Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Akupunktura miasta

27 maja '19

21 maja br. poznaliśmy wyniki konkursu studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru pokolejowego przy ulicy Małachowskiego we Wrocławiu. Konkurs zorganizowany był przez wrocławski oddział SARP we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia.

Konkurs na projekt zagospodarowania terenu przy Dworcu Głównym we Wrocławiu poprzedzony był konsultacjami społecznymi. Dla uczestników spotkania jednym z najważniejszych wniosków była między innymi troska o istniejącą architekturę (w szczególności perony pocztowe oraz budynek dawnego dworca) i zieleń, minimalizowanie terenów utwardzonych, unikanie barier architektonicznych oraz zachowanie funkcji domu dla bezdomnych im. św. Brata Alberta.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obszaru pomiędzy ulicą Małachowskiego a częścią terenów kolejowych oraz zaproponowanie charakteru samej ulicy wraz ze sposobem wykorzystywania tego fragmentu Śródmieścia Wrocławia. Celem konkursu było między innymi wykreowanie nowej, współczesnej wizji tego miejsca, uzyskanie spójnej koncepcji zagospodarowania obszaru pokolejowego, jako miejsca o różnorodnym przeznaczeniu i użytkowaniu, wskazanie sposobu na powiązanie obszaru opracowania z pozostałymi elementami Przedmieścia Oławskiego oraz gwałtownie urbanizowanych terenów pokolejowych między ulicami Krakowską i Hubską, a także zasugerowanie sposobu powiązania przestrzeni na „górnym” (kolejowym) tarasie i „dolnym” (miejskim) poziomie. Istotne było również uzyskanie nowych założeń funkcjonalno-przestrzennych niezbędnych do przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru, zaproponowanie rozwiązania kompozycji terenów zieleni wysokiej i niskiej — szczególnie w odniesieniu do istniejącego drzewostanu, relacji przestrzeni kameralnej i publicznej, a także zaproponowanie innych sposobów zagospodarowania terenu.

Na konkurs wpłynęło 26 prac. Sąd w składzie: Agata Chmielowska (Miejski Konserwator Zabytków), Piotr Fokczyński (Architekt Miasta Wrocławia), Maciej Hawrylak (SARP O/Wrocław, Referent), Dariusz Herman (SARP O/Koszalin, Przewodniczący), Daria Kieżun (SARP O/Wrocław), Jacek Mól (Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu), Artur Rostocki (Przedstawiciel WRI Investment sp. z o.o. sp. k., bez prawa głosu), Anna Sroczyńska (Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia), Mikołaj Smoleński (SARP O/Wrocław), Bartłomiej Świerczewski (Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych), Beata Urbanowicz (Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia) i Marek Wiśniewski (SARP O/Wrocław) przyznał dwa równorzędne wyróżnienia oraz następujące nagrody:

I nagroda

zespół: Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń — Wrocław

I nagroda

I nagroda, proj.: Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń — Wrocław

Ilustracje dzięki uprzejmości SARP Wrocław

Sąd Konkursowy przyznał pierwszą nagrodę za: trafną i lapidarną odpowiedź na złożoną problematykę projektową. Praca czytelnie respektuje układ istniejącej zabudowy historycznej, wprowadzając jednak różną typologię interwencji. Dużym walorem pracy jest ukształtowanie bogatych powiązań przestrzeni publicznych: pl. Dworcowego, ul. Małachowskiego oraz terenu dawnych peronów pocztowych z wprowadzeniem nowych funkcjonalności i miejskiej oferty w te przestrzenie. W pracy wykorzystany zostaje potencjał ukształtowania wielkomiejskiego charakteru dla przedmiotowego terenu przez wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych — dominanty liniowej — choć jej proporcje i sylwety powinny być przedmiotem dalszych analiz przestrzennych. Pewne wątpliwości budzi program przyjęty dla zielonego tarasu pod kątem jego całorocznego funkcjonowania. Jury doceniło również bardzo wysoki walor warsztatu projektowego pracy.

II nagroda

zespół: Kamil Graczyk — Gdańsk, Michał Ostafijczuk — Zgorzelec

II nagroda

II nagroda, proj.: Kamil Graczyk — Gdańsk, Michał Ostafijczuk — Zgorzelec

Ilustracje dzięki uprzejmości SARP Wrocław

Jak podkreśliło Jury, praca, redukując środki wyrazu, skupia się na stworzeniu czytelnego wnętrza urbanistycznego, atrakcyjnie powiązanego z terenami kolejowymi i placem przed Dworcem Głównym. Wysoki budynek umiejętnie akcentuje przestrzeń, podejmuje kompozycyjny dialog z Silver Tower oraz osią ulicy gen. K. Pułaskiego.

III nagroda

zespół: Bazyli Domsta, Kacper Ludwiczak — Gdańsk

III nagroda

III nagroda, proj.: Bazyli Domsta, Kacper Ludwiczak — Gdańsk

Ilustracje dzięki uprzejmości SARP Wrocław

Sąd Konkursowy przyznał trzecią nagrodę za: stworzenie czytelnego układu przestrzennego — zaakcentowanego dynamicznie ukształtowanym wysokim budynkiem, zlokalizowanym w narożniku placu dworcowego — tworzącego nową spójną pierzeję ulicy Małachowskiego, uzyskanego przy użyciu bardzo prostych środków. Wygenerowanie nowej pierzei z ażurową obudową budynków dawnego Dworca Kolei Górnośląskiej, stworzenie publicznego pasażu na górnym poziomie i powiązanie z placem przed dworcem stwarza nowe możliwości funkcjonowania tego fragmentu miasta.

wyróżnienia równorzędne

Manufaktura nr 1 Bogusław Wowrzeczka — Wrocław
zespół: Rafał Strzelczak, Adriana Sowa, Wojciech Wiśniewski, Bogusław Wowrzeczka

wyróżnienie

Wyróżnienie równorzędne, proj.: Manufaktura nr 1 Bogusław Wowrzeczka — Wrocław, Rafał Strzelczak, Adriana Sowa, Wojciech Wiśniewski, Bogusław Wowrzeczka

Ilustracje dzięki uprzejmości SARP Wrocław

Jury przyznało wyróżnienie za: śmiałą i konsekwentną propozycję organizacji miejskiej przestrzeni w formie jednorodnej bryły architektonicznej, która tworzy klarowną sytuację przestrzenną. Mimo bezkompromisowych rozwiązań projektowych praca szanuje dziedzictwo obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także uważnie traktuje kwestie powiązań między terenem przestrzeni publicznej od strony ulicy Małachowskiego i wiat peronowych. Stan faktyczny terenu, w tym relacje własnościowe, wydają się jednak wykluczać możliwość realizacji inwestycji w takim kształcie.

zespół: Ewa Kaszuba, Łukasz Woleński — Bazylea, Szwajcaria

wyróżnienie

Wyróżnienie równorzędne, proj.: Ewa Kaszuba, Łukasz Woleński — Bazylea, Szwajcaria

Ilustracje dzięki uprzejmości SARP Wrocław

Wyróżnienie przyznano za: czytelną kompozycję urbanistyczną zaakcentowaną domknięciem osi ulicy Małachowskiego nowymi obiektami zlokalizowanymi po wschodniej stronie ulicy Pułaskiego oraz za uzyskanie spójnej przestrzeni publicznej na nowo projektowanych obiektach powiązanych z obszarami historycznych zadaszeń i terenami kolejowymi, a także za wskazanie powiązania z terenami po drugiej strony ulicy Pułaskiego ciągiem zaprojektowanym na wyższym poziomie.

oprac. red.

na podstawie informacji prasowej
Ilustracje dzięki uprzejmości SARP Wrocław

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE