Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Poznań

termin składania prac

25.08.2023

Konkurs na opracowanie projektu przebudowy historycznej willi wraz z towarzyszącymi obiektami dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem konkursu jest opracowanie projektu przebudowy historycznej willi wraz z towarzyszącymi obiektami (budynkiem dawnej „zwierzętarni” i budynkiem gospodarczym) zlokalizowanymi przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

cel

Celem konkursu jest opracowanie projektu przebudowy historycznej willi wraz z towarzyszącymi obiektami (budynkiem dawnej „zwierzętarni” i budynkiem gospodarczym) zlokalizowanymi przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Celem konkursu jest wyłonienie projektanta / projektantki lub zespołu autorskiego, któremu / której w chwili przystąpienia do prac przygotowawczych, przebudowy, remontu i adaptacji istniejących obiektów, do przystosowania do nowej funkcji na potrzeby Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zostanie zlecone w trybie zamówienia z wolnej ręki opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji opisanego przedsięwzięcia, a także pełnienia nadzoru autorskiego.

Zadaniem uczestników konkursu jest dostosowanie istniejących budynków do nowej funkcji, z uwzględnieniem wskazań konserwatorskich i aktualnie obowiązujących przepisów technicznych oraz stworzenie nowoczesnego obiektu dydaktycznego.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy i ograniczony, co oznacza, że zainteresowane podmioty składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby lub zespoły, które dysponują na etapie konkursu oraz wykonywania umowy co najmniej jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, oraz w okresie ostatnich 10 lat, wykonała usługę dokumentacji wielobranżowych co najmniej jednego obiektu dotyczącą przebudowy lub przebudowy i rozbudowy obiektu użyteczności publicznej (z wyłączeniem parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal magazynowych), wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków, o powierzchni netto nie mniejszej niż 1 000 mkw każdy. Obiekt powinien uzyskać pozwolenie na budowę. Ponadto budynek powinien być wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, klimatyzację, instalacje niskoprądowe, multimedia.

Koncepcja architektoniczna ma określać rozwiązania funkcjonalne budynku Willi, a także dwóch budynków sąsiadujących, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z nowego ich przeznaczenia, rozwiązań konstrukcyjnych, niezbędnych instalacji oraz uwzględniać parametry lokalizacyjne, warunki realizacyjne i ekonomiczne.

Budynek Willi — rozwiązanie jego funkcji i wnętrza, a także zagospodarowanie otoczenia winny realizować oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki, gdzie w rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych unika się rozwiązań sztampowych i wtórnych. Wytyczne stanowią wyłącznie zalecenie, o ile nie zostały wyraźnie określone jako „niezbędne” lub w formie innych określeń posiadających takie samo znaczenie. Wymagania formalne udziału w konkursie są bezwzględnie wiążące. Jednocześnie istotna z punktu widzenia organizatora jest racjonalizacja przyjętych rozwiązań w kontekście planowanego budżetu inwestycji. Premiowane będą rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne proekologiczne, optymalizujące koszty budowy i eksploatacji inwestycji.

Teren opracowania konkursowego nie jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Budynek Willi wraz z otoczeniem i budynkami towarzyszącymi znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, jest elementem założenia urbanistyczno-architektonicznego Ringu poznańskiego zaprojektowanego przez Josepha Stübbena w roku 1903 (pas po rozebranych fortyfikacjach), zlokalizowany w rejestrze zabytków pod nr A231, oraz jako zespół urbanistyczno-architektoniczny centrum miasta Poznania, z układem ulic i zabudową — w rejestrze zabytków pod nr A274.

Zalecenia konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków zamieszczono w załączniku do regulaminu (Załącznik nr B3).

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna założenia powinna uwzględniać wysoką rangę miejsca. Od Uczestników konkursu oczekuje się złączenia przestrzennego i funkcjonalnego terenów sąsiadujących. Należy rozważyć nowy układ komunikacyjny — wspólny dla obiektów zlokalizowanych na działkach nr 32 i 33/2 (obręb ewidencyjny Poznań) oraz nowe zagospodarowanie części działki, portiernię. Budynek trafostacji, od strony linii kolejowej, należy pozostawić i wpisać w projektowany obszar.

Przedmiotem konkursu jest także nowa elewacja (forma) trafostacji, jak i określenie nowej lokalizacji i formy portierni — dopuszcza się zlokalizowanie portierni w budynku Willi.

W propozycjach konkursowych należy dążyć do zintegrowania przestrzeni wokół istniejących obiektów, będących własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zamawiający, chcąc podkreślić zabytkowy charakter budynku, pragnie zachować przynajmniej jedną z wewnętrznych drewnianych przegród w formie białej ramy z przeszkleniem.

Budynek należy przeprojektować tak, aby optymalnie wykorzystać istniejącą przestrzeń, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń i ograniczeń w tym zakresie, jakie nakłada Miejski Konserwator Zabytków.

Integralną częścią układów willowych, znajdujących się w tej części miasta, są ogrody. Z uwagi na to, pas zieleni otaczającej obiekty będące przedmiotem konkursu powinien zostać dowartościowany i stanowić spójne przedłużenie funkcjonowania obiektu dydaktycznego, przyjaznego dla jego użytkowników. Koncepcja zagospodarowania terenu Willi powinna wprowadzać możliwie obfitą zieleń, jak również strefy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wymaganych dróg, dojazdów ppoż zgodnie z obowiązującymi przepisami, dojść pieszych, parkingów rowerowych, malej architektury.

Praca konkursowa ma uwzględniać dostosowanie rozwiązań projektowych i funkcjonalnych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym). Inwestor dopuszcza, w niezbędnym zakresie, rozbudowę kondygnacji -1, w zależności od idei rozmieszenia pom. technicznych lub pogłębienie pomieszczeń na niskim parterze, jednak uczestnicy powinni mieć na uwadze zakładane koszty wykonania obiektu.

Uczestnicy mogą w tym kontekście wskazać przyszłe ideowe kierunki ewentualnej dalszej rozbudowy obiektu, mieszczącej nieuwzględnione w regulaminie konkursu funkcje, nie jest to jednak obligatoryjne, nie jest też przedmiotem konkursu.

Organizator oczekuje, że przedmiotowy obiekt, wraz z otoczeniem, będzie przyjazny dla środowiska i zapewni wysoki komfort użytkowania. Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić kluczowe zagadnienia związane z proekologicznym aspektem inwestycji, jak:

 • sposób wykorzystania istniejącej zieleni oraz kształtowanie zieleni nowej,
 • sposób zagospodarowania wód opadowych,
 • rozwiązania komunikacyjne i związane z nimi natężenie ruchu,
 • jakość detalu redukująca wpływ mostków termicznych,
 • rozwiązania zapewniające wysoką jakość powietrza wewnętrznego,
 • energooszczędne, przyjazne, ciepłe oświetlenie wnętrz.

Do uznania Uczestnika konkursu pozostawia się dobór odpowiednich rozwiązań i określenie ich skuteczności, przy uwzględnieniu powyższych wytycznych. Rozwiązania proekologiczne będą dodatkowo premiowane.

Teren opracowania został oznaczony na Załączniku nr B2a do regulaminu konkursu. Wskazania i uwarunkowania określono w Załącznikach od B2a do B9.

kalendarium

 • ostateczny termin składania poprzez platformę e-zamówienia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 12 czerwca 2023 roku, do godz. 12.00,
 • termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie — 23 czerwca 2023 roku,
 • wizja lokalna (należy dokonać zgłoszenia do wizji lokalnej przez stronę internetową konkursu) — 26 i 29 czerwca 2023 roku,
 • składanie zapytań — do 30 czerwca 2023 roku,
 • składanie prac konkursowych — do 25 sierpnia 2023 roku, do godz. 10.00,
 • ogłoszenie wyników — 8 września 2023 roku.

nagrody

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • I Nagroda — 30.000,00 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 20.000,00 zł brutto,
 • III Nagroda — 15.000,00 zł brutto,
 • Wyróżnienie — 5.000 zł brutto.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • walory funkcjonalno-użytkowe przyjętych rozwiązań dotyczących budynku i terenu oraz stopień ich zharmonizowania z budynkiem Collegium Minus UAM i otoczeniem,
 • estetyka, jakość i innowacyjność przyjętych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu walorów zabytkowych budynku,
 • walory techniczne i ekonomiczne przyjętych rozwiązań.

sąd konkursowy

Sąd konkursowy obraduje w następującym składzie:

 • Wojciech Krawczuk — przewodniczący Sądu Konkursowego, prezes SARP Oddział Poznań, IARP,
 • Joanna Kapturczak — sędzia referentka, SARP Oddział Poznań, IARP Wielkopolska,
 • dr Marcin Wysocki — kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Marek Sobczak — z-ca kanclerza ds. technicznych UAM,
 • prof. Tadeusz Wallas — prorektor UAM,
 • Joanna Bielawska-Pałczyńska — Miejska Konserwator Zabytków,
 • dr hab. Jerzy Suchanek — dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego WA PP,
 • prof. Michał Mencfel — dziekan Wydziału Nauk o Sztuce UAM,
 • prof. Piotr Korduba — dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM,
 • Przemysław Woźny — SARP Poznań (sędzia zastępca),
 • Mikołaj Stępnień — sekretarz konkursu (bez prawa głosu), wiceprezes ds. wewnętrznych SARP Oddział Poznań.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i wszystkie załączniki dostępne są na stronie konkursu.

Wywiad z profesorami UAM: dr hab. Michałem Mencfelem, dziekan Wydziału Nauk o Sztuce i dr hab. Piotrem Kordubą przeczytacie w artykule Niewielki budynek, spore wyzwanie. Konkurs na siedzibę dla historyków sztuki z UAM.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f260851-98ac-11ed-b4ea-f64d350121d2

Poznań

termin składania prac

22.06.2023

43. edycja konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich

organizator: SARP Oddział Poznań

Uwaga studentki i studenci! SARP Poznań zaprasza was do zgłaszania swoich projektów semestralnych do 43. edycji konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy semestralnej wykonanej na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystyczny w Poznaniu.

cel

Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1984 roku i tym samym jest jednym z najstarszych tego typu cyklicznym wydarzeniem w Polsce. Pierwotnie odbywały się dwie edycje rocznie jako podsumowanie semestru letniego i zimowego, od roku 1991 przyjął formułę konkursu corocznego.

Od 2023 roku ulega zmianie nazwa konkursu z uwagi na chęć dostrzeżenia dorobku pani profesor Janiny Czarneckiej. Zarząd SARP Oddział Poznań podjął stosowną uchwałę 16 lutego 2023 roku i od tego roku konkurs oficjalnie nazywa się konkursem im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich.

Na liście laureatów i wyróżnionych w konkursie, która liczy już kilkaset pozycji, można znaleźć nazwiska uznanych architektów, wybitnych dydaktyków, byłych i obecnych członków zarządu SARP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Otwarta formuła konkursu pozwala na udział w fazie eliminacyjnej zarówno niewielkich opracowań architektonicznych, jak i obszernych projektów z zakresu urbanistyki. Dzięki temu konkurs od początku istnienia, nieprzerwanie cieszy się olbrzymią popularnością wśród studentów. Celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych projektów semestralnych wykonanych przez studentów i studentki architektury i kierunków projektowych na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym.

warunki

Konkurs ma charakter dwuetapowy, obejmuje projekty semestralne terminowo ukończone i ocenione pozytywnie w okresie dwóch ostatnich sesji zaliczeniowych poprzedzających edycję konkursu. Do konkursu przyjmowane są prace wykonane w ramach przedmiotów projektowych z zakresu architektury, urbanistyki oraz architektury wnętrz realizowanych na wydziałach:

 • Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej,
 • Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
 • Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

 • najlepsza architektoniczna praca semestralna,
 • najlepsza urbanistyczna praca semestralna,
 • najlepsza praca semestralna w zakresie architektury wnętrz.

Etap I konkursu ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie w terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat. Można zgłosić do konkursu maksymalnie cztery prace, w tym dwie prace grupowe w dowolnej kategorii.

Etap II konkursu ma charakter zamknięty. Uczestniczą w nim wyłącznie prace zakwalifikowane w I etapie. Projekty prezentowane są na wystawie.

Prace będą oceniane pod względem:

 • jakość analitycznego i studyjnego podejścia do tematu, jako podstawy rozwiązań projektowych,
 • oryginalności pomysłu wyrażonej w przedkładanych propozycjach programowych, sytuacyjno-przestrzennych i architektonicznych,
 • biegłości warsztatowej, wyrażonej poziomem, jak i zakresem opracowania tematu, umiejętności technicznej wypowiedzi i graficznego zapisu.

kalendarium

 • termin zgłaszania prac do etapu I — do 5 czerwca 2023 roku,
 • kwalifikacja prac do etapu II — 22 czerwca 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż — październik 2023 roku.

Zgłoszenia do I etapu konkursu należy przesyłać drogą mailową na adres konkursczarneckiego@gmail.com

nagrody

Sąd konkursowy przyznaje nagrody główne równorzędne w trzech kategoriach, a spośród nich wybiera Grand Prix.
Nagrodą jest dyplom oraz nagroda pieniężna, której wysokość jest ustalana co roku przez sąd konkursowy.

Sąd konkursowy może przyznać maksymalnie trzy wyróżnienia, które mogą mieć postać pieniężną, rzeczową lub honorową.

sąd konkursowy

Sąd konkursowy obraduje w następującym składzie:

 • dwóch sędziów wybieranych spośród członków Zarządu Oddziału,
 • dwóch sędziów wybieranych z grona Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Poznań,
 • jeden sędzia przedstawiciel Rady Wielkopolskiej OIA RP.

Pełny skład sądu konkursowego zostanie podany niebawem.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://poznan.sarp.pl/2023/05/25/ogloszenie-xliii-edycji-konkursu-im-architektow-janiny-i-wladyslawa-czarneckich/

regulamin

http://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-konkurs-im.-architektow-J.-i-Wl.-Czarneckich.pdf

Polska

termin składania prac

20.06.2023

Konkurs na najładniejsze wizualizacje z drzwiami DRE

organizator: DRE

Trwa konkurs na wizualizacje wnętrz z propozycją zastosowaniem drzwi marki DRE. Łączna pula nagród wynosi 25 tys. zł. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 20 czerwca br.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie przez jury spośród nadesłanych przez uczestników i uczestniczki zgłoszeń najciekawszych wizualizacji wnętrz z propozycją zastosowania drzwi DRE we wnętrzach.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

 • są pełnoletnie i zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykonają zadanie konkursowe polegające na wizualizacji wnętrz z propozycją zastosowania drzwi DRE we wnętrzach,
 • prześlą zgłoszenie obejmujące zadanie konkursowe pod postacią wizualizacji lub zdjęcia za pośrednictwem strony konkursowej,
 • każdy uczestnik może przesłać kilka zgłoszeń, jednak muszą być one wysłane jako osobne zgłoszenia.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wizualizacji z wybranymi drzwiami z linii DRE, które znajdują się w tym katalogu 
 — co najmniej 2 oraz maksymalnie 5 ujęć wnętrza (jednego pomieszczenia).

Drzwi z linii DRE, które można wykorzystać w projekcie, zostały udostępnione w formie plików CAD. Inne modele niż wskazane przez organizatora drzwi nie mogą brać udziału w konkursie.

Każda z wizualizacji zamieszczonych w zadaniu konkursowym musi spełniać warunki techniczne — krótszy bok musi mieć minimum 3550 pikseli, pliki powinny być zapisane w formacie jpg. lub tiff. Wielkość wszystkich plików nie może przekroczyć łącznie 200 MB.

Na wizualizacjach nie mogą być umieszczone żadne logotypy lub znaki wodne uczestnika, biura architektonicznego / projektowego lub firmy, którą reprezentuje uczestnik.

Do zgłoszenia należy dołączyć krótki opis wnętrza i wizualizacji ze wskazaniem, jakie modele drzwi DRE i zostały wykorzystane (maksymalnie 2 tys. znaków).

nagrody

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

 • I Nagroda — 10 tys. zł brutto,
 • II Nagroda — 7 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 3 tys. zł brutto,
 • pięć wyróżnień — w wysokości 1 tys. zł brutto (każde).

kalendarium

 • termin wysyłania projektów: do 20 czerwca 2023 roku,
 • wyniki konkursu: 4 lipca 2023 roku.

jury

Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona jury, składające się z osób powołanych przez organizatora, spośród osób współpracujących z organizatorem. Informacje o składzie jury zostaną podane na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-wizualizacje.dre.pl/

regulamin

https://konkurs-wizualizacje.dre.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-Konkursu-DRE-wizualizacje-2023.pdf

Ogólnopolskie

termin składania prac

15.06.2023

Mój dom z klimatem

organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska | inwestor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konkurs „Mój dom z klimatem”, który jest skierowany do mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konkurs „Mój dom z klimatem”, który jest skierowany do mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski.

cel

Celem konkursu jest popularyzacja rozwiązań budownictwa zrównoważonego i odpowiedzialnego klimatyczne, jak i propagowanie rozwiązań sprzyjających efektywności energetycznej budynków i rozwiązań bazujących na OZE i wykorzystaniu ekologicznych materiałów. Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

warunki

Mieszkaniec może zgłosić inwestycje polegającą na budowie nowego proekologicznego i energooszczędnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub inwestycję w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, która została przeprowadzona w larach 2018-2023.

Inwestycje musi przyczyniać się do celów prośrodowiskowych:

 1. poprawa efektywności energetycznej polegająca m.in. na wyższej niż wymagana izolacyjności cieplnej przegród budowlanych lub podniesieniu izolacyjności przegród budowlanych (ocieplenie ścian, dachów, podłóg) i ich elementów np. okien, drzwi, bram garażowych,
 2. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w konsumpcji i wytwarzaniu energii np. zastosowanie pomp ciepła, wiatraków, ogniw fotowoltaicznych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza zewnętrznego poprzez stosowanie efektywnych energetycznie i niskoemisyjnych rozwiązań instalacyjnych,
 3. łagodzenie skutków lokalnych podtopień i suszy poprzez budowę przydomowych instalacji retencyjnych zatrzymujących i wtórnie wykorzystujących deszczówkę,
 4. zapewnienie bioróżnorodności poprzez zachowanie m.in. wysokiego poziomu powierzchni biologicznie czynnych na terenach zabudowanych, które jednocześnie cechują się zróżnicowaną roślinnością, oraz zapewnienie dogodnych warunków życia dla małych zwierząt,
 5. łagodzenie skutków przegrzewania się budynków i działki za pomocą środków architektonicznych np. elementów zacieniających i rozwiązań związanych ze sposobem zagospodarowania terenu np. roślinność lub woda,
 6. ochrona krajobrazu.

W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe — ich łączna wartość wynosi do 15 000 złotych.

kalendarium

 • Przesyłanie zgłoszeń — do 15.06.2023 do godziny 23:59,
 • Zadawanie pytań przez uczestników — do 14.06.2023,
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu — 10.07.2023.

sąd konkursowy

 • Anna Zawadzka-Sobieraj – Przewodnicząca Jury, Oddział Warszawski SARP,
 • Anna Tofiluk – Oddział Warszawski SARP,
 • Jan Dowgiałło – Oddział Warszawski SARP,
 • Iwona Staruchowicz – Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Katarzyna Nowacka – Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Sekretarzą konkursu jest Paula Wasiak

 

warunki

https://www.domzklimatem.gov.pl/moj-dom-z-klimatem

regulamin

https://domzklimatem.gov.pl/files/moj_dom_z_klimatem/Regulamin%20Konkursu%20Mój%20dom%20z%20klimatem.pdf

Ogólnopolskie

termin składania prac

16.06.2023

Konkurs Laur Dostępności dla najlepszej inwestycji likwidującej bariery architektoniczne.

organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, : Bank Gospodarstwa Krajowego | inwestor: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, : Bank Gospodarstwa Krajowego

Laur Dostępności to konkurs, w którym nagrodzone zostaną inwestycje prowadzące do likwidacji barier architektonicznych, a także rozwiązania zwiększające dostępność istniejących budynków. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Laur Dostępności to konkurs, w którym nagrodzone zostaną inwestycje prowadzące do likwidacji barier architektonicznych, a także rozwiązania zwiększające dostępność istniejących budynków. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Cel

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które skorzystały z finansowania, realizując działania w ramach programu Fundusz Dostępności – Dostępność Plus, który jest kierowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk ukierunkowanych na likwidację barier architektonicznych oraz wyróżnienie najlepszych rozwiązań w zakresie dostosowywania budynków do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi lub osób starszych.

Warunki

W konkursie mogą brać udział wyłącznie podmioty, które realizowały inwestycje z programu Fundusz Dostępności – Dostępność Plus. To przede wszystkim instytucje publiczne takie jak szkoły, szpitale, instytucje kultury, ale również spółdzielnie mieszkaniowe, TBSy jak i instytucje pozarządowe.

Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach:

 • Obiekt mieszkalny — w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
 • Obiekt użyteczności publicznej i usług lokalnych — który po przeprowadzonych zmianach wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, osób starszych i rodzin z dziećmi.

W obu kategoriach laureat otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych, którą będzie mógł przeznaczyć na dalszą poprawę dostępności, uatrakcyjnienie obiektu i jego otoczenia lub inne działania sprzyjające integracji mieszkańców.

Obiekty można zgłaszać na stronie organizatora, do 16 czerwca 2023 roku. Przyznanie nagród odbędzie się w listopadzie.

warunki

http://www.niepelnosprawni.pl/laurdostepnosci

regulamin

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2107296;jsessionid=48320D70ECD77EE588C425A05BF074AC

Gdynia

termin składania prac

29.06.2023

Konkurs na koncepcję architektoniczno-wizualną wystawy stałej w Centrum Nauki Experyment w Gdyni

organizator: Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni | inwestor: Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki Experyment w Gdyni ogłosiło konkurs na projekt koncepcji architektoniczno-wizualnej nowej wystawy stałej pod roboczą nazwą „Jestem przyrodą”.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie spójnej koncepcji architektoniczno-wizualnej nowej wystawy stałej pod roboczą nazwą „Jestem przyrodą” w Centrum Nauki Experyment w Gdyni.
 
Inwestycja będzie obejmować częściowy demontaż stanowisk obecnie funkcjonującej wystawy stałej „Drzewo życia”, projekt i realizację przebudowy pozostawionych eksponatów wspomnianej wystawy i przestrzeni wokół nich, a także nowych eksponatów  stanowisk interaktywnych, które łącznie ze stanowiskami przebudowanymi, stworzą nową wystawę stałą.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, organiczonym.
 
Konkursowa propozycja powinna zawierać co najmniej: koncepcję merytoryczną, koncepcję rozwiązań architektonicznych oraz koncepcję programową user experience, czyli przebieg ścieżek tematycznych w strefie „Drzewo”.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 10 000 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II Nagroda — 5 000 zł brutto
 • III Nagroda — 3 000 zł butto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26 maja 2023 r.
 • Poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie: 29 maja 2023 r.
 • Termin składania pracy konkursowej: 29 czerwca 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 10 lipca 2023 r.

sąd konkursowy

 • Katarzyna Gruszecka-Spychała – przewodnicząca sądu konkursowego, wiceprezydentka Miasta Gdyni ds. gospodarki
 • Małgorzata Werchowicz – zastępczyni przewodniczącej sądu konkursowego, szefowa marketingu i PR Centrum Nauki Experyment w Gdyni
 • Karolina Perrin – zastępczyni dyrektora ds. programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon
 • Paulina Kisiel – architektka, dyrektorka kreatywna, design manager
 • Dominika Janicka – architektka, kuratorka, dyrektorka artystyczna Instytutu Dizajnu w Kielcach
 • Adam Chyliński – współzałożyciel i dyrektor kreatywny w TOFU Studio
 • Małgorzata Stanasiuk-Mordalska – sędzia referent, Centrum Nauki Experyment w Gdyni, kierowniczka projektu budowy nowej wystawy CNE
 • Agnieszka Czerwińska – sekretarza konkursu
 • Małgorzata Osińska – zastępczyni sekretarzy konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://bip.um.gdynia.pl/zamowienia-publiczne,1284/rozpoczecie-konkursu-na-koncepcje-architektoniczno-wizualna-nowej-wystawy-stalej-w-centrum-nauki-experyment-w-gdyni,585255

regulamin

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b5d5dcf-d86b-11ed-9355-06954b8c6cb9

Ogólnopolskie

termin składania prac

30.07.2023

Green Cities Europe Award

organizator: Green Cities Europe, Związek Szkółkarzy Polskich | inwestor: Unia Europejska

Ruszyła kolejna edycja konkursu Green Cities Europe Award. To już trzecia edycja, której celem jest promowanie zieleni w przestrzeni miejskiej. Kampania promocyjna finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Ruszyła kolejna edycja konkursu Green Cities Europe Award. To już trzecia edycja, której celem jest promowanie zieleni w przestrzeni miejskiej. Kampania promocyjna finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Cel

Celem konkursu jest promowanie zielonych rozwiązań w Unii Europejskiej, a także wymiana doświadczeń i inspiracji pomiędzy krajami biorącymi udział w programie Green Cities Europe. Każda realizacja zgłoszona do projektu powinna zachęcać do tworzenia nowych miejskich terenów zieleni, a ważnym kryterium jest ukazanie roli, jaką pełni błękitno-zielona infrastruktura nie tylko dla środowiska, klimatu ale również dla rozwoju gospodarczego miast.

Warunki

Każdy kraj zrzeszony w kampanii zgłasza jeden projekt wyłoniony ze wszystkich zgłoszonych krajowych aplikacji. Realizacje konkursowe mogą być różne — nasadzenia wokół szkół, zieleń przy osiedlach, biurach czy centrach miast, zrewitalizowane tereny poprzemysłowe czy zmodernizowane parki.

Jury będzie oceniało realizacje przez pryzmat następujących kryteriów:

 • Zieleń (Do tego kryterium stosuje się podwójną wagę) — Zieleń będzie oceniana pod kątem właściwego asortymentu dla tego zastosowania. Pod uwagę brane są jakość i różnorodność. Specjalne i unikalne zastosowania mogą przyczynić się do wyższej oceny.
 • Projekt całościowy (krajobraz i opcjonalnie budynki towarzyszące) — Najważniejszym punktem oceny jest integralny projekt, w którym elementy w projekcie pasują do siebie i w którym projekt łączy się z otoczeniem. Unikalność projektu jest dodatkowym atutem.
 • Wkład w dobre samopoczucie użytkowników — W zależności od rodzaju projektu, goście, pacjenci, studenci, mieszkańcy lub pracownicy korzystają z wartości dodanej, takiej jak dobre samopoczucie, produktywność ans spójność społeczna. Wielkość oczekiwanego efektu i wielkość grupy beneficjentów decyduje o ocenie.
 • Wpływ na klimat — Do wyceny oszacowano wpływ projektu na następujące komponenty: Zbieranie i odprowadzanie wód opadowych oraz regulacja temperatury.
 • Wpływ na środowisko — Stosowanie materiałów jest oceniane pod kątem wpływu na środowisko podczas produkcji oraz pod kątem cyrkularności. Jeśli projekt ma logiczny wpływ na postrzeganie uciążliwości hałasu oraz na wychwytywanie CO2, NOx i cząstek stałych, może to być brane pod uwagę.
 • Wpływ na czynniki ekonomiczne — Oszacowanie relacji pomiędzy inwestycją (budowa i utrzymanie) a przychodami. Może to obejmować oszacowanie wpływu na wartość nieruchomości w okolicy i pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę (dla sklepów, restauracji itp....).
 • Wykorzystane materiały konstrukcyjne — Oceniony zostanie właściwy wybór produktu do tego zastosowania. Pod uwagę brana jest jakość. Specjalne i unikalne zastosowania mogą przyczynić się do wyższego uznania.
 • Innowacyjność i odtwarzalność — Doceniana jest innowacyjność. Możliwa powtarzalność całego projektu, lub jego części, poprawia ocenę.

 

Projekty mogą zgłosić inwestorzy danego projektu. Realizację można zgłaszać do 30 lipca 2023 roku do godziny 23:59. Organizatorem od strony Polski jest Związek Szkółkarzy Polskich. Przyznanie nagrody odbędzie się w listopadzie br. w Brukseli.

Projekty można zgłaszać do joanna.filipczak@zszp.pl lub agnieszka.witych@zszp.pl

 

 

warunki

https://award.thegreencities.eu

regulamin

https://award.thegreencities.eu

Warszawa

termin składania prac

29.05.2023

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

organizator: Urząd m.st. Warszawy

Trwa nabór do tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace magisterskie i rozprawy doktorskie. Prace dyplomowe mogą dotyczyć wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, o ile poruszają zagadnienia związane z rozwojem Warszawy.

cel

Celem Nagrody jest: wspieranie zainteresowania środowisk akademickich i naukowych rozwojem Warszawy, uzyskanie popartych badaniami odpowiedzi na wyzwania towarzyszące rozwojowi Warszawy, zaangażowanie studentów i doktorantów do współtworzenia tożsamości miasta i włączenie ich do debaty o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Warszawy.

Konkurs, w którym przyznawana jest Nagroda, stanowi jedną z form realizacji celu operacyjnego 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście do celu strategicznego 1. Odpowiedzialna wspólnota, zapisanego w załączniku do uchwały nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku.

warunki

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy jest przyznawana autorom i autorkom prac magisterskich i doktorskich złożonych i obronionych w jednostkach naukowych z siedzibą w Polsce w roku kalendarzowym 2022.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, o ile poruszają zagadnienia związane z rozwojem Warszawy.

Organizatorzy zachęcają młodych badaczy i badaczki, aby włączali się do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Wspierają zainteresowania badawcze Warszawą, dając możliwość zaprezentowania wyników swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.

Pracę do konkursu zgłasza autor/ autorka lub — za zgodą autora/ autorki — promotor/ promotorka bądź jednostka naukowa, w której ta praca została złożona i obroniona.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w podpisanej wersji papierowej osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Biura Strategii i Analiz lub na adres mailowy naukowa@um.warszawa.pl.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć załączniki w wersji elektronicznej:

 • pracę dyplomową,
 • w przypadku rozprawy doktorskiej — dwie recenzje pracy, a w przypadku pracy magisterskiej — minimum jedną recenzję pracy,
 • potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze jednostki naukowej lub skan dyplomu,
 • edytowalną wersję przedłożonego formularza zgłoszeniowego,
 • rekomendację pracy do konkursu napisaną przez promotora, a w przypadku losowym recenzenta bądź członka rady naukowej.

Załączniki powinny być zapisane w formacie pdf na nośniku cyfrowym lub przesłane mailem.

Zgłoszone prace oceniane są pod względem:

 • wartości naukowej pracy, tj. sposobu ujęcia problemu i adekwatności przyjętych metod badawczych,
 • umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy,
 • wartości społecznej, tj. wpływu wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania,
 • wartości praktycznej, tj. możliwości zastosowania wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, jak również jednostki organizacyjne oraz osoby prawne m.st. Warszawy.

nagrody

 • Nagroda Główna w kategorii rozpraw doktorskich — 15 tys. zł brutto,
 • trzy wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich — 6 tys. zł brutto,
 • Nagroda Główna w kategorii prac magisterskich — 7 tys. zł brutto,
 • wyróżnienia w kategorii prac magisterskich 3 tys. zł brutto.

kalendarium

 • termin składania prac: do 29 maja 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników: październik 2023 roku.

kapituła konkursowa

Rekomendacje do Nagrody przedstawia Kapituła powołana przez Prezydenta.

W skład Kapituły wchodzą, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 15 osób:

 • przedstawiciele/ przedstawicielki czołowych warszawskich uczelni,
 • przedstawiciel/ przedstawicielka Rady m.st. Warszawy,
 • przedstawiciel/ przedstawicielka Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • co najmniej jeden przedstawiciel/ przedstawicielka Prezydenta,
 • autor/ autorka zwycięskiej pracy w kategorii rozpraw doktorskich w poprzedniej edycji przyznania Nagrody.

Pełny skład zostanie podany na stronie organizatora.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://um.warszawa.pl/waw/wspolpraca-z-nauka/nagroda-prezydenta

regulamin

https://um.warszawa.pl/waw/wspolpraca-z-nauka/-/nabor-prac-1

Oświęcim

termin składania prac

05.09.2023

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ulicy Chemików 4 w Oświęcimiu

organizator: Miasto Oświęcim, SARP Oddział Katowice | inwestor: Miasto Oświęcim

Miasto Oświęcim we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na opracowanie przebudowy i rozbudowy hali lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chemików 4. Obiekt powstał w latach 60. XX wieku — początkowo jako niezadaszone lodowisko, a w latach 70. po modernizacji i przebudowie zyskał żelbetowe trybuny dla około 5 tysięcy widzów i zadaszenie.

Miasto Oświęcim we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na opracowanie przebudowy i rozbudowy hali lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chemików 4. Obiekt powstał w latach 60. XX wieku — początkowo jako niezadaszone lodowisko, a w latach 70. po modernizacji i przebudowie zyskał żelbetowe trybuny dla około 5 tysięcy widzów i zadaszenie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie takiej koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej, która najlepiej zarówno pod względem funkcjonalno-użytkowym, kompozycyjnym, estetycznym, jak i społecznym — z uwzględnieniem kontekstu istniejącego obiektu i jego otoczenia — zrealizuje założone w konkursie wytyczne. Obiekt po przebudowie i rozbudowie ma dawać możliwość organizacji w nim innych wydarzeń niż tylko sportowe, na przykład wystaw, targów czy koncertów.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, dwuetapowym, realizacyjnym.
 
W I etapie zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu koncepcyjnego, w II etapie należy przygotować wielobranżowy projekt architektoniczny i zagospodarowania terenu.
 
Regulamin konkursu zakłada przebudowę i rozbudowę hali, z zakresu prac wyłączone są jednak istniejąca tafla lodowa i konstrukcja stalowa stanowiąca zadaszenie tafli i trybun. Złożenie funkcjonalno-przestrzenne zawierać powinno wszelkie niezbędne funkcje towarzyszące i współzależne, w szczególności zaplecze socjalno-techniczne i sportowe, administracyjne, gospodarcze, infrastruktury technicznej, zaplecze dla obsługi medialnej imprez i monitoringu, a także kasy biletowe, zaplecze strefy kibica, w tym strefy VIP oraz zaplecze komunikacyjne i parkingowe. Halę należy także wyposażyć w odpowiedni system multimedialny — nagłośnienie, oświetlenie oraz wykorzystanie dodatkowych iluminacji świetlnych, a także przewidywać możliwość ewentualnego ustawienia sceny.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • dwa wyróżnienia — 10 000 zł butto każde

kalendarium

 • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 28 maja 2023 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 1 czerwca 2023r., do godz. 15.00
 • Termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: 15 czerwca 2023 r.
 • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących opracowań studialnych: 15 sierpnia 2023 r.
 • Termin składania opracowań studialnych etapu I: 5 września 2023 r., do godz. 15.00
 • Termin powiadomienia uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji do etapu II konkursu: 26 września 2023 r.
 • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: 17 października 2023 r.
 • Termin składania prac konkursowych etapu II: 7 listopada 2023 r., do godz. 15.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 21 listopada 2023 r.

sąd konkursowy

 • Piotr Buśko – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Katowice
 • Marek Pelc – sędzia referent, SARP Katowice
 • Marcin Brataniec – SARP Kraków
 • Jacek Czech – SARP Kraków
 • Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim
 • Andrzej Bojarski – Wiceprezydent Miasta Oświęcim
 • Agata Gworek – Dyrektorka MOSiR w Oświęcimiu
 • Paweł Dworzak – Prezes Uczniowskiego Klubu Hokejowego
 • Adam Skrzypczyk – sędzia rezerwowy, SARP Katowice
 • Henryk Piątek – sędzia rezerwowy, SARP Katowice
 • Łukasz Smolarczyk – sekretarz konkursu, SARP Katowice
 • Katarzyna Furgalińska – zastępczyni sekretarza konkursu, SARP Katowice

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/be608cdf-dc86-4125-85d5-0e8610e6dab0

regulamin

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__1005.html

Gdynia

termin składania prac

03.07.2023

Konkurs na koncepcję architektoniczną i funkcjonalno-przestrzenną Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

organizator: Akademia Marynarki Wojennej

Trwa jednoetapowy, realizacyjny konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. I Nagroda wynosi 15 tys. zł brutto.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM).

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, spójnej koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM). Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym.

Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub zespołowo.

Do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które (w zespole co najmniej jedna osoba) legitymujące się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń:

 • w specjalności architektonicznej,
 • w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • w specjalności telekomunikacyjnej,
 • w specjalności drogowej,
 • będąca członkiem Izby Architektów RP.

Wymagane jest doświadczenie zawodowe w projektowaniu — min. 10 lat po uzyskaniu uprawnień do projektowania, w tym doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu, co najmniej dwóch projektów architektoniczno-budowlanych, które uzyskały pozwolenie na budowę budowy budynków sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe (XV kategoria obiektów budowlanych)); lub/ i obiekty związane z transportem wodnym, tj: przystanie, mola, pirsy, pomosty, pochylnie (XXI KOB) – w tym jednej przystani wodnej, morskiej bądź śródlądowej z obiektem kubaturowym (kubatura min. 500 metrów sześciennych) o wartości kosztorysowej minimum 20 000 000,00 zł brutto (dotyczy wszystkich ww. osób).

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej dla CZĘŚCI I inwestycji pn.: „Budowa Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM)”, w wyniku którego nastąpi zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Inwestycja obejmuje:

Część I — budowa głównego budynku oraz wszystkich obiektów niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Akademickiego Ośrodka Szkolenia Morskiego (AOSzM) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie dz. nr 203/4, obręb Pierwoszyno, gm. Kosakowo oraz nr 216/25, obręb Pogórze, gm. Kosakowo powiązanego przestrzennie i funkcjonalnie z planowaną przystanią do cumowania małych jednostek Akademii Marynarki Wojennej w Babich Dołach (wg odrębnego opracowania).

Część II — przystań do cumowania małych jednostek AMW na długości brzegu wynoszącej około 150 m, wykorzystującej akwen przyległy do brzegu w rejonie Zatoki Puckiej powiązana funkcjonalne z częścią I AOSzM.

Nowo powstały obiekt będzie pełnił funkcję bazy szkoleniowo-dydaktycznej AMW z przeznaczeniem do prowadzenia (zgodnie z programem studiów, programami kursów doskonalących i specjalistycznych żołnierzy zawodowych):

 • podstawowego szkolenia żeglarskiego podchorążych i praktyk żeglarskich podchorążych, szkolenia motorowodnego podchorążych,
 • szkolenia podstawowego podchorążych w zakresie szkolenia wiosłowego i ogólnomorskiego,
 • szkolenia specjalistycznego i praktyk podchorążych w zakresie: zadań związanych z użyciem środków bojowych (minerskich),
  zadań związanych z rozpoznaniem i patrolowaniem strefy przybrzeżnej i rejonów infrastruktury portowej,
 • zadań związanych z ochroną sił w rejonie stałego lub czasowego bazowania (Force Protection) w strefie przybrzeżnej.

Budynek ośrodka zlokalizować należy na działce 203/4, przewidzieć odpowiedni plac manewrowy przed główną bramą wjazdową umożliwiając wprowadzenie i wyprowadzenie sprzętu pływającego — pojazdów z przyczepami podłodziowymi.

Na działce 216/25, jako na terenie obsługi komunikacji wodnej należy przewidzieć place manewrowe oraz miejsce składowania pomostów na czas sezonu zimowego, z uwzględnieniem możliwości zasilania w energię elektryczną oraz w wodę. Należy przewidzieć uzbrojenie niezbędne do zasilania urządzeń, które będą realizowane w części II AOSzM — urządzenia/urządzenie dźwigowe na nabrzeżu niezbędne do demontażu/montażu sezonowego części pomostu.

Zaprojektować przejazd łączący slip (część II AOSzM) z pozostałymi obiektami, w miarę możliwości przez teren działki 216/25, jak również połączyć funkcjonalnie slip oraz schody dla ruchu pieszego.

Podział funkcjonalny projektowanego budynku ma w czytelny sposób wydzielać poszczególne przestrzenie o zróżnicowanym przeznaczeniu i gwarantować prawidłową komunikację poziomą i pionową.

Budynek ma spełniać wszystkie wymogi energetyczno-cieplne i ma być wyposażony, w miarę możliwości, oprócz instalacji podstawowych w dodatkowe źródła energii odnawialnej w postaci np.: baterii słonecznych, solarnych, pompy ciepła (gruntowej lub powietrznej), wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z rekuperacją, wentylacji grawitacyjnej.

Przewidywane funkcje:

 • magazynowo-warsztatowa (hangar),
 • dydaktyczno-szkoleniowa do szkoleń i praktyk żeglarskich; kursów motorowodnych, zajęć dydaktycznych z wiedzy morskiej, metodologii, nurkowań i prac podwodnych itp.; szkoleń na kursach z ratownictwa morskiego,
 • kwaterunkowa: około 12 miejsc noclegowych — trzy moduły mieszkalne, dla czterech osób każdy, klimatyzowane, z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym
 • żywieniowa: messa/kantyna z dostępem od zewnątrz.

Szczegółowe wytyczne projektowe znajdziecie w załączniku nr 9 do regulaminu.

Zakres opracowania konkursowego, a zarazem zakres inwestycji opisano w załącznikach do regulaminu dostępnych na stronie konkursu. Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej, jaki zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Części I Inwestycji wynosi 30 000 000,00 zł brutto.

nagrody

 • I Nagroda — 15 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 10 000 zł brutto,
 • III Nagroda 5 000 zł brutto.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 maja 2023 roku,
 • wyniki klasyfikacji do udziału w konkursie: do 22 maja 2023 roku,
 • termin składania prac konkursowych: 3 lipca 2023 roku, na 14:30,
 • ogłoszenie wyników konkursu: 21 lipca 2023 roku.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzi osiem osób:

 • Joanna Wciorka — przewodnicząca, SARP,
 • Marek Drygas — kanclerz AMW,
 • kmdr Mariusz Jankowski,
 • Anna Lubocka — kierowniczka Sekcji Infrastruktury,
 • Elżbieta Tarasiuk,
 • Jacek Derkacz,
 • Anita Wawrzyniak — architektka,
 • Grzegorz Rzepecki — architekt, sędzia SARP
 • Anna Parasińska — sekretarka (bez prawa głosu).

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/760682

Warszawa

termin składania prac

08.09.2023

Konkurs na koncepcję Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich | inwestor: Miasto Stołeczne Warszaw

Miasto Stołeczne Warszawa i działający w jego ramach Zarząd Zieleni wraz z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło planowany od zeszłego roku konkurs na projekt Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa i działający w jego ramach Zarząd Zieleni wraz z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło planowany od zeszłego roku konkurs na projekt Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie. O wzbudzającym sprzeciw strony społecznej pomyśle na przekształcenie półdzikiego obszaru w największy park stolicy pisaliśmy tutaj.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i funkcjonalnym, a także architektonicznym i przestrzennym/urbanistycznym koncepcji adaptacji i niezbędnej modernizacji cennych przyrodniczo obszarów położonych na terenie Golędzinowa w Warszawie jako Park Naturalny Golędzinów.
Jego celem jest również uzyskanie rozwiązania projektowego dającego wytyczne do wyznaczenia terenów do objęcia ochroną (projektowanie poprzez odpowiednie rozmieszczenie programu i funkcji oraz związanych z nimi elementów zagospodarowania). Rozwiązania te mają umożliwić zatrzymanie antropopresji, ukierunkowanie ruchu, a przede wszystkim ochronę obszarów objętych konkursem.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym.
 
Zadaniem, przed którym stoją projektanci, jest wykonanie koncepcji adaptacji i niezbędnej modernizacji obszaru objętego konkursem. Propozycja powinna uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe, ale też, jak piszą organizatorzy, wzbogacić istniejący teren o nowe, nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter terenu formy małej architektury, nawierzchnie, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej. Projekt powinien obejmować także koncepcję ochrony istniejących siedlisk i formacji przyrodniczych.
 
W ocenie prac konkursowych ważne będą: atrakcyjność proponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, trafność wpisania nowych elementów zagospodarowania w istniejącą tkankę przyrodniczą i charakter krajobrazowy obecnego zagospodarowania, stopień zachowania cennych przyrodniczo i krajobrazowo elementów zagospodarowania, oryginalność i trafność form małej architektury w kontekście obszaru zalewowego, realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji oraz stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów jej użytkowania i utrzymania.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto
 • dwa wyróżnienia — 5 000 zł butto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 29.05.2023 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 02.06.2023 r.
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 23.06.2023 r.
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu: do 04.08.2023 r.
 • Termin składania prac konkursowych: do 08.09.2023 r., do godz. 15.00
 • Ogłoszenie wyników: 22.09.2023 r.

sąd konkursowy

 • prof. Sławomir Gzell – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawski
 • Rafał Mroczkowski – sędzia referent, SARP Oddział Warszawski
 • dr Kinga Kmicic – asystentka sędziego referenta, SARP Oddział Warszawski
 • Dominik Górecki – SARP Oddział Warszawski
 • Małgorzata Nowaczyk – sędzia ze strony Organizatora, Zastępczyni Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Magdalena Młochowska – sędzia ze strony Organizatora, Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy
 • Agata Witkowska – sędzia ze strony Organizatora, Zespół ds. Programowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Iwona Zwolińska – sędzia ze strony Organizatora, Dział Wisła Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Renata Niewitecka – sędzia ze strony Organizatora, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Radna m.st. Warszawy
 • Jacek Jeżewski – sędzia ze strony Organizatora, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • dr Mirosław Gajdak – sędzia ze strony Organizatora, Zespół ds. Programowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Agnieszka Lewandowska – sekretarza konkursu, SARP Oddział Warszawski

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-goledzinow.sarp.warszawa.pl/

regulamin

http://konkurs-goledzinow.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2023/05/REGULAMIN-KONKURSU_PNG.pdf

Białystok

termin składania prac

16.06.2023

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Prezydenta Sybiraka — Seweryna Nowakowskiego, na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku

organizator: Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłosiło realizacyjny konkurs rzeźbiarsko-architektonicznym na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ostatniego przedwojennego prezydenta Białegostoku — Seweryna Nowakowskiego.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie przez Miasto Białystok wybitnej pod względem artystycznym koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego Prezydenta Sybiraka — Seweryna Nowakowskiego na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku, vis-a-vis „Willi Prezydenckiej” przy ul. Akademickiej 26, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań urbanistycznych, historycznych i krajobrazowych oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak czytamy w regulaminie konkursu — Seweryn Nowakowski, począwszy od 1931 roku — najpierw jako Komisarz Rządowy, a następnie ostatni przedwojenny Prezydenta Miasta Białegostoku — aktywnie pracował na rzecz rozwoju Białegostoku aż do czasu aresztowania przez NKWD w październiku 1939 roku. Konsekwentnie realizowane przez niego projekty inwestycyjne oraz działania mające na celu poszukiwanie płaszczyzn dialogu i wzajemnego poszanowania ludzi o różnych przekonaniach powodowały, że jego działalność miała istotną rangę zarówno gospodarczą, jak i społeczną dla rozwoju cywilizacyjnego miasta Białegostoku. Za zasługi na polu pracy samorządowej i społecznej Seweryn Nowakowski został odznaczony w 1934 roku Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.
Jego zaangażowanie i determinacja w dążeniu do przebudowy i „wykreowania” nowej wizji Białegostoku przy poszanowaniu istniejących wartości kulturowych, w pełni uzasadniają potrzebę upamiętnienia Seweryna Nowakowskiego w formie pomnika, który zostałby zlokalizowany w przestrzeni publicznej centrum miasta Białegostoku.

Rozwiązania projektowe przedstawione w pracach konkursowych powinny zatem wzbogacać przestrzeń centrum miasta o dzieło artystyczne o charakterze oryginalnym oraz odpowiednio „osadzonym” w kontekście sytuacyjnym miejsca, w którym pomnik zostanie zrealizowany.

warunki

Konkurs został zorganizowany jako jednoetapowy, nieograniczony, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu przystępują do konkursu, składając pracę konkursową wraz z pisemnym zgłoszeniem do udziału w konkursie.

Konkurs adresowany jest do artystów rzeźbiarzy i artystek rzeźbiarek. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub zespołowo. Każdy uczestnik może złożyć w konkursie tylko jedną pracę konkursową.

Maksymalny, planowany koszt realizacji inwestycji polegającej na budowie pomnika we wskazanej lokalizacji na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku, został ustalony przez zamawiającego na kwotę: 227 687 44 zł netto.

Mając na względzie powyższe ustalenia, zamawiający wymaga, aby łączny koszt wykonania prac, polegających na szczegółowym opracowaniu wybranej pracy konkursowej nie przekraczał kwoty: 187 037,04 zł netto — tj. 202 000,00 zł brutto (wraz z podatkiem VAT).

Mając na względzie lokalizację projektowanego upamiętnienia w przestrzeni modernistycznego założenia Bulwarów Kościałkowskiego oraz bliskie sąsiedztwo parku Planty — łączącego elementy parku naturalnego i parku francuskiego z bogactwem elementów małej architektury — uczestnicy konkursu powinni podjąć decyzje o sposobie ukształtowania formy pomnika. W tym celu należy przeanalizować możliwość oraz zasadność nadania projektowanemu pomnikowi „tradycyjnej” formy przestrzennej — tj. wykonania projektowanego upamiętniania w postaci rzeźby pomnikowej (np. popiersia) umieszczonej na cokole — albo zerwania z tradycyjną formą pomnika uzyskaną np. poprzez redukcję lub „zlanie” postumentu z rzeźbą w jedną całość.

Ze względu na powyższe uwarunkowania, zmawiający proponuje przyjęcie następujących zaleceń w zakresie kompozycji przestrzennej i rozwiązań materiałowych projektowanego pomnika należy dążyć do ukształtowania upamiętnienia Prezydenta Sybiraka w formie działa rzeźbiarskiego, na które składałyby się w szczególności:

 • rzeźba pomnikowa, przedstawiająca portret albo pełną postać Seweryna Nowakowskiego, zaprojektowana jako element, który będzie wykonany jako odlew z brązu patynowanego,
 • tablica memoratywna albo napis (SEWERYN NOWAKOWSKI, UR. 8 STYCZNIA 1894 R. KOMISARZ RZĄDOWY BIAŁEGOSTOKU OD ROKU 1931, PREZYDENT BIAŁEGOSTOKU W LATACH 1934 - 1939. BIAŁOSTOCZANIE 2023),
 • tabliczka informacyjna zapisana w alfabecie Braille'a.

Wymienione powyżej elementy powinny tworzyć umiejętnie zakomponowaną i harmonijnie ukształtowaną artystyczną całość.

Ze względu na sieci infrastruktury technicznej istniejące w granicach terenu objętego zakresem opracowania konkursowego, posadowienie (fundamentowanie) projektowanego pomnika powinno zajmować powierzchnię nie większą niż 2,4 × 2,4 m w rzucie poziomym.

W zakresie zagospodarowania otoczenia pomnika dopuszcza się możliwość przedstawienia rozwiązań projektowych mających na celu jego właściwą ekspozycję poprzez:

 • utwardzenie kostką lub płytami kamiennymi nawierzchni wokół pomnika,
 • obsadzenie trawników ozdobnymi bylinami wieloletnimi zimującymi w gruncie,
 • rozmieszczenie elementów małej architektury, w tym np. elementów iluminacji (oświetlenia) pomnika.

Ponadto, przy opracowywaniu koncepcji projektowej pomnika należy uwzględnić konieczność:

 • zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym w sposób zgodny z ustaleniami planu miejscowego oraz projektem rewaloryzacji parku Planty,
 • zaprojektowania pomnika w sposób odpowiedni do rangi zamierzenia oraz jego lokalizacji w strukturze przestrzennej centrum Białegostoku, przy zastosowaniu rozwiązań, które pozwolą na jego zrealizowanie przy wykorzystaniu wymienionych w regulaminie środków finansowych,
 • zastosowania rozwiązań plastyczno-materiałowych, które będą miały trwały charakter oraz wysoką jakość estetyczną,
 • zachowania zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
 • zachowania drzew istniejących w sąsiedztwie projektowanego pomnika, które mogą zostać poddane zabiegom pielęgnacyjnym i ewentualnej przecince w celu odsłonięcia widoku na „Willę Prezydencką” przy ul. Akademickiej 26.

Kryteria oceny:

 • kryterium K1 — wartości ideowo-przestrzenne, w tym oryginalność wykreowanej idei projektowej w kontekście spełnienia celu konkursu (20%),
 • kryterium K2 — wartości artystyczne, w tym jakość estetyczna wykreowanego pomnika oraz jego walory plastyczno-materiałowe (70%),
 • kryterium K3 — realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do ustalonych kosztów realizacji pomnika 10%).

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I Nagroda — 14 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 7 tys. zł,
 • dwa wyróżnienia w wysokości po 3.500 zł każde.

Przedmiotem zamówienia, które zostanie udzielone w wyniku negocjacji przeprowadzonych pomiędzy zamawiającym a zwycięzcą konkursu, będzie wykonanie usługi polegającej na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej — opracowania umożliwiającego podjęcie przez zamawiającego działań inwestycyjnych mających na celu realizację przedmiotu konkursu.

kalendarium

 • składanie (nadsyłanie) prac konkursowych — do 16 czerwca 2023 roku, do godz. 15:30
 • rozstrzygnięcie konkursu — 29 czerwca 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu — 30 czerwca 2023 roku,
 • orientacyjny termin realizacji przedmiotu zamówienia — do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Jarosław Perszko — artysta rzeźbiarz, Politechnika Białostocka, przewodniczący sądu,
 • Rafał Rudnicki — Zastępca Prezydenta Miasta, zastępca przewodniczącego,
 • Robert Kaja — artysta rzeźbiarz, ASP w Gdańsku, sędzia referent,
 • Michał Jackowski — artysta rzeźbiarz,
 • Przemysław Tuchliński — Zastępca Prezydenta Miasta,
 • Jolanta Szczygieł-Rogowska — Galeria im. Sleńdzińskich,
 • Danuta Anna Pieciul — Departament Kultury, Promocji i Sportu UM w Białymstoku,
 • Joanna Pieńkowska — Biuro Zamówień Publicznych UM w Białymstoku.

Sekretarzami są: Bogumił Sawicki i Ewa Pyłkowka (Departament Urbanistyki i Architektury UM w Białymstoku).

więcej informacji

Więcej informacji, dokumenty, załączniki oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarsko-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-pomnika-prezydenta-sybiraka-seweryna-nowakowskiego-na-bulwarach-koscialkowskiego-w-bialymstoku.html

termin składania prac

17.07.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich

organizator: SARP Oddział Kielce | inwestor: Sąd Okręgowy w Kielcach

Sąd Okręgowy w Kielcach oraz SARP Kielce organizują dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie projektu budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich przy ul. Wjazdowej.

cel

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej, pod względem urbanistycznym, architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji dla inwestycji „Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich przy ul. Wjazdowej”.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, ograniczonymrealizacyjnym tzn. w którym nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora/ autorki, którego praca otrzymała I Nagrodę, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Każda osoba może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. W konkursie można brać udział indywidualnie i grupowo.

W zespole opracowującym pracę konkursową ma uczestniczyć co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń w chwili złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie przez uczestników, zgodnie z warunkami regulaminu, spójnej i całościowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich przy ul. Wjazdowej.

W ramach sporządzania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, która tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, użytkowe, gospodarczo-społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnoestetyczne.

Zaproponowane koncepcje urbanistyczno-architektoniczne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania zamawiającego co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w regulaminie oraz materiałach dołączonych do regulaminu.

Opracowania konkursowe obejmują sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dwóch budynków (Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa), w założeniu mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem na działkach należących do Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Końskich.

Budynki powinny być spójne estetycznie i kubaturowo oraz zgodne z obowiązującym planem miejscowym. Jednakże należy je projektować jako niezależne od siebie jednostki własnościowe i administracyjne. Należy zaprojektować budynki w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę pozwalającego na rozpoczęcie i zakończenie budowy niezależnie dla każdego z budynków. Zamawiający dopuszcza możliwość odrębnej budowy niezależnie dla każdego z budynków. Zamawiający dopuszcza możliwość odrębnej realizacji (etapowania) inwestycji.

Teren objęty jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, którego zapisy stanowią załącznik nr 12 do regulaminu. Prace konkursowe powinny spełniać jego zapisy.

W trakcie procedowania jest zmiana jednostkowa treści MPZP w zakresie wskaźnika intensywności zabudowy dla terenu 3UA. W związku z czym, na potrzeby koncepcji konkursowej należy przyjąć wskaźnik 1,8.

Szacunkowy planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty: 79 528 400,00 zł brutto.

Szacunkowy planowany łączny koszt wykonania przedmiotu usługi opisanej w regulaminie i załączniku nr 5 (Istotne postanowienia umowy) nie przekroczy kwoty: 3 741 850,00 zł brutto.

Przedmiotem pokonkursowego zamówienia jest szczegółowe opracowanie Pracy konkursowej — to jest sporządzenie na jej podstawie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z projektem wnętrz oraz częścią kosztorysową dla realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich przy ul. Wjazdowej”, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wszelkimi sieciami i przyłączami niezbędnymi do funkcjonowania obszaru będącego przedmiotem opracowania konkursu oraz z pełnieniem czynności nadzoru autorskiego.

etapy konkursu

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania Prac konkursowych.

Etap I — opracowania studialne

Wytycznie do opracowania studialnego znajdują się w rozdziale IV regulaminu.

Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów:

 • prawidłowość i jakość rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej wraz z ich prawidłowym ukształtowaniem ich wzajemnej relacji,
 • trafność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,
 • trafność wpisania obiektów w istniejący kontekst urbanistyczny oraz ukształtowanie powiązań z bezpośrednim otoczeniem, zwłaszcza z terenami komunikacji na obszarze C (2KS – zgodnie z MPZP).

Etap II — opracowanie prac konkursowych

Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji prac konkursowych zostały określone w rozdziale IV regulaminu.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

 • rozwiązania funkcjonalno-użytkowe zabudowy i ich powiązania z istniejącymi obiektami oraz przestrzeniami sąsiednimi — 35%,
 • rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków — 35%,
 • ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanych budynkach — 20%,
 • maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej — 10%.

nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne wynosi nie więcej niż 100 000,00 zł brutto.

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II Nagroda — 30 000 zł brutto,
III Nagroda — 20 000 zł brutto.

kalendarium

 • złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 31 maja 2023 roku do godz.: 12:00,
 • zawiadomienie uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 7 czerwca 2023 roku,
 • składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: do 19 czerwca 2023 roku,
 • składanie opracowań studialnych w postaci elektronicznej oraz papierowej: 17 lipca 2023 do godz. 12:00,
 • kwalifikacja do Etapu II konkursu: 24 lipca 2023 roku,
 • składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: do 07 sierpnia 2023 roku,
 • składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami: do 4 października 2023 roku do godz. 17:00,
 • rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników: 19 października 2023 roku

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z jedenastu osób, a w jego skład wchodzą:

 • Krzysztof Gorgoń (SARP O. Katowice) — przewodniczący Sądu Konkursowego,
 • Marcin Kamiński (SARP O. Kielce) — zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego,
 • Piotr Kozłowski (SARP O. Kielce),
 • Regina Kozakiewicz-Opałko (SARP O. Kielce) — sędzia referentka,
 • Michał Pietraszkiewicz — zastępca dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach,
 • Anna Krzeszowiak — kierowniczka Oddziału Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Kielcach,
 • Bogusława Gajek — kierowniczka Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Kielcach,
 • Zbigniew Krakowiak — Dyrektor Sądu Rejonowego w Końskich,
 • prokurator Sebastian Mróz — Prokurator Rejonowy w Końskich,
 • Piotr Merwart — Starszy Inspektor Prokuratury Okręgowej w Kielcach,
 • Marcin Zieliński — Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

Na funkcję sekretarza organizacyjnego konkursu został powołany dr Wojciech Gwizdak (SARP O. Katowice), tel. 604 465 305.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i wszystkie załączniki dostępne są na stronie konkursu.

Rzeszów

termin składania prac

14.07.2023

Przestrzeń wspólna w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall

organizator: Develop Investment, Politechnika Rzeszowska

Ruszył konkurs architektoniczny dla studentów i studentek Politechniki Rzeszowskiej na projekt przestrzeni wspólnej w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie. Konkurs ten swoim patronatem objął rzeszowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszych prac koncepcyjnych dla wyznaczonej przestrzeni komunikacyjno-rekreacyjnej wykorzystywanej wspólnie przez klientów Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall. Nagrodzone prace będą materiałem pomocniczym dla dalszych rozważań projektowych.

warunki

Zadaniem konkursowym, przed którym stanąć mogą wyłącznie studenci i studentki Politechniki Rzeszowskiej, jest zaprojektowanie aranżacji dla jednej z wyznaczonych przestrzeni wspólnych znajdujących się wewnątrz Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie.
 
Projektowane przestrzenie wewnątrz obiektu autorstwa zespołu z pracowni Studio Archi 5 powinny być charakterystyczne i wyjątkowe, stanowić eleganckie tło dla witryn sklepowych, a także atrakcyjny plan dla materiałów publikowanych w mediach społecznościowych. Konkursowe propozycje winny uwzględniać elementy wyposażenia umożliwiające klientom wspólne spędzanie czasu i wspierające ich aktywność społeczno-towarzyską, a także być możliwe do wdrożenia.
 
Konkurs składa się z dwóch etapów oraz internetowego głosowania publiczności:
 • etap 1 — w którym Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje zgłoszenia i wybiera osiem najlepszych prac, które przejdą do 2. etapu,
 • etap 2 — w którym Sąd Konkursowy wybiera laureatów.
Do konkursu zgłaszać można prace projektowe przygotowywane:
 • w ramach kursu projektowego kierunku Architektura Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej odbywającego się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/23,
 • w ramach działalności kół naukowych kierunku Architektura WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej,
 • we współpracy z pracownikiem kierunku Architektura WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej,
 • poza kursem projektowym Politechniki Rzeszowskiej i bez opieki nauczyciela akademickiego.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

W konkursie przewidziano dwie nagrody — jedną z nich przyzna Sąd Konkursowy, a drugą publiczność podczas internetowego głosowania na Facebooku na profilu Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall. Łączna pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

kalendarium

 • Możliwość zadawania pytań: 26.04-15.05.2023 r.
 • Składanie prac konkursowych: 14.07.2023 r.
 • Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej: 17.07.2023 r.
 • Posiedzenie Sądu Konkursowego: 18.09.2023 r.
 • Wystawa konkursowa: 1.09-16.10.2023 r.
 • Posiedzenie Komisji Skrutacyjnej: 20.10.2023 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.10.2023 r.

jury

Sąd Konkursowy tworzyć będą:
 • minimum dwóch pracowników kierunku Architektura WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej,
 • minimum jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 • minimum dwóch przedstawicieli Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall.
Zespół oceniający prace konkursowe powoła przedstawicielka Politechniki Rzeszowskiej — dr Joanna Dudek.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/konkurs-na-zaprojektowanie-przestrzeni-wspolnej-centrum-kulturalno-handlowego-millenium-hall-2387.html

regulamin

https://w.prz.edu.pl/fcp/NGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeUTgtCgg9ACFDC0RDWGFBWxslAxt1FSVcViU/1/code_2Dl0bLCRJPU17VRAtRhNd/2023/euroavia/konkurs_studencki_millenium_hall_prz.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

15.06.2023

Konkurs na projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024 roku

organizator: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki ogłosili dwuetapowy, otwarty konkurs na projekt wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim. Wystawa będzie prezentowana w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku, której kuratorem generalnym jest Adriano Pedrosa. Termin składania projektów do pierwszego etapu mija 15 czerwca br.

cel

Konkurs skierowany jest do zespołów tworzonych przez artystów i artystki oraz kuratorów i kuratorki w celu wyłonienia spośród zgłoszeń projektu wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku, której kuratorem generalnym jest Adriano Pedrosa.

Jak czytamy w regulaminie — Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia, należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych prezentujących najważniejsze światowe dokonania, projekty, nurty i koncepcje w dziedzinie sztuki. Wystawa organizowana jest co dwa lata, począwszy od roku 1895. Posiadająca własny pawilon Polska uczestniczy w tym wydarzeniu od roku 1932. Obecnie biennale składa się z wystawy głównej, przygotowywanej przez kuratora generalnego zaproszonego przez Fundację La Biennale di Venezia, oraz z wystaw w pawilonach narodowych; całość dopełniają wydarzenia towarzyszące (collateral events).

W sytuacji, gdy w trakcie trwania konkursu Fundacja La Biennale di Venezia ogłosi temat główny biennale, organizator zachęca uczestników i uczestniczki konkursu do nawiązania do tego tematu w projekcie, nie jest to jednak warunek formalny.

warunki

Konkurs jest otwarty oraz składa się w dwóch etapów.

Konkurs jest skierowany do zespołów tworzonych przez artystów, artystki, kuratorów i kuratorki. Wymogiem formalnym jest by w skład każdego zespołu, wchodził co najmniej jeden artysta / artystka i co najmniej jeden kurator / kuratorka.

Przynajmniej jedna osoba z zespołu musi posiadać:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw a w przypadku artysty / artystki — udokumentowany dorobek artystyczny,
 • dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt wystawy zgłoszony do I etapu powinien zawierać:

 • ogólną koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim (krótka idea projektu oraz opis i uzasadnienie tematu projektu), maksymalnie 2 strony formatu A4, w języku polskim i angielskim (upubliczniane po ogłoszeniu wyników konkursu),
 • ogólną wizualizację wystawy, maksymalnie 2 strony formatu A4 (upubliczniane za zgodą zespołu),
 • wstępnie planowany ogólny kosztorys wystawy (nieupubliczniany).

Planowany budżet produkcji wystawy nie może przekraczać kwoty budżetu ustalonego przez organizatora na realizację wystawy tj. 550 000 złotych brutto.

Projekt ekspozycji musi podlegać przepisom polskiego prawa budowlanego oraz zasadom BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa). Organizator zastrzega możliwość dostosowania projektu do obowiązujących przepisów prawa włoskiego.

Istnieje możliwość uwzględnienia w projekcie ekspozycji ingerencji w przestrzeni przed pawilonem, wymaga to jednak oddzielnej akceptacji Fundacji La Biennale di Venezia i urzędu miasta Wenecja. Akceptacja taka nie jest gwarantowana przez organizatora i brak zgody może wiązać się z wykonaniem zmian w projekcie ekspozycji na etapie realizacji.

Zespół ma do dyspozycji pustą przestrzeń ekspozycyjną pawilonu. Dozwolona jest ingerencja w strukturę pawilonu przy zachowaniu jego integralności (pawilon ma status zabytku).

Ściany pawilonu wykonane są z cegły, belki i łuki z drewna, poddasze przy otworze świetlika wykonane jest z betonu zbrojonego. Świetlik jest szklany i ma zamontowane elektryczne rolety umożliwiające całkowite zaciemnienie pawilonu. Pawilon ma małe zaplecze techniczno-magazynowe. Organizator zaleca uwzględnienie dodatkowej przestrzeni techniczno-magazynowej w projekcie i budżecie produkcji projektu, jeśli wymaga tego specyfikacja projektu.

Projekt wystawy zgłoszony do II etapu powinien zawierać:

 • szczegółową koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim, w języku polskim wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (upublicznianą po ogłoszeniu wyników konkursu),
 • szczegółową wizualizację wystawy (upublicznianą po ogłoszeniu wyników konkursu),
 • szczegółowy scenariusz wystawy w języku polskim wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (upubliczniany po ogłoszeniu wyników konkursu)
 • szczegółowy kosztorys wystawy (nieupubliczniany).

Dokumentację projektową do etapu I i etapu II zgodnie ze specyfikacją należy złożyć w formie wydruków (zbindowane A4) oraz w formacie cyfrowym (pliki.pdf lub.jpg na pendrive). Dozwolone są dodatkowe formy prezentacji projektu np. makiety.

Udział w konkursie i jego wygrana zobowiązuje zwycięzców konkursu do podjęcia dalszych prac projektowych, zaakceptowania obowiązującego regulaminu 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji oraz przestrzegania harmonogramu i współpracy z organizatorem w celu terminowego otwarcia wystawy.

nagrody

Do II etapu konkursu awansują maksymalnie trzy projekty zespołów wybrane przez Jury. Wszystkim Zespołom II etapu przysługuje wynagrodzenie za udział w II etapie konkursu w wysokości 4500 zł brutto (na zespół).

Wygraną jest realizacja wystawy w Pawilonie Polskim w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku.

kalendarium

 • termin składania projektów do I etapu: do 15 czerwca br., na adres Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki,
 • informacja o kwalifikacji do II etapu: zespoły zostaną poinformowane przez organizatora,
 • termin składania projektów do II etapu: do 15 września br.
 • wyniki: termin zostanie podany na stronie konkursu.

jury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoła jury konkursu (informacja zostanie podana na stronie konkursu).

W I etapie konkursu jury dokona oceny formalnej i zadecyduje o dopuszczeniu do konkursu zgłoszonej dokumentacji poszczególnych projektów.

Kryteria, którymi kieruje się jury w ocenie projektów w I etapie konkursu:

 • potencjał tematyczny i wizualny zaproponowanej ogólnej koncepcji wystawy,
 • potencjał komunikacyjny wystawy skierowany do międzynarodowego odbiorcy,
 • przejrzystość i spójność ogólnej koncepcji wystawy,
 • możliwości realizacyjne i techniczne związane z prezentacją wystawy w Pawilonie Polskim w Wenecji.

Wszystkie dopuszczone projekty do II etapu zostaną przedstawione i omówione przez jury, a także ocenione pod kątem kryteriów konkursowych oraz:

 • precyzyjnie sformułowanej idei wystawy oraz wyrazistej prezentacji jej koncepcji,
 • koherencji idei wystawy i miejsca prezentacji, jakim jest Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji.

Z dopuszczonych projektów Jury wybiera w trybie głosowania Projekt Wybrany i Rezerwowy. Wygrywa projekt z najwyższą punktacją osiągniętą w etapie II, jednak nie mniej niż z 3 głosami.

Projekt wybrany jest kierowany do akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu przyjęcia projektu do realizacji w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024 roku.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i plan Pawilonu Polskiego dostępne są na stronie konkursu

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Michała Kubiaka — m.kubiak@zacheta.art.pl

warunki

https://labiennale.art.pl/konkurs/

regulamin

https://labiennale.art.pl/wp-content/uploads/2023/04/WENECJA_Regulamin_Sztuka_2024-2.pdf

województwo mazowieckie

termin składania prac

30.06.2023

IV edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

organizator: Województwo Mazowieckie

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił IV edycję konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Tegoroczne hasło to słowa Juliana Tuwima: „O zieleni można nieskończenie”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi m.in. na architekturę krajobrazu.

Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025 — Przedsięwzięcie A.2.1.

cel

Celem konkursu jest zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej, pobudzenie wśród mieszkańców województwa mazowieckiego zainteresowania dokumentowaniem zabytków regionu, zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony krajobrazu kulturowego oraz promocja bogactwa i różnorodności dziedzictwa województwa mazowieckiego.

Jak czytamy na stronie organizatora — W obliczu zmieniającego się krajobrazu kulturowego oraz problemów klimatycznych, dziedzictwo architektury krajobrazu nabiera wciąż nowych znaczeń. W tym roku zachęcamy do odkrycia przestrzeni ukształtowanej przez człowieka z uwzględnieniem szaty roślinnej, to jest: parków, ogrodów, alei, skwerów, rynków, sadów, osiedli i innych. Celem jest, aby zwrócić uwagę na piękno oraz potrzebę ochrony i opieki historycznych, jak i współczesnych układów urbanistycznych oraz ruralistycznych, w których zieleń odgrywa istotną rolę.

warunki

Tematem przewodnim IV edycji konkursu jest zdanie „O zieleni można nieskończenie”. Na konkurs mogą zostać nadesłane fotografie przedstawiające układy urbanistyczne lub ruralistyczne z elementami zieleni, a także parki, ogrody, aleje, skwery i inne formy przestrzeni będącej wytworem człowieka uwzględniające tereny zielone. Wyżej wymienione formy zieleni nie muszą być wpisane do rejestru zabytków.

Konkurs skierowany jest do osób zajmujących się fotografią amatorsko — z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii).

Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać jedno zdjęcie.

Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie są zobowiązane dołączyć do zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego właściwego dla danej kategorii wiekowej. W tym celu, w okresie naboru fotografii, należy przesłać zgłoszenie na adres: dziedzictwo@mazovia.pl. Zgłoszenie zatytułowane „Dziedzictwo 2023” musi zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy — podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub w formie podpisanego ręcznie skanu, wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,
 • jedną fotografię o preferowanych parametrach: plik zapisany w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI, rozmiar do 5 MB, jednak nie mniejszym niż 3000 pikseli na dłuższym boku,
 • do konkursu można zgłaszać wyłącznie fotografie własne (wykonane przez uczestnika konkursu), związane z tematem IV edycji konkursu, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2023 roku,
 • zgłaszana do konkursu fotografia nie może być wcześniej publikowana lub nagrodzona
  w innych konkursach,
 • plik fotografii należy opisać w następujący sposób: wskazać miejscowość, w której ją wykonano, a następnie wpisać tytuł fotografii. Plik formularza bądź jego skanu należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem.

nagrody

Spośród fotografii wykonanych i nadesłanych przez uczestników jury oceni i wybierze maksymalnie 8 zwycięskich fotografii.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I Nagroda — 2 tys. zł,
 • II Nagroda — 1800 zł,
 • III Nagroda — 1600 zł,
 • maksymalnie 5 wyróżnień — po 800 zł każde.

kalendarium

 • termin składania prac: do 30 czerwca br., do godz.: 12.00,
 • wyniki konkursu: ogłoszenie nastąpi w terminie do 60 dni liczonych od 1 lipca br.

jury

Oceny fotografii dokona jury składające się maksymalnie z sześciu osób, powołane zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego (pełny skład będzie podany na stronie konkursu).

Jury ocenia kreatywność oraz artystyczną i merytoryczną wartość fotografii.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://mazovia.pl/pl/konkursy/iv-edycja-konkursu-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html

Wielkopolska

termin składania prac

31.07.2023

IV edycja Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego!

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP | inwestor: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Celem nagrody jest promowanie wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenie uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

cel

Celem nagrody jest promowanie wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenie uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.​

warunki

Nagrody będą przyznawane dziełom architektonicznym zrealizowanym na terenie wielkopolski w roku poprzedzającym edycję konkursu w następujących kategoriach:

 • Grand Prix NAWW;
 • Budynek użyteczności publicznej;
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny;
 • Dom jednorodzinny;
 • Wnętrze;
 • Przestrzeń wspólna;
 • Młody twórca;
 • Dzieło eksportowe wielkopolskich architektów (kategoria dla realizacji poza granicami administracyjnymi wielkopolski).

sąd konkursowy

 • Błażej Janik – przewodniczący Jury, SARP Katowice;
 • Szymon Rozwałka – czeskie Brno;
 • Aida Januszkiewicz Piotrowska – przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego, członek WPOIA RP;
 • Piotr Grabowski — wiceprezes SARP Poznań, członek WPOIA RP;
 • Jowita Maćkowiak – przedstawicielka Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
 • Katarzyna Weiss — członkini Rady WPOIA RP, SARP Poznań;
 • Piotr Bartosik – członek Rady WPOIA RP, SARP Poznań;
 • Ewa Gbiorczyk — członkini Rady WOIA RP, SARP Poznań;
 • prof. Piotr Korduba – dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM;
 • Anna Dudzińska — reprezentantka mediów, Radio 357;
 • Karolina Groszek — sekretarza konkursu.

Nagroda objęta jest honorowym patronatem Wojewody Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej www.naww.pl od 28 kwietnia do 31 lipca 2023.

warunki

http://naww.pl

regulamin

http://naww.pl/wp-content/uploads/2023/04/NAWW_regulamin_2023.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

31.10.2023

Konkurs „Najlepsze domowe spa – łazienka z Fjordd”

organizator: Fjordd

Ruszył konkurs „Najlepsze domowe spa – łazienka z Fjordd”. Jego celem jest wyłonienie najciekawszego pod względem designu i estetyki wnętrza łazienki, w którym wykorzystano minimum dwa produkty marki. Projektowana lub zrealizowana przestrzeń powinna wpisywać się w ideę domowego spa.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego pod względem designu i estetyki wnętrza łazienki, w którym wykorzystano minimum dwa produkty marki Fjordd. Projektowana lub zrealizowana przestrzeń powinna wpisywać się w ideę domowego spa.

warunki

Konkurs skierowany jest do architektów_ek, architektów_ek wnętrz i projektantów_ek. Prace konkursowe zgłaszać można w dwóch kategoriach:
 • Wizualizacja projektu łazienki o powierzchni nie większej niż 20m2 (projekt niezrealizowany lub przeznaczony do realizacji),
 • Realizacja łazienki (projekt zrealizowany).
Ważne, aby w projektach łazienek wykorzystać minimum dwa produkty marki Fjordd.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • dwie Nagrody Główne — 5 000 zł każda i voucher na dowolny produkt z oferty marki Fjordd
 • dwie II Nagrody — voucher na dowolny produkt z oferty marki Fjordd

kalendarium

 • Składanie prac konkursowych: do 31.10.2023 r., do godziny 12.00,
 • Rozstrzygnięcie konkursu: do 15.11.2023 r.

jury

 • Iwona Ławecka-Marczewska
 • Krystyna Łuczak-Surówka
 • Marcelina Plichta
 • Ewa Porębska
 • Marcin Szczelina
 • Małgorzata Szczepańska

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://fjordd.com/konkurs

regulamin

https://drive.google.com/file/d/19XQpewsANfM2K81Z-CeVpCrwb7ua5KIQ/view

Kraków

termin składania prac

23.08.2023

Konkurs na koncepcję przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych

organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie, SARP Oddział Kraków

Ruszył długo wyczekiwany konkurs na projekt przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” — ikony modernizmu projektu Witolda Cęckiewicza — na siedzibę Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych w Krakowie. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.

Ruszył długo wyczekiwany konkurs na projekt przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” — ikony modernizmu projektu Witolda Cęckiewicza na siedzibę Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych w Krakowie. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy zlokalizowanego przy al. Focha 1 budynku hotelu z lat 60. XX wieku do funkcji instytucji kultury.

Nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, jak podkreślają organizatorzy, służyć ma prezentacji designu i architektury XX i XXI wieku oraz stanowić modelowe centrum wspierania przemysłów kreatywnych związanych z tymi dziedzinami.

warunki

Jest to konkurs dwuetapowy, realizacyjny, ograniczony.
 
W I etapie uczestnicy złożą opracowania studialne, spośród których jury wyłoni od trzech do pięciu propozycji, które zostaną zakwalifikowane do II etapu.
 
Obiekt łączyć ma typowe funkcje muzealne z nowoczesną infrastrukturą wspierającą przemysły kreatywne, szczególnie te związane z designem i architekturą. Wpisywać ma się także w idee przyświecające inicjatywie Nowy Europejski Bauhaus, uwzględniać między innymi współczesne technologie budowlane i dążyć do neutralności klimatycznej.
 
W projekcie należy uwzględnić także wytyczne konserwatorskie.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

Uczestnicy, którzy zostaną zaproszeni do II etapu i złożą w nim kompletną pracę konkursową otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 40 000 zł brutto.

 • I Nagroda — 60 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 40 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto

kalendarium

 • Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 28.04.2023 r.
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10.05.2023 r., do godz. 12:00
 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 7.06.2023 r.
 • Wizja lokalna obiektu: 23.06.2023 r.
 • Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 19.07.2023 r.
 • Składanie opracowań studialnych w I etapie konkursu: do 23.08.2023 r., do godz. 12:00
 • Rozstrzygnięcie I etapu konkursu: do 13.09.2023 r.
 • Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 25.09.2023 r.
 • Składanie prac konkursowych w II etapie konkursu: do 7.11.2023 r., do godz. 15:00
 • Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu: do 17.11.2023 r.

sąd konkursowy

 • prof. Bolesław Stelmach — przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa
 • Zbigniew Maćków — zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego, SARP Oddział Wrocław
 • Marcin Brataniec — referent Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków
 • Wiesław Sawa — zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Zarządzania
 • Przemo Łukasiksędzia konkursowy z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Piotr Walkowiak — sędzia konkursowy z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Bohdan „Biś” Lisowski — sędzia konkursowy z ramienia Rady Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Marek Bystroń — asystent referenta, SARP Oddział Kraków
 • Benita Strzałka-Paleczny — sekretarza organizacyjna konkursu, SARP Oddział Kraków
 • Rafał Mroczkowski — sekretarz pomocniczy konkursu, SARP Oddział Warszawa

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2023/04/13/hotel-cracovia/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/04/Regulamin_Konkurs_Cracovia.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

30.04.2023

Konkurs „Czas na dom”

organizator: LeedHome

LeeHome ogłosił konkurs architektoniczny „Czas na dom” skierowany do architektów. Celem konkursu jest zaprojektowanie wnętrza i elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o konstrukcji modułowej zgody z zasadami wiodącego dziś na świecie trendu zrównoważonego budownictwa.

LeeHome ogłosił konkurs architektoniczny „Czas na dom” skierowany do projektantów. Celem konkursu jest zaprojektowanie wnętrza i elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o konstrukcji modułowej zgody z zasadami wiodącego dziś na świecie trendu zrównoważonego budownictwa.

Cel

Konkurs skierowany jest do osób, które zajmują się projektowaniem i aranżacją wnętrz oraz budynków. Projekt musi uwzględniać wykorzystanie naturalnych źródeł energii i minimalizacji ich eksploatacji, solidną izolację, odpowiedni system wentylacji i ekonomiczne zużycie wody.

Warunki

Projekt może zostać wykonany w 3D, gdzie wymagane będzie przesłanie renderów 360° lub w dowolnej technice nie wykorzystującej 3D. Projekt musi spełniać następujące warunki:

 • Powinien zaweirać koncepcję elewacji i aranżacji wnętrz dobór kolorów i materiałów wykończeniowych.
 • Dopuszcza się możliwość aranżacji otwartych antresoli z uwzględnieniem konieczności montażu instalacji wentylacji mechanicznej.
 • Projekty muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego.

Nagrody

 • I nagroda — 15 000 złotych
 • II nagroda — 10 000 złotych
 • III nagroda — 5 000 złotych
 • Ponadto 100 uczestników konkursu zostanie nagrodzonych manipulatorami 3D

Kalendarium

 • Rejestrowanie do udziału w konkursie — 30.04.2023
 • Przesłanie projektu — do 15.05.2023

warunki

https://leedhome.pl/konkurs/#okonkursie

regulamin

https://leedhome.pl/materialy-do-pobrania/

Ogólnopolski

termin składania prac

25.08.2023

Konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu

organizator: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości organizuje konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu. Konkurs na projekt budynku w 2019 roku wygrała pracownia WXCA, a teraz organizatorzy poszukują najlepszych koncepcji wystawy stałej, która będzie się w nim znajdować. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 12 maja 2023 roku.

cel

Celem konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych prac koncepcji, która w sposób najbardziej kompletny odpowiada założeniom merytorycznym, narracyjnym, estetycznym, artystycznym, programowym, funkcjonalnym i użytkowym organizatora. Wystawa stała mieścić się będzie w nowym gmachu instytucji, który zostanie wybudowany w historycznym sąsiedztwie Wzgórza św. Wojciecha i Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. Ekspozycja stała mieścić się będzie na poziomie -2.

Motywem przewodnim ekspozycji nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu jest hasło „Na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo”.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, ograniczonym.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w konkursie.

Uczestnik konkursu musi wykazać się doświadczeniem w postaci:

 • zrealizowania w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres wielobranżowego projektu stałej wystawy narracyjnej, w ramach której zaplanowano wykorzystanie obiektów oryginalnych wpisanych do inwentarza instytucji muzealnych, o powierzchni większej niż 1000 metrów kwadratowych, której szacowany koszt wykonania
  wynosił co najmniej 10 mln zł złotych brutto,
 • prowadzenia w okresie ostatnich 10 lat, przez nieprzerwany okres minimum 6 miesięcy, pełnienia minimum jednego
  nadzoru autorskiego nad wykonywaniem stałej wystawy narracyjnej, w ramach której zaplanowano wykorzystanie obiektów oryginalnych wpisanych do inwentarza instytucji muzealnych, o powierzchni większej niż 1000 metrów kwadratowych, której szacowany koszt wykonania wynosił co najmniej 10 mln złotych brutto.

W skład zespołu projektowego musi wchodzić:

 • kierownik zespołu projektowego — legitymujący się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na co najmniej jednym z kierunków: architektura, architektura wnętrz, scenografia, wystawiennictwo i scenografia, wzornictwo, wzornictwo przemysłowe,
 • specjalista ds. multimediów — który w okresie ostatnich 5 lat kierował zespołem opracowującym co najmniej jeden (zrealizowany lub przyjęty do realizacji) projekt multimediów w ramach wystawy stałej, bądź czasowej, o wartości realizacji nie mniejszej, niż 1 mln złotych brutto (zawartości multimedialnej wraz ze sprzętem).

Maksymalne wynagrodzenie zwycięskiego uczestnika konkursu na wykonanie przedmiotu zamówienia to 4 mln zł.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują cztery zadania:

 • ogólna koncepcja plastyczno-przestrzenna,
 • szczegółowa koncepcja plastyczno-przestrzenna dwóch wskazanych wątków,
 • koncepcja plastyczno-przestrzenna przestrzeni centralnej,
 • rozwiązania ekspozycyjne dla dwóch wskazanych wydarzeń historycznych (wjazdu Paderewskiego do Poznania w dniu 26 grudnia 1918 roku i zdobycia lotniska na Ławicy w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku, jak też ich bohaterów).

W konkursie zostanie wyłoniona koncepcja plastyczno-przestrzenna ekspozycji stałej Muzeum, najlepsza pod względem artystycznym, funkcjonalnym i programowym, odpowiadającej: Scenariuszowi Wystawy Stałej (załącznik B.2), najlepiej uwzględniającej zasoby Muzeum zawarte w Wykazie Eksponatów WMN (Załącznik B.3), a także odpowiadającej założeniom finansowym określonym w regulaminie oraz warunkowaniom funkcjonalnym i technicznym Dokumentacji Technicznej Budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego (załącznik B.4).

Ogólna koncepcja plastyczno-przestrzenna ma obejmować swoim zakresem:

 • przestrzenie wystawy stałej i holu wystawy,
 • galerii i ciągów komunikacyjnych w zakresie systemu informacji wizualnej,
 • przestrzeni centralnej.

Szczegółowe opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej dwóch następujących wątków (z dwóch różnych modułów) Scenariusza Wystawy Stałej stanowiącego załącznik B.2 do regulaminu to:

 • Moduł III Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 / Wątek 4: Wojsko Wielkopolskie i wojna (wielko)polsko-niemiecka — poziom 2 — o powierzchni ok. 400 metrów kwadratowych,
 • Moduł V „Trzecia stolica”. Poznań i Wielkopolska w II RP/ Wątek 2: Powszechna Wystawa Krajowa —Wielkopolska społeczno-gospodarcza — poziom 1 o powierzchni ok. 70 metrów kwadratowych.

Trzecie z zadań obejmuje koncepcję plastyczno-przestrzenną przestrzeni centralnej odpowiadającej na idee: Wnętrze „Rotundy” — Powierzchnia tej przestrzeni wynosi 704 metry kwadratowe. Przestrzeń centralna ma być przestrzenią artystyczną, która za pomocą dowolnych środków artystycznego przekazu, wykorzystującą nowe technologie multimedialne i współczesną sztukę, miejscem spotkań, refleksji, specjalnych wydarzeń, odpoczynku podczas zwiedzania wystawy. W tym miejscu przecinają się drogi zwiedzania poszczególnych modułów wystawy stałej. Wnętrze powinno nawiązywać do prezentowanej historii, Wielkopolskiej Victorii — zwycięstwa, poprzez instalację
symbolicznie ją prezentować, powinno stać się miejscem, w którym każdy odwiedzający nowe muzeum będzie chciał się pojawić i zatrzymać, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Przestrzeń ma być wypełniona także muzyką.

Aranżacja wnętrz wystawienniczych oraz zastosowane środki przekazu mają w innowacyjny, atrakcyjny i przystępny sposób przedstawiać tematykę Powstania Wielkopolskiego 1918– 1919 w szerokiej perspektywie historycznej. Bardzo ważne jest nowatorskie podejście do całości założenia, polegające na zapewnieniu przyszłym odbiorcom wystawy, poza zapoznaniem się z faktami historycznymi, możliwość odczucia klimatu prezentowanych historycznych zdarzeń.

Praca konkursowa powinna w optymalny sposób łączyć aspekty użytkowe, estetyczne i merytoryczne — programowe wystawy. Praca konkursowa musi odnosić się i uwzględniać wszelkie założenia Dokumentacji Technicznej Budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego (załącznik B.4.), w szczególności musi uwzględniać wszelkie ograniczenia wynikające z Dokumentacji Projektowej odnoszącej się do przestrzeni dedykowanych organizacji wystawy stałej, w tym rozwiązań technologicznych, infrastrukturalnych, wyposażenia oraz wykończenia (m.in. rodzaju posadzek, ścian, sufitu) będących przedmiotem i jej realizacji przez wykonawcę generalnego budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Wszelkie wytyczne co do przygotowania wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz samych prac konkursowych dostępne są w regulaminie.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne (kwoty brutto):

 • I Nagroda — 50 000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 25 000 zł,
 • III Nagroda — 15 000 zł,
 • IV Nagroda — 10 000 zł,
 • V Nagroda — 8 000 zł.

Nagrodzone zostaną wyłącznie prace konkursowe, które uzyskają co najmniej 60 punktów w ramach kryteriów oceny prac konkursowych, przy czym I Nagroda zostanie przyznana tylko pracy konkursowej z najwyższą ilością punktów, nie mniejszą niż 70 punktów.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 12 maja 2023 roku, do godz. 23:59,
 • poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie: 26 maja 2023 roku,
 • ostateczny termin składania pracy konkursowej: 25 sierpnia 2023 roku, do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja i otwarcie wystawy prac konkursowych: 15 września 2023 roku,
 • planowany (maksymalny) termin zaproszenia autora zwycięskiej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację usługi: 25 października 2023 roku,
 • orientacyjny termin realizacji usługi przez autora zwycięskiej pracy konkursowej: 10 grudnia 2024 roku,
 • orientacyjny termin realizacji usługi nadzoru autorskiego: 31 października 2030 roku.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Robert Supeł — przewodniczący sądu konkursowego,
 • Sebastian Tyrakowski — wiceprzewodniczący sądu, zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni,
 • dr hab. Rafał Górczyński, prof. UAP,
 • Agnieszka Kuchcińska-Kurcz — kierownik Oddziału Centrum Dialogu Przełomy / Muzeum Narodowe w Szczecinie,
 • Szczepan Wroński — WXCA, architekt (projektant budynku Nowego Muzeum),
 • dr Piotr Grzelczak — współautor scenariusza wystawy, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”,
 • dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ — dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu,
 • Tomasz Łęcki — dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu,
 • dr Justyna Makowska — dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania,
 • Włodzimierz Mazurkiewicz — dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Przemysław Terlecki — dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Katarzyna Andrzejewska pełni funkcję sekretarki konkursu.

więcej informacji

Więcej informacji, wszystkie załączniki, regulamin znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs.wmn.poznan.pl/

regulamin

https://konkurs.wmn.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/04/REGULAMIN-KONKURSU_MPW.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

30.09.2023

Fasada Roku 2023

organizator: Baumit

Ruszył konkurs Fasada Roku 2023! Przedmiotem konkursu na najlepszą fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię marki Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

cel

Przedmiotem konkursu na najlepszą fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię marki Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

warunki

Do konkursu zgłaszać można w pełni ukończone obiekty zrealizowane między 1 stycznia 2022 roku a 30 września br. Poszczególne obiekty zgłaszać można tylko w jednej kategorii konkursowej: Budynek jednorodzinny nowy, Budynek wielorodzinny nowy, Budynek po termomodernizacji, Budynek niemieszkalny nowy lub Budynek zabytkowy po renowacji.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

 • Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2023 r.
 • Głosowanie Internautów: 01.05.2023-31.10.2023 r.
 • Obrady jury: najpóźniej w grudniu 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 30.01.2024 r.

nagrody

 • Budynek jednorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
 • Budynek wielorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
 • Budynek po termomodernizacji: Nagroda Główna 10 00 zł
 • Budynek niemieszkalny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
 • Budynek zabytkowy po renowacji: Nagroda Główna 10 000 zł
 
Zwycięskie obiekty wezmą także udział w międzynarodowym konkursie Baumit Life Challenge.
 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia obiektu lub obiektów budowlanych, które są wyjątkowe pod względem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sposobu realizacji lub wizerunku architektonicznego. Z przyznaniem wyróżnienia będzie wiązało się otrzymanie dyplomu oraz prezentacja wyróżnionego obiektu na łamach regionalnej prasy, portali oraz w innych materiałach o konkursie.

jury konkursu

 • Józef Białasik – B2 Studio, SARP Oddział Kraków
 • Daniel Bielski – Archi +
 • Piotr Buśko – Profil- Biuro Usług Architektonicznych, SARP Oddział Katowice
 • Jan Chwedczuk – APA Wojciechowski, SARP Oddział Warszawa
 • Jacek Czyżewicz – Prezes Zarządu Bumit
 • Marcin Dziewoński – Dziewoński, Łukaszewicz - Architekci
 • Edward Hardt – Wydawnictwo „Renowacje i Zabytki”
 • Tomasz Janiszewski – BJK Architekci
 • Wojciech Krawczuk – Front Architects, SARP Oddział Poznań
 • Anna Okołowska – „Murator”
 • dr Andrzej Poniewierka – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
 • dr Wojciech Targowski – FORT, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 • Hubert Wąsek – Sekretarz Rady Prezesów SARP

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://baumit.pl/fasadaroku

regulamin

https://baumit.pl/fasadaroku/fasadaroku-regulamin-2023

Hrubieszów

termin składania prac

12.06.2023

Hrubieszowski dom i ogród z klimatem

organizator: Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ogłosiła konkurs „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” organizowany w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”. Konkurs skierowany jest do studentów, dyplomantów i absolwentów kierunków architektura, architektura krajobrazu i kierunków pokrewnych.
Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ogłosiła konkurs „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” organizowany w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”. Konkurs skierowany jest do studentów, dyplomantów i absolwentów kierunków architektura, architektura krajobrazu i kierunków pokrewnych.

cel

Celem konkursu jest stworzenie dla władz samorządowych i mieszkańców bazy dobrych praktyk dotyczących tego, jak budować domy i urządzać przydomowe ogrody w zgodzie z klimatem i dla klimatu. Ważnymi aspektami jest także edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i klimatu oraz przekonywanie społeczności, że kultywowanie dawnych tradycji architektonicznych i ogrodowych to nie przeżytek, a krok ku lepszej przyszłości.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski.
 
Udział w nim mogą wziąć — indywidualnie lub zespołowo — studenci i absolwenci architektury, architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych, którzy skończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021.
 
Przedmiotem konkursu jest stworzenie koncepcyjnego projektu kompleksowego zagospodarowania działki siedliskowej z ogrodem i domem jednorodzinnym dla jednej z trzech wybranych lokalizacji: dom miejski, dom podmiejski lub dom nad rzeką.
 
Projekt konkursowy, jak piszą organizatorzy, powinien podkreślać związki między domem, ogrodem, człowiekiem i krajobrazem, uwzględniać mitygację i adaptację do zmian klimatu, być przyjazny dla środowiska, a jednocześnie wpisywać się w tożsamość kulturową, krajobraz i lokalny „klimat” małego miasta, wykorzystując przy tym zarówno tradycyjne, jak i współczesne technologie ekologiczne.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 6 000 zł i zaproszenie do składu zespołu projektowego opracowującego jedną z modelowych koncepcji domów i ogrodów
 • II Nagroda — 4 000 zł
 • III Nagroda — 2 000 zł
 • Trzy wyróżnienia — 1 000 zł każde

kalendarium

 • Możliwość zadawania pytań do konkursu: do 7.04.2023
 • Termin składania dokumentów zgłoszeniowych i prac konkursowych: do 12.06.2023, do godziny 16:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 26.06.2023, do godziny 16:00

sąd konkursowy

 • dr Izabela Sykta — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, koordynarorka projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”
 • dr hab. Anna Staniewska — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, współkoordynarorka projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa — od partycypacji do realizacji”
 • dr Marcin Gierbienis — Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • Katarzyna Fabijanowska — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • Agnieszka Greniuk — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • Anna Wójcik-Dąbrowska — Biuro Projektu Rozwój Lokalny, Urząd Miasta Hrubieszów
 • Szymon Urbańczyk — LandsArt Biuro Architektoniczno-Krajobrazowe
 • dr Justyna Tarajko-Kowalska — Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska; sędzia zastępczyni
 • dr Karolina Porada — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • dr hab. Jadwiga Środulska-Wielgus prof. PK — Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • dr Jan Łaś — Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs/

regulamin

http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/0-KONKURS_HDOK_REGULAMIN-KONKURSU.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

21.07.2023

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

organizator: Pałac Saski

Ruszył dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. I Nagroda wynosi 300 tys. zł brutto, a termin o dopuszczenie do udziału mija 28 kwietnia br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynków Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze niezbędnym do realizacji inwestycji.

warunki

Konkurs SARP nr 1040 prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego i jest konkursem realizacyjnym. Szczegóły konkursu i wytyczne dostępne są w na stronie organizatora.

Wymagania konkursu określa Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Zgodnie z dokumentem budynki mają zostać odtworzone według zewnętrznego kształtu architektonicznego, jaki posiadały w przeddzień wybuchu II wojny światowej tj. 31 sierpnia 1939 roku. W związku z tym niezbędne jest dokładne zbadanie źródeł historycznych, w szczególności zachowanych planów, fotografii i szkiców.

Ustawa uchwalona jest dla „uczczenia jubileuszu stulecia odrodzenia się niepodległej Rzeczypospolitej, aby przywrócić historyczny kształt reprezentacyjnej przestrzeni placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zniszczonej w czasie II wojny światowej, dla zadośćuczynienia woli Polaków i umocnienia jedności wspólnoty obywatelskiej, której symbolem będą odbudowane pałace Saski i Brühla wraz z zespołem kamienic przy ul. Królewskiej, a także, by dopełnić dzieła odbudowy stolicy, zniszczonej i zburzonej przez niemieckich okupantów, aby te gmachy i budowle, które przed stu laty dumnie wyrażały suwerenność państwa polskiego, służyły Polakom zarówno współcześnie, jak i w kolejnych pokoleniach i były widomym znakiem ciągłości naszych dziejów, a zarazem świadectwem silnej i nowoczesnej Rzeczypospolitej”. Odbudowywane obiekty muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie.

Ustawa określa, iż odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej 6, 8 i 10/12 w Warszawie (wg adresów historycznych) ma się dokonać według zewnętrznego kształtu architektonicznego, jaki obiekty te miały na dzień 31 sierpnia 1939 roku; w zakresie inwestycji jest również budowa lub przebudowa uzbrojenia terenu, budowa parkingów podziemnych, budowa lub przebudowa dróg publicznych, budowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych oraz budowa innych instalacji, urządzeń i obiektów niezbędnych do:

 • odbudowania i funkcjonowania Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz ww. kamienic,
 • zabezpieczenia terenu inwestycji przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zapewnienia porządku na terenie inwestycji.

Ustawa wskazuje, iż obiekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu RP iMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wWarszawie oraz napotrzeby podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną zprzeznaczeniem naprowadzenie tej działalności.

„Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, niegdyś tętniące życiem centrum miasta, znów stanie się ważnym punktem na kulturalnej mapie Warszawy, popularnym miejscem spotkań jej mieszkańców, a dla turystów obowiązkowym punktem w programie zwiedzania stolicy Polski. Część obiektów przeznaczona na działalność kulturalną będzie składała się z wielu różnorodnych rozwiązań z myślą o szerokiej gamie potrzeb przyszłych gości. Zaplanowano między innymi przestrzeń ekspozycyjną dla wystaw stałych, przestrzenie dla wystaw czasowych, salę wielofunkcyjną m.in. do organizacji koncertów kameralnych i uroczystości, zespół pomieszczeń konferencyjno-kongresowo-edukacyjnych i warsztatowych, strefę dla dzieci, część handlową, punkt informacji kulturalnej, a także zespół gastronomii, który w miarę możliwości będzie otwarty na Ogród Saski”.

Preferowane jest zrealizowanie potrzeb programowych Kancelarii Senatu RP w Pałacu Brühla, natomiast potrzeby funkcjonalno-użytkowe podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną preferuje się zrealizować w Pałacu Saskim.

Relikty zabudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego wpisane do rejestru zabytków Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 626/2007 z dnia 17 maja 2007 r., pod numerem A–741, nie mogą zostać usunięte. Zachowane relikty zabudowy wpisane do rejestru zabytków i wchodzące w obrys odbudowywanych budynków należy wyeksponować dla zwiedzających.

Istniejący Grób Nieznanego Żołnierza musi zostać czytelnie wyodrębniony od części odbudowywanej. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w Grób Nieznanego Żołnierza (dotyczy również zachowanej części podziemnej).

Wewnętrzna struktura odbudowywanych budynków musi odpowiadać podziałom i tektonice elewacji oraz układowi otworów okiennych i drzwiowych. Niedopuszczalne jest wprowadzanie elementów struktury wewnętrznej obiektów (przegród pionowych i poziomych, schodów, urządzeń itp.) w światło otworów okiennych i drzwiowych oraz przejść bramowych występujących na elewacjach odbudowywanych budynków.

Odnośnie do elewacji i dachów odbudowywanych budynków, w pracy konkursowej należy dochować największej wierności oryginałowi, po dokładnym zbadaniu źródeł, w szczególności zachowanych planów, projektów, fotografii i szkiców. Należy przyjąć w miarę możliwości użycie tych samych materiałów i metod wykonania elewacji budynków oraz wbudowania w nie zachowanych oryginalnych elementów, jeśli nie narusza to przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Nie dopuszcza się w szczególności wprowadzania na elewacje i dachy budynków widocznych elementów instalacyjnych i urządzeń.

W materiałach konkursowych, które zostaną udostępnione uczestnikom konkursu zakwalifikowanym do I etapu znajdzie się rysunek, pokazujący w przybliżeniu historyczny obrys odbudowywanych budynków wraz z ich charakterystycznymi wysokościami. W pracach konkursowych autorzy będą musieli zastosować ww. geometrię tych obiektów.

Należy odtworzyć ogród przy pawilonie Becka w jego kształcie z sierpnia 1939 roku wraz z ogrodzeniem i połączyć komunikacyjnie z Ogrodem Saskim, umożliwiając swobodny dostęp z przestrzeni parku.

Ustawa wskazuje, iż „z uwzględnieniem inwestycji układ urbanistyczny placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze znajdującymi się na nim Grobem Nieznanego Żołnierza, pomnikiem Józefa Piłsudskiego, Krzyżem Papieskim, Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz pomnikiem Lecha Kaczyńskiego jest nienaruszalny”. Poza odtworzeniem historycznego ogrodzenia Pałacu Brühla nie dopuszcza się projektowania ogrodzeń od strony placu Piłsudskiego oraz ogrodzeń od strony Ogrodu Saskiego z wyjątkiem ogrodzenia części odtworzonego ogrodu Becka.

Poza odbudowywanymi obiektami oraz odtworzeniem ogrodu Becka, należy respektować obecny układ i zagospodarowanie Ogrodu Saskiego.

Ze względu na historyczny obrys kamienicy Malhommea (Królewska 6) dopuszcza się zwężenie odcinka ul. Królewskiej. Dopuszcza się rozwiązanie obsługi komunikacyjnej odbudowywanych obiektów w zakresie dojazdu do parkingów podziemnych oraz stref dostaw, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej z wjazdem od ul. Wierzbowej, w obrębie jednego z istniejących dwóch pasów ruchu i wyjazdem w ul. Królewskiej (wylot w kierunku ul. Marszałkowskiej), również w obrębie jednego pasa ruchu, w formie pochylni. Wyżej wymienione pochylnie wjazdowe i wyjazdowe mogą być zlokalizowane poza obrysem linii rozgraniczającej inwestycję. Dopuszcza się również inne rozwiązania obsługi komunikacyjnej, różniące się od rozwiązania przedstawionego powyżej.

Szczegółowe wytyczne konkursowe oraz pozostałe załączniki informacyjne stanowiące podstawę do wykonania koncepcji konkursowych tj. złączniki nr 7 do 30 zostaną udostępnione dla uczestników konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do I etapu.

Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym i zagospodarowaniem terenu nie przekroczy kwoty 1 544 064 900,00 zł brutto.

Kryteria oceny opracowań studialnych:

 • atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz odwzorowanie historycznej formy budynków, odwzorowanie zewnętrznego historycznego kształtu,
 • jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków,
 • rozwiązanie relacji Grobu Nieznanego Żołnierza z odtwarzanymi obiektami, ze szczególnym uwzględnieniem kolumnady Pałacu Saskiego,
 • sposób eksponowania zabytkowych reliktów,
 • rozwiązanie układu obsługi komunikacyjne,
 • realność i optymalizacja ekonom przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztu realizacji Inwestycji
 • trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funk, widokowe i komunikacyjne z
  otoczeniem.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych oraz odwzorowanie historycznej formy budynków, odwzorowanie zewnętrznego historycznego kształtu,
 • jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu,
 • rozwiązanie relacji Grobu Nieznanego Żołnierza z odtwarzanymi obiektami, ze szczególnym uwzględnieniem kolumnady Pałacu Saskiego,
 • sposób eksponowania zabytkowych reliktów,
 • rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej,
 • atrakcyjność i adekwatność rozwiązań wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz części wspólnych Pałacu Bruhla,
 • zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji.

nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne wynosi 700 000, 00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych.

Nagrody pieniężne:

 • I Nagroda — 300 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 200 000,00 zł brutto,
 • III Nagroda — 100 000,00 zł brutto,
 • dwa wyróżnienia — 50 000, 00 zł brutto każde.

kalendarium

 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 24 kwietnia 2023 roku, do godz. 15.00,
 • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 28 kwietnia 2023 roku, do godz. 15.00,
 • dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 maja 2023 roku,
 • etap I opracowanie studialne — ostateczny termin składania opracowań studialnych: do 21 lipca 2023 roku, do godz. 15.00,
 • dopuszczenie do II etapu: do 4 sierpnia 2023 roku,
 • etap IIwnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 18 sierpnia 2023 roku, do godz. 15.00,
 • składanie prac konkursowych: do 28 września 2023 roku, do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników konkursu: 12 października 2023 roku,
 • wystawa pokonkursowa: od 12 do 26 października 2023 roku,
 • dyskusja pokonkursowa: 26 października 2023 roku.

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z dwunastu osób, a w jego skład wchodzą:

 • arch. Marek Dunikowski — Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), SARP Oddział Kraków,
 • dr Jarosław Sellin,
 • Wojciech Kolarski,
 • arch. Piotr Walkowiak,
 • prof. Błażej Ostoja Lniski,
 • arch. Marlena Happach,
 • Weronika Piwarska,
 • Jan Edmund Kowalski,
 • Robert Bernisz,
 • arch. Mateusz Świętorzecki — Sędzia Referent, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Warszawski SARP,
 • arch. Jacek Lenart — Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Szczecin,
 • arch. Zbigniew Maćków — Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP Oddział Wrocław.

Funkcję sekretarza konkursu pełni arch. kraj. Marek Szeniawski. Funkcję asystenta sekretarza konkursu pełni arch. kraj. Rafał Mroczkowski.

więcej informacji

Szczegółowy regulamin, materiały konkursowe oraz adres platformy do komunikacji znajdują się na stronie konkursu. 

warunki

https://1040.konkurs.sarp.pl/

regulamin

https://1040.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/

Kraków

termin składania prac

05.04.2023

Rusza konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na formę przestrzenną upamiętniającą Orlęta Lwowskie

organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa | inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Rusza konkurs architektoniczno—rzeźbiarski organizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Tematem konkursu jest forma przestrzenna upamiętniająca Orlęta Lwowskie w parku przy ulicy Karmelickiej w Krakowie.

Rusza konkurs architektoniczno—rzeźbiarski organizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Tematem konkursu jest forma przestrzenna upamiętniająca Orlęta Lwowskie w parku przy ulicy Karmelickiej w Krakowie.

Cel

Przedmiotem konkursu jest autorska koncepcja formy przestrzennej upamiętniającej Orlęta Lwowskie w realizowanym parku przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów dotyczących merytorycznych założeń konkursu i wyłonienie wybitnego pod względem artystycznym i ideowym rozwiązania, które upamiętni młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 1918–1920 i we wskazanej lokalizacji stanie się dziełem o trwałych wartościach kulturowych i społecznych, oraz będzie odgrywało ważną rolę w narodowej edukacji historycznej.

Warunki

Konkurs jest nieograniczony, dwuetapowy i realizacyjny.

Forma przestrzenna ma upamiętniać symbol niezłomnej walki o wolność i niepodległość Polski, czyli Orlęta Lwowskie — młodzież i dzieci spontanicznie i ofiarnie broniące miasto Lwów w latach 1918—1919. W warstwie dosłownej adresatami tej formy przestrzennej powinni pozostać mali ciałem, ale wielcy duchem i odwagą młodzi bohaterowie wojenni.

Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz tylko jedno opracowanie studialne i tylko jedną pracę konkursową. Zgłoszona praca nie może być pracą, która wcześniej była w jakikolwiek sposób prezentowana publicznie.

Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów równorzędnych:

 • Wartość estetyczna;
 • Oryginalność i trafność koncepcji;
 • Racjonalność przyjętych rozwiązań pod kątem kosztów realizacji.

Nagrody

 • I miejsce — 25 000 złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 • II miejsce — 10 000 złotych brutto
 • III miejsce — 7 000 złotych brutto
 • Nagroda dla uczestników drugiego etapu — 4 000 złotych brutto

Kalendarium

 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu24 marca 2023;
 • Termin publikacji wyjaśnień29 marca 2023;
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — 5 kwietnia 2023 do godz. 13:00;
 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w etapie 1 konkursu — 14 kwietnia 2023;
 • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu — 21 kwietnia 2023;
 • Termin publikacji odpowiedzi na pytania — 28 kwietnia 2023;
 • Termin złożenia opracowań studialnych w etapie 1 konkursu — 26 maja 2023 do godz. 13:00;
 • Rozstrzygnięcie etapu 1 konkursu 12 czerwca 2023;
 • Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu —23 czerwca 2023;
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania — 7 lipca 2023;
 • Termin złożenia prac konkursowych w etapie 2 konkursu — 25 sierpnia 2023 do godz. 13:00;
 • Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej — 12 września 2023.

Sąd Konkursowy

 • dr hab. Andrzej Bednarczyk — Sędzia Przewodniczący;
 • dr hab. Maciej Aleksandrowicz prof. ASP — Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,  sędzia referent;
 • Hedva Ser — artystka UNESCO na rzecz Pokoju;
 • Sławomir Ratajski —Dziekan Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie;
 • dr hab. Jan Tutaj — Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie;
 • dr hab. Rafał Rychter, prof. ASP — Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie;
 • dr Agnieszka Łakoma — Plastyczka Miasta;
 • Tomasz Bobrowski — Główny Architekt Miasta;
 • Adam Macedoński — Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”;
 • Mariusz Graniczka — Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”;
 • Konrad Firlej — Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”;
 • Marcin Gajda — Gajda Architektura Krajobrazu, projektant parku przy ul. Karmelickiej.

Zastępcami Sędziego Konkursowego są:

 • Katarzyna Olesiak — Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego UMK;
 • Piotr Kempf — Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Sekretarzami konkursu są:

 • Katarzyna Rajss—Kałużna — Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Sekretarz organizacyjny Konkursu;
 • Agnieszka Królik — Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Sekretarz pomocniczy oraz zastępca Sekretarza organizacyjnego.

warunki

https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/1317-konkurs-architektoniczno-rzezbiarski-na-upamietnienie-orlat-lwowskich.html?utm_source=pocket_saves

regulamin

https://zzm.krakow.pl/images/pliki/przetargi/2023_13/Regulamin%20Konkursu.pdf?1679387314

Mielec

termin składania prac

04.07.2023

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu rekreacyjno-kulturalnego w Mielcu pn. „Budowa Centrum Twórczości Artystycznej w Mielcu”

organizator: Prezydent Miasta Mielca

Prezydent Miasta Mielca ogłosił konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego dla terenu rekreacyjno-kulturalnego i Centrum Twórczości Artystycznej w Mielcu. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów architektury na polskich uczelniach.

Prezydent Miasta Mielca ogłosił konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego dla terenu rekreacyjno-kulturalnego i Centrum Twórczości Artystycznej w Mielcu. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów architektury na polskich uczelniach.

cel

Głównym celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu rekreacyjno-kulturalnego w Mielcu pn. „Budowa Centrum Twórczości Artystycznej w Mielcu”.

warunki

Konkurs ma charakter zamknięty, jednoetapowy. Każdy z uczestników lub zespołów może złożyć maksymalnie dwa projekty.

Koncepcja dotyczy zagospodarowania placu miejskiego, który tworzyć będzie zamknięty obszar z atrakcyjną wizualnie pierzeją budynku instytucji kultury, czyli Centrum Twórczości Artystycznej.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 10 000 zł
 • I Wyróżnienie — 5 000 zł brutto
 • II Wyróżnienie — 3 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania prac konkursowych: 4.07.2023 r., do godziny 15:00

sąd konkursowy

 • Jacek Wiśniewski — Prezydent Miasta Mielca
 • Adriana Miłoś — Zastępczyni Prezydenta Miasta Mielca
 • Ireneusz Kuzara — Wydział Inwestycji
 • Waldemar Wiącek — Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Gruntami i Geodezji
 • Anna Synowiec — Kierowniczka Referatu Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
 • Joanna Kruszyńska — Dyrektorka Samorządowego Centrum Kultury
 • Piotr Rożniał — Inspektor Wydziału Inwestycji
 • Przedstawiciel Rady Osiedla Smoczka

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.mielec.pl/zarzadzenie-prezydenta-w-sprawie-ogloszenia-konkursu/

regulamin

https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2023/03/Zarzadzenie-Prezydenta-Miasta-Mielca.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

30.06.2023

PLGBC Green Building Awards 2023

organizator: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego ogłosiło 13. edycję PLGBC Green Building Awards. Konkurs ma na celu wyróżnienie zaangażowania w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br.

cel

Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania jego uczestników i uczestniczek w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

warunki

Konkurs jest niezależny, otwarty, jednoetapowy, obejmuje inwestycje budowlane projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, jak również produkty i usługi firm działających na terenie Polski w okresie od czerwca 2021 roku do czerwca 2023 roku. Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych.

Jury oceni zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie zrównoważonego budynku, wnętrza, projektu budynku, produktu lub inicjatywy w poniższych dziesięciu kategoriach:

 • Kategoria 1 — Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany,
 • Kategoria 2 — Najlepszy budynek ekologiczny bez certyfikatu (lub precertyfikowany),
 • Kategoria 3 — Najlepszy projekt ekologiczny (profesjonalny i studencki),
 • Kategoria 4 — Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 • Kategoria 5 — Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • Kategoria 6 — Najlepsza ekologiczna modernizacja,
 • Kategoria 7 — Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego,
 • Kategoria 8 — Najlepsze zrównoważone wnętrze,
 • Kategoria 9 — Zrównoważony produkt/usługa roku,
 • Kategoria 10 — Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna.

Dopuszcza się nadesłanie przez jedną osobę kilku różnych zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii. Jedno zgłoszenie może zostać nadesłane do maksymalnie dwóch różnych kategorii.

W konkursie mogą wziąć udział:

 • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały, wybudowały, są właścicielami lub zarządzają budynkiem,
 • firmy i studenci, którzy zaprojektowali budynek, a jego budowa jeszcze się nie rozpoczęła, trwa lub jest to projekt konceptualny (bez przeznaczenia pod budowę)
 • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały lub są właścicielami określonego wnętrza (pomieszczenia, grupy pomieszczeń) w budynku
 • firmy i organizacje, które dostarczają usługi i produkty dla sektora budowlanego i nieruchomości.

Zgłoszenie składa się z dwóch obligatoryjnych punktów, które organizatorzy zalecają wykonać w tym samym dniu, są to: wypełnienie odpowiedniego formularza online oraz wysłania na adres mszczepanik@plgbc.org.pl wszelkich załączników wymaganych w danej kategorii — w postaci linku do plików załadowanych na WeTransfer (preferowane) lub Dysk Google.

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w regulaminie konkursu.

nagrody

W każdej kategorii przewidziano przyznanie jednej nagrody głównej oraz jednego wyróżnienia. Laureaci otrzymują statuetkę i dyplom, z kolei wyróżnieni tylko dyplom. Organizator przewiduje również przyznanie Nagrody Specjalnej dla najbardziej wyróżniającego się zgłoszenia.

Unikalne statuetki dla zwycięzców konkursu zaprojektuje i przygotuje Horizone Graphics.

Zwycięskie prace będą ogłoszone podczas PLGBC Green Building Summit, a lista laureatów i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronie internetowej PLGBC, opublikowana w newsletterze PLGBC oraz podana do wiadomości mediów.

kalendarium

 • termin zgłoszeń — do 30 czerwca 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników podczas PLGBC Green Building Summit — 5 października 2023 roku.

jury

Zgłoszenia będą oceniane przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe:

 • dr inż. Maciej Chrzanowski — inżynier konstrukcji, Business Development Leader in Construction - Steligence® Resident Poland | CEE Cluster Leader, ArcelorMittal,
 • Katarzyna Czyżewska — starsza Konsultant ds. zrównoważonego budownictwa, Sweco Polska,
 • Emilia Dębowska — Sustainability Director, Panattoni,
 • Andrzej Gutowski — ESG & Sustainability Leader, Director, Colliers,
 • Wiktor Kowalski — Associate, Buro Happold
 • Anna Kulińska — członkini Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, wspólniczka, Line Architekci
 • dr Agnieszka Labus — prezeska, Fundacja Laboratorium Architektury 60+,
 • Michał Marszałek — Associate, International Well Building Institute IWBI,
 • Tomasz Pągowski — projektant, prowadzący programy telewizyjne, współzałożyciel Pągowski Studio,
 • dr Przemysław Poszwa — ekspert programu Climate Leadership UN Environment, Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego, inżynier, naukowiec, edukator, bloger, Eko-logicznie.com,
 • dr Marta Promińska — pełnomocniczka Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP ds. Środowiska i Ochrony Klimatu, architektka, urbanistka, Strabag
 • dr Monika Szewczyk — biolożka, ekspertka, Centrum UNEP/GRID Warszawa,
 • Veronika Themerson — Center of Excellence Director Environmental at office development business unit in CEE, Skanska
 • dr Justyna Tomaszewska — Starsza Konsultant w zespole Sustainability and Economics, Deloitte Advisory.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://awards.plgbc.org.pl/

regulamin

https://awards.plgbc.org.pl/regulamin/

Międzynarodowy

termin składania prac

31.05.2023

Kultura Futura — Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Technologii Przyszłości

organizator: Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kultura Futura

Ruszył nowy konkurs dla artystów i projektantów — tematem konkursu jest Idea e-POLIS. Zgłoszenia do konkursu Biennale Kultura Futura 2023 przyjmnowane są do 31 maja 2023 roku.

Cel

Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z projektem Kultura Futura ogłosił otwarcie zgłoszeń do konkursu Biennale Kultura Futura 2023. Tematem konkursu jest Idea e-POLIS — próby połączenia sztuki nowych mediów z praktyką przemysłu kreatywnego i prognozami przyszłości. Projekt korzysta z dofinansowania w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich, jak i przez MKiDN oraz województwo Małopolskie.

Warunki

Prace muszą podlegać być prezentowane w formie aplikacji 3D wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem okularów VR wraz z warstwą dźwiękową. Prace można zgłaszać do trzech obszarów przewodnich — rzeczywistości wirtualnej (virtual reality, VR), rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality, AR) oraz sztucznej inteligencji (artificial inteligency, AI).

Prace dopuszczone nie muszą być skończone, ale muszą znajdywać się w fazie zaawansowanej, aby dać szanse oceny jakości dzieła na etapie prezentacji. Pracę można zgłaszać do konkursu indywidualnie lub w grupach. Nie ma ograniczeń co do daty powstania i wykonania pracy, ale jak zostało wskazane w regulaminie, preferowane będą prace najnowsze. Organizator zastrzega sobie prawo do wykupienia licencji/zapłacenia honorarium za utwory wybrane przez Sąd Konkursowy.

Kalendarium

 • Zgłoszenia do konkursu — 31.05.2023
 • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych — 30.06.2023
 • Obrady Jury — od 30.06.2023 do 19.07.2023
 • Publikacja werdyktu — 31.07.2023

Sąd Konkursowy

 • Alek Janicki — przewodniczący jury, AYA FUND
 • prof. Akiko Kasuya — Kyoto City University of Art
 • prof. Piotr Krajewski — PAN
 • prof. Andrzej Jajszczyk —WRO Center

warunki

https://kulturafutura.pl/konkurs

regulamin

https://kulturafutura.pl/files/2023-02/contest-regulations-biennale-epolis-2023.pdf

Katowice

termin składania prac

17.03.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji pn. „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”

organizator: Katowickie Inwestycje | inwestor: Miasto Katowice, Katowickie Inwestycje

Rozpoczyna się kolejny konkurs związany z projektem „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny”. Konkurs jest konkursem ograniczonym jednoetapowym, realizacyjnym

Cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego o wyróżniających się walorach przestrzennych architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych. Obszar przyszłej inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Janów Nikiszowiec, obejmuje tereny dawnej kopalni KWK „Wieczorek” przy szybie Pułaski, przy ulicy Szopienickiej, położony na południowy-wschód od istniejącej zabudowy zabytkowej. Konkurs jest kolejnym etapem obejmującym rewitalizacje i adaptacje pod nowe funkcje istniejącej zabudowy Katowic — wyniki poprzedniego konkursu publikowaliśmy na naszym portalu.

Warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym jednoetapowym, realizacyjnym w którym oprócz nagrody pieniężnej jest zaproszenie autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Prace konkursowe będą oceniane według kryteriów zamieszczonych w regulaminie. Oceniana będzie relacja do kontekstu przestrzennego, jakości rozwiązań funkcjonalnych, jakości przyjętych rozwiązań materiałowych czy estetyka przyjętych rozwiązań. Istotne będzie również uwzględnienie rozwiązań proekologicznych czy walory eksploatacyjne.

Nagrody

Suma nagród pieniężnych i wyróżnień w konkursie wynosi 200 tys. zł brutto

 • I Nagroda — 100 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 • II Nagroda — 75 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 25 tys. zł brutto.

Kalendarium

 • Składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu i udzielenie odpowiedzi zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania — 13.03.2023,
 • Udzielanie odpowiedzi przez zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania — 14.03.2023,
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie — 17.03.2023 do godz. 15:30,
 • Kwalifikacja podmiotowa uczestników konkursu na podstawie podmiotowych środków dowodowych — 18.04.2023,
 • Zawiadomienie uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia pracy konkursowej — 27.04.2023,
 • Termin złożenia prac konkursowych — 27.06.2023 do godziny 12:30,
 • Zatwierdzenie werdyktu Sądu Konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu przez Zamawiającego — 09.08.2023,
 • Termin wystawy po konkursowej — od 09.08.2023 przez trzy tygodnie,
 • Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego na usług — 13.10.2023.

Sąd konkursowy

 • Stanisław Podkański,
 • Piotr Fischer,
 • Andrzej Grzybowski,
 • Michał Jędrzejek,
 • Aleksandra Tomkiewicz,
 • Bolesław Błachuta,
 • Małgorzata Mondraszek.

Sekretarzami konkursu są:

 • Ewelina Szczepanowska
 • Sandra Nieszporek
 • Karolina Burdzy
 • Renata Florczyk

 

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, wszystkie załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie organizatora.

warunki

https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/pn/kisakatowice/demand/notice/public/85899/details

Ogólnopolski

termin składania prac

29.05.2023

Konkurs dla młodzieży „WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI”

organizator: Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

Organizatorzy zainicjowanego przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież — uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych — do udziału w 10. edycji konkursu. Hasło tegorocznej odsłony brzmi: „WIDZIALNI — NIEWIDZIALNI”.
Organizatorzy zainicjowanego przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież — uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych — do udziału w 10. edycji konkursu. Hasło tegorocznej odsłony brzmi: „WIDZIALNI — NIEWIDZIALNI”.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, zachęcenie uczniów do przygotowania ciekawej pracy, a placówek i nauczycieli do udziału w programie edukacyjnym „Kształtowanie Przestrzeni”. Ważne jest także rozwijanie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy, uwrażliwienie młodzieży na problemy innych, zwrócenie uwagi na wielowarstwowość miasta oraz odmienne potrzeby różnych użytkowników przestrzeni.
 
W tym roku młodzi uczestnicy mają za zadanie zastanowić się kogo lub czego zwykle nie dostrzegamy i zaproponować swój pomysł na przestrzeń, w której tytułowi niewidzialni będą się czuć dobrze.
 
Pomysł nie musi dotyczyć konkretnego i istniejącego miejsca, być adaptowalny do różnych lokalizacji lub przeznaczony dla konkretnej przestrzeni, ważne, aby odpowiadał na pytanie, co zrobić, aby przestrzeń była bardziej przyjazna, zapraszająca i gościnna?

warunki

Konkursowe propozycje należy zaprezentować na planszy (jej wzór dołączony jest do regulaminu), którą w wersji elektronicznej można zgłaszać poprzez formularz do 29 maja br. do godziny 23:59.
 
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy 6-8) oraz szkoły ponadpodstawowe. Prace zgłaszać można indywidualnie lub w zespołach liczących maksymalnie pięciu uczniów.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu.

nagrody

W konkursie przewidziano po jednej głównej nagrodzie pieniężnej za zajęcie 1. miejsca dla placówki reprezentowanej przez uczestników w wysokości 4 tys. zł brutto (w każdej z kategorii wiekowych) oraz po jednej nagrodzie w wysokości 1 tys. zł brutto za zajęcie 2. miejsca (w każdej z kategorii wiekowych).

warunki

https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2023/

regulamin

https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/wp-content/uploads/2023/03/REGULAMIN-X-EDYCJI-KONKURSU-2023.docx-1-3.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

13.06.2023

IFLA Europe Youth Competition

organizator: International Federation of Landscape Architects | inwestor: International Federation of Landscape Architects

Ruszyła tegoroczna edycja międzynarodowego konkursu organizowanego przez IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects). Tematem przewodnim tej edycji będą krajobrazy utracone (oryg. Lost landscapes). Tegoroczna konferencja odbędzie się w Neapolu w dniach 13-15 października.

Ruszyła tegoroczna edycja międzynarodowego konkursu organizowanego przez IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects). Tematem przewodnim tej edycji będą krajobrazy utracone (oryg. Lost landscapes). Tegoroczna konferencja odbędzie się w Neapolu w dniach 13-15 października.

Cel

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych projektów i realizacji studentów i absolwentów architektury krajobrazu, którzy nie skończyli 35 lat. Tematem przewodnim konkursu są krajobrazy utracone (oryg. Lost landscapes).

Konkurs podzielony jest na dwie kategoria: projekty koncepcyjne i realizacyjne. Dodatkowo przeprowadzony zostanie plebiscyt.

Warunki

Uczestnik (osoba indywidualna lub grupa) musi być autorem wszystkich  elementów na każdym przesłanym. Każdy uczestnik może zgłosić się do jednej lub więcej kategorii, ale jest ograniczony do jednego zgłoszenia w danej kategorii. Praca konkursowa musi być zgodna ze specyfikacją techniczną podaną na stronie konkursu.

Kalendarium

Termin nadsyłania zgłoszeń — 13 czerwca 2023 roku

Ocena jury i ogłoszenie zwycięzców — 13 sierpnia 2023 roku.

Koniec głosowania w plebiscycie — 1 października 2023 roku

Ceremonia konkursowa — 14 października 2023 roku

 

 

Więcej informacji na stronie organizatorów.

warunki

https://iflaeurope.eu/index.php/youth/general/rules-and-regulations

regulamin

https://iflaeurope.eu/index.php/youth/general/rules-and-regulations

Racibórz

termin składania prac

06.03.2023

Konkurs opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

organizator: Gmina Racibórz, SARP Oddział Katowice | inwestor: Gmina Racibórz

Miasto Racibórz wraz z SARP Oddział w Katowicach zapraszają do udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie na projekt zagospodarowania przestrzeni obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

cel

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji dla inwestycji „Zagospodarowanie obrębu Starego Miasta w Raciborzu”.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, którym nagrodą obok nagrody pieniężnej jest zaproszenie autora do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Organizatorem konkursu jest Miasto Racibórz we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Odział w Katowicach. Konkurs otrzymał numer SARP 1036.

warunki

Konkurs SARP nr 1030 jest konkursem architektoniczno-budowlanym, ograniczonym i jednoetapowym. Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu starego miasta w Raciborzu.

Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne przedstawiające sposoby kształtowania terenu opracowania konkursowego powinny uwzględniać funkcję placu oraz kontekst przestrzenny otoczenia. Koncepcja powinna podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność tego miejsca, a także wpasować się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie (teren należy do obszaru Starego Miasta). Należy również określić optymalny z punktu widzenia Uczestnika program funkcjonalno-użytkowy terenu, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne przed jakimi stają współczesne inwestycje publiczne.

Prace konkursowe będą oceniane przez pryzmat rozwiązań funkcjonalno-użytkowych terenu i ich powiązania z istniejącymi obiektami oraz przestrzeniami sąsiednimi, atrakcyjności proponowanych rozwiązań, kwestii technicznych, materiałowych i ekonomicznych, ale również realności przy przyjętych rozwiązań oraz rozwiązania strategii proekologicznej w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju.

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 złotych brutto.
 • II Nagroda — 30 000 złotych brutto.
 • Dwie nagrody w formie wyróżnień — 10 000 złotych brutto.

kalendarium

 • Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści: do 4 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu: do 6 marca 2023 roku, do godz. 15.00;
 • Informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 21 dni od terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie;
 • Wnioski o wyjaśnienie regulaminu: do 24 kwietnia roku, do godz. 15:00;
 • Termin składania prac: do 15 maja 2023, do godz. 15.00;
 • Ogłoszenie wyników: do 21 dni od upływu terminu składania prac konkursowych;
 • Termin wystawy i dyskusji pokonkursowej — do 10 dni od terminu ogłoszenia wyników.

sąd Konkursowy

 • Piotr Średniawa – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Oddział Katowice
 • Rafał Paszenda – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
 • dr Zbigniew Sąsiadek – Sędzia konkursowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
 • Marlena Wolnik – Sędzia konkursowy. Zastępczyni Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
 • dr Wojciech Gwizdak – Sędzia konkursowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Kielce
 • Dawid Wacławczyk – Sędzia konkursowy. Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz
 • Piotr Glapa – Sędzia konkursowy. Naczelnik Wydziału Komunalnego UM Racibórz
 • Łukasz Konarzewski – Sędzia konkursowy. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Ewa Klimaszewska – Sędzia konkursowa. Architektka Miejska w Raciborzu
 • Joanna Sokołowska-Moskwiak – Sędzia konkursowy. Dyrektora Instytutu Architektury Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu pełni Aleksander Krajewski. Asystentem Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został Wojciech Fudala.

 

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__997.html

regulamin

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__997.html

Ogólnopolski

termin składania prac

12.06.2023

„Wnętrze, Światło, Cień”. XIV edycja ogólnopolskiego otwartego studenckiego konkursu architektonicznego

organizator: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego | inwestor: AGC Europe, Fagerhult, Rigips, Fundacja AP KunstArt Fund

Trwa XIV edycja ogólnopolskiego, otwartego studenckiego konkursu architektonicznego „Wnętrze, Światło, Cień”. Tegorocznym tematem jest „Gra w płaszczyzny”, a organizatorzy zachęcają do eksperymentowania z projektowaniem wnętrz. Prace można zgłaszać do 12 czerwca br.

cel

Celem konkursu jest podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru. Podkreślenie wagi spojrzenia na projekt wnętrza jako kompleksowej całości, począwszy od jego kształtu przestrzennego, materiału i kolorystyki, a także warunków oraz efektów oświetlenia po elementy wyposażenia. Przykłady wzornictwa postrzegane będą nie tylko jako elementy niezbędne funkcjonalnie, ale także jako przedmioty użytkowe — uzupełniające, intrygujące, inspirujące — wzbogacające jego wystrój.

Jak co roku konkurs organizowany jest przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, pod patronatem: Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz patronatem honorowym SARP O/Kraków.

Uczestnicy i uczestniczki, wykorzystując oświetlenie, jako tworzywo, równie konkretne, jak materiał ścian, stropów czy posadzek zmagają się z problemem definiowania charakteru przestrzeni wewnątrz budynku. Dopełnieniem autorskich idei są elementy wyposażenia ruchomego — identyfikowalne poprzez produkcję fabryczną ikony designu — wykreowane przez uznanych projektantów, w tym także architektów z całego świata.

Istotnym dążeniem organizatorów konkursu jest promowanie związków teorii z praktyką. Dlatego też stosowane w projektach produkty wybierane są spośród produktów katalogowych, dostępnych na rynku. Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością z wykorzystaniem zadanych produktów lub/i inspirowana wybranym dziełem sztuki.

„Gra w płaszczyzny”

„Ziemia jest płaska? Wnętrze to zwykle zbiór połączonych ze sobą pod kątem prostym płaszczyzn, które z zapałem dekorujemy, zasłaniamy, czasem dziurawimy… Nuda? A może funkcjonalność — wszak przy zakrzywionej ścianie trudno postawić mebel, zawiesić obraz. A gdyby tak poeksperymentować? Ścianę, posadzkę czy sufit wygiąć, wydrążyć, połamać? Utworzyć dzięki temu meble. Bawić się planami. Zagrać w płaszczyzny. A może gładka ściana nie jest wcale monotonna? Może jej istota tkwi w byciu płaszczyzną, po to, aby realizować się w roli tła dla narracji, jak w teatrze cieni, gdzie bez niej iluzja zniknęłaby demaskując nagle pozbawiony magii obraz mozolnych zmagań artystów z materią dzieła. We wnętrzu — płaska czy przetworzona — jak pusta kartka tworzy scenę dla zdarzeń, tło dla emocji przeżywanych w kontakcie z przestrzenią” — czytamy na stronie konkursu.

warunki

Konkurs ma formułę otwartą. Projekty mogą zgłaszać studenci i studentki Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz oraz kierunków pokrewnych z całej Polski. Prace powinny być przygotowane przez jednego autora. Można zgłaszać prace indywidualne, wykonywane podczas kursów akademickich pod opieką prowadzących lub w ramach działalności kół naukowych.

Przedmiotem konkursu jest projekt aranżacji wnętrza mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znaczącą funkcję pełni światło dzienne oraz który spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 • projekt zainspirowany jest wybranym dziełem sztuki,
 • zastosowano w nim szkło architektoniczne firmy AGC,
 • zastosowano w nim oświetlenie firmy Fagerhult,
 • zastosowano w nim rozwiązania suchych tynków firmy Rigips.

Organizatorzy zachęcają, aby wykorzystać dzieło sztuki jako inspirację do kreatywnego stworzenia niepowtarzalnego wnętrza. Dzieło może być wykorzystane jako inspiracja do stworzenia formy, oświetlenia, schematu kolorystycznego czy zbudowania nastroju wnętrza. Projekty powstałe w wyniku inspiracji istniejącym dziełem sztuki muszą zawierać własne elementy twórcze uczestników konkursu.

Projekt konkursowy należy przedstawić na maksymalnie 4 planszach o wymiarach 50 cm na 70 cm w układzie pionowym zapisanych w formacie pdf w rozdzielczości 200 dpi oraz formacie jpg o wielkości 1417×1984 (odpowiada to rozmiarowi 50 x 70 cm
w rozdzielczości ekranowej). Należy przygotować osobne pliki dla poszczególnych plansz, wielkość każdego pliku nie może przekroczyć 10 MB). Plansze powinny być opatrzone numerem kodowym składającym się z 6 dowolnych cyfr nadanych przez autora.

Plansze powinny przedstawiać zgodną z autorską ideą koncepcję funkcjonalno-przestrzenną wnętrza oraz przynajmniej jedno z wybranych spośród poniższych zagadnień:

 • oświetlenie,
 • wykończenie szkłem dekoracyjnym,
 • ukształtowanie ścian lub sufitów,
 • powiązanie aranżacji wnętrza z wybranym dziełem sztuki.

Aby nadesłana praca została przyjęta do konkursu należy użyć co najmniej jednego z produktów firmy AGC, Fagerhult, Rigips lub wprowadzić inspirację dziełem sztuki.

Należy:

 • odpowiedzieć na założenie kompozycyjne zawarte w temacie,
 • zaproponować interesujące rozwiązanie przestrzenne,
 • zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość powiązań funkcjonalnych oraz odpowiednie powierzchnie pomieszczeń, wielkości ciągów komunikacyjnych, a także relacje pomiędzy wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną,
 • zwrócić szczególną uwagę na rolę elementów wyposażenia wnętrza oraz jego oświetlenia stosując wybrane rozwiązania dostępne na rynku (szkło AGC, oświetlenie firmy Fagerhult,, suche tynki i sufity podwieszane firmy Rigips i/lub wykorzystać inspirację dziełem sztuki),
 • zaprojektować oświetlenie sztuczne.

Technika opracowania plansz jest dowolna, ale powinna być czytelna, pozwalająca na jednoznaczne odczytanie projektu.

Uczestnicy i uczestniczki konkursu wskazują dzieła sztuki, które stanowiły inspirację dla stworzenia pracy, umieszczając na planszy oryginał dzieła oraz informację o autorze, roku powstania i źródle, z jakiego dzieło zostało zaczerpnięte. Dzieła, którymi uczestnicy mogą się
inspirować powinny być zaczerpnięte z powszechnie dostępnej domeny publicznej (tj. dzieła sztuki, których autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy (art. 36 Prawa autorskiego)).

Plansze należy wysłać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego pod tym adresem.

nagrody

W konkursie przewidziano przyznanie nagród w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze niemieszklane. Będą to:

 • Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK — za najciekawsze wykorzystanie światła dziennego we wnętrzu oraz za stworzenie unikalnej koncepcji przy umiejętnym wykorzystaniu produktów katalogowych,
 • Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK — za wysokie walory estetyczne koncepcji,

Nagrody sponsorów przyznawane w kategoriach:

 • Szkło — nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC,
 • Oświetlenie — nagroda za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult
 • Dzieło sztuki — nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund,
 • Tektonika wnętrza — nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips.

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • oryginalność odpowiedzi na temat wiodący,
 • zastosowanie zasad kompozycji architektonicznej i plastycznej dla uzyskania założonego charakteru wnętrza,
 • umiejętność prawidłowej aranżacji funkcjonalnej wnętrza,
 • potraktowanie wnętrza jako nieodzownej części sekwencji postrzegania architektury – przestrzeń otaczająca budynek, bryła budowli, przestrzeń wewnątrz budynku,
 • podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru,
 • twórcze wykorzystanie dzieła sztuki wizualnej jako inspiracji dla kreacji architektonicznej,
 • zastosowanie elementów kompozycji zgodnych ze współczesnymi trendami i wiodącą technologią.

kalendarium

 • termin składania prac — do 12 czerwca 2023 roku, przez formularz zgłoszeniowy,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż prac konkursowych w SARP Kraków — 27 czerwca 2023 roku o godz. 18.00.

jury

Skład jury zostanie ogłoszony na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://wsc.pk.edu.pl/

regulamin

http://wsc.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2014/01/warunki-wsc-2022_2023.pdf

Gdańsk

termin składania prac

02.06.2023

Konkurs na opracowanie architektoniczno-budowlanej koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

organizator: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | inwestor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte. Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze Specustawą.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte. Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze Specustawą.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji rozwiązania projektowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obejmującej obiekty i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obiekt powstanie na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, w miejscu o szczególnym znaczeniu dla historii i pamięci Polaków, w przestrzeni będącej symbolem rozpoczęcia II wojny światowej. Zadaniem nowego muzeum będzie upowszechnienie wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnienie ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na tym terenie.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, dwuetapowym, realizacyjnym.
 
W pierwszym etapie uczestnicy zakwalifikowani do udziału złożą opracowanie studialne. W drugim etapie zaproszeni uczestnicy przygotują prace konkursowe.
 
Przedmiot konkursu obejmuje między innymi zaproponowanie bryły pawilonu wystawienniczego, obiektów małej architektury, rozwiązań związanych z aspektami proekologicznymi, powiązań z terenami sąsiednimi, sposobów ekspozycji obszaru opracowania i punktów informacji wizualnej.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 75 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie swojej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 50 000 zł brutto
 • III Nagroda 40 000 zł brutto
 • Trzy wyróżnienia — 25 000 zł brutto każde

kalendarium

I etap
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 27.02.2023 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 03.03.2023 r., do godziny 12:00
 • Szacowany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania opracowań studialnych: 29.05.2023 r.
 • Szacowany termin składania opracowań studialnych: 02.06.2023 r.
 • Szacowany termin powiadomienia uczestników konkursu o kwalifikacji do etapu II oraz zaproszenia do składania prac konkursowych: 27.06.2023 r.
 
II etap
 • Szacowany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: 11.09.2023 r.
 • Szacowany termin składania prac konkursowych: 15.09.2023 r.
 • Szacowany termin ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej konkursu: 16.10.2023 r.

sąd konkursowy

 • prof. Lucyna Nyka – przewodnicząca sądu konkursowego
 • dr hab. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz – Sędzia Referent
 • dr Izabela Burda
 • prof. Zbigniew Myczkowski
 • Igor Strzok
 • prof. Piotr Lorens
 • dr Janusz Janowski
 • Adam Koperkiewicz
 • dr hab. Jacek Friedrich
 • dr Karol Nawrocki
 • prof. Stanisław Radwański
 • dr Robert Domżał
 • Piotr Zając

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://muzeum1939.pl/konkurs-projekt-koncepcyjny-MWiW1939

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720239

Międzynarodowy

termin składania prac

11.06.2023

Konkurs Kaira Looro 2023 – Szkoła podstawowa

organizator: Balouo Salo

Startuje kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. W tym roku wyzwaniem, przed którym staną architekci, jest projekt szkoły w Afryce. Zwycięzca, zwyciężczyni lub zwycięzcy konkursu nie tylko będą mieli możliwość realizacji swojego pomysłu, ale także otrzymają nagrodę finansową i odbędą staż w japońskiej pracowni Kengo Kumy.
Startuje kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. W tym roku wyzwaniem, przed którym staną architekci, jest projekt szkoły w Afryce. Zwycięzca, zwyciężczyni lub zwycięzcy konkursu nie tylko będą mieli możliwość realizacji swojego pomysłu, ale także otrzymają nagrodę finansową i odbędą staż w japońskiej pracowni Kengo Kumy.

cel

57 milionów dzieci w wieku podstawowym nie uczęszcza do szkoły, ponad połowa z nich mieszka w Afryce Subsaharyjskiej. Większość szkół w tej części świata nie ma toalet, szatni ani stołówek, a wielu uczniów przychodzi na zajęcia w stanie głodu, choroby lub wyczerpania.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, organizatorzy konkursu Kaira Looro poszukują pomysłu na nowy model szkoły, który, jak podkreślają, pomoże podnieść poziom edukacji dzieci, zabezpieczyć prawo do nauki oraz zapewnić opiekę zdrowotną i warunki psychofizyczne niezbędne do rozwoju potencjału każdego z uczniów. Architektura obiektu, jego kształty i kolory wzbudzać mają zaufanie uczniów, społeczności i władz, tworzyć miejsce, w którym każde dziecko się odnajdzie i zacznie budować swoją przyszłość.

Projekt szkoły podstawowej może powstać na dowolnej działce na jednym z obszarów wiejskich w południowym Senegalu.

warunki

Projekt powinien być zaplanowany tak, aby można go było wybudować wraz z lokalną społecznością — być łatwy do realizacji bez konieczności użycia skomplikowanego sprzętu, wykorzystywać naturalne materiały i wkomponowywać się w wiejskie otoczenie.

Budynek powinien być parterowy o maksymalnej powierzchni wewnątrz wynoszącej 650 m kw. Całkowity koszt samych materiałów budowlanych nie może przekroczyć 70 tys. euro.

Szkoła powinna mieścić sześć sal lekcyjnych, biura, salę spotkań dla pracowników dydaktycznych, laboratorium, salę chorych, stołówkę, magazyn i toalety.

W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespole liczącym maksymalnie pięć osób. Przynajmniej jeden z członków zespołu powinien mieć mniej niż 35 lat.
 
Opłata za rejestrację wynosi odpowienio:
 • podczas wczesnej rejestracji: 60 €
 • podczas standardowej rejestracji: 90 €
 • podczas późnej rejestracji: 120 €

kalendarium

 • wczesna rejestracja: 13 stycznia — 28 lutego 2023
 • standardowa rejestracja: 1 marca — 9 kwietnia 2023
 • późna rejestracja: 10 kwietnia — 15 maja 2023
 • Termin składania prac: 11 czerwca 2023
 • Ogłoszenie wyników: 10 lipca 2023

nagrody

 • I Nagroda: 5 000 €, budowa i staż w Kengo Kuma & Associates
 • II Nagroda: 2 000 €, staż w EMBT Architects
 • III Nagroda: 1 000 €, staż w SBGA Blengini Ghirardelli
Przewidywane jest również przyznanie wyróżnień.

sąd konkursowy

 • Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associates)
 • Benedetta Tagliabue (EMBT Architects)
 • Agostino Ghirardelli (SBGA | Blengini Ghirardelli)
 • Manuel Aires Mateus (Aires Mateus)
 • Raul Pantaleo (TAM Associati)
 • Mphethe Morojele (Mpheti Morojele Architects)
 • Emmanuelle Moureaux
 • Saad El Kabbaj
 • Driss Kettani
 • Mohamed Amine Siana

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin i materiały do pobrania dla uczestników, znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

warunki

https://www.kairalooro.com/competition_elementaryschool/en_brief-architecture-competition.html

Warszawa

termin składania prac

20.02.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

organizator: Polska Opera Królewska | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | inwestor: Polska Opera Królewska | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polska Opera Królewska wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej, który zlokalizowany zostanie na terenie Łazienek.

Polska Opera Królewska wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej, który zlokalizowany zostanie na terenie Łazienek.

Cel

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynku Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w załączniku jako zakres opracowania konkursowego.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, w którym nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Warunki

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

 • Atrakcyjność oraz oryginalność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,
 • Trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funkcjonalne, widokowe i komunikacyjne z otoczeniem,
 • Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynku Operowego w tym rozwiązań akustycznych,
 • Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.

Nagrody

 • I Nagroda — 200 000 złotych brutto
 • II Nagroda — 150 000 złotych brutto
 • III Nagroda — 100 000 złotych brutto
 • Trzy nagrody pieniężne w formie wyróżnień — 50 000 złotych brutto

Kalendarium

 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 1) — 23.01.2023 r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie — 27.01.203 r. do godziny 12:00
 • Dopuszczenie do udziału w konkursie — 20.02.2023 r.
 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 2) — 15.03.2023 r.
 • Opracowania studialne — składanie — 28.04.2023 r. do godziny 15:00
 • Kwalifikacja do etapu II konkursu — 29.05.2023 r.
 • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 3) — 03.07.2023 r.
 • Składanie postaci elektronicznej oraz postaci fizycznej (plansze i opis) — 25.08.2023 do godziny 15:00
 • Prace konkursowe — składanie makiety — 04.09.2023 do godziny 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu — 14.09.2023 r.

Sąd Konkursowy

 • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak – Przewodnicząca Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Członek Komisji Architektury i Urbanistyki PAN Oddział w Krakowie, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków.
 • Iwona Pastwa-Zarychta – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora – ds. Finansów i Administracji Polska Opera Królewska.
 • dr hab. Zbigniew Myczkowski – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Ochrony Zabytków i Głównej Komisji Konserwatorskiej.
 • Piotr Walkowiak – Członek Sądu Konkursowego. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Jacek Lenart – Sędzia referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Szczecin.
 • Marek Szeniawski – Członek Sądu Konkursowego Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski.
 • Wojciech Wagner – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Warszawy.
 • Piotr Lewicki – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków,
 • dr hab. Piotr Lorens – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Gdańskiej,

Sekretarzem konkursu jest Rafał Mroczkowski.

 

Więcej informacji w regulaminie i na stronie konkursu

warunki

https://konkurs.operakrolewska.pl/

regulamin

https://konkurs.operakrolewska.pl/wp-content/uploads/2022/12/regulamin_konkursu_pok.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

31.01.2023

Brick Award 2023

organizator: Wienerberger Ceramika Budowlana | inwestor: Wienerberger Ceramika Budowlana

Wienerberger ogłosił szóstą polską edycję konkursu Brick Award. Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim, a zwycięzcy polskiej edycji zostaną kandydatami do kolejnej, międzynarodowej edycji Brick Award 2024. Jak czytamy w regulaminie, celem konkursu jest promocja nowoczesnej, polskiej architektury z naturalnych, szlachetnych i trwałych materiałów ceramicznych.

cel

Wienerberger ogłosił szóstą polską edycję konkursu Brick Award. Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim, a zwycięzcy polskiej edycji zostaną kandydatami do kolejnej, międzynarodowej edycji Brick Award 2024. Jak czytamy w regulaminie, celem konkursu jest promocja nowoczesnej, polskiej architektury z naturalnych, szlachetnych i trwałych materiałów ceramicznych.

warunki

Podstawowym warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie projektów zrealizowanych na terenie Polski po 1 stycznia 2020 roku, w których wykorzystano materiały ceramiczne. Wykorzystanie produktów Wienerberger nie jest warunkiem udziału w konkursie. Opracowanie konkursowe może zostać nagrodzone jedną nagrodą specjalną, przyznawaną dla projektów wykorzystujących materiały ceramiczne produkowane przez Organizatora.

Opracowanie Konkursowe dotyczyć może następujących kategorii obiektów architektonicznych:

 • Feeling at home,
 • Living together,
 • Working together,
 • Sharing public spaces,
 • Building outside the box,

nagrody

Grand Prix oraz nagrody w jednej z pięciu kategorii konkursowych — 20 000 złotych

Zwycięzca lub zwyciężczyni kategorii konkursowych i kategorii specjalnej — 10 000 złotych

Nagroda specjalna — 10 000 złotych

Ponadto każdy nagrodzony otrzyma statuetkę i dyplom.

kalendarium

 • Zgłoszenie do konkursu — 31.01.2023 r. do godziny 23:59.
 • Posiedzenie Sądu Konkursowego — 14.02.2023 r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu — 30.03.2023 r.

Sąd Konkursowy

 • Marlena Wolnik
 • Krzysztof Mycielski
 • Szymon Januszewski
 • Zbigniew Maćków
 • Grzegorz Piątek

 

Sekretarz konkursu — Rafał Mroczkowski

Więcej informacji na stronie organizatora

warunki

https://brickaward.pl/

regulamin

https://brickaward.pl/files/REGULAMIN_POLSKIEJ_EDYCJI_KONKURSU_BRICK_AWARD.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

31.12.2022

Konkurs architektoniczny dla studentów i absolwentów na zadanie „Projekt koncepcyjny budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2”

organizator: Minister Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego | inwestor: Minister Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Minister Rozwoju i Technologii i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił konkurs skierowany do studentów architektury i kierunków inżynierskich. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o budownictwie rekreacyjnym, przyjaznym klimatowi wśród absolwentów i studentów kierunków związanych z architekturą lub budownictwem, jak i upowszechnianie rozwiązań w budownictwie obiektów rekreacyjnych, mających zastosowanie dla potrzeb pracy zdalnej oraz tymczasowego zamieszkania w sytuacji kryzysowej.

Cel

Minister Rozwoju i Technologii i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił konkurs skierowany do studentów architektury i kierunków inżynierskich. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o budownictwie rekreacyjnym, przyjaznym klimatowi wśród absolwentów i studentów kierunków związanych z architekturą lub budownictwem, jak i upowszechnianie rozwiązań w budownictwie obiektów rekreacyjnych, mających zastosowanie dla potrzeb pracy zdalnej oraz tymczasowego zamieszkania w sytuacji kryzysowej.

Warunki

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia inżynierskich lub magisterskich kierunków architektonicznych i inżynierskich. Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę indywidualnie lub w zespołach liczących nie więcej niż trzy osoby.

Prace konkursowe muszą dotyczyć co najmniej jednego z trzech tematów:

 1. Opracowanie projektu modelowego budynku rekreacji indywidualnej;
 2. Inżynieria budynków rekreacyjnych;
 3. Praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego.

Wszystkie projekty mają poruszać zagadnienia kluczowe zdefiniowane w regulaminie konkursu. Projekty sporządzane w ramach konkursu muszą być dostosowane do działek zdefiniowanych w załącznikach.

Nagrody

1 Nagroda — 10 000 złotych

2 Nagroda — 6 000 złotych

3 Nagroda — 4 000 złotych

Wyróżnienia — 2 000 złotych

Do każdej z nagród dołączone zostaną statuetki i dyplomy.

Kalendarium

Termin składania prac konkursowych — 31.12.2022 r.

Termin uzupełnienia danych i oświadczeń w odpowiedzi na ewentualne wezwanie Organizatora — 20.01.2023 r.

Wybór prac oraz przedstawienie Ministrowi Rozwoju i Technologii rekomendacji w zakresie przyznania nagród — 10.02.2023 r.

Ogłoszenie listy laureatów — 28.02.2023 r.

Przekazanie nagród — 14.04.2023 r.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu

warunki

https://www.gunb.gov.pl/strona/konkurs?fbclid=IwAR1ieet3wi3qaV27OItZ-d_JF2kaYTIcJa3Hubd79dX9H_E-UNbFdCqJ9RQ

regulamin

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/konkurs_archit/regulamin_konkursu_dla_studentow_14.09.2022.pdf?488

Mazury

termin składania prac

16.01.2023

Konkurs na koncepcję architektoniczną strzelnicy golfowej

organizator: Universe Properties Group | inwestor: Universe Properties Group

Universe Properties Group sp. z o.o., właściciel marek Rodzinne Inwestycje oraz Masurian Yacht&Golf Resort ogłasza konkurs na stworzenie atrakcyjnej koncepcji projektu architektonicznego strzelnicy golfowej. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie wyłoniony zwycięzca, który doda

Universe Properties Group organizuje konkurs na opracowanie koncepcji strzelnicy golfowej na terenie przyszłego pola golfowego.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji projektu architektonicznego obszaru strzelnicy golfowej („Driving Range”) wraz z budynkiem klubowym oraz zapleczem sanitarno-technicznym i gastronomicznym.

warunki

Konkursy jest jednoetapowy i realizacyjny. Pracę będą oceniane według następujących kryteriów:

 • oryginalność idei projektu i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
 • spełnienie specyfiki obiektów golfowych,
 • prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych budynków i zagospodarowania,
 • zastosowanie w budynkach i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i z wpływem Inwestycji na środowisko,
 • ekonomika przyjętych rozwiązań w tym przyszłych kosztów użytkowania oraz zasadność podziału inwestycji na etapy.

Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić w projekcie budynek klubowy, strzelnicę golfową wraz z wiatą, budynek gospodarczo-administracyjny, park maszynowy, elementy zabezpieczające, oświetlenie terenu i małą architekturę, zagospodarowanie terenów zieleni i układ komunikacyjny dla pieszych i pojazdów.

nagrody

 • I Nagroda — 30 000 złotych netto, zaproszenie do negocjacji umowy projektu architektonicznego i wykonawczego dla Inwestycji oraz publikacja projektu na łamach Golf Course Architecture
 • II Nagroda — 20 000 złotych netto
 • III Nagroda — 10 000 złotych netto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie —16.01.2023
 • Kwalifikacja do Konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie —30.01.2023
 • Termin składania prac konkursowych — 24.04.2023 do godz. 18.00
 • Obrady Sądu Konkursowego — 15.05.2023
 • Ogłoszenie wyników Konkursu — maj/czerwiec 2023

    sąd konkursowy

    • Maciej Kawecki – Prezes Zarządu, Rodzinne Inwestycje
    • Adam Lawrence – Golf Course Architecture
    • Janusz Sikora – Polski Związek Golfa
    • Marek Ogryzek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    • Kamil Chojnicki – PGA International

      warunki

      https://rodzinneinwestycje.pl/aktualnosci/konkurs-na-koncepcje-architektoniczna-strzelnicy-golfowej

      regulamin

      https://rodzinneinwestycje.pl/KONKURS_na_koncepcje_architektoniczna_strzelnicy_golfowej.pdf

      Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

      W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

      Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

      Publikacja konkursów jest bezpłatna.

      GREENVIEW - Nowa generacja okien dachowych od FAKRO
      Pompy ciepła – technologie i rozwiązania Daikin 2023
      Premiera kolekcji RAUVISIO Crystal Deep na targach Architect@Work
      INSPIRACJE