III Nagroda w kategorii prac inżynierskich i licencjackich — Martyna Dragan

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Lublin na najlepszą pracę dyplomową

III Nagroda w kategorii prac inżynierskich i licencjackich

autorka
Martyna Dragan

praca
„Zagospodarowanie doliny rzeki Czechówki w centrum Lublina”

promotor
dr Hubert Trammer

Politechnika Lubelska,
Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek: Architektura

opis autorski
Tematyka pracy skupia się na rozwiązaniu jednego z problemów, z jakimi borykają się współczesne miasta, a jej przedmiotem jest zagospodarowanie przestrzeni zdominowanej obecnie przez ruch samochodowy.


opinia jury

Autorka w bardzo przekonywujący sposób uzasadnia podjęcie tematu zagospodarowania zdegradowanego fragmentu doliny Czechówki w newralgicznej części doliny. W pracy dokonano wszechstronnej analizy uwarunkowań: funkcjonalnych, historyczno-przestrzennych (schwarzplan, getto), przyrodniczych, własnościowych oraz trafnie zidentyfikowano obszary problemowe, co zostało podparte wyczerpującą analizą stanu planistycznego. Zawarte w projekcie propozycje sprzyjają rewitalizacji przedmiotowego fragmentu doliny zawierając wiele pożądanych przez mieszkańców rozwiązań, w tym uspokojenie ruchu samochodowego, unaturalnienie rz. Czechówki, integracja części północnej doliny z jej częścią południową.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE