opinia

OPINIA nr ZR 11: Zasadności wymogów starostwa odnośnie postępowań zgłoszeniowych oraz umów z gestorami mediów jako towarzyszących wystąpieniu o decyzję pozwolenia na budowę budynku

odnośnik do zapisu ustawy:

Dotyczy

Zasadności wymogów starostwa odnośnie postępowań zgłoszeniowych oraz umów z gestorami mediów jako towarzyszących wystąpieniu o decyzję pozwolenia na budowę budynku.

Stan prawny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669) stanowi:

art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

[…]

19a) sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV;

b) wodociągowych;

c) kanalizacyjnych;

d) cieplnych;

e) telekomunikacyjnych

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;

20b) kanalizacji kablowej;

[…]

Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące żądania przez Starostwo Nowotarskie jednoczesnego lub wcześniejszego zgłoszenia robót budowlanych, polegających na budowie poszczególnych przyłączy lub wykazania się aktualnymi umowami z gestorami poszczególnych sieci przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę budynku wyjaśniamy:

W znowelizowanej Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 34 wykreślony został zapis w punkcie 3, który stanowił, iż Projekt budowlany stosownie do potrzeb powinien zawierać (z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6), oświadczenie właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

Z cytowanych powyżej zapisów wynika, że zarówno rozwiązania projektowe, jak i wszelkie opinie, a tym bardziej umowy z gestorami poszczególnych mediów, jako nieobjęte koniecznością dołączenia do pozwolenia na budowę ani uzyskania takiego pozwolenia, nie mogą być przez przedstawicieli Starostwa żądane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę budynku.

Jest dobrą wolą wybór przez projektanta, czy do projektu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę dołącza elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu, objęte procedurą zgłoszenia.

Argument o braku możliwości użytkowania obiektu bez odpowiedniego wyposażenia w wymagane przepisami instalacje wraz z ich ewentualnym podłączeniem do sieci jest na etapie uzyskiwania decyzji o pozwolenie na budowę bezzasadny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ten zakres realizacji inwestycji jest niezbędny na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

 

(WD, KS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 28 września 2015 r.
aktualizacja 31.12.2018 r.

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE