Treść zapytania

Proszę o informację czy w związku z budową przyłącza wodociągowego np. do domu jednorodzinnego należy fakt po uzgodnieniu trasy w wodociągach zgłaszać w starostwie, pomimo iż w projekcie budowlanym ww. przyłącz jest opisany wg. odrębnego opracowania na podstawie art. 29 a prawa budowlanego ?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1276 i poz. 1496.)

Art. 29 ust. 1 pkt 20

(Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Art. 29a

Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografii. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

Opinia

Zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami ustawy Prawo budowlane określone przyłącza, w tym wodociągowe, można realizować z lub bez zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej. Wybór trybu postępowania jest autonomiczną decyzją Inwestora. Aby zrealizować przyłącz zgodnie z procedurą opisaną w art. 29 a ustawy Prawo budowlane, czyli bez zgłoszenia, należy:

  • Sporządzić plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografii,
  • W przypadku budowy przyłącza wodnego należy przestrzegać zapisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
  • Uzyskać pozytywną opinię miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, w tym uzgodnienie trasy oraz innych parametrów przyłącza,
  • Nie jest potrzebne później dokonywanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1a.

Podobny sposób rozumowania znajduje się w interpretacji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z roku 2015 dostępnej tutaj.

(JW)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 02 października 2019 r.

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE