Zbiory danych przestrzennych

Art. 67a.
1. Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, o których mowa w ust. 2, tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), zwane dalej „zbiorami”.

2. Zbiory obejmują dane przestrzenne tworzone dla następujących aktów:

1) planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

2) studiów;

3) planów miejscowych;

4) miejscowych planów odbudowy;

5) miejscowych planów rewitalizacji.

3. Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej:

1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;

2) atrybuty zawierające informacje o akcie;

3) część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

4. Zbiór opisuje się metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

5. Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, stanowią załącznik do uchwały przyjmującej akt lub wydanego zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 67c ust. 5.

Art. 67b.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, mając na uwadze zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Art. 67c.
1. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym dane, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany.

2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:

1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;

2) uchwalenia aktu albo jego zmiany — w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

3) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;

4) wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;

5) przekazania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.

3. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

4. W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, której obszar wyłączono, przekazuje gminie, do której obszar włączono, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zmiany granic, kopie danych przestrzennych tworzonych dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, dotyczących tego obszaru.

5. W przypadku wydania zarządzenia zastępczego w sprawie:

1) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy bez-czynność gminy, w zakresie koniecznym dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium

— dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 pkt 2 i 3, tworzy wojewoda, a następnie przekazuje je organowi właściwemu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wydania zarządzenia.

 

Pytanie odnośnie zapisów ustawy „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”

Załącznik do pytania (maks. 5mb)

ZALOGUJ SIĘ ABY ZADAĆ PYTANIE

lub weź udział w dyskusji i zadaj pytanie innym użytkownikom na poniższym forum

Dyskusja użytkowników i ekspertów

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
[tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r.; Dz. U. 2022 poz. 503, Warszawa, dnia 2 marca 2022 r.]

INNOVIEW - okna, które zmieniają dom
NOVATOR® CITY - wielkoformatowe płyty brukowe
Trendy 2023 - kuchnie Neolith
INSPIRACJE
Kwarcyt brazylijski w architekturze

Kwarcyt brazylijski w architekturze

Kwarcyt brazylijski to kamień twardszy niż granit, mocniejszy niż marmur i pełen niepowtarzalnych wzorów użylenia, które ukształtowała sama natura. Jak stosować tę niezwykłą skałę w designie, by wydobyć jej egzotyczne piękno, nie przytłoczyć wnętrza [...]
Nowoczesna i komfortowa kuchnia FRANKE

Nowoczesna i komfortowa kuchnia FRANKE

W kuchni doceniamy technologie, wielofunkcyjność urządzeń oraz ich dostosowanie do współczesnego stylu życia. Dzięki nim gotowanie staje się jeszcze bardziej komfortowe, a my zyskujemy więcej czasu dla siebie. Poznajmy sześć nowoczesnych i niezwykle [...]
DLW Linoleum Gerflor - ekologiczne rozwiązanie i GTI MAX CONNECT - szybki montaż

DLW Linoleum Gerflor - ekologiczne rozwiązanie i GTI MAX CONNECT - szybki montaż

Czas na środowisko – gdy szukamy ekologicznych rozwiązań podłogowych, linoleum jest jednym z najlepszych wyborów, jeśli chodzi o połączenie kreatywności i trwałości w wymagających projektach o dużym natężeniu ruchu.