opinia

OPINIA nr ZR 26: Czy na dokumentacji Projektu Wykonawczego musi być osoba sprawdzająca z uprawnieniami jako „sprawdzający”?

odnośnik do zapisu ustawy:

Dotyczy

Czy na dokumentacji Projektu Wykonawczego musi być osoba sprawdzająca z uprawnieniami jako „sprawdzający”? Chodzi mi o jednoznaczną informację i podstawę prawną, bo są różne przekonania i poglądy w środowisku projektantów, a nie wiem też o istnieniu jednego przepisu na ten temat. Obiekt jest duży, ma prawomocne pozwolenie na budowę, na Projekcie Budowlanym oczywiście sprawdzający był.

Podstawa prawna:

[1] Dz.U.2013.1409 j.t., ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

[2] Dz.U.2012.462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami.

[3] Dz.U.2013.1129 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Opinia

Ustawa prawo budowlane [1] w art. 20 pkt. 1a, obliguje projektanta do zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności w razie potrzeby.

Równocześnie, w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2] w § 3 i w § 4 został uszczegółowiony zakres obowiązku wynikającego z zapisów ustawy [1]. Na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy oraz dołączyć stosowne oświadczenie.

W każdym z wymienionych przepisów [1] oraz [2] jest mowa o projekcie architektoniczno-budowlanym. Tylko ten projekt został wymieniony przez ustawodawcę formalnie, jako wymagający sprawdzenia. W prawie budowlanym [1] nie została zawarta definicja projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy wraz z określeniem jego wymagań został opisany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. [3]. Rozporządzenie dotyczy tylko projektów wykonywanych w trybie zamówień publicznych. W rozporządzeniu tym zapisano, że projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego. W trakcie projektu wykonawczego następuje koordynacja projektów branżowych, opracowuje się scenariusze pożarowe itd. Tak więc w trybie zamówień publicznych wyraźnie opisano konieczność wykonania projektu wykonawczego, jednakże nie ma zapisu o konieczności jego sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, jak to ma miejsce przy opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego.

Wnioski

Nie znajdujemy podstawy prawnej dla wymagania sprawdzenia projektu wykonawczego, jednakże mając na uwadze duży zakres niektórych projektów, ich skomplikowanie np. w przypadku obiektów użyteczności publicznej, szkół czy szpitali a nawet budynków wielorodzinnych z garażem oddymianym, zalecamy już w trakcie opracowywania projektu wykonawczego jego sprawdzenie. Sprawdzenie powinno być szczegółowe i dokładne, celem uchwycenia koniecznych zmian względem projektu budowlanego, wykluczenia ewentualnych błędów oraz maksymalnej eliminacji zastrzeżeń przy odbiorze Inwestycji przez właściwe organy.

(IP, AW)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 24 marca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 2351, Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]{more}

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
1. dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);
2. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);
3. częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE