PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Ochrona budynków przed drganiami z zewnątrz

22 grudnia '20

Ochrona istniejących budynków przed drganiami z zewnątrz

Kiedy planuje się budowę budynku w pobliżu źródeł drgań, którymi może być kolej, tramwaj, metro czy bliskość ruchliwej drogi kołowej a nawet pewne bardziej uciążliwe zakłady przemysłowe, sprawa jest dość prosta. Na etapie projektowania można przewidzieć wykonanie wanny elastomerowej pod fundamentami, dzięki której nastąpi redukcja odczuwalności drgań. Konstrukcja budynku jest bezpieczna, a użytkowanie budynku komfortowe.

Co jednak w przypadku, gdy budynek już stoi, a drgania i wtórnie powstający hałas jest uciążliwy na co dzień?

Akty prawne dotyczące zagadnień ochrony przed drganiami to m.in.: Ustawa „Prawo ochrony środowiska”, Ustawa „Prawo Budowlane”, „Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie”, czy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z póź. Zmianami, mówiące w § 11. 1.,że:


Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych. 2. Do uciążliwości, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
2) hałas i drgania (wibracje); (…)

Regupol chroni od
drgań dochodzących z zewnątrz © REGUPOL

Regupol chroni od drgań dochodzących z zewnątrz

© REGUPOL

Według większości opracowań naukowych drganiom bezwzględnie podlegają budynki położone w bezpośredniej odległości:

  • Do 25 m od osi toru kolejowego (wg innych opracowań nawet do 40, 50 m)
  • Do 15 m od osi toru tramwajowego albo od osi najbliższego pasa drogi kołowej
  • Do 20 m od źródła drgań wywołanych pracami budowlanymi.

Eliminując, redukując drgania wpływa się na: ochronę zdrowia ,ochronę substancji budynku, urządzeń technicznych znajdujących się w budynku, spełnienie norm akustycznych oraz komfort użytkowania lokali

W przypadku inwestycji zlokalizowanych w pobliżu źródeł drgań rozwiązaniem jest zastosowanie mat wibroakustycznych firmy Regupol. Firma Regupol BSW GmbH specjalizuje się w produkcji materiałów do izolacji drgań od wielu lat Elastyczne materiały Regupol® VibrationRegufoam® Vibration znajdują szerokie zastosowane w realizacjach na całym świecie jak również w Polsce.

Do optymalnej ochrony przed wibracjami firma oferuje łącznie 20 typów materiałów.

Wibroizolacja pionowa

W przypadku budynków już istniejących stosuje się wibroizolację pionową. Wibroizolacji podlegają najczęściej zewnętrzne ściany fundamentowe równoległe i prostopadłe do źródła powstających drgań np. torowiska.

Montaż wibroizolacji
pionowej Regupol Vibration 450 © REGUPOL

Montaż wibroizolacji pionowej Regupol Vibration 450

© REGUPOL

Coraz częściej projektanci decydują się na wibroizolację pionową fundamentów budynków już istniejących a podlegających przebudowie. Z uwagi na fakt, że w budynkach dworców coraz częściej pojawiają się nowe funkcje: lokale gastronomiczne, usługowe, często salki konferencyjne, biblioteki, lokale mieszkalne a nawet mini kina, tak ważnym elementem staję się komfort użytkowania budynku. Należy pamiętać, że wibroizolacja pełni dodatkowo jeszcze funkcję ochronną substancji budynku przed destrukcyjnym działaniem drgań, co jest szczególnie ważne w przypadku budynków objętych nadzorem konserwatorskim. Naszym produktom zaufali projektanci, inwestorzy i wykonawcy.

Redukcja drgań jest tym skuteczniejsza im bardziej miękki jest materiał pod względem dynamicznym, ale jednocześnie musi mieć możliwość przyjmowania występujących obciążeń. Elastomery Regupol® przy stałej nośności wynoszącej 120 kN/m2 zachowują bardzo dobre parametry techniczne. Materiał jest też łatwy w montażu i ewentualnej obróbce.

Dopasowanie rozwiązania jest zależne od różnych czynników kształtujących określoną sytuację i podlega indywidualnemu doborowi. Pracownicy firmy Regupol każdorazowo służą pomocą techniczną na etapie projektowania i doboru materiałów.


Więcej informacji na stronie firmy REGUPOL BSW GmbH w portalu A&B.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE