Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Studenckie Warsztaty Urbanistyczne 2019

25 sierpnia '19

W ostatnim tygodniu września bieżącego roku, już po raz drugi studenci wezmą udział w międzyuczelnianych warsztatach urbanistycznych, organizowanych dzięki współpracy Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego. Bogaty program ubiegłorocznych warsztatów oraz będące ich integralną częścią otwarte dla szerokiej publiczności ciekawe spotkania z ekspertami i praktykami planowania przestrzennego, architektami i akademikami zachęcają do udziału w tegorocznej edycji.

Organizatorzy, patroni, partnerzy

założenia

Podobnie jak poprzednim razem, warsztaty będą okazją do połączenia interdyscyplinarnych sił: wiedzy i umiejętności studentów gospodarki przestrzennej w zakresie m.in. pozyskiwania danych przestrzennych, znajomości i analizy dokumentów planistycznych oraz procedur planistycznych z umiejętnościami analityczno-projektowymi i kreatywnym podejściem studentów architektury i urbanistyki. Warsztaty przewidują spotkania z zaproszonymi ekspertami i specjalistami, w tym: architektami, urbanistami, planistami, urzędnikami etc. Przeprowadzone przez studentów studialne badania terenowe w tym: analiza urbanistyczna obszaru opracowania (m.in.: infrastruktury komunikacyjnej, układu urbanistycznego itp.), analiza uwarunkowań planistycznych, rozpoznanie potencjału miejsca mają prowadzić do sformułowania ciekawej koncepcji zagospodarowania wybranego obszaru projektowego, uwzględniających jego lokalny charakter, potencjał, genius loci, a także współczesne tendencje projektowe w urbanistyce i architekturze. Głównym zadaniem projektowym będą poszukiwania interesujących rozwiązań przestrzennych i architektonicznych, kształtujących przyjazne i funkcjonalne środowisko miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem dobrej jakości przestrzeni publicznej o unikalnym charakterze.

hasło przewodnie

Tak jak w I edycji warsztatów, tłem podejmowanych działań będzie wątek tzw. baukultur — kultura budowania, czyli najprościej rzecz ujmując, taki rodzaj myślenia i projektowania budynków i przestrzeni, który skutkuje harmonijnym, technologicznie zaawansowanym i przyjaznym środowisku naturalnemu otoczeniem, a także architekturą o wysokich walorach funkcjonalnych, estetycznych. Opracowane przez studentów koncepcje jako rodzaj inspiracji zostaną przesłane do odpowiednich jednostek urzędu miasta. W późniejszym terminie, podobnie jak w ubiegłym roku, planowana jest także powarsztatowa wystawa prac studenckich na macierzystych uczelniach.

 


Plan warsztatów

Formuła

Warsztaty dla studentów z Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Celem warsztatów jest połączenie wiedzy i umiejętności studentów gospodarki przestrzennej w zakresie m.in.: pozyskiwania danych przestrzennych, znajomości i analizy dokumentów planistycznych oraz procedur planistycznych z umiejętnościami analityczno-projektowymi i kreatywnym podejściem studentów architektury i urbanistyki.
 

Cel

W trakcie czterodniowych warsztatów, przewiduje się spotkania z zaproszonymi do udziału gośćmi: ekspertami z zakresu planowania przestrzennego, architektami, urbanistami, urzędnikami miejskimi itp. Celem prac studialnych, analiz i projektów studenckich będzie wskazanie ciekawych rozwiązań przestrzennych, kształtujących przyjazne i funkcjonalne środowisko miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem dobrej jakości przestrzeni publicznej o unikalnym charakterze.
 

Ogólny zakres działań warsztatowych

Analiza współczesnych tendencji architektoniczno-urbanistycznych, studialne badania terenowe, analiza urbanistyczna i uwarunkowań planistycznych.
 

Zadanie projektowe

Cel: Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania okolic tzw. Matecznego (format — plansze, rozmiar do uzgodnienia), uwzględniająca analizę uwarunkowań planistycznych i analizy urbanistyczne.

Zakres opracowania / prac warsztatowych:

  • inwentaryzacja fotograficzna
  • zarys historii miejsca / obiekty zabytkowe — analiza/ identyfikacja
  • analiza dostępnych online dokumentów planistycznych oraz kompilacja pozyskanych z nich istotnych informacji (wydawane WZ-tki, odrzucone WZ-tki — o jakim charakterze, funkcji, istniejące i opracowywane plany miejscowe w obrębie obszaru i na styku z nim)
  • charakterystyka i analiza funkcjonalno-przestrzenna obszaru > wytypowanie punktów węzłowych, istotnych obszarów, istniejących i potencjalnych powiązań między poszczególnymi elementami układu
  • analizy urbanistyczne, w tym szczególny nacisk na powiązania z innymi częściami miasta, lokalizacja względem centrum Krk, Starego Podgórza, Ruczaju itp.
  • zwięzły opis koncepcji
  • szkicowe widoki 3D założenia (np. SketchUP) itp. (dla wcześniej wytypowanych miejsc)

Studenci gospodarki przestrzennej będą pracować wspólnie ze studentami architektury.
Wyzwaniem będzie także organizacja pracy.
 

Efekty warsztatów

  • prezentacja posterowa przedstawiająca koncepcję projektową wraz z analizami i opisami
  • szkicowa propozycja wytycznych dla rozwoju obszaru projektowego
  • w ostatnim dniu warsztatów planowana jest prezentacja wyników, prac warsztatowych — sposób prezentacji do uzgodnienia
  • finalne wydruki pracy będą zaprezentowane w formie wystawy na obu uczelniach

Wyniki warsztatów mogą stanowić wkład merytoryczny do prac nad tworzeniem i aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podstawę do prowadzenia konsultacji społecznych oraz do dalszych działań związanych z zarządzaniem, programowaniem, projektowaniem i realizacją w odniesieniu do wybranego obszaru opracowania.
 

Miejsce i czas warsztatów:

  • Kraków: 24–27 września 2019
    

Lokalizacja

Pomieszczenia Instytutu Geografii UP oraz wizyty inwentaryzacyjne w terenie.
 

Kontakt z prowadzącymi warsztaty

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE