Zobacz w portalu A&B!
BIM Toolbox Paneltech – Paneltech inwestuje w technologię BIM!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Marcin Stępień – „Strategia rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego dla Kluczborka”

11 czerwca '24

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Główne idee projektu to wprowadzenie wyraźnej granicy zabudowy miasta; rozbudowa i integracja infrastruktury zielonej; odtworzenie układu wodnego w mieście i jego integracja z terenami zielonymi; podkreślenie i ochrona istniejącego klinu zieleni; zwiększenie ilości i połączenie przestrzeni publicznych we wspólny system; skupienie się na renowacji i zwiększeniu jakości poniemieckiej zabudowy jako dziedzictwa kulturowego, wydobycie jej charakterystycznych walorów; powstanie nowych wysokiej jakości przestrzeni zamieszkiwania zbiorowego dających mieszkańcom lepszą alternatywę niż domki jednorodzinne; zwiększenie jakości istniejących osiedli modernistycznych oraz terenów w centrum, tak by zachęcić ludzi do zamieszkiwania w tych obszarach; możliwości powstawania nowych odmian, rozwoju istniejących i odtworzenia dawnych walorów krajobrazu kulturowego jako lokalnej spuścizny i tradycji.

Kluczbork stan istniejący

Kluczbork stan istniejący

© Marcin Stępień

Kluczbork jest miastem średniej wielkości o znaczeniu ważnego ośrodka regionalnego, jest siedzibą władz gminy i powiatu. Jak wiele miast tego rozmiaru ma jednak sporo problemów związanych głównie z odpływem ludności z terenów centrum na szybko rozrastające się podmiejskie tereny monofunkcyjnych osiedli domków jednorodzinnych. Za tym idzie zwiększająca się ilość ruchu kołowego spowodowanego codziennymi dojazdami do pracy. To powoduje coraz większe wymagania dotyczące parkingów, co wiąże się ze zubożeniem przestrzeni publicznych i szpeceniem ich wszechobecnymi samochodami.

analiza komunikacji przedprojektowa        analiza komunikacji poprojektowa

analiza komunikacji przedprojektowa i poprojektowa

© Marcin Stępień

Do niwelowania udziału funkcji usługowych w centrum przyczyniła się w ostatnich latach powstała na obrzeżach galeria handlowa. Kolejnym dużym problem Kluczborka jest nieodpowiednie gospodarowanie terenami zielonymi. Obszary są bezrefleksyjnie „rewitalizowane”, drzewa wycinane, doprowadza to do opustoszenia miasta oraz zubożenia środowiska przyrodniczego. Istotnym elementem układu jest klin zieleni opierający się na dolinie i układ wodny rzek Stobrawa i Młynówka. Jego potencjał nie jest jednak w pełni wykorzystywany.

analiza zieleni przedprojektowa        analiza zieleni poprojektowa

analiza zieleni przedprojektowa i poprojektowa

© Marcin Stępień

Kluczbork potrzebuje śmiałego planu pokazującego, jak działać, by zapobiegać wymienionym problemom. Plan ten miałby się stać podstawą do dalszych prac nad nowym studium dla miasta i nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzeni. Przedstawiony plan strategii rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego jest konstruktywną odpowiedzią na powyższe problemy Kluczborka.

aksonometria projektu

aksonometria projektu

© Marcin Stępień

Rozlewanie się miasta w niekończące się osiedla domów jednorodzinnych rozwiązane jest przez wyznaczenie wyraźnych granic zabudowy miasta. Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową planuje się spełnić poprzez powstanie nowych osiedli łączących w sobie wiele funkcji i typologii zabudowy. Mają one tworzyć samowystarczalne obszary o wszystkich podstawowych funkcjach. Dodatkowo zwiększenie gęstości i nasycenie usługami już istniejącej tkanki ma szansę zapobiec degradacji tych obszarów. Obszar starego miasta, jak podobne obszary w innych miastach, zamieszkiwany jest przez jednolitą grupę społeczną, co doprowadza do wielu problemów społecznych.

obszar projektowany przy ulicy Byczyńskiej        obszar projektowany przy ulicy Byczyńskiej

obszar projektowany przy ulicy Byczyńskiej

© Marcin Stępień

Polepszenie jakości zabudowy oraz przestrzeni dałoby szansę na dywersyfikację grup społecznych i stworzenie przyjemnej przestrzeni do życia dla wszystkich. Tereny zielone zostaną powiększone i za pomocą w większości odkrytych cieków wodnych połączone w jedną infrastrukturę błękitno-zieloną. Klin zieleni dzięki większej liczbie ścieżek i terenów rekreacyjnych będzie bardziej dostępny. Również odtworzenie płynącego w kanale cieku wodnego na północ od starego miasta dałoby szansę na wytworzenie zielonego bulwaru okalającego centrum Kluczborka. Połączenie terenów zieleni w jeden spójny organizm zwiększy potencjał miasta w wielu aspektach.

obszar projektowany przy ulicy Marii Konopnickiej        obszar projektowany przy ulicy Marii Konopnickiej

obszar projektowany przy ulicy Marii Konopnickiej

© Marcin Stępień

Niezwykle ważnym założeniem projektu jest również edukacja i tworzenie przestrzeni na dyskusję na temat istniejącej w mieście spuścizny poniemieckiej oraz jej roli w kształtowaniu przyjaznego miasta mogącego odpowiadać na wszystkie potrzeby mieszkańców i użytkowników.

 
Marcin STĘPIEŃ

Ilustracje: © Autor

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE