Wyróżnienie specjalne w kategorii „Dyplomy magisterskie” — Maja Matuszewska

Wyniki konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

Wyróżnienie specjalne w kategorii „Dyplomy magisterskie”

autorka
Maja Matuszewska

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

temat pracy
Integracja terenów portowych ze strukturą przestrzenną miasta — Koncepcja restrukturyzacji terenu portu w Ustce

promotorka
dr hab. Małgorzata Mirecka


opinia jury

W pracy podjęto bardzo ważny temat zmian, jakie zachodzą w miastach portowych. Projekt dyplomowy p. Maj Matuszewskiej pokazuje, iż przywracanie miastu zdegradowanych obszarów po portowych jest zadaniem wielowymiarowym o zasięgu lokalnym (miejskim) ale rozpatrywanym także w skali regionu: dziedzictwo przestrzenno-kulturowe, uwarunkowania przyrodnicze, hydrologiczne, klimatyczne jak również społeczne i ekonomiczne stoją u podstaw proponowanej przez Dyplomantkę strategii urbanistycznej. Autorka oparła swój projekt na celach zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnych ideach urbanistycznych: miasta rezylientnego, zwartego, zielonego i inteligentnego.

Praca udowadnia możliwość spójnej integracji z tkanką miejską poprzemysłowych przestrzeni, wprowadzając, jak pisze autorka — nową jakość środowiska zamieszkania, na której skorzystają mieszkańcy (...) oraz okoliczne miejscowości.

Projekt zakłada tworzenie miasta opartego na gospodarce cyrkularnej, zmniejszenia emisyjności (postawienie na OZE i ich dywersyfikację, liczne systemy odzysku ciepła, ekologiczny transport itp.), ochronie środowiska naturalnego i licznych przystosowaniach do zmian klimatycznych z wykorzystaniem zielonej i błękitnej infrastruktury zabezpieczającej m.in. przed podnoszeniem się wód w morzach, otwarcie miasta w kierunku rzeki Słupi, integrowanie zieleni z architekturą. Wartości historyczne i zabytkowe powiązane z ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego tworzą w projekcie nową bazę wizerunkową dla Ustki. Propozycje projektowe ukierunkowane są również na zmiany w lokalnym przemyśle i implementacje nowych technologii, co otwiera drogi rozwoju sektora zatrudnienia, a więc wzrost oraz stabilizację ekonomiczną mieszkańców przez cały rok, w kontraście do obecnej letniej prosperity wakacyjnej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE