Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 40.
1. Działające w dniu wejścia w życie ustawy ochotnicze straże pożarne oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych stają się stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy — Prawo o stowarzyszeniach.

2. (pominięty)

3. (pominięty)

4. (pominięty)

Art. 41.
(pominięty)

Art. 42.
(uchylony)

Art. 43.
(pominięty)

Art. 44.
Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, w którym funkcjonuje resortowa lub zakładowa straż pożarna albo inna jednostka ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotnicza straż pożarna, ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem tych jednostek.

Art. 44a.
Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego.

Art. 45.
(pominięty)

Art. 46.
Traci moc ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 106, z 1988 r. poz. 132, z 1989 r. poz. 192 oraz z 1990 r. poz. 198).

Art. 47.
Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia28).

 


28) Ustawa została ogłoszona w dniu 11 września 1991 r.

Pytanie odnośnie zapisów ustawy „Ochrona przeciwpożarowa”

Załącznik do pytania (maks. 5mb)

ZALOGUJ SIĘ ABY ZADAĆ PYTANIE

USTAWA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
[tekst jednolity – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 2057; Warszawa, dnia 6 października 2022 r.]

[najnowsze zmiany nieuwzględnione w tekście jednolitym: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw]

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE