Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Światowe trendy rozwoju Partnerstw Publiczno‑Prywatnych (PPP)

13 czerwca '23

7. edycję Międzynarodowego Forum Partnerstw Publiczno‑Prywatnych (PPP) UNECE zdominowały potencjalne rozwiązania dla Ukrainy, koncepcje zarządzania kryzysowego w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej oraz zielone inwestycje dla celów Agendy 2030 ONZ.

Hybrydowa konferencja ONZ z udziałem ekspertów z zakresu PPP z całego świata odbyła się w maju w Atenach. Organizatorem wydarzenia — we współpracy z gminą Ateny oraz przy wsparciu rządu Grecji — była UNECE — Europejska Komisja Gospodarcza ONZ. Udział w nim wzięli Ministrowie Infrastruktury i PPP, doradcy oraz przedstawiciele instytucji finansujących. Tematem przewodnim forum była adaptacja do zmian klimatu poprzez renowację i dostosowanie istniejącej infrastruktury oraz budowanie nowej, z uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Dyskusja podczas konferencji dotyczyła wyzwań i możliwości na poziomie globalnym, krajowym i miejskim, koncentrując się głównie na powiązaniu zielonych i cyfrowych transformacji w projektach PPP i infrastrukturalnych, które przyczyniają się do realizacji SDG.

W dobie kryzysu klimatycznego, wojny w Ukrainie i trwałych skutków pandemii COVID-19, bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest wysokiej jakości infrastruktura, która jest ekologiczna, zielona, cyrkularna, odporna, zrównoważona również pod względem fiskalnym, gdzie głównymi beneficjentami są jej użytkownicy — podkreślali organizatorzy.

Na zdjęciu: Kamila Król (Forum Liderów PPP Polska) i David Dodd (ISRC USA, WAPPP)

Na zdjęciu: Kamila Król (Forum Liderów PPP Polska) i David Dodd (ISRC USA, WAPPP)

© archiwum Forum Liderów PPP Polska

proces PPP w Ukrainie ma być transparentny

W 7. Międzynarodowym Forum PPP wziął udział między innymi Niko Gachechyladze, Dyrektor Ukraińskiej Agencji PPP. Ukraiński parlament pod koniec ubiegłego roku wprowadził nowe przepisy dotyczące roli partnerstwa publiczno- prywatnego w odbudowie infrastruktury po wojnie. W ramach planu tejże odbudowy przewiduje się 15 programów sektorowych, składających się z 850 projektów, których wartość przekracza 750 mld dolarów. Rząd Ukrainy powołał Agencję PPP, aby już teraz generować zdolność do sprawnego i skutecznego podejmowania decyzji o alokacji środków finansowych i jakości odbudowywanej infrastruktury.

W przypadku budownictwa zaczęliśmy od zmian w ustawodawstwie o PPP. Z wiadomych przyczyn nie jest to teraz kwestia najpilniejsza dla rządu, ale proces już został uruchomiony. Druga istotna inicjatywa, to cyfryzacja procesów i uproszczenie procedur dla partnerstwa publiczno-prywatnego — wyjaśnia Niko Gachechyladze.

Władze Ukrainy chcą, aby cały proces PPP odbywał się cyfrowo. To bowiem pozwoli go usprawnić, przyspieszyć, uprościć poprzez opracowanie standardów bankowalności projektów i przede wszystkim spowoduje, że będzie on transparentny.

Chcemy dzięki cyfryzacji i rozwiązaniom technologicznym wykluczyć korupcję. Obserwujemy polski rynek PPP i występujące na nim bariery. Chcemy uczyć się na błędach innych, aby przygotować ustawodawstwo i narzędzia w taki sposób, który pozwoli nam bezbłędnie i szybko odbudować możliwie najlepszą jakość nowej infrastruktury Ukrainy — dodaje Dyrektor Ukraińskiej Agencji PPP.

W Forum UNECE w Atenach uczestniczyła także Mehita Fanny, Europe PPP Manager w International Finance Corporation.

Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do podzielenia się wiedzą w gronie specjalistów ds. PPP, przedstawicieli władz publicznych, naukowców i inwestorów. Poziom prelegentów, tematy i studia przypadków zostały optymalnie dobrane i pozwoliły na konstruktywne dyskusje oraz stworzenie użytecznej sieci — przyznaje Mehita Fanny, podkreślając jednocześnie, że IFC aktywnie szuka projektów PPP do realizowania w Polsce.

Na zdjęciu: Mehita Fanny (IFC Austria) i David Baxter (ISRC USA)

Na zdjęciu: Mehita Fanny (IFC Austria) i David Baxter (ISRC USA)

© archiwum Forum Liderów PPP Polska

rozwiązania militarne i obronne istotne z punktu widzenia Polski

Kamila Król, organizatorka Forum Liderów PPP w Warszawie, która także uczestniczyła w ateńskiej konferencji UNECE, zauważa, że jej zakres tematyczny dotyczył rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie również dla naszej gospodarki.

Jednym z nich był sposób, w jaki można wdrożyć strategię zabezpieczającą na wypadek katastrofy, zakładając, że katastrofą dla Polski może być agresja militarna Rosji. Wykład na ten temat zaprezentował przedstawiciel Turcji, dr Eyup Vural Aydin, w oparciu o doświadczenia tego kraju związane z trzęsieniem ziemi i koniecznością szybkiej reakcji rządu — wyjaśnia Kamila Król.

Zrównoważone PPP na rzecz odbudowy powojennej analogicznie do odbudowy znacznych obszarów po katastrofie oraz równolegle odbudowa wydolności gospodarczej zniszczonego regionu, jeśli byłaby realizowana w modelu PPP, daje przewagę w postaci wykorzystania najlepszych rozwiązań, wysokiej jakości materiałów i krótkiego czasu realizacji.

Na zdjęciu: Kamila Król (Forum Liderów PPP Polska) i Jean-Patrick Marquet (World Economic Forum Szwajcaria)

Na zdjęciu: Kamila Król (Forum Liderów PPP Polska) i Jean-Patrick Marquet (World Economic Forum Szwajcaria)

© archiwum Forum Liderów PPP Polska

zielone inwestycje w PPP

Jak podkreślano podczas tegorocznej konferencji, najważniejsze założenia, jakie powinny przyświecać inwestycjom publicznym realizowanym wspólnie z partnerem prywatnym, powinny obejmować wspomniane Cele Zrównoważonego Rozwoju: zwiększać dostęp do podstawowych usług oraz zmniejszać nierówności i niesprawiedliwość społeczną, poprawiać efektywność gospodarczą i stabilność fiskalną projektów, wzmacniać ich proekologiczny wymiar, promować replikowalność i rozwój kolejnych projektów, a także angażować w nie wszystkich interesariuszy.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) jako podstawowy czynnik ewaluacji projektów inwestycyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym stały się katalizatorem rozwoju PPP i to podejście jest promowane przez UNECE. Dotychczasowa koncepcja bazująca na ocenie wartości ekonomicznej zastępowana jest wartością społeczno-środowiskową. Podczas konferencji w Atenach podniesiono temat konieczności zaangażowania w planowanie wydatków publicznych doradców społeczno-środowiskowych. Występujący podczas wydarzenia eksperci z całego świata podkreślali rolę, jaką SDGs pełnią w procesie organizacji przestrzeni publicznej i planowania wydatków. Warto przy tym zwrócić uwagę, że SDG to jedyny ogólnoświatowy, uniwersalny kod będący wzorcem dla realizacji inwestycji publicznych i weryfikujący ich zasadność. Niestety w kwestiach środowiskowych, Polska nie wykorzystuje narzędzi, które stosowane są już za granicą.


Forum Liderów PPP w Warszawie

14 czerwca br. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się konferencja Forum Liderów PPP, która, jak zapewniają organizatorzy, jest przestrzenią obiektywnego i otwartego dialogu o korzyściach i wyzwaniach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podczas konferencji poddamy dyskusji warunki, jakie musi spełnić projekt, żeby przyciągnął inwestorów, znaczenie wstępnych konsultacji rynkowych dla projektu i jego późniejszej realizacji oraz dobre praktyki efektywnego partnerstwa i kluczowe postanowienia umowy dodają.

Więcej infomacji na stronie internetowej organizatorów: LINK

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE