reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Profesor Piotr Lorens wybrany na stanowisko gdańskiego Architekta Miasta

18 marca '21

W lutym br. rozpoczęto poszukiwania Architekta Miasta, który troszczyć się będzie o przestrzeń Gdańska. 12 kwietnia funkcję tę obejmie wybrany na to stanowisko profesor Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Politechnice Gdańskiej, który, jak zapowiada, jako Dyrektor Biura Architekta w pierwszej kolejności zamierza zająć się zieloną strategią dla miasta.

W konkursie na to stanowisko udział wzięło pięciu kandydatów, ci, którzy spełnili wymogi formalne, mieli okazję przedstawić dedykowanej komisji swoją wizję miasta. Profesora Lorensa, jak podkreślił Piotr Grzelak, członek komisji i zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, wyróżniała nie tylko wizja kierunków zmian, przed którymi stoi miasto, ale także świadomość uwarunkowań prawnych, uwarunkowań związanych z różnymi interesariuszami funkcjonującymi w obszarze miasta i znajomość elementów związanych z procesem budowlanym.

Kierowanie pracą nowego Biura Architekta Miasta obejmować będzie między innymi takie zadania jak prowadzenie analiz urbanistyczno‑architektonicznych na potrzeby wybranych inwestycji miasta oraz prowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie, wydawanie opinii architektonicznych i urbanistycznych na potrzeby Prezydenta, wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta, wyznaczanie warunków, ram i wytycznych dla realizacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia harmonijnego rozwoju architektury przestrzeni miejskiej, zgłaszanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gdy zajdzie taka potrzeba, opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz pozwoleń na budowę dla wybranych projektów o istotnym znaczeniu dla miasta, a także inicjowanie i organizacja konkursów architektonicznych i urbanistyczno‑architektonicznych.

Jakiś czas temu razem z panem prezydentem Piotrem Grzelakiem ogłosiliśmy konkurs na stanowisko Miejskiego Architekta. Osoby, o której sami mówimy i chcemy, żeby zajęła się porządkiem urbanistycznym, wizją architektoniczną zwłaszcza w terenach i obszarach, które są strategiczne, prestiżowe, ale też konfliktowe. Bardzo się cieszę się i z dużą radością witam na pokładzie drużyny miasta Gdańska pana Piotra Lorensa — mówiła podczas konferencji prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.

Piotr Lorens po zakończeniu studiów rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej w Zakładzie Rozwoju Miasta. W latach 90. dzięki stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej prowadzi także działalność projektową i doradczą dotyczącą urbanistyki i planowania rozwoju. W latach 2003–2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Gdańsku, od września 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego TUP, a od 2011 roku — wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP).

O Gdańsu, w podsumowaniu artykułu pt.  „Gdańsk — laboratorium przekształceń urbanistycznych” w poświęconym temu miastu numerze A&B profesor Piotr Lorens pisał:

Gdańsk można więc uznać za swoiste laboratorium przemian urbanistycznych pozwalające na wypracowanie nowego podejścia do lokalnej architektury i urbanistyki.

Profesorowi gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i z ciekawością obserwować będziemy dalszy rozwój Gdańska pod okiem miejskiego architekta.

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE