warszawy

Głównym elementem zgłoszonej inwestycji jest duże osiedle na 2500-2750 mieszkańców. Echo Investment określa wstępnie liczbę mieszkań na 1250, a maksymalnie na 1600. Projektowane budynki liczą do 10 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Wysokość zabudowy sięgałyby 34,5 m. Parametry intensywności zabudowy wyniosłyby do 3,2. Powierzchnia mieszkaniowa wynieść ma od 70 do 77 tysięcy metrów kwadratowych, usługowa 3-4 tysięcy metrów. W poziomie -1 oraz parteru zaplanowano miejsce dla ponad 1300 samochodów oraz parkingi rowerowe. W kompleksie najwięcej zaplanowano lokali mieszkalnych o powierzchni w granicach 45 metrów kwadratowych. Zaproponowana kompozycja przestrzenna osiedla bazuje na układzie ortogonalnym rozplanowanym równolegle do ulicy Wołowskiej. Zewnętrzne pasy zabudowań mają mieć po 10 kondygnacji i obniżać się w kierunkach wschodnim i zachodnim do 6 kondygnacji. Ma to pozwolić na wytworzenie kameralnego charakteru wnętrz podwórek, a jednocześnie wielkomiejskiej oprawy ulic zewnętrznych. Lokalnymi akcentami architektonicznymi mają być dominanty lokalizowane w narożnikach, których architektura będzie odrębna od powtarzalnych budynków mieszkaniowych.

szkoła i zieleń

Park

fot. BBGK / Urząd Miasta St. Warszawy

Zapowiedzi dewelopera obejmują także ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Mają one obejmować park, małą architekturę, infrastrukturę rekreacyjną i sportową oraz drogi rowerowe. Układ zieleni składać ma się z planowanego publicznego terenu zieleni urządzonej przy ul. Wołoskiej, ogólnodostępnych obszarów z zielenią i komunikacją między budynkami oraz skweru przy granicy osiedla z zespołem biurowym Empark. Tereny te mają funkcjonować zarówno jako obszary rekreacyjne jak i retencyjne oraz zwiększające bioróżnorodność.

Szkoła

fot. WWAA / Urząd Miasta St. Warszawy

Całej inwestycji ma towarzyszyć nowa, publiczna szkoła podstawowa przy ulicy Konstruktorskiej 10, co wynika z wymogów ustawy. Jej koncepcję przygotowało biuro WWAA. Jej parametry i gabaryt zgodne są z obowiązującym MPZP, a sama inwestycja wpisywać ma się w aktualne kierunki przemian najbliższej okolicy.

Szkoła

fot. WWAA / Urząd Miasta St. Warszawy

wbrew studium i planom

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Warszawy uchwalone w 2006 roku przewidywało w miejscu planowanej inwestycji zabudowę usługową. Maksymalną wysokość określono na poziomie 30 metrów (34,5 m w planach Echo), a intensywność zabudowy na 1,5 (wskaźnik w projekcie to 3,2). Udział zabudowy mieszkaniowej na tym terenie w planach miasta miał nie przekraczać 40% powierzchni. Poza Studium, na terenie objętym wnioskiem obowiązują także zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki część I z 2011 roku, uszczegóławiające studialne wskaźniki. Z kolei na obszarze zapowiadanej i planowanej szkoły podstawowej oraz terenów zieleni, która ma towarzyszyć zabudowie mieszkaniowej, obowiązują zapisy w planie miejscowym Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła ten dokument w 2012 roku.

Osiedle na Mordorze

fot. BBGK / Urząd Miasta St. Warszawy

konsultacje społeczne

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 8 kwietnia. Pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79), przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl. Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE