Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy + ustawa zmieniająca z 7 lipca 2023 roku

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 marca 2022 r.
Poz. 503

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784),

2) ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz. U. poz. 922),

3) ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1873),

4) ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 stycznia 2022 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) odnośnika nr 1 oraz art. 26 ust. 4 i art. 29 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784), które stanowią:

„1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 124 z 25.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 174 z 03.07.2015, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 245 z 25.09.2019, str. 10).”

„Art. 26.
4. Do postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1–25, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) nie podał do publicznej wiadomości informacji zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, realizuje obowiązki, o których mowa w art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) podał do publicznej wiadomości informacje zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie jest obowiązany do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 85 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

„Art. 29.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) art. 9, art. 11, art. 16–18 i art. 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz. U. poz. 922), które stanowią:

„Art. 9.
1. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do postępowań w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w których rada gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do odpowiednio sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.”

„Art. 11.
Do postępowań w sprawach dotyczących strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

„Art. 16.
Do postępowań w sprawie pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych w zakresie strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 17.
Do postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 18.
Do postępowań w sprawie zgody wodnoprawnej dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

„Art. 24.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 19 i art. 22 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1873), które stanowią:

„Art. 19.
1. Do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin opracowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zaopiniowanych pozytywnie przez komisję urbanistycznoarchitektoniczną, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz studiów przyjętych na postawie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin opracowanych oraz zaopiniowanych pozytywnie przez komisję urbanistyczno-architektoniczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

„Art. 22.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4 lit. b–d i pkt 16 lit. b–f, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

2) art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.;

3) art. 1 pkt 33 lit. c i art. 15, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986), które stanowią:

„Art. 4.
Do spraw ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydania warunków zabudowy, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.”

„Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.

 

Marszałek Sejmu: E. Witek

 

Załącznik do obwieszczenia Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. (poz. 503)

 


AKTY ZMIENIAJĄCE
Uwaga: treść ustawy zmieniającej została zawarta w opublikowanej na portalu A&B treści rozdziałów [utworzono w ten sposób tekst jednolity ustawy]

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2023 r.
Poz. 1688

USTAWA
z dnia 7 lipca 2023 r
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

 

Data wydania: 2023-07-07
Data ogłoszenia: 2023-08-24
Data wejścia w życie: 2023-09-24

 

Załącznik do obwieszczenia Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. (poz. 503)

Interpretacje zapisów ustawy

Opinie ekspertów i rzeczoznawców

opinia

OPINIA nr ZR 157: Usytuowanie jednego budynku na dwóch terenach o różnym przeznaczeniu.

odnośnik do zapisu ustawy:

Treść pytania

W przypadku, kiedy jedna działka budowlana jest podzielona w MPZP na dwa tereny o różnym przeznaczeniu (oba umożliwiające zabudowę), rozdzielone linią rozgraniczającą, czy na takiej działce istnieje możliwość usytuowania jednego budynku tak, aby znajdował się na dwóch terenach o różnym przeznaczeniu (na linii rozgraniczającej) i jednocześnie spełniał wymagania i parametry dla obu jednostek planu?

Podstawa prawna

Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Opinia zespołu rzeczoznawców

Istnieje możliwość usytuowania jednego budynku na działce budowlanej, która podzielona jest w MPZP linią rozgraniczającą na dwa tereny o różnym przeznaczeniu (oba umożliwiające zabudowę) w taki sposób, aby linia rozgraniczająca tereny przebiegała przez budynek. Warunkiem takiej lokalizacji jest spełnienie wymagań i parametrów obowiązujących dla obu terenów planu.

W takim przypadku należy w części budynku i zagospodarowania znajdujących się w granicach danego terenu planu bardzo dokładnie spełnić podstawowe wymogi (takie jak np. przeznaczenie terenu, linie rozgraniczające itp.) oraz wszystkie wymagane wskaźniki (np. intensywność zabudowy, wysokość zabudowy, wymagany teren biologicznie czynny itp.) obowiązujące dla tego terenu planu.

W zakresie pozostałych wymogów obu terenów planu, które nie są tak precyzyjne, należy zastosować interpretacje, które pozwolą stworzyć optymalne rozwiązania w celu harmonijnego zaprojektowania całości budynku i zagospodarowania. Interpretacje te nie mogą naruszać ustaleń żadnego z terenów.

Z racji tego, że na działce położonej w granicach obowiązywania dwóch różnych terenów MPZP (posiadających różne wymogi i parametry), projektowany jest jeden budynek – szczegółowe zaprojektowanie tego budynku będzie mniej lub bardziej skomplikowane. Rozwiązania projektowe wynikać będą z drobiazgowej analizy porównawczej wymogów i wskaźników obu terenów MPZP.

(KS)


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

Kraków, 8 maja 2020

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Pytanie odnośnie zapisów ustawy „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”

Załącznik do pytania (maks. 5mb)

ZALOGUJ SIĘ ABY ZADAĆ PYTANIE

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ustawa z dnia 27 marca 2023 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 503, Warszawa, dnia 2 marca 2022 r.]

[+Aktualizacja] Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r
[poniżej utworzono rozdziały tekstu jednolitego na podstawie ogłoszenia o ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. 2023 poz. 1688, Warszawa, dnia 24 sierpnia 2023 r.]
Data wejścia w życie: 2023-09-24

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE