Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 61.
1. Ministrowie: właściwy do spraw architektury i budownictwa oraz właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i naukowo-technicznych, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, powołają odpowiednio Komitety Organizacyjne Izb Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów, zwane dalej „Komitetami”.

2. Zadaniem Komitetów, o których mowa w ust. 1, jest:

1) opracowanie projektów regulaminów pierwszych zjazdów okręgowych izb i Krajowych Zjazdów Izb oraz regulaminów wyborów delegatów na te zjazdy;

2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib okręgowych izb;

3) zwołanie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych zjazdów okręgowych izb oraz Krajowych Zjazdów Izb do dnia 31 grudnia 2002 r.

3. Komitety posiadają uprawnienia Krajowych Rad Izb i okręgowych rad izb do czasu ich wyboru.

4. Komitety, w terminie do dnia 31 marca 2002 r., ustanowią spośród swoich członków pełnomocników okręgowych, ustalając dla nich okręgi i siedziby.

5. Osoby posiadające uprawnienia, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, składają do właściwych pełnomocników okręgowych:

1) wniosek o wpisanie na listę członków okręgowej izby;

2) dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia.

6. Pełnomocnik okręgowy, po sprawdzeniu prawidłowości złożonych dokumentów, bezzwłocznie wpisuje osoby, o których mowa w ust. 5, na listę członków okręgowej izby.

7. W przypadku odmowy wpisu na listę, o której mowa w ust. 6, pełnomocnik okręgowy przekazuje wniosek do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wpisu i wydania decyzji.

8. Przy składaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, pełnomocnicy okręgowi pobierają opłatę w wysokości 50 zł na poczet składki członkowskiej izby. Wpływy z opłaty przeznacza się na pokrycie kosztów działania Komitetów, w szczególności na organizację i przeprowadzenie pierwszych zjazdów okręgowych izb oraz Krajowych Zjazdów Izb.

9. W pierwszych zjazdach mogą brać udział osoby wpisane na listy członków okręgowych izb w trybie ust. 6 i 7 lub wybrani przez nich delegaci.

Art. 62.
Do dnia zwołania pierwszych zjazdów okręgowych izb i Krajowych Zjazdów Izb oraz przez okres 3 miesięcy od tego dnia:

1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje na zasa-dach dotychczasowych;

2) zadania określone w art. 8 pkt 4 wykonują oraz nadają uprawnienia urbanistyczne, a także prowadzą postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej właściwe organy na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 63.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia10), z wyjątkiem:

1) art. 61, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 59 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej11).

 


10) Ustawa została ogłoszona w dniu 24 stycznia 2001 r.

11) Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

Pytanie odnośnie zapisów ustawy „Samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa”

Załącznik do pytania (maks. 5mb)

ZALOGUJ SIĘ ABY ZADAĆ PYTANIE

USTAWA O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH ARCHITEKTÓW ORAZ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.;
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r.; Dz. U. 2019 poz. 1117]

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE