Wyróżnienie honorowe — B2 Studio

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu

Wyróżnienie honorowe

autorzy
B2 Studio


opinia jury

W pracy zaprezentowano sposób na wytworzenie wysokiej jakości zamieszkiwania. Podjęto próbę kształtowania przestrzeni sprzyjającej zrównoważonej mobilności. Istotę budowania tożsamości lokalnych kształtuje relacja zabudowy do wyrazistego pasma zielonej przestrzeni publicznej. Proponowany układ przestrzeni publicznych, rekreacyjnych z zachowanym ciekiem wodnym, kształtowanych w zieleni pomiędzy nierównomiernie rozproszonymi grupami zabudowy, zapewnia dostęp do tych przestrzeni dla większości mieszkańców. System przestrzeni publicznych, placów i skwerów w sposób czytelny zapewnia oczekiwany przez organizatora układ powiązań pomiędzy ul. Odolanowską i Zatorską. Usługi zdają się kształtować przestrzenie publiczne w sposób niewystarczający lub niedostosowany do charakteru zabudowy. Praca uwzględnia istotny postulat usytuowania zespołu szkolno-przedszkolnego na gruntach udostępnionych na ten cel przez inwestorów.

Zabudowa rozproszona z własnymi, indywidualnymi przestrzeniami ulic oraz usługami mocno skoncentrowanymi przy alei Jana III Sobieskiego, a także zielone przestrzenie rekreacyjne realizują postulat kompleksowo wyposażonego osiedla, Praca oferuje korzystne warunki sprawnej realizacji pierwszej części zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W sposób ciekawy odniesiono się do ochrony obszarów mieszkaniowych przed uciążliwością wynikającą z sąsiedztwa alei Jana III Sobieskiego. Zabudowa stanowi bardzo ciekawy znak w przestrzeni wjazdu do miasta. Wątpliwości budzi jego adekwatność do skali i założeń zabudowy mieszkaniowej. Układ zabudowy, jej intensywność, proste i oszczędne formy architektoniczne zdają się potwierdzać racjonalność ekonomiczną przyjętych rozwiązań. PUM, zgodnie z oczekiwaniem organizatora, wykazano. Proponowana struktura mieszkań i ich liczba zgodna z oczekiwaniami organizatora. Praca wymaga niewielkich korekt – średnia wielkość mieszkania.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE