Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Kinga Butlewska – „ReCity. Redefinicja pojęcia »miejska jakość życia« w mieście postindustrialnym”

03 lipca '20
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2019
Nazwa: „ReCITY. REDEFINICJA POJĘCIA »MIEJSKA JAKOŚĆ ŻYCIA« W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM NA PRZYKŁADZIE ŁODZI”
Autorzy: Kinga Butlewska
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Promotor:

prof. zw. dr hab. Sławomir Gzell

Z powodu problemów dzisiejszego świata, w tym zbliżającej się katastrofy ekologicznej wynikającej z postępujących zmian klimatu, stajemy przed koniecznością dokonania zasadniczych zmian procesów urbanistycznych i sposobu zarządzania miastami.

Praca ta ma się przyczynić do zachowania znaczenia wysokiej jakości życia w mieście i skierować uwagę na świadomy proces rewitalizacji miast w sposób zgodny z naturą oraz w zgodzie z potrzebami mieszkańców, a w konsekwencji stworzyć zasady będące uniwersalnym językiem urbanistycznym.

Część projektowa pracy skupia się na znalezieniu rozwiązania dla aktualnych problemów miast, a w szczególności miast poprzemysłowych, pogrążonych w największym kryzysie gospodarczym i społecznym.

projekt ReCity

Na potrzeby projektu sformułowano zestaw postulatów bazujących na dzisiejszej wiedzy i przewidywaniach dotyczących naszej egzystencji. Mają one być szansą na stworzenie modelu miasta jako przyjaznego otoczenia do życia, pracy i odpoczynku oraz uwzględniającego dobro ekosystemu. W ramach teoretycznej próby implementacji wyznaczonych postulatów w mieście Łódź, projekt dyplomowy został zrealizowany w dwóch skalach: makro i mikro.

postulaty ReCity

postulaty ReCity

© Kinga Butlewska

skala makro

Pierwsza część projektu jest eksperymentem zastosowania w skali makro postulatów ReCity w wybranym mieście postindustrialnym – Łodzi – poprzez wykonanie analiz i koncepcji, czyli składowych projektu urbanistycznego. Końcowym elementem tej części jest stworzenie koncepcji sieci błękitno-zielonej, osadzonej w istniejącej łódzkiej tkance miejskiej oraz koncepcji samowystarczalności miasta pod względem energetycznym i gospodarowania wodą. Projektowana koncepcja sieci zeroenergetycznej Łodzi opiera się na zasadzie szeroko pojętej decentralizacji. Miasto mogłoby się podzielić na mniejsze jednostki, które pozyskując energię odnawialną lokalnie, byłyby w stanie zaspokoić własne potrzeby energetyczne.

skala mikro

Druga część projektu urbanistyczno‑architektonicznego dotyczy skali mikro. Projekt w tej skali jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałoby i jak działało osiedle samowystarczalne, gwarantujące wysoką miejską jakość życia i wykorzystujące przy tym współczesną technologię. Powstał on przy wykorzystaniu informacji na temat potrzeb mieszkańców Łodzi zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Łodzi.

Obszarem szczegółowego opracowania jest fragment dzielnicy (55 ha) – Starego Widzewa w Łodzi. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przyszłego EXPO Horticultural 2024.

koncepcja
urbanistyczna

koncepcja urbanistyczna

© Kinga Butlewska

Ideą kształtowania urbanistycznego projektu jest stworzenie dwóch zielonych pętli retencyjnych obejmujących najważniejsze punkty części Widzewa, stanowiących o tożsamości tego rejonu. Punktem centralnym całego założenia jest park społeczny, który tworzy zielony ciąg łączący teren EXPO z resztą błękitno‑zielonej sieci. Znajdują się w nim atrakcyjne przestrzenie sprzyjające budowaniu więzi, umożliwiające aktywny bądź bierny odpoczynek wśród zieleni, obecna jest także funkcja handlowa. Park społeczny składa się z żywej bramy w postaci sadu.

koncepcja parku
społecznego

koncepcja parku

© Kinga Butlewska

Zaprojektowana zabudowa mieszkaniowa polega na wydzieleniu kwartałów sąsiedzkich. Każdy z nich wyznaczony jest przez zewnętrzny łańcuch budynków wielorodzinnych oraz znajdujące się w środku niższe budynki mieszkalne. Między budynkami znajdują się ogródki społeczne. W skali całego projektu urbanistycznego, zabudowa kwartałowa zmienia się w zależności od jej lokalizacji. Pełne, stojące na ziemi kwartały rozdrabniają się i łamią ku zielonym pierścieniom i obszarowi EXPO. Im dalej od środka założenia, tym jest bardziej rozproszona, unosi się w powietrzu (uwolniony parter).

zasada kształtowania
zabudowy

zasada kształtowania zabudowy

© Kinga Butlewska

Materiały budowlane uwzględniane w projekcie odznaczają się niskim śladem węglowym. Konstrukcję i elewacje zaplanowano z cegły z odzysku (rozbiórki) lub prefabrykowanych elementów z dużym udziałem drewna. Budynki pojedyncze, uniesione nad ziemią, będące częścią zewnętrznych kwartałów sąsiedzkich, mają konstrukcję i elewacje z drewna w postaci płyt CLT ustawionych na betonowym, zbrojonym, stropie tworzącym tarczę lub z białych paneli fotowoltaicznych (zostały już wynalezione) przechodzących w elewację złożoną z przesuwanych paneli z membrany zawierającej włókno szklane powleczone silikonem.

plan zagospodarowania
terenu

plan zagospodarowania terenu

© Kinga Butlewska

Kalenice wszystkich dachów projektowanych budynków skierowane są na południe, by uzyskać jak najlepsze parametry energetyczne. Wizualnie powoduje to również rzeźbiarskie przełamanie połaci dachowych. Ich kształt zależy także od przyjęcia odpowiedniego stopnia nachylenia dachu wyznaczonego przez producentów paneli. Projektowane budynki mają zwartą bryłę. Jeden z kwartałów jest modelowym rozwiązaniem plusenergetycznym z budynkami o południowej orientacji.

przekrój A-A przez
teren

przekrój A-A przez teren

© Kinga Butlewska

Wprowadzono także koncepcję gospodarowania ściekami, polegającą na rozdzieleniu kanalizacji w budynkach na szarą i czarną. Czarna woda gromadzona jest osobno i przekształcana w ciepło i energię elektryczną w dzielnicy; szara jest czyszczona i odprowadzana do lokalnych wód. Rozwiązania te przyczyniają się do znacznego ograniczania zużycia wody.

 

Kinga BUTLEWSKA

© Autorka

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE