reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Uchwały krajobrazowe w Krakowie i Gdańsku zdziałały cuda. Czy w Kielcach uchwalono bubel?

28 lipca '22

Po Gdańsku, który uchwałę krajobrazową wprowadził z sukcesem w 2020 roku, nadszedł czas na Kraków. Internet zalały zdjęcia „przed” i „po” pokazujące sukces regulacji. Czy w Kielcach uda się osiągnąć ten sam efekt? Aktywiści alarmują, że kielecka uchwała jest prawnym bublem.

od kultury do krajobrazu

Stolica Małopolski do tej pory z wizualnym chaosem walczyła przy pomocy parków kulturowych. Tego typu regulacje uchwalono dla najważniejszych historycznie przestrzeni w mieście – Starego Miasta, Nowej Huty, Kazimierza ze Stadomiem oraz Starego Podgórza z Krzemionkami. Regulacje przyniosły częściową poprawę wyglądu miasta, jednak poza tymi wyjątkowymi strefami miasto zaśmiecone było przez reklamowe nośniki. Wszystko zmieniło się wraz z wejściem w życie przepisów uchwały krajobrazowej, która uregulowała zasady prezentacji reklam w przestrzeni miejskiej. Media społecznościowe zalały zdjęcia „przed” i „po”, pokazujące imponujący zakres zmian.

uchwała? jaka uchwała?

Uporządkowanie przestrzeni planują także Kielce. Minęły już dwa miesiące od wejścia w życie uchwały, jednak świadomość jej obowiązywania wydaje się niewielka. Okres przejściowy, w trakcie którego stare nośniki mogą być wciąż wykorzystywane, wynosi aż trzy lata. W tym czasie nie mogą jednak powstawać żadne nowe reklamy, które byłyby niezgodne z przyjętymi regulacjami.

salceson stref

załącznik graficzny do uchwały

fot. UM Kielce

Aktywiści związani ze stowarzyszeniem Kieleckie Inwestycje wskazują na problemy z dotarciem do informacji związanych z samą uchwałą. Jeśli przedsiębiorca chciał sprawdzić, w której z kilku stref wyznaczonych przez uchwałę znajduje się jego nieruchomość, musiał polegać na załączniku graficznym w niskiej rozdzielczości lub korzystać z tabeli współrzędnych, których miasto nie udostępnia np. w geoportalu. Stowarzyszenie wykorzystało te dane i przygotowało interaktywną mapę.

  • strefa „A” teren centralny miasta oraz główne obszary ochrony dziedzictwa kulturowego
  • strefa „B” tereny zurbanizowane lub przeznaczone do urbanizacji inne niż „A”, „C” i „D”
  • strefa „C” tereny o dominujących funkcjach gospodarczych (przemysł, bazy, składy, obszary rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, obszary koncentracji funkcji usługowych, obszary obiektów oraz urządzeń sportowych)
  • strefa „D” tereny lasów, parków, skwerów, cmentarzy, dolin rzecznych, zieleni urządzonej i naturalnej oraz inne cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowy
  • tereny zamknięte

współrzędne stref

Współrzędne granic stref w uchwale nie ułatwiają korzystania z dokumentu

fot. UM Kielce

Patrząc na plan miasta z naniesionymi strefami w oczy rzuca się brak logiki w ich wyznaczaniu, niewielkie obszary wyłączone z jej obowiązywania czy objęte innymi niż cała okolica regulacjami. Niekiedy wyodrębnione zostały pojedyncze budynki i działki – np. supermarkety i pawilony handlowe, które oznaczane są jako strefy przemysłowe mimo, że otacza je strefa zurbanizowana. Uchwała nie przynosi odpowiedzi na pytanie co w momencie, gdy działka lub obiekt zmieni swoją funkcję. Obszary, które podlegają silnym zmianom i koncentrują się w nich inwestycje mieszkaniowe są bowiem w dokumencie często oznaczane jako przemysłowe – zgodnie z ich historycznym, a nie faktycznym charakterem.

syzyfowe prace

Dworzec w Kielcach

fot. AnalogIgor / Wikimedia Commons

Miasto Żeromskiego nad uchwałą pracowało sześć lat. W tym czasie powstawały podobne dokumenty w Gdańsku, Krakowie czy Warszawie (uchylony przez wojewodę). Zdaje się, że miejscy urzędnicy nie skorzystali z tych wzorców, budując własne prawo. Prawo, które w dużej mierze konserwować będzie stan istniejący. W porównaniu z innymi miastami przepisy w Kielcach będą liberalne – tylko tutaj dopuszczono możliwość lokalizowania reklam o powierzchni aż 48 m2, czy nośników ledowych. Nie zostaną uporządkowane także istniejące ogrodzenia, także te przecinające ciągi piesze. Jedynie nowe konstrukcje będą musiały być zgodne z zapisami uchwały, nawet po najdłuższym w Polsce 3-letnim okresie przystosowawczym.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE