Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Ogólnopolski

termin składania prac

10.10.2023

XXVII edycja konkursu „Polski cement w architekturze”

organizator: SARP, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz 27 organizują konkursu „Polski Cement w Architekturze” na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Do udziału można zgłaszać obiekty zrealizowane przed końcem 2022 roku. {more)

cel

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii żelbetonowej w budownictwie. Ideą konkursu jest wybór najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca 2022 roku.

warunki

Zadanie konkursowe polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się aktualna edycja konkursu. W przypadku XXVII edycji mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed
końcem 2022 roku.

Do udziału w konkursie powinny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

 • obiektów budownictwa ogólnego,
 • obiektów budownictwa przemysłowego,
 • obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

 • oddziały SARP,
 • oddziały PZITB,
 • pracownie, biura projektów,
 • inwestorów,
 • Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie powinno zawierać:

 • kartę zgłoszenia obiektu,
 • zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A4,
 • opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nieprzekraczającą jednej strony maszynopisu formatu A4,
 • materiały w wersji elektronicznej na pendrive (8–12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000×3500 pixeli) + autorzy zdjęć, rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu).

kalendarium

 • termin składania prac: do 10 października 2023 roku do godz. 15.00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa),
 • ogłoszenie wyników: 8 grudnia 2023 roku.

nagrody

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za efekt architektoniczny uzyskany poprzez zastosowanie technologii betonowych. Przy ocenie uwzględniane jest również inżynierskie i technologiczne nowatorstwo w sposobie wykorzystania technologii betonowych.

Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40 000 zł.

I nagroda wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.

sąd konkursowy

 • Marek Chrobak – przewodniczący sądu,
 • Maciej Araszkiewicz – przedstawiciel Rady Prezesów SARP,
 • Karol Nieradka – laureat ubiegłorocznej edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”,
 • Karol Fiedor – członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołany przez ZG SARP,
 • Zbigniew Pilch – przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest arch. kraj. Marek Szeniawski.

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

warunki

https://www.sarp.pl/pokaz/xxvii_edycja_konkursu%C2%A0polski_cement_w_architekturze,3325/

Skała

termin składania prac

08.12.2023

Jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale

organizator: Urząd Miasta i Gminy w Skale, SARP oddział Kraków

Urząd Miasta i Gminy w Skale wraz z SARP oddział Kraków ogłosili jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale. Pula nagród wynosi 80 tysięcy złotych brutto.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy Rynku w Skale. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu znajduje się w załączniku M01 do regulaminu konkursu, natomiast obszar opracowania konkursowego wskazany jest w załączniku M03.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, ograniczonym i realizacyjnym, tzn. w którym nagrodami są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie pracy konkursowej.

Konkurs podzielony jest na etapy: kwalifikacyjny i prac konkursowych.

W konkursie podstawową zasadą jest zasada anonimowości prac konkursowych.

Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji w wynosi: 5 400 000 zł brutto.

Maksymalny planowany łączny koszt brutto wykonania przedmiotu usługi na podstawie wybranej pracy wynosi: 270 000 zł brutto.

Celem konkursu jest zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania Rynku, zdominowanego przez komunikację samochodową. W zamyśle zamawiającego Rynek ma pełnić funkcję agory miejskiej, gdzie mieszkańcy, jak i osoby spoza gminy (turyści weekendowi, rowerzyści pojawiający się w sezonie i licznie odwiedzający Ojcowski Park Narodowy) będą mogli skorzystać z punktów usługowych, sklepów, a także znaleźć zacienioną, bezpieczną przestrzeń do odpoczynku i relaksu.

Elementami przebudowy jest uzyskanie większej powierzchni biologicznie czynnej z systemem nawadniania z wody opadowej z chodników i alejek, w poprzednim kształcie rynku („zielona” wersja” pow. biologicznie czynna wynosiła co najmniej 50%). W planach są zacienione alejki spacerowe pomiędzy drzewami.

Warunki przebudowy Rynku w Skale:

 • należy przewidzieć na Rynku fontannę, w miejscu wskazanym przez Uczestnika konkursu. Forma fontanny może, ale nie musi zawierać elementy dotychczasowej i/lub rzeźb przy niej zlokalizowanych. Dopuszcza się przeniesienie pomnika „Zatrzymany orszak” zlokalizowanego przy istniejącej fontannie w inne miejsce Rynku lub jego likwidację (Zamawiający znajdzie wówczas lokalizację we własnym zakresie),
 • należy zachować zlokalizowaną na Rynku figurę św. Floriana (dopuszcza się zmianę lokalizacji) Przed pomnikiem należy przewidzieć miejsce na scenę, dla delegacji składających kwiaty, pocztów sztandarowych itp. (teren umożliwiający zgromadzenia publiczne),
 • należy zachować maszt flagowy (nie dopuszcza się zmiany lokalizacji),
 • należy zaprojektować pawilon kawiarniany na płycie Rynku, który Miasto zamierza dzierżawić,
 • zamawiający posiada decyzję pozwolenia na budowę dla tężni solankowej na płycie Rynku, natomiast nie jest ona elementem niezbędnym i jej wykorzystanie zależy od uczestników konkursu,
 • projekt powinien umożliwiać wydzielenie przestrzeni ogródków kawiarnianych przed budynkami wokół Rynku,
 • należy przewidzieć bezpieczne i funkcjonalne łączenie komunikacji pieszej i rowerowej, możliwie bezkolizyjne z układem komunikacyjnym dla samochodów. Dopuszcza się stosowanie wyniesionych skrzyżowań oraz zwiększenie szerokości chodników kosztem szerokości dróg, jeżeli będzie to wynikało z analiz warunków komunikacji przeprowadzonych przez uczestnika konkursu. Przestrzenie publiczne należy dostosować potrzeb do osób z różnymi niepełnosprawnościami,
 • należy określić rodzaje nawierzchni adekwatne do funkcji przypisanych w koncepcji konkursowej, z zastrzeżeniem, że w obrębie Rynku niezalecane są nawierzchnie żwirowe,
 • należy zachować jak największą ilość drzew istniejących. Dodatkowe elementy zieleni miejskiej (nasadzenia również wysokie, zimozielone, ozdobne, krzewy byliny etc.) należy projektować o wysokiej jakości i estetyce. W razie potrzeby dopuszcza się stosowanie systemów nawodnieniowych,
 • należy zaprojektować spójne elementy małej architektury (system oświetlenia przestrzeni publicznych, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne) oraz oświetlenia zewnętrznego. Należy przewidzieć przestrzeń dla wystaw czasowych,
 • zakres ingerencji niezbędnych do przebudowy elementów infrastruktury technicznej nie jest określony i będzie zależny od wybranej pracy konkursowej, ale zasadność przyjętych koncepcji architektonicznych będzie przedmiotem oceny celem uniknięcia rozwiązań ekonomicznie nieracjonalnych na etapie realizacji,
 • poza terenem konkursu Gmina posiada projekt organizacji ruchu parkingu na sąsiednim Placu konstytucji 3 Maja, połączonego z Rynkiem ulicą Francesco Nullo, aby zapewnić wygodny postój i możliwość dojścia pieszo na Rynek.

Warunki obsługi komunikacyjnej:

 • zakłada się docelową zmianę organizacji ruchu na Rynku w Skale. Rezygnuje się z ruchu okrężnego, główną oś ruchu stanowić będzie ww. droga Słomniki – Olkusz w dwóch kierunkach. Wschodnią, północną i zachodnią część Rynku należy projektować z ruchem jednokierunkowym,
 • od strony wschodniej i północnej dopuszcza się zawężenie do 1 pasa ruchu (kameralizacja ruchu) i ew. zlokalizowania tam miejsc parkingowych pod warunkiem, zapewnienia przejezdności na łukach autobusu MPK (dotychczas komunikacja zbiorowa zbiega się w rynku ze wszystkich czterech głównych kierunków). Należy przewidzieć lokalizację peronów przystankowych dla komunikacji miejskiej,
 • należy zachować historyczny układ ulic wynikający z lokacji miasta w 1267r na planie średzkim, bez ingerencji w fasady budynków.

Zakres studialny:

Wzdłuż południowej pierzei Rynku przebiega droga wojewódzka DW 773 Słomniki – Olkusz, wyłączona z obszaru opracowania realizacyjnego, przeznaczona do przebudowy według projektów ponadlokalnych. W ramach pracy konkursowej należy dla obszaru studialnego zaproponować rodzaje nawierzchni, elementy małej architektury etc., które zachowując zaprojektowaną geometrię drogi wojewódzkiej, mogą dać szansę na kompozycję Rynku jako całości. Zakres studialny będzie wykorzystany przez Zamawiającego do negocjacji z zarządcą drogi wojewódzkiej, w ramach realizacji inwestycji. Projekt Rynku musi stanowić kompozycyjną całość również w przypadku, jeżeli nie uda się zrealizować zakresu studialnego.

nagrody

 • I Nagroda — 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 25 000 zł brutto,
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 9 października br., do godz. 14.00,
 • zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac: do 20 października br.,
 • termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu: do 10 listopada br.,
 • termin złożenia prac konkursowych: do 8 grudnia br. do godz. 14:00,
 • ogłoszenie wyników: do 19 grudnia 2023 roku.

sąd konkursowy

 • Kazimierz Łatak — Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
 • dr arch. Marcin Włodarczyk — Referent Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
 • Marlena Wolnik — SARP Oddział Poznań,
 • prof. arch. Piotr Burak-Gajewski — Sędzia Konkursowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
 • Dawid Litwa — Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skała,
 • Sylwia Seweryn — Kierowniczka Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Skała,
 • Aleksandra Mikuła — Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu, Planowania Przestrzennego i Gospodarczego Rady Miejskiej w Skale,
 • Barbara Szwajcowska — Przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej,
 • Szczepan Misiak — Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego Gminy Skała.

Asystentem sędziego referenta jest Piotr Urbanowicz z SARP Oddział Kraków.

Sekretarzem konkursu jest Marcin Buczek-Palczyński z SARP Oddział Kraków.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz załączniki do pobrania znajdziecie na stronie konkursu

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2023/09/21/przebudowa-rynku-w-skale-konkurs-sarp-nr-1049/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/SKA_Regulamin_Konkursu.pdf

Gliwice

termin składania prac

30.11.2023

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku

organizator: Prezydent Miasta Gliwice reprezentowany przez ZDM Gliwice

Gliwice szukają pomysłu na zagospodarowanie najbardziej reprezentacyjnego miejskiego traktu — ulicy Zwycięstwa na odcinku od Rynku do ulicy Stanisława Dubois. Konkurs skierowany jest zarówno do studentów architektury, jak i architektów.
Gliwice szukają pomysłu na zagospodarowanie najbardziej reprezentacyjnego miejskiego traktu — ulicy Zwycięstwa na odcinku od Rynku do ulicy Stanisława Dubois. Konkurs skierowany jest zarówno do studentów architektury, jak i architektów.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu wskazanego odcinka ulicy Zwycięstwa w Gliwicach stworzonej na podstawie wytycznych projektowych i wpisującej się pod względem urbanistycznym i architektonicznym w otoczenie i krajobraz. Późniejsza dokumentacja projektowa powstać ma na bazie nagrodzonej koncepcji.

warunki

Konkurs skierowany jest zarówno do architektów, jak i studentów architektury.

W proponowanej koncepcji architektonicznej należy uwzględnić między innymi pomysł na zagospodarowanie architektoniczne zaprojektowanego układu drogowego, które uwzględniać będzie istniejący drzewostan, wprowadzić przyjazne środowisku materiały i rozwiązania wpisujące się w hasło miasta „Przyszłość jest tu”. Należy przy tym pamiętać, że część ulicy Zwycięstwa wpisana jest do rejestru zabytków oraz wziąć pod uwagę propozycje mieszkańców uzyskane podczas konsultacji społecznych. Osobno powinno być zaprezentowane funkcjonalne rozwiązanie połączenia ulicy Zwycięstwa z aleją Przyjaźni z uwzględnieniem jej obecnego zagospodarowania i przeznaczenia jako „zielona” aleja spacerowo-rowerowa. Projektowana przestrzeń powinna umożliwiać maksymalnie samodzielne, świadome i swobodne użytkowanie przez wszystkich użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania.

W ocenie prac brane będą pod uwagę: atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania, w tym między innymi schemat funkcjonalno-przestrzenny z rozwiązaniem komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej, wpisanie się w już istniejącą infrastrukturę na wskazanym w regulaminie fragmencie ulicy, podkreślenie wyjątkowości miejsca, kontekstu historycznego i istniejącego charakteru, a także zastosowanie nowatorskich rozwiązań; walory funcjonalno-użytkowe i przestrzenne; możliwość realizacji i ekonomika przestrzennych rozwiązań.

Organizator, po rozstrzygnięciu konkursu i wypłaceniu nagród, nabywa prawa autorskie wszystkich nagrodzonych prac konkursowych.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 95 000 zł brutto 
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto 

kalendarium

 • Termin składania prac konkursowych: do 30 listopada 2023 roku, do godz. 15.00.

sąd konkursowy

 • Adam Neumann — Prezydent Miasta Gliwice, przewodniczący
 • Mariusz Śpiewok — I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, zastępca przewodniczącego
 • Anna Gilner — dyrektorka Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
 • Ewa Pokorska-Ożóg — Miejska Konserwator Zabytków
 • Grażyna Klose — kierowniczka Referatu Infrastruktury w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Gliwice
 • Iwona Pylypenko-Wilk — naczelniczka Wydziału Planowania Przestrzennego UM Gliwice
 • Klaudiusz Fross — Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Marcin Gomerski — główny specjalista Referatu Utrzymania Zieleni ZDM
 • Joanna Latta — główna specjalistka Referatu Zamówień Publicznych ZDM
 • Iwona Krawieczek — przedstawicielka Referatu Planowania i Inwestycji Drogowych oraz Ewidencji Dróg ZDM, sekretarza komisji

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/rusza-konkurs-na-zagospodarowanie-ul-zwyciestwa

regulamin

https://zdm.bip.gliwice.eu/storage/regulamin-konkursu-ul-zwyciestwa.pdf

Lublin

termin składania prac

18.09.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy i rozbudowy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

organizator: Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie ogłosił konkurs na remont, przebudowę i rozbudowę budynku teatru przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 17. Wzniesiony w latach 80. XIX wieku obiekt projektu Karola Kozłowskiego wpisany jest do rejestru zabytków jako przykład budowli o charakterze eklektycznym.
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie ogłosił konkurs na remont, przebudowę i rozbudowę budynku teatru przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 17. Wzniesiony w latach 80. XIX wieku obiekt projektu Karola Kozłowskiego wpisany jest do rejestru zabytków jako przykład budowli o charakterze eklektycznym.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, wybór najlepszych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji. Zaproponowane projekty powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość etapowania inwestycji.
 
W rezultacie budynek ponownie ma stać się centrum życia społecznego, zgodnie z pierwotnymi założeniami jego twórcy — po remoncie obiekt działać ma jako instytut myśli i sztuki Juliusza Osterwy, wydzielone zostaną przestrzenie coworkingowe i strefa przeznaczona na muzeum teatru.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, ograniczonym. Zamawiający rekomenduje wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o opracowanie BIM Standard PL.
 
Koncepcja ma być podzielona na dwa etapy — pierwszy obejmujący remont, przebudowę i niezbędną rozbudowę i drugi — rozbudowę budynku teatru. Projekt powinien uwzględniać wytyczne konserwatorskie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i była zgodna z przepisami odrębnymi o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
W zakresie remontu budynku, przywrócona do użytkowania ma zostać sala byłej filharmonii oraz wyremontowana sala teatralna, sala Reduta oraz pozostałe pomieszczenia w budynku. Obiekt ma zostać także wyposażony w nowoczesne technologie sceniczne, jak i instalacje.
 
Z kolei w zakresie rozbudowy budynku powstać ma nowoczesna sala teatralna dla około 200 widzów wraz z niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i zapleczem dla aktorów oraz nowe pomieszczenia przy sali filharmonii z reprezentacyjnym dostępem do budynku od strony ulic Karmelickiej i Peowiaków.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • III Nagroda — 20 000 zł brutto 
 • dwa wyróżnienia — 5 000 zł brutto każda, po uprzednim podpisaniu umowy na przeniesie praw autorskich do pracy konkursowej

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 18 września 2023 roku, godz. 12.00
 • Termin na złożenie prac konkursowych: nie krótszy niż 30 dni licząc od daty wysłania zaproszenia do złożenia prac
 • Obligatoryjna wizja lokalna: 13 września 2023 roku, godz. 14.15
 • Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej: do dnia 8 września 2023 roku, godz. 12.00 (za pośrednictwem platformy konkursowej)

sąd konkursowy

 • Elżbieta Przesmycka – przewodnicząca
 • Andrzej Tokajuk – referent
 • Marek Mikos
 • Piotr Walkowiak
 • Redbad Klynstra-Komarnicki
 • Piotr Czyżewski
 • Artur Patyra
 • Agnieszka Mielniczuk lub Agnieszka Wołoszyn – sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://teatrosterwy.ezamawiajacy.pl/pn/teatrosterwy/demand/notice/public/103688/details

regulamin

https://teatrosterwy.ezamawiajacy.pl/pn/teatrosterwy/demand/notice/public/103688/details

Poznań

termin składania prac

16.10.2023

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji zespołu budownictwa mieszkaniowego przy ul. Żelaznej w Poznaniu

organizator: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło jednoetapowy konkurs na projekt zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Żelaznej w Poznaniu.
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło jednoetapowy konkurs na projekt zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Żelaznej w Poznaniu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wybranie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu, uzbrojeniem oraz niezbędną infrastrukturą umożliwiającą funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie ze standardami budownictwa społecznego.

warunki

Zadaniem konkursowym jest stworzenie spójnej z okoliczną zabudową koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która będzie uwzględniała potrzeby i integrację aktualnych i przyszłych mieszkańców.
 
Jak podkreślają organizatorzy, w konkursowej propozycji należy dążyć do uzyskania nowej, wysokiej jakości przestrzeni oraz koncepcji architektoniczno-przestrzennej, która pozwoli na realizację zabudowy uwzględniającej cele budownictwa społecznego, a przy tym będzie zakładała racjonalny ekonomiczny koszt zarówno realizacji, jak i eksploatacji (projektowane osiedle powinno mieć bardzo niskie zapotrzebowanie na energię i zasilanie).
 
Na wyznaczonym obszarze planuje się realizację dwunastu budynków wielorodzinnych i dwóch garaży (Wysoki poziom wód gruntowych determinuje budowę wolnostojących parkingów nadziemnych i umiejscowienie miejsc postojowych zewnętrznych na powierzchni terenu).
 
Opracowana koncepcja, która stanowić będzie podstawę do realizacji dokumentacji projektowej, musi umożliwiać realizację dokumentacji projektowej oraz inwestycji w technologii prefabrykowanej.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II Nagroda — 20 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin zadawania pytań dotyczących konkursu: do 18 sierpnia 2023 roku
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: do 24 sierpnia 2023 roku
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 31 sierpnia 2023 roku, do godz. 15.00
 • Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji do konkursu: do 15 września 2023 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 16 października 2023 roku, do godz. 15.00
 • Ogłoszenie wyników: 27 października 2023 roku

sąd konkursowy

 • Agnieszka Buczyńska-Piguła – przewodnicząca 
 • Anna Andrzejewska
 • Joanna Gumilar
 • Bartosz Szymczak
 • Damian Nowak
 • Agnieszka Pakulska
 • Krzysztof Bogusiewicz – sekretarz

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/802534

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/802534

Kcynia

termin składania prac

31.10.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji budynku po młynie w Kcyni

organizator: Gmina Kcynia | inwestor: Gmina Kcynia

Gmina Kcynia ogłosiła studialny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie przy ulicy Podgórnej 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.
Gmina Kcynia ogłosiła studialny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie przy ulicy Podgórnej 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszego pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym opracowania rewitalizacji budynku po dawnym młynie. Obiekt ten w przyszłości pełnić ma funkcję atrakcyjnego miejsca spotkań zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, przestrzenią dla działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

warunki

Konkurs jest konkursem otwartym, studialnym, jednoetapowym.
 
Konkursowa propozycja powinna obejmować w szczególności rozwiązania w zakresie elewacji budynku, pokrycia dachowego, a także koncepcję zagospodarowania obiektu z podziałem na strefy funkcjonalne na każdej z kondygnacji wraz z rozwiązaniami bryłowymi i aranżacją reprezentacyjnych przestrzeni. Projekt powinien także przewidywać powiązanie terenu z uwzględnieniem uwarunkowań krajobrazowych oraz istniejącej zabudowy.
 
W budynku planowane jest stworzenie pomieszczeń na potrzeby Izby Pałuckiej, Izby Pamięci prof. Jana Czochralskiego, sal przeznaczonych na prowadzenie warsztatów artystycznych, mniejszych koncertów, działalności kawiarni, restauracji lub punktu gastronomicznego oraz inkubatora spożywczego.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • Nagroda — 10 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin zadawania pytań dotyczących konkursu: 15 września 2023 roku
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 22 września 2023 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 31 października 2023 roku, do godz. 16:00

komisja konkursowa

 • Burmistrz Kcyni – przewodniczący komisji konkursowej
 • przedstawiciele Rady Miejskiej w Kcyni
 • przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kcyni
 • zaproszeni goście i eksperci, w tym przedstawiciel środowiska młodzieżowego z terenu Gminy Kcynia

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://kcynia.pl/konkurs-mlyn.html

regulamin

https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-103-2023-burmistrza-kcyni-z-dnia-16-sierpnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-rewitalizacji-budynku-po-mlynie-przy-ul-podgornej-3-w-kc/

Ogólnopolski

termin składania prac

30.10.2023

„Kolory, które budzą wnętrza”. Konkurs projektowy Cerames

organizator: Cerames

Uwaga studenci i studentki, projektanci i projektantki, architekci i architektki oraz wszystkie osoby zainteresowane projektowaniem. Trwa konkurs na projekt kolorowej, wzbudzającej pozytywne emocje przestrzeni publicznej, lub wnętrza prywatnego.

cel

Celem konkursu jest projekt dowolnej przestrzeni, w której wykorzystano produkty z oferty marki Cerames. Organizatorzy poszukują projektów, bogatej w niespodzianki i pozytywnie odbieranej przez użytkowników przestrzeni architektonicznej — może być to zarówno wnętrze prywatne, jak i przestrzeń publiczna.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy z nagrodami. Uczestnik może w ramach konkursu dokonać więcej niż jednego zgłoszenia.

W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Organizator oświadcza, iż wykonywanie zawodu architekta lub architekta wnętrz bądź kształcenie się w którymkolwiek z powyższych, lub zbieżnych kierunków nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Organizator dopuszcza możliwość, by autorami wizualizacji, stanowiącej element zgłoszenia w konkursie były zespoły, składające się z co najmniej dwóch osób. W takim wypadku osoba, która dokonuje zgłoszenia uczestnictwa, zobowiązana jest do wskazania pozostałych współautorów wizualizacji na etapie zgłoszenia.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu dowolnej przestrzeni/ obiektu z wykorzystaniem wielobarwnych produktów z oferty Cerames (np. ręcznie robionych płytek ściennych, malowanych umywalek, wielobarwnej ceramiki). Proponowane wnętrza prywatne, bądź publicznej mają przy pomocy akcentów kolorystycznych tworzyć pozytywnie odbieraną przez użytkowników przestrzeń. 

Modele 3D umywalek, lamp i zlewozmywaków, które należy wykorzystać w projekcie, dostępne są do pobrania na stronie konkursu.

Zgłoszenia konkursowe powinny zawierać:

 • wizualizacje,
 • opis autorski,
 • rzuty i widoki zaproponowanych rozwiązań.

Projekty mogą być przestrzeniami zrealizowanymi, lub koncepcjami. Warunkiem zakwalifikowania do oceny jest wykorzystanie w propozycjach produktów z oferty Cerames oraz zastosowanie kolorów wpływających na pozytywny odbiór przestrzeni.

nagrody

W konkursie przewiduje się następujące nagrody w postaci voucherów na produkty:

 • I Nagroda – 15 000 zł,
 • II Nagroda – 7 000 zł,
 • III Nagroda – 3 000 zł.

kalendarium

 • składanie prac: do 15 października 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników: 30 października 2023 roku.

jury

Oceny nadesłanych prac dokona jury w składzie:

 • Magdalena Federowicz-Boule — Tremend,
 • Anna Federowicz — Tremend,
 • Lech Moczulski — Mili Młodzi Ludzie,
 • Jan Sikora — Sikora Wnętrza,
 • Katarzyna Westrych-Pavy — 370studio,
 • Krzysztof Sołoducha — Grupa Sztuka Architektury,
 • Jan Toczyski — Cerames.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://www.cerames.pl/content/konkurs-24

regulamin

https://www.cerames.pl/content/regulamin-konkursu-cerames-kolory-ktore-budza-wnetrza-25

Iwano-Frankiwsk

termin składania prac

30.01.2024

Reinterpretacja przestrzeni. Międzynarodowy konkurs architektoniczny

organizator: Narodowе Stowarzyszeniе Architektów Ukrainy, Przedsiębiorstwo Komunalne Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac” Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska

Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy i Przedsiębiorstwo Komunalne Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac” Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska ze wsparciem Departamentu Architektury, Urbanistyki i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Iwano-Frankowska ogłosili międzynarodowy konkurs architektoniczny, w którym poszukiwane są pomysły na rewitalizację historycznej przestrzeni zespołu dawnego Pałacu Potockich w Iwano-Frankowsku i stworzenie interaktywnej przestrzeni kultury.

Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy i Przedsiębiorstwo Komunalne Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac” Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska ze wsparciem Departamentu Architektury, Urbanistyki i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Iwano-Frankowska ogłosili międzynarodowy konkurs architektoniczny, w którym poszukiwane są pomysły na rewitalizację historycznej przestrzeni zespołu dawnego Pałacu Potockich w Iwano-Frankowsku i stworzenie interaktywnej przestrzeni kultury.

cel

Obszar, na którym znajduje się kompleks, jest jednym z najstarszych w mieście, powstał podczas budowy miejskich fortyfikacji w latach 80. XVII wieku. Powstała na tym terenie zabudowa wnoszona była w między XVII a XIX wiekiem (część mieszkalna) i po roku 1804 (część szpitalna).
 
Celem konkursu jest promocja założenia i adaptacja dawnego zespołu Pałacu Potockich na otwartą przestrzeń publiczną z możliwością dowolnego wyboru funkcji i zachowaniem istniejącej struktury.

warunki

Zadaniem konkursowym jest zdefiniowanie najlepszej organizacji istniejącego założenia, znalezienie rozwiązań projektowych i utworzenie zarówno otwartych, jak i zamkniętych wielofunkcyjnych przestrzeni.
 
Organizatorzy zakładają między innymi ujednolicenie przestrzeni na zewnątrz budynków wzdłuż ogrodzenia za pomocą pawilonów, architektury krajobrazu lub przy pomocy struktur kryjących czy konstrukcji mobilnych, troskę o zachowanie historycznej struktury urbanistycznej i genius loci miejsca, a także stworzenie możliwości bezpiecznego pobytu zwiedzających w razie możliwych uderzeń rakietowych.
 
Jury konkursowe oceniać będzie projekty na podstawie ich zgodności z celem i zadaniami konkursu, a także oryginalności koncepcji uwzględniających kontekst historyczny.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 70 000 hrywien
 • II Nagroda — 50 000 hrywien
 • III Nagroda — 30 000 hrywien
 • trzy nagrody honorowe — 10 000 hrywien każda

kalendarium

 • Termin zakończenia rejestracji udziału w konkursie: 30 września 2023 roku, godz. 23:59 GMT
 • Termin składania prac konkursowych: 31 stycznia 2024 roku, godz. 12:00 GMT
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 12 lutego 2024 roku

sąd konkursowy

 • Wołodymyr Gajdar – (Ukraina) Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego Przestrzeń Innowacyjnych Kreacji „Pałac”, szef Iwano-Frankiwskej regionalnej organizacji Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy
 • Larysa Poliszczuk – (Ukraina) przedstawicielka klienta, architektka, specjalistka ds. lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • Anna Serbin – (Ukraina) przedstawicielka klienta, architektka, specjalistka ds. lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • Aleksander Czyżewski – (Ukraina) Przewodniczący Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy
 • Kyle Gallagher – (Irlandia) architekt krajobrazu, SKG Landscape Design
 • Natalia Mysak – (Ukraina) architektka, Drozdow i partnerzy
 • Mariusz Ścisło – (Polska) Wiceprezes SARP, FSP Arcus
 • Oksana Sawczuk – (Belgia) architektka, Uniwersytet Hasselt
 • Artur Prokipczuk – (Ukraina) Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Urbanistyki i Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej Iwano-Frankiwska
 • Daria Spytska – (Francja) architektka, Wilmotte&A
 • Konstantin Gorcza – (Rumunia) architekt, specjalista ds. zabytków, Prezes Rumuńskiej Izby Architektów – Oddział Północno Wschodni
 • Bogdan Hoj – (Ukraina) architekt, A7 Architects

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://picpalace.com.ua/contest

regulamin

https://drive.google.com/drive/folders/1_BM0lX1xZMj7jdKkmclqJZJljmiS3BkY

Łódź

termin składania prac

16.10.2023

Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego współczesnej kamienicy łódzkiej opartego na jej historycznym archetypie

organizator: Miasto Łódź – Biuro Architekta Miasta

Biuro Architekta Miasta Łodzi ogłosiło trzecią edycję konkursu „Współczesna Kamienica Łódzka”. Celem konkursu jest wypracowanie najtrafniejszych form architektonicznych osadzonych w zabytkowej Łodzi. Projekty można zgłaszać do 16 października br.

cel

Obecny wzrost zainteresowania i wysoka ocena walorów architektury przełomu XIX i XX wieku ożywiły dyskusje nad formami architektonicznymi, które wpisywałyby współczesność w ciąg rozwojowy miasta Łodzi i zachowały jego unikalny kod genetyczny. Stąd potrzeba poszukiwania architektonicznego języka dla współczesnej formy łódzkiej kamienicy wpasowującej się w tkankę historyczną oraz nawiązującej do ukształtowanego na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat unikalnego genius loci.

Jak czytamy w regulaminie — podstawowym założeniem konkursu jest znalezienie architektonicznego antidotum na swoiste „zubożenie stylistyczne” nowo budowanych obiektów. Powodem zorganizowania konkursu jest potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia.

Konkurs ma wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta. Łódzka kamienica ma być głosem w dyskusji o ciągłości rozwoju architektury. Szczególnie istotne w tym względzie będą analizy rozwoju bogatej ornamentyki elewacji frontowych oraz możliwości ich implementacji przy użyciu współczesnych technologii. Współczesna Kamienica Łódzka ma być twórczym przetworzeniem historii, w oparciu o nowe trendy i rozwiązania technologiczne.

Celem konkursu jest rozstrzygnięcie wzajemnych relacji zachodzących w przedmiotowym obiekcie pomiędzy odwołaniem do historyzmu architektury tej części miasta a estetyką, technologią oraz materiałami charakterystycznymi dla współczesności. Wprowadzenie nowej zabudowy musi odbywać się w zgodzie z historycznymi regułami, które stworzyły tkankę miejską Łodzi.

Organizatorzy podkreślają, że poszukają nowatorskiego podejścia do pojmowania architektury jako dialogu z otoczeniem w Łodzi, wpisującego się w sąsiedztwo obiektów z przełomu XIX i XX wieku, aż do lat 30-tych XX wieku.

Koncepcje w swoich propozycjach muszą zawierać twórcze połączenie projektowanej kamienicy z wykorzystaniem klasycznych zasad kształtowania architektury i historycznego detalu oraz w adekwatny sposób wykorzystywać współczesne technologie.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy z nagrodami.

Konkurs polega na przedstawieniu studialnego projektu koncepcyjnego kamienicy narożnej na częściach działek nr ewid. 295/9 i 340 obręb S-1 przy skrzyżowaniu ulic S. Więckowskiego oraz Zachodniej.

Na działce nr ewid.340 aktualnie znajduje się III kondygnacyjny budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Budynek składa się z obiektu frontowego, tworzącego pierzeję od ulicy S.Więckowskiego oraz ma oficynę w głębi działki. Granice przedmiotowego obszaru zaprezentowane są na rysunku 1 dołączonym do regulaminu.

Projekt powinien być zgodny z przepisami polskiego prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz z obowiązującym na tym obszarze miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.

Projektowana kamienica powinna być obiektem konstrukcyjnie niezależnym oraz w żaden sposób nie naruszać konstrukcji innych budynków. Architektura Współczesnej Kamienicy Łódzkiej ma wynikać ze znajomości historycznej tkanki oraz ze szczegółowych analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz być zaprojektowana z poszanowaniem obiektów sąsiednich.

Elewacje frontowe projektowanej kamienicy powinny być zlokalizowane od strony ulicy S. Więckowskiego, ulicy Zachodniej, oraz od projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej w planie miejscowym jako 3.05 KDDW.

Fasada projektowanej kamienicy powinna stanowić połączenie twórczego wykorzystania klasycznych zasad kształtowania architektury i historycznego detalu oraz w adekwatny sposób użycia współczesnych technologii.

Budynek ma stanowić atrakcyjną propozycję miejsca zamieszkania w Strefie Wielkomiejskiej, tym samym być alternatywą dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej lokalizowanej poza granicami ścisłego centrum.

Należy zapewnić aktualnie obowiązujące standardy budownictwa mieszkaniowego (m.in. dostęp dla osób z niepełnosprawnością).

Lokale frontowe w parterach powinny zostać przeznaczone na funkcję handlowo-usługową.

nagrody

W konkursie przewiduje się następujące nagrody:

 • I Nagroda – 40 000 zł,
 • II Nagroda – 27 500 zł,
 • III Nagroda – 17 500 zł,
 • Nagroda Architekta Miasta – 5 000 zł.

Organizator po zawarciu umowy dotyczącej nagrodzonych prac konkursowych staje się ich właścicielem z prawem do swobodnego dysponowania nimi na polach eksploatacji wskazanych w umowie.

kalendarium

 • składanie prac: 16 października 2023 roku, do godz. 16:00
 • ogłoszenie wyników: 2 listopada 2023 roku,
 • uroczystość wręczenia nagród i dyskusja pokonkursowa: do 17 listopada 2023 roku,
 • wystawa pokonkursowa: od 17 listopada do 18 grudnia 2023 roku.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Marek Janiak — przewodniczący sądu, architekt miasta, Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
 • Beata Konieczniak — zastępczyni przewodniczącego sądu, Zastępczyni Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
 • Marek Lisiak — sędzia referent, Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
 • Robert Kowalik — Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
 • Magdalena Talar-Wiśniewska — Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi,
 • Natalia Olszewska — p.o. Kierownika Oddziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi,
 • Joanna Brzezińska — p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

Funkcje sekretarzy konkursu pełnią: Eliza Kaczor (Podinspektora w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie
Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi) i Łukasz Kolasa (Podinspektor w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi).

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/konkurs-architektoniczny-o-charakterze-studialnym-pn-wspolczesna-kamienica-lodzka-edycja-trzecia-id63754/2023/7/28/

regulamin

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW_23/BAM_1721_reg_20230728.pdf

Jabłonna

termin składania prac

25.10.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy szkoły podstawowej w Jabłonnie

organizator: Gmina Jabłonna | inwestor: Gmina Jabłonna

Gmina Jabłonna ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Akademijnej 14 w Jabłonnie.

Gmina Jabłonna ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Akademijnej 14 w Jabłonnie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie wizji architektonicznej na budowę szkoły podstawowej, sali sportowej i zagospodarowania terenu najwyższej jakości pod względem kompozycyjnym, funkcjonalnym i technologicznym.
 
Nowy budynek szkolny przeznaczony ma być dla 600 uczniów (od 23 do 29 sal lekcyjnych), mieć trzy miejsca do realizacji wychowania fizycznego, bibliotekę z czytelnią, plac zabaw, aulę, kuchnię, stołówkę, świetlicę, gabinet medyczny, salę wielofunkcyjną, pokoje do pracy indywidualnej, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia specjalistów i administracji. Budynek powinien być przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, zaprojektowany jako niskoemisyjny, wykorzystujący OZE.

warunki

Konkurs prowadzony jest w trybie konkursu ograniczonego jednoetapowego.
 
Rozstrzygnięcie konkursu stanowić będzie podstawę do zaproszenia zdobywcy I Nagrody do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego w szczególności na sporządzeniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu wszelkich uzgodnień, pozwoleń lub decyzji potrzebnych do realizacji inwestycji oraz pełnieniu nadzoru autorskiego.
 
W zespole projektowym powinny znaleźć się, między innymi, osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat wykonały co najmniej dwie usługi budowy (o kubaturze co najmniej 25 tys. m³) lub rozbudowy (o kubaturze co najmniej 15 tys. m³) obiektów szkolnych lub przedszkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu i przyłączami, dla których uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę oraz wartość wykonanych, na podstawie opracowanej dokumentacji, robót budowlanych wyniosła minimum 15 000 000 zł.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 30 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego
 • II Nagroda — 20 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10 sierpnia 2023 roku
 • Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do udziału w konkursie: 24 sierpnia 2023 roku
 • Spotkanie przedkonkursowe: 7 września 2023 roku
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu i jego załączników: 15 września 2023 roku
 • Termin udzielenia odpowiedzi: 22 września 2023 roku
 • Termin składania prac konkursowych: 25 października 2023 roku, do godz. 14:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do dnia 14 listopada 2023 roku

sąd konkursowy

 • Krzysztof Stańczyk – przewodniczący sądu konkursowego
 • Justyna Kręcik – zastępczyni przewodniczącego sądu konkursowego
 • Marcin Karbownik
 • Wojciech Nowosiński
 • Paweł Seweryniak
 • Andrzej Jasiński
 • Iwona Wołoch – sekretarza konkursu
 • Beata Sawicka – zastępczyni sekretarzy konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.jablonna.pl/aktualnosci/1781

regulamin

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32c0322c-0399-11ee-9355-06954b8c6cb9

Ogólnopolski

termin składania prac

31.07.2023

Jednoetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych

organizator: Główny Urząd Nadzoru Budownictwa | inwestor: Główny Urząd Nadzoru Budownictwa

Celem konkursu jest stworzenie projektów koncepcyjnych domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych. Celem Konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest promocja i upowszechnianie dobrych rozwiązań architektonicznych w zakresie budownictwa jednorodzinnego.

Cel

Celem konkursu jest stworzenie projektów koncepcyjnych domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej odpowiednio 120, 150, 180 metrów kwadratowych. Celem Konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest promocja i upowszechnianie dobrych rozwiązań architektonicznych w zakresie budownictwa jednorodzinnego.

Warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą w każdej z części konkursu jest między innymi zaproszenie Uczestnika konkursu, będącego autorem pracy konkursowej, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Konkurs został podzielony na 12 części

 • część 1: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii szkieletowej, o powierzchni użytkowej 120 m2,
 • część 2: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 120 m2,
 • część 3: Dom mieszkalny jednorodzinny na wąską działkę, o powierzchni użytkowej 120 m2,
 • część 4: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niskoenergetyczny, o powierzchni użytkowej 120 m2,
 • część 5: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany na warunki gruntowe trudne oraz dla lokalizacji innej niż przyjęta w podstawowych założeniach do projektowania, o powierzchni 120 m2,
 • część 6: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii szkieletowej, o powierzchni użytkowej 150 m2,
 • część 7: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy zaprojektowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 150 m2,
 • część 8: Dom mieszkalny jednorodzinny na wąską działkę, o powierzchni 150 m2,
 • część 9: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niskoenergetyczny, o powierzchni użytkowej 150 m2,
 • część 10: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany na warunki gruntowe trudne oraz dla lokalizacji innej niż przyjęta w podstawowych założeniach do projektowania, o powierzchni 150 m2,
 • część 11: Dom mieszkalny jednorodzinny parterowy na dużą działkę, o powierzchni użytkowej 180 m2,
 • część 12: Dom mieszkalny jednorodzinny z poddaszem użytkowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej, niskoenergetyczny, o powierzchni użytkowej 180 m2

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 1. Atrakcyjności proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania pozwalających na łatwą adaptację budynku do lokalnych uwarunkowań przestrzennych i potrzeb inwestora.
 2. Maksymalnego wykorzystania powierzchni użytkowej, tj. m.in. ograniczenie powierzchni komunikacji, itp.
 3. Uniwersalności rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych (technologicznych), w tym proekologicznych oraz spełniających wymagania energoefektywności, a zarazem promujących ekonomiczne budownictwo.

Do konkursu mogą zgłaszać się projektanci lub zespoły projektowe. W przypadku zespołów przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

  Nagrody

  Organizator konkursu przewiduje 24 Nagrody pieniężne, w tym po 2 Nagrody pieniężne w ramach każdej z części konkursu, w wysokości:

  • część 1 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 2 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 3 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 4 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 5 – 10 000 zł brutto każda,
  • część 6 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 7 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 8 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 9 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 10 – 11 000 zł brutto każda,
  • część 11 – 12 000 zł brutto każda,
  • część 12 – 12 000 zł brutto każda.

  Organizator przewiduje również 12 Nagród w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, w tym po 1 Nagrodzie w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej w ramach każdej z części konkursu.

  Kalendarium

  Zgłoszenia konkursowe należy składać poprzez Platformę Komunikacji Elektronicznej do 31 lipca 2023 r. Na platformie dostępne są szczegółowe wytyczne, regulamin konkursu i inne dokumenty. Poprzez platformę można także zgłaszać wszelkie pytania związane z konkursem.

  Jury

  • Sylwia Melon-Szypulska – Przewodnicząca Sądu Konkursowego,
  • Katarzyna Gustaw – Sędzia referent,
  • Waldemar Bastkowski – członek Sądu Konkursowego,
  • Krzysztof Czebreszuk – członek Sądu Konkursowego,
  • Teresa Mosak-Rurka – członek Sądu Konkursowego,
  • Marcin Szczyglewski – członek Sądu Konkursowego.


  Sekretarzami konkursu są Adrianna Sulej i Edyta Warowna.

  Więcej informacji na stronie organizatora konkursu

  warunki

  https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/notice/public/99067/details

  regulamin

  https://gunb.ezamawiajacy.pl/pn/gunb/demand/notice/public/99067/details

  Kraków

  termin składania prac

  12.10.2023

  Ogólnopolski Akademicki Konkurs na najlepszą pracę dyplomową roku ARCHITEKTURA BETONOWA 2023

  organizator: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Producentów Cementu

  Uwaga absolwentki i absolwenci wyższych uczelni architektonicznych w Polsce! Ruszyła kolejna edycja konkursu Architektura Betonowa! Na zgłoszenia macie czas do 12 października br.

  Zainicjowany w 2000 roku konkurs jest organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Jak czytamy na stronie konkursu — doroczny, ogólnopolski konkurs zyskał akceptację środowisk akademickich: potwierdzają to licznie nadsyłane prace dyplomowe. Prestiż konkursu budują członkowie jury — autorytety świata nauki i architektury i studenci — dyplomanci prezentujący talent i wiarę w funkcję betonu — niezwykłego materiału współczesnej architektury.

  cel

  Nagroda — ARCHITEKTURA BETONOWA jest przyznawana dorocznie za najlepszą pracę dyplomową, której autorka/autor w danym roku uzyskała/uzyskał stopień magistra w danym roku akademickim na wyższej uczelni architektonicznej w Polsce.

  Nagroda jest wyłaniana drogą konkursu.

  Kryteria oceny dotyczą wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Sposób prezentacji koncepcji architektury winien być stosowny do idei architektonicznej projektu.

  warunki

  Konkurs jest konkursem jednoetapowym.

  Do konkursu przyjmowane są prace wraz z kartą uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej i dziekana Wydziału Architektury. (Karta uczestnictwa zostanie przekazana przez Biuro Konkursu do Dziekanatów Wydziałów Architektury i jest dostępna na stronie internetowej konkursu).

  Praca powinna zawierać:

  • kartę uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej dziekana Wydziału Architektury, plansze (bez antyram) jednoznacznie prezentujące koncepcję, w tym szczegół przekroju przez ścianę zewnętrzną (w skali 1:20 lub 1:10), opis projektu dyplomowego.
  • plansze powinny zawierać informacje: nazwa uczelni, temat projektu dyplomowego, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora z podaniem jego tytułu lub stopnia naukowego.
  • uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi konkursu pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego (na płycie CD pliki w formacie: tiff, dwg, jpg, psd) dołączonego do części opisowej projektu,
  • organizatorzy nie przyjmują modeli architektonicznych,
  • organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów cyfrowych,
  • organizatorzy przyjmują prace konkursowe tylko w opakowaniach zwrotnych (tekturowe pudło, plastikowa teczka itp.).

  nagrody

  Przewidywane są trzy równorzędne nagrody — dla autorki/autora (4 000 zł) i promotorki/promotora (1 000 zł). Ponadto autorzy prac nagrodzonych otrzymują statuetkę Architektura Betonowa autorstwa Dariusza Kozłowskiego

  Z nadesłanych projektów jury wyróżnia dowolną ilość prac Nominacją do Nagrody. Nominację stanowi: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 dla autorki/autora i promotorki/promotora pracy.

  kalendarium

  • składanie prac: do 02 października do 12 października 2023 roku. Materiały w formie plików pdf (plansze + opis) obronionej pracy
   należy wysłać adres email architekturabetonowa@pk.edu.pl (ograniczenie do 20 mb) lub WeTransferem.
  • obrady jury: połowa października 2023 roku,
  • ogłoszenie wyników i wernisaż: 23 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowy Kotłownia przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

  jury

  Dziekan Wydziału Architektury PK i Komisarz Konkursu powołują jury w liczbie minimum pięciu osób, składające się z profesorów uczelni architektonicznych, w tym przewodniczącego jury oraz sędziego referenta. W skład Jury wchodzi przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu. Organizatorzy mogą zaprosić do udziału w pracach Jury architekta z kraju lub z zagranicy niebędącego nauczycielem akademickim.

  Przewodniczącym jury jest Dziekan Wydziału Architektury PK lub inny członek jury. Komisarz konkursu jest członkiem jury. Sekretarze organizacyjni uczestniczą w pracach jury bez prawa głosu.

  Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  http://www.beton.arch.pk.edu.pl/index1.htm

  regulamin

  http://www.beton.arch.pk.edu.pl/regulamin.htm

  Rzeszów

  termin składania prac

  06.11.2023

  Konkurs na opracowanie koncepcji Auli Miejskiej w Rzeszowie

  organizator: Gmina Miasto Rzeszów, SARP Oddział Rzeszów

  Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Oddziałem Rzeszowskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji Auli Miejskiej, czyli obiektu o funkcji wystawienniczo-konferencyjnej w centrum Rzeszowa.

  Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Oddziałem Rzeszowskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji Auli Miejskiej, czyli obiektu o funkcji wystawienniczo-konferencyjnej w centrum Rzeszowa.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie oraz koncepcji zagospodarowania wskazanego terenu.
   
  Konkursowa propozycja ma być nie tylko funkcjonalna, ale i atrakcyjna wizualnie, stojąca na wysokim poziomie artystycznym. Obiekt zrealizowany zostanie w prestiżowej lokalizacji, tuż obok ratusza. Stanowić ma uzupełnienie zabudowy rynku i rozpoznawalny znak przestrzenny wpisujący się w określające Rzeszów hasło „Miasto Innowacji”.
   
  Wyłoniony w konkursie obiekt, jak podkreślają organizatorzy, cechować powinna wysokiej klasy współczesna architektura stanowiąca odpowiednią oprawę dla konferencji i wydarzeń artystycznych promujących miasto oraz eksponujących jego kulturę.

  warunki

  Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu ograniczonego.
   
  Obiekt wystawienniczo-konferencyjny, który powstanie w historycznej części miasta, powinien obejmować trzy zasadnicze elementy:
  • wielofunkcyjną salę o zmiennej aranżacji,
  • salę wystawową,
  • dostępny dla publiczności taras na dachu.
  Jak podkreślają organizatorzy, budynek Auli stanowić ma uzupełnienie i domknięcie południowej pierzei rzeszowskiego rynku, nie powinien jednak być rekonstrukcją historycznej zabudowy.
   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

  nagrody

  • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
   na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
  • II Nagroda — 40 000 zł brutto
  • III Nagroda — 30 000 zł brutto
  • dwa wyróżnienia — 10 000 zł brutto każde

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: 26 lipca 2023 roku, godz. 15.00
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 28 lipca 2023 roku, godz. 15.00
  • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: 11 sierpnia 2023 roku, godz. 15.00
  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 2): 15 września 2023 roku, godz. 15.00
  • Termin składania prac konkursowych: 6 listopada 2023 roku, godz. 15.00
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 16 listopada 2023 roku

  sąd konkursowy

  • Jerzy Szczepanik-Dzikowski – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawa
  • Wojciech Fałat – sędzia referent, SARP Oddział Rzeszów
  • Bartłomiej Nawrocki – SARP Oddział Katowice
  • Tomasz Kudła – SARP Oddział Rzeszów
  • Janusz Sepioł – sędzia ze strony Zamawiającego, Architekt Miejski Rzeszowa
  • Katarzyna Leśko – sędzia ze strony Zamawiającego, p.o. Dyrektorki Wydziału Architektury Miasta Rzeszowa
  • Agata Podolec – sekretarza konkursu, SARP Oddział Rzeszów

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/4a6bc3a2-c7ef-4c23-971b-5cad70286dc0

  regulamin

  http://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/2023/07/11/aulamiejska/

  Bieżuń

  termin składania prac

  30.11.2023

  Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu

  organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, SARP oddział Warszawa

  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz SARP Oddział Warszawa ogłosili dwuetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu. I Nagroda wynosi 50 tys. zł netto. Termin składania wniosków o udział w konkursie mija 31 lipca br.

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji Zespołu pałacowego Bieżuń, w obszarze wskazanym w załączniku nr 7a do regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

  Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna kompleksu zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu wraz z zagospodarowaniem terenu parku.

  warunki

  Konkurs jest konkursem dwuetapowym, studialno-realizacyjnym i otrzymał nr 1044 SARP.

  Konkurs polega na opracowaniu koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu.

  Na terenie opracowania znajdują się następujące obiekty kubaturowe: budynek pałacu Zamoyskich, budynek wschodniej oficyny pałacowej, ruina budynku Arianki oraz ziemianka lodownia. W strefie wjazdu zlokalizowana jest kapliczka pw. Matki Bożej. Powierzchnia zabudowy budynku pałacu Zamoyskich wynosi około 686 metrów kwadratowych.

  W zakresie elementów zagospodarowania terenu do uwzględnienia przez uczestników konkursu w opracowaniu konkursowym są:

  • czytelnie pokazana koncepcja użytkowania terenu, obejmująca wskazanie poszczególnych stref dostępności, grup użytkowników, cyrkulacji pojazdów i pieszych na terenie opracowania, powiązań przestrzennych oraz struktury urbanistycznej zagospodarowania terenu,
  • budynki istniejące, projektowane, inne projektowane obiekty kubaturowe w zakresie wynikającym z przyjętej koncepcji projektowej, zgodne z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do budynku pałacu należy uwzględnić wyeksponowanie tego obiektu jako głównego elementu zespołu pałacowego poprzez właściwe zaprojektowanie najbliższego otoczenia,
  • elementy zagospodarowania terenu niezbędne dla funkcjonowania obiektu (ogrodzenie, lokalizacja obsługi technicznej wejścia i wjazdów, śmietnik, konieczne elementy infrastruktury technicznej w tym pomieszczenia na potrzeby obsługi i konserwacji parku itd.)
  • oświetlenie terenu, mała architektura (stojaki na rowery, ławki i inne — zgodnie z koncepcją projektową) ze szczególnym uwzględnieniem figury Matki Bożej,
  • budowa układu komunikacyjnego — pieszego, rowerowego i kołowego (w tym lokalizacji wejść dla osób z niepełnosprawnością ruchową), dojazdu do budynku samochodów ciężarowych (przewożących materiały ekspozycyjne, zaopatrzenie biura i sprzęt, dostaw do części hotelowej z uwzględnieniem kuchni), miejsc parkingowych dla samochodów i dla rowerów; należy także wskazać przebieg drogi pożarowej, jeżeli jej lokalizacja na działce będzie wymagana.

  Działki wchodzące w zakres opracowania są własnością Skarbu Państwa. Teren opracowania konkursowego znajduje się w odległości ok. 0,5 km na północ od rynku miasta Bieżunia. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowiących obszar opracowania stanowią tereny rolne (od strony wschodniej i północnej) oraz koryto rzeki Wkry (od strony południowej i zachodniej). Dojście i dojazd do zespołu wzdłuż ul. Zamkowej będącej drogą wyjazdową z Bieżunia w kierunku Żuromina.

  Głównym założeniem projektu jest stworzenie zespołu pałacowo-muzealnego, w którym możliwe będzie rozwijanie działalności muzealnej, kulturalnej i naukowej. Jednym z najważniejszych zadań będzie organizowanie wystaw, konferencji i sympozjów naukowych, spotkań artystycznych, plenerów, warsztatów literackich o charakterze tak lokalnym jak i międzynarodowym. Jednocześnie zakłada się stworzenie nowoczesnej bazy noclegowo-wypoczynkowej, rekreacyjnej i gastronomicznej, która będzie stanowić uzupełnienie dla działalności muzealno-kulturalnej.

  W zespole pałacowym organizowane będą również imprezy plenerowe oraz wydarzenia kulturalne, skierowane do lokalnej społeczności, a także do szerokiego grona turystów. Imprezy plenerowe będą realizowane w oparciu o park oraz pomieszczenia reprezentacyjne czy restauracyjne. Motywem przewodnim imprez plenerowych oraz wydarzeń kulturalnych będą: wydarzenia historyczne, tańce historyczne, stroje, konkursy literackie, plastyczne i recytatorskie, spotkania warsztatowe o szerokim spektrum tematycznym np. warsztaty plastyczne, teatralne, rzeźbiarskie, ceramiczne.

  W odniesieniu do budynku Pałacu uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję rewaloryzacji i modernizacji budynku (wraz z adaptacją poddasza), w wyniku czego powstanie układ funkcjonalno–przestrzenny.

  Koncepcja powinna zawierać:

  • program użytkowy muzeum wraz z częścią administracyjną,
  • informacje o strefach dostępności dla różnych grup użytkowników,
  • informacje o relacjach pomiędzy poszczególnymi strefami i pomieszczeniami.

  W odniesieniu do ruin budynku „Arianki” zachodniej uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję odbudowy budynku z uwzględnieniem zachowanych elementów historycznych (wraz z propozycją funkcji), będącą spójnym uzupełnieniem przyjętej koncepcji przestrzennej.

  Koncepcja, powinna zawierać:

  • program użytkowy,
  • informacje o strefach dostępności dla różnych grup użytkowników,
  • informacje o relacjach pomiędzy poszczególnymi strefami i pomieszczeniami.

  W odniesieniu do pozostałej zabudowy (oficyn i nieistniejącej „Arianki” wschodniej) uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję projektowanej zabudowy z uwzględnieniem zachowanych elementów historycznych (wraz z propozycją funkcji)

  W tym zakresie koncepcja powinna zawierać:

  • program użytkowy projektowanych obiektów,
  • informacje o strefach dostępności dla różnych grup użytkowników,
  • informacje o relacjach pomiędzy poszczególnymi strefami i pomieszczeniami.

  Szczegółowy opis wytycznych znajduje się w tabeli programowej załączonej do regulaminu.

  Należy uwzględnić historyczną rangę i charakter założenia obronnego w Bieżuniu. Zgodnie z uzyskanymi zaleceniami MWKZ projektowana rewitalizacja zespołu powinna opierać się na zgromadzonym w wyniku badań i kwerendy materiale historycznym i ikonograficznym. Jednocześnie organizator dopuszcza rozwiązania przestrzenne, będące współczesną odpowiedzią na problem rewitalizacji przestrzeni zespołu obronnego z uwzględnieniem odtworzenia obiektów historycznych w ich pierwotnym układzie.

  Wskazane jest, żeby proponowane rozwiązania przestrzenne i architektoniczne uwzględniły wartości powstałe wskutek zaistniałych na przestrzeni lat przekształceń zespołu. Zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać historyczny kontekst lokalizacji w bezpośredniej bliskości miasta oraz zawierać rozwiązania powiązania komunikacyjnego zespołu obronnego z miastem. Koncepcja zagospodarowania powinna uwzględniać historyczny osiowy układ przestrzenny wraz z ogrodem ozdobnym i założeniami wodnymi. Towarzyszący historycznemu budynkowi teren powinien zostać tak zaprojektowany, by, mimo rozległości miejsca zapewniał ekonomikę użytkowania w przyszłości.

  nagrody

  Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne wynosi nie mniej niż 150 000,00 zł netto.

  • I Nagroda — 50 000 zł netto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
  • II Nagroda — 40 000 zł netto,
  • III Nagroda — 30 000 zł netto,
  • dwa wyróżnienia — 15 000 zł netto każde.

  kalendarium

  • termin składana wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 31 lipca 2023 roku,
  • dopuszczenie do udziału w konkursie: do 14 sierpnia 2023 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 6 września 2023 roku,
  • składanie opracowania studialnego: do 29 września 2023 roku, godz. 15:00,
  • kwalifikacja do drugiego etapu: do 10 października 2023 roku
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 3 listopada 2023 roku,
  • składanie prac konkursowych: do 30 listopada 2023 roku, godz. 15:00,
  • ogłoszenie wyników: 12 grudnia 2023 roku.

  sąd konkursowy

  W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

  • Andrzej Bulanda — przewodniczący, SARP Oddział Warszawa,
  • Kamil Miklaszewski — sędzia referent, SARP Oddział Warszawa,
  • Michał Sikorski — SARP Oddział Warszawa,
  • Paweł Cukrowski — dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
  • Andrzej Szymański — Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń,
  • Kamil Szczepkowski — Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie,
  • Anna Rzeszotarska — Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
  • Jerzy Piotrowski — Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

  Funkcję sekretarza konkursu pełni architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski z SARP Oddział Warszawa.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów oraz wszystkie załączniki dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl/

  regulamin

  https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin/

  Bielsko-Biała

  termin składania prac

  16.10.2023

  Konkurs na osiedle budynków wielorodzinnych przy ulicy Sarni Stok w Bielsku-Białej

  organizator: SARP Oddział Bielsko-Biała | inwestor: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

  SARP Odział Bielsko-Biała wraz z Bielsko-Bialskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego ogłosili konkurs na projekt zrównoważonego osiedla wielorodzinnego przy ulicy Sarni Stok. Termin składania wniosków o udział w konkursie mija 24 lipca br.

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie, najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ulicy Sarni Stok w Bielsku-Białej.

  Spełnienie wymogów zrównoważonej architektury oznacza, że inwestycja powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle ma być niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.

  warunki

  Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym i otrzymał nr 1045 SARP.

  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ulicy Sarni Stok w Bielsku-Białej objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w załączniku nr 8a do regulaminu.

  Projektowany zespół mieszkaniowy powinien wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.

  Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu przedstawienia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, użytkowym oraz kompozycyjnym w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym, społecznym oraz ekologicznym, mając na uwadze walory istniejącego drzewostanu.

  Istotną kwestią jest koszt wykonania inwestycji — zamawiający oczekuje budynków atrakcyjnych w formie architektonicznej. Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie deweloperskim dla trzech powtarzalnych budynków mieszkalnych wyniesie 45 mln zł brutto.

  Zamawiający zakłada budynki powtarzalne (szacunkowo 3-4 budynki).

  Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna osiedla powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający 3 etapową realizację inwestycji wraz z możliwością uzyskania pozwolenia na użytkowanie każdego etapu.

  Planowane osiedle wielorodzinne zostanie zlokalizowane w Bielsku-Białej, przy ulicy Sarni Stok, obręb Stare Bielsko. Działka, na której powstanie (dz. nr. 180/129) ma powierzchnię 22 513 metrów kwadratowych. Teren jest objęty zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

  W ramach inwestycji zamawiający zakłada budowę około 170-200 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej około 9000 metrów kwadratowych.

  Powierzchnia użytkowa mieszkań powinna rozkładać się następująco:

  • mieszkania jednopokojowe – 10%, powierzchnia 30-40 mkw,
  • mieszkania dwupokojowe – 40%, powierzchnia 40-55 mkw,
  • mieszkania trzypokojowe – 45%, powierzchnia 50-70 mkw,
  • mieszkania czteropokojowe – 5%, powierzchnia 60-80 mkw.

  Z mieszkań 2 i 3 pokojowych należy przewidzieć przedział ~10% mieszkań przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Niezbędne miejsca postojowe należy zaprojektować w terenie w liczbie 1,5 miejsca postojowego na mieszkanie. Dopuszcza się projektowanie garaży jednostanowiskowych w bryle budynku. Dopuszcza się w ostateczności, gdyż jest to najmniej ekonomiczne, lokalizować miejsca postojowe w garażach podziemnych w budynkach.

  Należy przewidzieć jeden lokal użytkowy o powierzchni użytkowej do 70 mkw (sklep). Ponadto w parterze jednego z budynków należy zaprojektować świetlicę środowiskową dla dzieci o powierzchni około 130 mkw i klub dla osób starszych o powierzchni około 200 mkw.
  Świetlice mają służyć integracji międzypokoleniowej. Pomieszczenia świetlicy i klubu należy tak zaprojektować, aby w przypadku niepozyskania przez inwestora środków na budowę tych pomieszczeń będzie można utworzyć w tym miejscu lokale mieszkalne.

  Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna osiedla wielorodzinnego powinna wpisywać się w ideę i kryteria „zielonego budynku” oraz spełniać wymogi procesu certyfikacji „Zielony Dom”.

  Szczegółowe opis projektu znajduje się w załączniku nr 6 do regulaminu.

  nagrody

  • I Nagroda — 25 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
  • II Nagroda — 15 000 zł brutto,
  • III Nagroda — 10 000 zł brutto.

  kalendarium

  • termin składana wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 24 lipca 2023 roku,
  • dopuszczenie do udziału w konkursie: 26 lipca 2023 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 2 sierpnia 2023 roku,
  • składanie prac konkursowych: do 16 października 2023 roku, godz. 15:00,
  • ogłoszenie wyników: 20 listopada 2023 roku,

  sąd konkursowy

  W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

  • Andrzej Ptaszkiewicz – przewodniczący Sądu konkursowego, SARP Oddział Bielsko-Biała
  • Hubert Wąsek – sędzia referent, SARP Oddział Częstochowa
  • Piotr Kubańda – SARP Oddział Bielsko-Biała,
  • Piotr Buśko – SARP Oddział Katowice,
  • Ewa Kamińska – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
  • Jakub Mrówczyński – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
  • Dagmara Karolak – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

  Katarzyna Biernat-Odrzywołek jest sekretarką konkursu konkurs.tbs-bielsko@sarp.com.pl, a jej zastępczynią Marta Zuber.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów oraz wszystkie załączniki znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://www.sarp.com.pl/node/55

  regulamin

  https://sarpbb-my.sharepoint.com/personal/maciej_zuber_sarp_com_pl/_layouts/15/onedrive.aspx

  Gdańsk

  termin składania prac

  10.11.2023

  Studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny „Rewaloryzacja Placu Solidarności w Gdańsku wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia”

  organizator: Gmina Miasta Gdańska

  Gmina Miasta Gdańska ogłosiła studialny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt rewaloryzacji placu Solidarności w Gdańsku wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia. Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest sformułowanie koncepcji uporządkowania urbanistyczno-architektonicznego zarówno przestrzeni placu, jak i jego bezpośredniego otoczenia, służącej za wytyczną dla końcowych rozstrzygnięć projektowych.

  Gmina Miasta Gdańska ogłosiła studialny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt rewaloryzacji placu Solidarności w Gdańsku wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia.

  cel

  Gdański plac Solidarności i znajdujący się na nim pomnik Poległych Stoczniowców tworzą zespół o szczególnym znaczeniu dla dziejów najnowszych, a wpis tego obszaru do rejestru zabytków nakłada na Miasto Gdańsk obowiązek szczególnej dbałości o charakter przestrzeni i ochronę substancji zabytkowej. W efekcie wprowadzanych zmian w tkance urbanistycznej plac ma stać się symbolicznym sercem dawnych obszarów przemysłowych, na których powstają dziś nowe struktury o dominującej funkcji usługowo-mieszkaniowej. Obecnie, jak podkreślają organizatorzy konkursu, przestrzeń ta jest naznaczona śladami wielu nakładających się i często nie w pełni zrealizowanych koncepcji urbanistycznych. W efekcie estetyka tej kluczowej dla wizerunku miasta przestrzeni bliższa jest peryferiom, obszarom o drugorzędnym znaczeniu.
   
  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest sformułowanie koncepcji uporządkowania urbanistyczno-architektonicznego zarówno przestrzeni placu, jak i jego bezpośredniego otoczenia, służącej za wytyczną dla końcowych rozstrzygnięć projektowych. Ma ona pozwolić na wyznaczenie nowych ram spójnego i czytelnego zagospodarowania podporządkowanego kompletnej wizji urbanistycznej.

  warunki

  Konkurs jest konkursem jednoetapowym, studialnym z wyznaczeniem dwóch zakresów opracowania: studialnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla otoczenia placu i uszczegółowionej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w wyznaczonych granicach.
   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

  nagrody

  • I Nagroda — 40 000 zł brutto
  • II Nagroda — 25 000 zł brutto
  • III Nagroda — 15 000 zł brutto
  • trzy wyróżnienia — 10 000 zł brutto

  kalendarium

  • Termin rejestracji udziału w konkursie (przesłanie zgłoszenia udziału): 14 września 2023 r.
  • Poinformowanie zgłoszonych uczestników o zakwalifikowaniu do konkursu: 18 września 2023 r.
  • Termin dostarczenia prac konkursowych do siedziby organizatora: 10 listopada 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 24 listopada 2023 r.
  • Publiczna prezentacja prac wraz z dyskusją pokonkursową: 15 grudnia 2023 r.

  sąd konkursowy

  • prof. Bolesław Stelmach – przewodniczący konkursu
  • Monika Arczyńska – sędzia referentka
  • prof. Sławomir Gzell
  • prof. PG Jacek Krenz
  • Henryk Knapiński
  • Michał Leszczyński
  • prof. Piotr Lorens
  • prof. Zbigniew Myczkowski
  • Igor Strzok
  • prof. Wojciech Targowski
  • Barbara Tusk

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-architekta-miasta/konkurs-plac-solidarnosci,a,246129

  regulamin

  https://drive.google.com/drive/folders/1VxVMCTCzW-TDsKdOOel4z64km7kJ5aBk

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  20.12.2023

  Konkurs „Oprawa oświetleniowa do przestrzeni publicznych i komercyjnych”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i OVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs projektowy dla młodych twórców — „Oprawa oświetleniowa do przestrzeni publicznych i komercyjnych”.

  Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio AutorskieOVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs projektowy dla młodych twórców — „Oprawa oświetleniowa do przestrzeni publicznych i komercyjnych”.

  cel

  Celem konkursu jest zaprojektowanie oprawy oświetleniowej lub systemu opraw do oświetlenia ogólnego w przestrzeniach komercyjnych, takich jak restauracje, hotele, sale konferencyjne czy budynki użyteczności publicznej oraz zainteresowanie młodych ludzi technologią LED i jej możliwościami.
   
  Uczestnicy konkursu, jak podkreślają organizatorzy, powinni wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, ale też bezpieczeństwo użytkowania związane z rozsyłem strumienia świetlnego i wynikające z zasilania elektrycznego. Projekt wymaga ogólnego wyjaśnienia zasady budowy oraz działania.

  warunki

  Konkurs jest konkursem otwartym, międzynarodowymjednoetapowym. Skierowany jest do studentów i studentek kierunków artystycznych i architektonicznych oraz młodych projektantów_ek i architektów_ek. W konkursie można wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i w zespole.
   
  Zgłoszona praca powinna obejmować część rysunkową oraz część opisową.
   
  W konkursie poszukiwane są niekonwencjonalne rozwiązania projektowe opraw oświetleniowych lub całych systemów oświetleniowych, które będą dopełnieniem wnętrz komercyjnych. Można zaproponować rozwiązanie jednej oprawy oświetleniowej lub systemu oświetleniowego.
   
  Projekt konkursowy powinien uwzględniać funkcjonalność proponowanego rozwiązania (możliwość regulacji natężenia światła), jako źródło światła wykorzystywać taśmy LED COB oraz być możliwy do realizacji. Projekt, jak czytamy w regulaminie, powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o budowie i designie opraw oświetleniowych oraz możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów we wnętrzach publicznych i komercyjnych.

  nagrody

  • I Nagroda – 2 500 PLN
  • II Nagroda – 1 250 PLN
  • III Nagroda – 1 000 PLN
  • Trzy wyróżnienia – 500 PLN

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 30 listopada 2023 roku
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 30 listopada 2023 roku
  • składanie prac – do 20 grudnia 2023 roku
  • obrady sądu konkursowego – do 12 stycznia 2024 roku
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 12 stycznia 2024 roku
  • rozstrzygnięcie konkursu – 1 lutego 2024

  sąd konkursowy

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
  • prof. Michał Stefanowski – Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzronictwa ASP w Warszawie
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
  • przedstawiciel firmy KANLUX
  • laureat/laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu
  • Elżbieta Dajer – sekretarza konkursu, Agencja SOMA

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs/oprawa-oswietleniowa-do-przestrzeni-publicznych-i-komercyjnych/

  regulamin

  https://lightfair.pl/konkurs/oprawa-oswietleniowa-do-przestrzeni-publicznych-i-komercyjnych/

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  20.12.2023

  Konkurs „Przestrzeń coworkingowa”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i OVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie ogłosił konkurs projektowy dla młodych twórców — „Przestrzeń coworkingowa”.

  Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio AutorskieOVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs projektowy dla młodych twórców — „Przestrzeń coworkingowa”.

  cel

  Celem konkursu jest inspiracja młodych twórców i twórczyń do potraktowania światła jako ważnego elementu kształtowania przestrzeni.

  Przedmiotem pracy konkursowej jest zaprojektowanie przestrzeni do pracy w formule coworkingu, czyli współdzielenia miejsca pracy. Konkursowa propozycja powinna dawać możliwość podziału wnętrza tak, aby zapewnić każdemu z użytkowników zarówno prywatność, jak i szansę na utrzymanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami korzystającymi z biura. Projekt powinien obejmować także miejsce przeznaczone na spotkania, strefę socjalną i przestrzeń wypoczynku.
   
  Istotną rolę w projektowanej przestrzeni coworkingowej powinna odgrywać również analiza oddziaływania światła zarówno naturalnego, jak i sztucznego. Należy wziąć pod uwagę rolę oświetlenia w projektowanym rozwiązaniu oraz, jeżeli ma to znaczenie, w jego bezpośrednim otoczeniu. W propozycji konkursowej należy uwzględnić odpowiednie oświetlenie dostosowane do poszczególnych funkcji i zastosować adekwatne rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX.

  warunki

  Konkurs jest konkursem otwartym, międzynarodowymjednoetapowym. Skierowany jest do studentów i studentek kierunków artystycznych i architektonicznych oraz młodych projektantów_ek i architektów_ek. W konkursie można wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i w zespole.
   
  W projekcie wymagane jest ogólne wyjaśnienie rozplanowania przestrzeni, określenie rozmiaru oraz standardu
  wykończeniowego przestrzeni coworkingowej, a także objaśnienie zastosowanego światła do oświetlenia przestrzeni miejscowo i ogólnie oraz sposobu użytkowania, oraz zasilania w energię elektryczną.
   
  Zgłoszona praca powinna obejmować część rysunkową oraz część opisową.

  nagrody

  • I Nagroda – 4 500 PLN
  • II Nagroda – 1 700 PLN
  • III Nagroda – 1 250 PLN

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 30 listopada 2023 roku
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 30 listopada 2023 roku
  • składanie prac – do 20 grudnia 2023 roku
  • obrady sądu konkursowego – do 12 stycznia 2024 roku
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 12 stycznia 2024 roku
  • rozstrzygnięcie konkursu – 1 lutego 2024

  sąd konkursowy

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
  • prof. Michał Stefanowski – Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzronictwa ASP w Warszawie
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
  • przedstawiciel firmy KANLUX
  • laureat/laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu
  • Elżbieta Dajer – sekretarza konkursu, Agencja SOMA

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs/przestrzen-coworkingowa/

  regulamin

  https://lightfair.pl/konkurs/przestrzen-coworkingowa/

  Biskupin

  termin składania prac

  30.10.2023

  Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego (z zagospodarowaniem terenu) oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

  organizator: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, A2P2 architecture & planning | inwestor: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

  Ruszył rekomendowany przez SARP, przygotowany i prowadzony przez A2P2 architecture & planning konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego (z zagospodarowaniem terenu) oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

  Ruszył rekomendowany przez SARP, przygotowany i prowadzony przez A2P2 architecture & planning konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego (z zagospodarowaniem terenu) oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

  © Narodowy Instytut Dziedzictwa | TV NID

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej propozycji dla pawilonu wystawienniczego, który zastąpi obecnie użytkowany budynek z lat 70. XX wieku, oraz nowoczesnej infrastruktury dla obsługi zwiedzających.
   
  Nowy pawilon, jak podkreślają organizatorzy, nie ma stanowić konkurencji, lecz uzupełniać program rezerwatu archeologicznego, kontynuować działalność człowieka na tym terenie i być świadectwem współczesnej kultury i osiągnięć cywilizacyjnych. Z kolei nowa wystawa stała zapewniać ma informacje na temat lokalnego osadnictwa, rekonstrukcji w rezerwacie oraz metod badań archeologicznych.

  warunki

  Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, organiczonym.
   
  Jego zakres obejmuje opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, stworzenie założeń architektonicznych dla wystawy stałej oraz koncepcji zagospodarowania wyznaczonego terenu.
   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

  nagrody

  • I Nagroda — 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie koncepcji konkursowej publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • II Nagroda — 30 000 zł brutto
  • III Nagroda — 20 000 zł butto

  kalendarium

  • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: 7 lipca 2023 r.
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w regulaminie: 14 lipca 2023 r.
  • Termin poinformowania wszystkich uczestników o wynikach oceny wniosków z jednoczesnym zaproszeniem do składania prac konkursowych uczestników konkursu, których wnioski nie podlegają odrzuceniu: 28 lipca 2023 r.
  • Zebranie z uczestnikami w celu wyjaśnienia regulaminu konkursu: 4 sierpnia 2023 r.
  • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczącego prac konkursowych: 9 października 2023 r.
  • Termin składania prac lonkursowych: 30 października 2023 r., godz. 14.00
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 listopada 2023 r.
  • Zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu przez Zamawiającego: do 17 listopada 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników: do 17 listopada 2023 r.

  sąd konkursowy

  • Piotr Śmierzewski – przewodniczący sądu, SARP Oddział Koszalin
  • Michał Sikorski – sędzia referent, SARP Oddział Warszawa
  • Jacek Wiśniewski – SARP Oddział Bydgoszcz
  • dr Henryk P. Dąbrowski – Dyrektor MAB
  • Joanna Witulska – główna specjalistka ds. wystaw MAB
  • Sambor Gawiński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  • Olgierd Sobkowiak – Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Maciej Czepiel – Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  • Natalia Budnik – architektka krajobrazu
  • Małgorzata Schmidt – SARP Oddział Bydgoszcz
  • Marcin Kwietowicz – SARP Oddział Warszawa
  • dr Marcin Gawroński – ekspert ds. rozwiązań proekologicznych
  • Anna Pawlicka-Zabojszcz – sędzia rezerwowa, SARP Oddział Bydgoszcz
  • dr Monika Arczyńska – sekretarza konkursu (bez prawa głosu), A2P2

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://www.konkurs-biskupin.com/

  regulamin

  https://www.konkurs-biskupin.com/materiały

  termin składania prac

  19.10.2023

  Konkurs Student Trophy24

  organizator: proHolz Austria, Wiedeński Uniwersytet Techniczny

  Konkurs Student Trophy24 po raz pierwszy skierowany jest do studentek i studentów polskich uczelni. Do 19 października br. można zgłaszać swój udział w wyzwaniu, którego celem są pomysły na rozbudowę lub nadanie nowych funkcji budynkom w wybranych lokalizacjach w Wiedniu z zastosowaniem drewna jako głównego materiału budowlanego.

  cel

  Konkurs proHolz Student Trophy to otwarty, międzynarodowy konkurs studencki, którego ideą jest wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego do rozwoju nowoczesnych i zrównoważonych miast. Ogłoszona właśnie jego piąta edycja zachęca do udziału uczestników z kilku krajów Europy, w tym po raz pierwszy także studentów i studentki z Polski. Celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na rozbudowę lub nadanie nowych funkcji budynkom w wybranych lokalizacjach w Wiedniu. Celem jest stworzenie rozwiązań z wykorzystaniem drewna jako głównego materiału budowlanego.

  warunki

  Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i skierowany do studentów i studentek architektury. Zaleca się, aby w zespole była też osoba studiująca inżynierię budowlaną.

  Wyzwaniem jest dalszy rozwój Wiednia — poprawa istniejącej struktury, tworzenie nowych przestrzeni, rozbudowa, modyfikacja, nadanie nowych funkcji, poprawa stanu surowego budynku (energetyczna i funkcjonalna). Ważne jest wykorzystanie zalet budownictwa drewnianego — lekkość, szybki montaż, modułowość itp.

  Studenci i studentki będą wykorzystywać potencjał nowoczesnego budownictwa drewnianego w kontekście zabudowy i rozbudowy już istniejących struktur w gęstych obszarach miejskich w Wiedniu. Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji rozbudowy śródmieścia stolicy, poszerzenie i osadzenie budowli w istniejącej tkance miejskiej. To częste wyzwanie budowlane w Wiedniu, które wywołuje wiele dyskusji na temat życia miejskiego — mówi dr Georg Binder z organizacji proHolz.

  Organizator wskazał pięć działek budowlanych w zwartym obszarze miejskim w Wiedniu. Uczestnicy konkursu przedstawią pomysły i rozwiązania, które pokażą, jak wśród kamienic, poprzez ich rozbudowę lub nadbudowę przy wykorzystaniu drewna, poprawić istniejącą strukturę i tworzyć nowe, przyjazne ludziom i środowisku przestrzenie miejskie.

  Cyfrowe zgłoszenie musi być wykonane zgodnie ze specyfikacją podaną na stronie konkursu.
  Do zgłoszenia do drugiego etapu jury wymagane jest modelowe przedstawienie zadania budowlanego.

  Nagrodzone projekty z czwartej edycji można zobaczyć na prezentacji udostępnionej przez organizatorów.

  nagrody

  Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 3000 euro. Przewidziano również dodatkowe nagrody w wysokości 1000 euro dla autorów / autorek lub zespołów, których projekty zostaną wyróżnione przez jury konkursowe.

  kalendarium

  • termin zgłaszania uczestników: 19 października 2023 roku,
  • termin nadsyłania projektów: 1 marca 2024 roku,
  • preselekcja jury: 20 marca 2024 roku,
  • rozstrzygnięcie konkursu: 17 kwietnia 2024 roku,
  • wręczenie nagród: 16 maja 2024 roku na Wiedeńskim Uniwersytecie Technicznym.

  jury

  W skład jury wejdą między innymi:

  • Katharina Bayer — członkini redakcji Zuschnitt (Wiedeń), przewodnicząca jury
  • Sylvia Polleres — Katedra Konstrukcji Drewnianych i Projektowania w Obszarach Miejskich na Politechnice Wiedeńskiej
  • przedstawiciele Katedry projektowania strukturalnego.

  Koordynatorką w Polsce jest dr Małgorzata Wnorowska (Forestor Communication) m.wnorowska@forestor.pl

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu. 

  warunki

  www.proholz.at/en/ausbildung/proholz-student-trophy

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  20.10.2023

  Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

  organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

  Trwa piąta edycja konkursu „Drewno w Architekturze” na najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane i obronione w latach 2022 i 2023. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października br.

  cel

  Konkurs „Drewno w Architekturze” ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych magisterskich prac dyplomowych wykonanych na uczelniach, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących kształcenie w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. Do czwartej edycji konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 20222023, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego.

  Prestiż konkursu mają budować jurorzy — wybitni twórcy i naukowcy, a także autorzy projektów — kreatywni młodzi architekci zafascynowani walorami drewna.

  „Drewno jest materiałem naturalnym. Związanym z architekturą wernakularną i tradycyjnymi metodami wznoszenia budynków. Jest też tworzywem umożliwiającym projektowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wyrafinowanych elementów i detali, niepowtarzalnych powierzchni. To olbrzymi i ciągle nie do końca wykorzystany potencjał strukturalny, plastyczny i fakturalny” – czytamy w informacji organizatora.

  Konkurs organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami Unibep i Danwood, które są fundatorami nagród. Jednym z głównych patronów medialnych jest Architektura & Biznes.

  warunki

  Do konkursu przyjmowane są prace obronione w latach 2022 i 2023 na Wydziałach Architektury i Urbanistyki wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i dziekana wydziału, na którym praca została wykonana.

  Autor pracy zobowiązany jest wyrazić zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla autora.

  Praca, oprócz karty zgłoszenia uczestnictwa powinna zawierać:

  • plansze dyplomowe,
  • pełny opis projektu dyplomowego.

  nagrody

  Nagrody dla autorów i autorek projektów:

  • I Nagroda: 8 000 zł,
  • II Nagroda: 6 000 zł,
  • III Nagroda: 4 000 zł,
  • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 2 000 zł.

  Nagrody dla promotorów i promotorek prac:

  • I Nagroda: 2 000 zł,
  • II Nagroda: 2 000 zł,
  • III Nagroda: 2 000 zł,
  • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 1 000 zł.

  kalendarium

  • termin składania prac: od 2 do 20 października 2023 roku,
  • termin obrad jury: 27 października 2022 roku,
  • ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej: 24 listopada 2023 roku.

   sąd konkursowy

   W skład sądu konkursowego wchodzą:

   • Dziekan Wydziału Architektury PB, dr hab. Aleksander Asanowicz, prof. PB – przewodniczący konkursu,
   • dr Adam Jakimowicz – komisarz konkursu,
   • sekretarze konkursu: dr Katarzyna Asanowicz, dr Wojciech Niebrzydowski, dr Aleksander Owerczuk.
   • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep,
   • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood,
   • minimum 3 osoby powołane przez dziekana spośród wybitnych architektów i nauczycieli akademickich.

   więcej informacji

   Szczegółowe informacje, materiały do pobrania i karta zgłoszenia znajdują się na stronie konkursu.

   warunki

   http://drewnowarchitekturze.eu/

   regulamin

   http://drewnowarchitekturze.eu/index.php/regulamin/

   Tarnów

   termin składania prac

   05.07.2023

   konkurs AUTO-STRADA MŁODYCH na wykonanie projektu koncepcyjnego mebli miejskich instalacji przestrzenno-użytkowej „ciepłe miejsce” na osiedlu Westerplatte w Tarnowie.

   organizator: Urząd Miasta Tarnowa | inwestor: Urząd Miasta Tarnowa, Norway Grants

   Urząd Miasta Tarnowa ogłasza konkurs na projekt koncepcyjny mebli miejskich — instalacji przestrzenno-użytkowej „ciepłe miejsce” na osiedlu Westerplatte w Tarnowie. Konkurs jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

   Urząd Miasta Tarnowa ogłasza konkurs na projekt koncepcyjny mebli miejskich — instalacji przestrzenno-użytkowej „ciepłe miejsce” na osiedlu Westerplatte w Tarnowie. Konkurs jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

   cel

   Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego i spełniającego założenia organizatora projektu koncepcyjnego mebli miejskich — instalacji przestrzenno-użytkowej „ciepłe miejsce” na osiedlu Westerplatte w Tarnowie, jako oryginalnej formy użytkowo funkcjonalnej.

   Miejsce powinno sprzyjać sąsiedzkim spotkaniom, wypoczynkowi osób indywidualnych lub grup. Lokalizacja przy jednym z największych tarnowskich osiedli, obok lokalnego, nowoczesnego domu kultury, powodować będzie, że użytkownikami „ciepłego miejsca” będą mieszkańcy w różnym wieku.

   Nowe meble miejskie powinny sprzyjać poczuciu intymności, wypoczynku, spędzania dobrego czasu. Miałyby sprzyjać wspólnocie i być na tyle charakterystyczne, żeby stworzyły własną, lokalną, użytkową markę. 

   warunki

   Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, studialny i skierowany jest do studentów Wydziałów Architektury, Akademii Sztuk Pięknych, Instytutów Sztuki oraz innych uczelni o podobnym profilu na terenie kraju.

   Komisja konkursowa będzie oceniać prace przez pryzmat czterech kryteriów

   1. Kryterium urbanistyczno-architektoniczne: właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem i dostosowaniem do niego, właściwe rozwiązanie użytkowo-funkcjonalne, ergonomia, użyteczność Projektu dla osób z niepełnosprawnościami — max. ilość punktów 40,
   2. Kryterium artystyczne: walory artystyczne projektu, indywidualność, atrakcyjność projektu, jego kompozycja przestrzenna, czytelność prezentacji, rozwiązania detalu, bryły — max. ilość punktów 30,
   3. Kryterium techniczne: jakość rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych Projektu oraz stopień jego realności realizacyjnej w skali 1:1 w przestrzeni publicznej — max. ilość punktów 20,
   4. Kryterium ekonomiczne: walory ekonomiczne — max. ilość punktów 10.

   kalendarium

   Prace konkursowe mogą zostać złożone do 5 lipca 2023 roku, do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Tarnowa. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione online.

   nagrody

   • I Nagroda w wysokości 10 000 złotych
   • II Nagroda w wysokości 5 000 złotych
   • III Nagroda w wysokości 3 000 złotych
   • Organizator zastrzega możliwość przyznania wyróżnienia pieniężnego jednemu lub kilku uczestnikom w łącznej kwocie do 2 000 złotych

   sąd Konkursowy

   • Agnieszka Bartak Lisikiewicz – Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
   • Bożydar Tobiasz – Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej,
   • Agnieszka Kawa,
   • Jacek Adamczyk,
   • Rafał Nakielny.

   warunki

   https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Konkurs-Auto-Strada-Mlodych?fbclid=IwAR0gsGKRu79n7zwu6KGDJDGYtLT5NEyHv3PWn1-O05pY6UmIquPIE5aMMr0

   regulamin

   https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Konkurs-Auto-Strada-Mlodych?fbclid=IwAR0gsGKRu79n7zwu6KGDJDGYtLT5NEyHv3PWn1-O05pY6UmIquPIE5aMMr0

   Ogólnopolskie

   termin składania prac

   15.06.2023

   Mój dom z klimatem

   organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska | inwestor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

   Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konkurs „Mój dom z klimatem”, który jest skierowany do mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski.

   Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konkurs „Mój dom z klimatem”, który jest skierowany do mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski.

   cel

   Celem konkursu jest popularyzacja rozwiązań budownictwa zrównoważonego i odpowiedzialnego klimatyczne, jak i propagowanie rozwiązań sprzyjających efektywności energetycznej budynków i rozwiązań bazujących na OZE i wykorzystaniu ekologicznych materiałów. Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   warunki

   Mieszkaniec może zgłosić inwestycje polegającą na budowie nowego proekologicznego i energooszczędnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub inwestycję w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, która została przeprowadzona w larach 2018-2023.

   Inwestycje musi przyczyniać się do celów prośrodowiskowych:

   1. poprawa efektywności energetycznej polegająca m.in. na wyższej niż wymagana izolacyjności cieplnej przegród budowlanych lub podniesieniu izolacyjności przegród budowlanych (ocieplenie ścian, dachów, podłóg) i ich elementów np. okien, drzwi, bram garażowych,
   2. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w konsumpcji i wytwarzaniu energii np. zastosowanie pomp ciepła, wiatraków, ogniw fotowoltaicznych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza zewnętrznego poprzez stosowanie efektywnych energetycznie i niskoemisyjnych rozwiązań instalacyjnych,
   3. łagodzenie skutków lokalnych podtopień i suszy poprzez budowę przydomowych instalacji retencyjnych zatrzymujących i wtórnie wykorzystujących deszczówkę,
   4. zapewnienie bioróżnorodności poprzez zachowanie m.in. wysokiego poziomu powierzchni biologicznie czynnych na terenach zabudowanych, które jednocześnie cechują się zróżnicowaną roślinnością, oraz zapewnienie dogodnych warunków życia dla małych zwierząt,
   5. łagodzenie skutków przegrzewania się budynków i działki za pomocą środków architektonicznych np. elementów zacieniających i rozwiązań związanych ze sposobem zagospodarowania terenu np. roślinność lub woda,
   6. ochrona krajobrazu.

   W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe — ich łączna wartość wynosi do 15 000 złotych.

   kalendarium

   • Przesyłanie zgłoszeń — do 15.06.2023 do godziny 23:59,
   • Zadawanie pytań przez uczestników — do 14.06.2023,
   • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu — 10.07.2023.

   sąd konkursowy

   • Anna Zawadzka-Sobieraj – Przewodnicząca Jury, Oddział Warszawski SARP,
   • Anna Tofiluk – Oddział Warszawski SARP,
   • Jan Dowgiałło – Oddział Warszawski SARP,
   • Iwona Staruchowicz – Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
   • Katarzyna Nowacka – Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

   Sekretarzą konkursu jest Paula Wasiak

    

   warunki

   https://www.domzklimatem.gov.pl/moj-dom-z-klimatem

   regulamin

   https://domzklimatem.gov.pl/files/moj_dom_z_klimatem/Regulamin%20Konkursu%20Mój%20dom%20z%20klimatem.pdf

   Ogólnopolskie

   termin składania prac

   16.06.2023

   Konkurs Laur Dostępności dla najlepszej inwestycji likwidującej bariery architektoniczne.

   organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, : Bank Gospodarstwa Krajowego | inwestor: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, : Bank Gospodarstwa Krajowego

   Laur Dostępności to konkurs, w którym nagrodzone zostaną inwestycje prowadzące do likwidacji barier architektonicznych, a także rozwiązania zwiększające dostępność istniejących budynków. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

   Laur Dostępności to konkurs, w którym nagrodzone zostaną inwestycje prowadzące do likwidacji barier architektonicznych, a także rozwiązania zwiększające dostępność istniejących budynków. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

   Cel

   Konkurs skierowany jest do podmiotów, które skorzystały z finansowania, realizując działania w ramach programu Fundusz Dostępności – Dostępność Plus, który jest kierowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

   Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk ukierunkowanych na likwidację barier architektonicznych oraz wyróżnienie najlepszych rozwiązań w zakresie dostosowywania budynków do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi lub osób starszych.

   Warunki

   W konkursie mogą brać udział wyłącznie podmioty, które realizowały inwestycje z programu Fundusz Dostępności – Dostępność Plus. To przede wszystkim instytucje publiczne takie jak szkoły, szpitale, instytucje kultury, ale również spółdzielnie mieszkaniowe, TBSy jak i instytucje pozarządowe.

   Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach:

   • Obiekt mieszkalny — w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
   • Obiekt użyteczności publicznej i usług lokalnych — który po przeprowadzonych zmianach wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, osób starszych i rodzin z dziećmi.

   W obu kategoriach laureat otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych, którą będzie mógł przeznaczyć na dalszą poprawę dostępności, uatrakcyjnienie obiektu i jego otoczenia lub inne działania sprzyjające integracji mieszkańców.

   Obiekty można zgłaszać na stronie organizatora, do 16 czerwca 2023 roku. Przyznanie nagród odbędzie się w listopadzie.

   warunki

   http://www.niepelnosprawni.pl/laurdostepnosci

   regulamin

   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2107296;jsessionid=48320D70ECD77EE588C425A05BF074AC

   Ogólnopolskie

   termin składania prac

   30.07.2023

   Green Cities Europe Award

   organizator: Green Cities Europe, Związek Szkółkarzy Polskich | inwestor: Unia Europejska

   Ruszyła kolejna edycja konkursu Green Cities Europe Award. To już trzecia edycja, której celem jest promowanie zieleni w przestrzeni miejskiej. Kampania promocyjna finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

   Ruszyła kolejna edycja konkursu Green Cities Europe Award. To już trzecia edycja, której celem jest promowanie zieleni w przestrzeni miejskiej. Kampania promocyjna finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

   Cel

   Celem konkursu jest promowanie zielonych rozwiązań w Unii Europejskiej, a także wymiana doświadczeń i inspiracji pomiędzy krajami biorącymi udział w programie Green Cities Europe. Każda realizacja zgłoszona do projektu powinna zachęcać do tworzenia nowych miejskich terenów zieleni, a ważnym kryterium jest ukazanie roli, jaką pełni błękitno-zielona infrastruktura nie tylko dla środowiska, klimatu ale również dla rozwoju gospodarczego miast.

   Warunki

   Każdy kraj zrzeszony w kampanii zgłasza jeden projekt wyłoniony ze wszystkich zgłoszonych krajowych aplikacji. Realizacje konkursowe mogą być różne — nasadzenia wokół szkół, zieleń przy osiedlach, biurach czy centrach miast, zrewitalizowane tereny poprzemysłowe czy zmodernizowane parki.

   Jury będzie oceniało realizacje przez pryzmat następujących kryteriów:

   • Zieleń (Do tego kryterium stosuje się podwójną wagę) — Zieleń będzie oceniana pod kątem właściwego asortymentu dla tego zastosowania. Pod uwagę brane są jakość i różnorodność. Specjalne i unikalne zastosowania mogą przyczynić się do wyższej oceny.
   • Projekt całościowy (krajobraz i opcjonalnie budynki towarzyszące) — Najważniejszym punktem oceny jest integralny projekt, w którym elementy w projekcie pasują do siebie i w którym projekt łączy się z otoczeniem. Unikalność projektu jest dodatkowym atutem.
   • Wkład w dobre samopoczucie użytkowników — W zależności od rodzaju projektu, goście, pacjenci, studenci, mieszkańcy lub pracownicy korzystają z wartości dodanej, takiej jak dobre samopoczucie, produktywność ans spójność społeczna. Wielkość oczekiwanego efektu i wielkość grupy beneficjentów decyduje o ocenie.
   • Wpływ na klimat — Do wyceny oszacowano wpływ projektu na następujące komponenty: Zbieranie i odprowadzanie wód opadowych oraz regulacja temperatury.
   • Wpływ na środowisko — Stosowanie materiałów jest oceniane pod kątem wpływu na środowisko podczas produkcji oraz pod kątem cyrkularności. Jeśli projekt ma logiczny wpływ na postrzeganie uciążliwości hałasu oraz na wychwytywanie CO2, NOx i cząstek stałych, może to być brane pod uwagę.
   • Wpływ na czynniki ekonomiczne — Oszacowanie relacji pomiędzy inwestycją (budowa i utrzymanie) a przychodami. Może to obejmować oszacowanie wpływu na wartość nieruchomości w okolicy i pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę (dla sklepów, restauracji itp....).
   • Wykorzystane materiały konstrukcyjne — Oceniony zostanie właściwy wybór produktu do tego zastosowania. Pod uwagę brana jest jakość. Specjalne i unikalne zastosowania mogą przyczynić się do wyższego uznania.
   • Innowacyjność i odtwarzalność — Doceniana jest innowacyjność. Możliwa powtarzalność całego projektu, lub jego części, poprawia ocenę.

    

   Projekty mogą zgłosić inwestorzy danego projektu. Realizację można zgłaszać do 30 lipca 2023 roku do godziny 23:59. Organizatorem od strony Polski jest Związek Szkółkarzy Polskich. Przyznanie nagrody odbędzie się w listopadzie br. w Brukseli.

   Projekty można zgłaszać do joanna.filipczak@zszp.pl lub agnieszka.witych@zszp.pl

    

    

   warunki

   https://award.thegreencities.eu

   regulamin

   https://award.thegreencities.eu

   Oświęcim

   termin składania prac

   05.09.2023

   Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ulicy Chemików 4 w Oświęcimiu

   organizator: Miasto Oświęcim, SARP Oddział Katowice | inwestor: Miasto Oświęcim

   Miasto Oświęcim we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na opracowanie przebudowy i rozbudowy hali lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chemików 4. Obiekt powstał w latach 60. XX wieku — początkowo jako niezadaszone lodowisko, a w latach 70. po modernizacji i przebudowie zyskał żelbetowe trybuny dla około 5 tysięcy widzów i zadaszenie.

   Miasto Oświęcim we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na opracowanie przebudowy i rozbudowy hali lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chemików 4. Obiekt powstał w latach 60. XX wieku — początkowo jako niezadaszone lodowisko, a w latach 70. po modernizacji i przebudowie zyskał żelbetowe trybuny dla około 5 tysięcy widzów i zadaszenie.

   cel

   Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie takiej koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej, która najlepiej zarówno pod względem funkcjonalno-użytkowym, kompozycyjnym, estetycznym, jak i społecznym — z uwzględnieniem kontekstu istniejącego obiektu i jego otoczenia — zrealizuje założone w konkursie wytyczne. Obiekt po przebudowie i rozbudowie ma dawać możliwość organizacji w nim innych wydarzeń niż tylko sportowe, na przykład wystaw, targów czy koncertów.

   warunki

   Konkurs jest konkursem ograniczonym, dwuetapowym, realizacyjnym.
    
   W I etapie zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu koncepcyjnego, w II etapie należy przygotować wielobranżowy projekt architektoniczny i zagospodarowania terenu.
    
   Regulamin konkursu zakłada przebudowę i rozbudowę hali, z zakresu prac wyłączone są jednak istniejąca tafla lodowa i konstrukcja stalowa stanowiąca zadaszenie tafli i trybun. Złożenie funkcjonalno-przestrzenne zawierać powinno wszelkie niezbędne funkcje towarzyszące i współzależne, w szczególności zaplecze socjalno-techniczne i sportowe, administracyjne, gospodarcze, infrastruktury technicznej, zaplecze dla obsługi medialnej imprez i monitoringu, a także kasy biletowe, zaplecze strefy kibica, w tym strefy VIP oraz zaplecze komunikacyjne i parkingowe. Halę należy także wyposażyć w odpowiedni system multimedialny — nagłośnienie, oświetlenie oraz wykorzystanie dodatkowych iluminacji świetlnych, a także przewidywać możliwość ewentualnego ustawienia sceny.
    
   Więcej informacji w regulaminie konkursu.

   nagrody

   • I Nagroda — 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
   • II Nagroda — 30 000 zł brutto
   • dwa wyróżnienia — 10 000 zł butto każde

   kalendarium

   • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 28 maja 2023 r.
   • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 1 czerwca 2023r., do godz. 15.00
   • Termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: 15 czerwca 2023 r.
   • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących opracowań studialnych: 15 sierpnia 2023 r.
   • Termin składania opracowań studialnych etapu I: 5 września 2023 r., do godz. 15.00
   • Termin powiadomienia uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji do etapu II konkursu: 26 września 2023 r.
   • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: 17 października 2023 r.
   • Termin składania prac konkursowych etapu II: 7 listopada 2023 r., do godz. 15.00
   • Rozstrzygnięcie konkursu: 21 listopada 2023 r.

   sąd konkursowy

   • Piotr Buśko – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Katowice
   • Marek Pelc – sędzia referent, SARP Katowice
   • Marcin Brataniec – SARP Kraków
   • Jacek Czech – SARP Kraków
   • Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim
   • Andrzej Bojarski – Wiceprezydent Miasta Oświęcim
   • Agata Gworek – Dyrektorka MOSiR w Oświęcimiu
   • Paweł Dworzak – Prezes Uczniowskiego Klubu Hokejowego
   • Adam Skrzypczyk – sędzia rezerwowy, SARP Katowice
   • Henryk Piątek – sędzia rezerwowy, SARP Katowice
   • Łukasz Smolarczyk – sekretarz konkursu, SARP Katowice
   • Katarzyna Furgalińska – zastępczyni sekretarza konkursu, SARP Katowice

   więcej informacji

   Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

   warunki

   https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/be608cdf-dc86-4125-85d5-0e8610e6dab0

   regulamin

   http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__1005.html

   Wielkopolska

   termin składania prac

   31.07.2023

   IV edycja Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego!

   organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP | inwestor: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

   Celem nagrody jest promowanie wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenie uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

   cel

   Celem nagrody jest promowanie wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenie uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.​

   warunki

   Nagrody będą przyznawane dziełom architektonicznym zrealizowanym na terenie wielkopolski w roku poprzedzającym edycję konkursu w następujących kategoriach:

   • Grand Prix NAWW;
   • Budynek użyteczności publicznej;
   • Budynek mieszkalny wielorodzinny;
   • Dom jednorodzinny;
   • Wnętrze;
   • Przestrzeń wspólna;
   • Młody twórca;
   • Dzieło eksportowe wielkopolskich architektów (kategoria dla realizacji poza granicami administracyjnymi wielkopolski).

   sąd konkursowy

   • Błażej Janik – przewodniczący Jury, SARP Katowice;
   • Szymon Rozwałka – czeskie Brno;
   • Aida Januszkiewicz Piotrowska – przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego, członek WPOIA RP;
   • Piotr Grabowski — wiceprezes SARP Poznań, członek WPOIA RP;
   • Jowita Maćkowiak – przedstawicielka Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
   • Katarzyna Weiss — członkini Rady WPOIA RP, SARP Poznań;
   • Piotr Bartosik – członek Rady WPOIA RP, SARP Poznań;
   • Ewa Gbiorczyk — członkini Rady WOIA RP, SARP Poznań;
   • prof. Piotr Korduba – dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM;
   • Anna Dudzińska — reprezentantka mediów, Radio 357;
   • Karolina Groszek — sekretarza konkursu.

   Nagroda objęta jest honorowym patronatem Wojewody Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

   Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej www.naww.pl od 28 kwietnia do 31 lipca 2023.

   warunki

   http://naww.pl

   regulamin

   http://naww.pl/wp-content/uploads/2023/04/NAWW_regulamin_2023.pdf

   Ogólnopolski

   termin składania prac

   31.10.2023

   Konkurs „Najlepsze domowe spa – łazienka z Fjordd”

   organizator: Fjordd

   Ruszył konkurs „Najlepsze domowe spa – łazienka z Fjordd”. Jego celem jest wyłonienie najciekawszego pod względem designu i estetyki wnętrza łazienki, w którym wykorzystano minimum dwa produkty marki. Projektowana lub zrealizowana przestrzeń powinna wpisywać się w ideę domowego spa.

   cel

   Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego pod względem designu i estetyki wnętrza łazienki, w którym wykorzystano minimum dwa produkty marki Fjordd. Projektowana lub zrealizowana przestrzeń powinna wpisywać się w ideę domowego spa.

   warunki

   Konkurs skierowany jest do architektów_ek, architektów_ek wnętrz i projektantów_ek. Prace konkursowe zgłaszać można w dwóch kategoriach:
   • Wizualizacja projektu łazienki o powierzchni nie większej niż 20m2 (projekt niezrealizowany lub przeznaczony do realizacji),
   • Realizacja łazienki (projekt zrealizowany).
   Ważne, aby w projektach łazienek wykorzystać minimum dwa produkty marki Fjordd.
    
   Więcej informacji w regulaminie konkursu.

   nagrody

   • dwie Nagrody Główne — 5 000 zł każda i voucher na dowolny produkt z oferty marki Fjordd
   • dwie II Nagrody — voucher na dowolny produkt z oferty marki Fjordd

   kalendarium

   • Składanie prac konkursowych: do 31.10.2023 r., do godziny 12.00,
   • Rozstrzygnięcie konkursu: do 15.11.2023 r.

   jury

   • Iwona Ławecka-Marczewska
   • Krystyna Łuczak-Surówka
   • Marcelina Plichta
   • Ewa Porębska
   • Marcin Szczelina
   • Małgorzata Szczepańska

   więcej informacji

   Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

   warunki

   https://fjordd.com/konkurs

   regulamin

   https://drive.google.com/file/d/19XQpewsANfM2K81Z-CeVpCrwb7ua5KIQ/view

   Kraków

   termin składania prac

   23.08.2023

   Konkurs na koncepcję przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych

   organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie, SARP Oddział Kraków

   Ruszył długo wyczekiwany konkurs na projekt przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” — ikony modernizmu projektu Witolda Cęckiewicza — na siedzibę Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych w Krakowie. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.

   Ruszył długo wyczekiwany konkurs na projekt przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” — ikony modernizmu projektu Witolda Cęckiewicza na siedzibę Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych w Krakowie. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.

   cel

   Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej przebudowy zlokalizowanego przy al. Focha 1 budynku hotelu z lat 60. XX wieku do funkcji instytucji kultury.

   Nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, jak podkreślają organizatorzy, służyć ma prezentacji designu i architektury XX i XXI wieku oraz stanowić modelowe centrum wspierania przemysłów kreatywnych związanych z tymi dziedzinami.

   warunki

   Jest to konkurs dwuetapowy, realizacyjny, ograniczony.
    
   W I etapie uczestnicy złożą opracowania studialne, spośród których jury wyłoni od trzech do pięciu propozycji, które zostaną zakwalifikowane do II etapu.
    
   Obiekt łączyć ma typowe funkcje muzealne z nowoczesną infrastrukturą wspierającą przemysły kreatywne, szczególnie te związane z designem i architekturą. Wpisywać ma się także w idee przyświecające inicjatywie Nowy Europejski Bauhaus, uwzględniać między innymi współczesne technologie budowlane i dążyć do neutralności klimatycznej.
    
   W projekcie należy uwzględnić także wytyczne konserwatorskie.
    
   Więcej informacji w regulaminie konkursu.

   nagrody

   Uczestnicy, którzy zostaną zaproszeni do II etapu i złożą w nim kompletną pracę konkursową otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 40 000 zł brutto.

   • I Nagroda — 60 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
   • II Nagroda — 40 000 zł brutto
   • III Nagroda — 20 000 zł brutto

   kalendarium

   • Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 28.04.2023 r.
   • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10.05.2023 r., do godz. 12:00
   • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 7.06.2023 r.
   • Wizja lokalna obiektu: 23.06.2023 r.
   • Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 19.07.2023 r.
   • Składanie opracowań studialnych w I etapie konkursu: do 23.08.2023 r., do godz. 12:00
   • Rozstrzygnięcie I etapu konkursu: do 13.09.2023 r.
   • Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 25.09.2023 r.
   • Składanie prac konkursowych w II etapie konkursu: do 7.11.2023 r., do godz. 15:00
   • Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu: do 17.11.2023 r.

   sąd konkursowy

   • prof. Bolesław Stelmach — przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa
   • Zbigniew Maćków — zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego, SARP Oddział Wrocław
   • Marcin Brataniec — referent Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków
   • Wiesław Sawa — zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Zarządzania
   • Przemo Łukasiksędzia konkursowy z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie
   • Piotr Walkowiak — sędzia konkursowy z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie
   • Bohdan „Biś” Lisowski — sędzia konkursowy z ramienia Rady Muzeum Narodowego w Krakowie
   • Marek Bystroń — asystent referenta, SARP Oddział Kraków
   • Benita Strzałka-Paleczny — sekretarza organizacyjna konkursu, SARP Oddział Kraków
   • Rafał Mroczkowski — sekretarz pomocniczy konkursu, SARP Oddział Warszawa

   więcej informacji

   Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

   warunki

   http://www.sarp.krakow.pl/2023/04/13/hotel-cracovia/

   regulamin

   http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/04/Regulamin_Konkurs_Cracovia.pdf

   Ogólnopolski

   termin składania prac

   30.04.2023

   Konkurs „Czas na dom”

   organizator: LeedHome

   LeeHome ogłosił konkurs architektoniczny „Czas na dom” skierowany do architektów. Celem konkursu jest zaprojektowanie wnętrza i elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o konstrukcji modułowej zgody z zasadami wiodącego dziś na świecie trendu zrównoważonego budownictwa.

   LeeHome ogłosił konkurs architektoniczny „Czas na dom” skierowany do projektantów. Celem konkursu jest zaprojektowanie wnętrza i elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o konstrukcji modułowej zgody z zasadami wiodącego dziś na świecie trendu zrównoważonego budownictwa.

   Cel

   Konkurs skierowany jest do osób, które zajmują się projektowaniem i aranżacją wnętrz oraz budynków. Projekt musi uwzględniać wykorzystanie naturalnych źródeł energii i minimalizacji ich eksploatacji, solidną izolację, odpowiedni system wentylacji i ekonomiczne zużycie wody.

   Warunki

   Projekt może zostać wykonany w 3D, gdzie wymagane będzie przesłanie renderów 360° lub w dowolnej technice nie wykorzystującej 3D. Projekt musi spełniać następujące warunki:

   • Powinien zaweirać koncepcję elewacji i aranżacji wnętrz dobór kolorów i materiałów wykończeniowych.
   • Dopuszcza się możliwość aranżacji otwartych antresoli z uwzględnieniem konieczności montażu instalacji wentylacji mechanicznej.
   • Projekty muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego.

   Nagrody

   • I nagroda — 15 000 złotych
   • II nagroda — 10 000 złotych
   • III nagroda — 5 000 złotych
   • Ponadto 100 uczestników konkursu zostanie nagrodzonych manipulatorami 3D

   Kalendarium

   • Rejestrowanie do udziału w konkursie — 30.04.2023
   • Przesłanie projektu — do 15.05.2023

   warunki

   https://leedhome.pl/konkurs/#okonkursie

   regulamin

   https://leedhome.pl/materialy-do-pobrania/

   Kraków

   termin składania prac

   05.04.2023

   Rusza konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na formę przestrzenną upamiętniającą Orlęta Lwowskie

   organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa | inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

   Rusza konkurs architektoniczno—rzeźbiarski organizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Tematem konkursu jest forma przestrzenna upamiętniająca Orlęta Lwowskie w parku przy ulicy Karmelickiej w Krakowie.

   Rusza konkurs architektoniczno—rzeźbiarski organizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Tematem konkursu jest forma przestrzenna upamiętniająca Orlęta Lwowskie w parku przy ulicy Karmelickiej w Krakowie.

   Cel

   Przedmiotem konkursu jest autorska koncepcja formy przestrzennej upamiętniającej Orlęta Lwowskie w realizowanym parku przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów dotyczących merytorycznych założeń konkursu i wyłonienie wybitnego pod względem artystycznym i ideowym rozwiązania, które upamiętni młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 1918–1920 i we wskazanej lokalizacji stanie się dziełem o trwałych wartościach kulturowych i społecznych, oraz będzie odgrywało ważną rolę w narodowej edukacji historycznej.

   Warunki

   Konkurs jest nieograniczony, dwuetapowy i realizacyjny.

   Forma przestrzenna ma upamiętniać symbol niezłomnej walki o wolność i niepodległość Polski, czyli Orlęta Lwowskie — młodzież i dzieci spontanicznie i ofiarnie broniące miasto Lwów w latach 1918—1919. W warstwie dosłownej adresatami tej formy przestrzennej powinni pozostać mali ciałem, ale wielcy duchem i odwagą młodzi bohaterowie wojenni.

   Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz tylko jedno opracowanie studialne i tylko jedną pracę konkursową. Zgłoszona praca nie może być pracą, która wcześniej była w jakikolwiek sposób prezentowana publicznie.

   Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów równorzędnych:

   • Wartość estetyczna;
   • Oryginalność i trafność koncepcji;
   • Racjonalność przyjętych rozwiązań pod kątem kosztów realizacji.

   Nagrody

   • I miejsce — 25 000 złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
   • II miejsce — 10 000 złotych brutto
   • III miejsce — 7 000 złotych brutto
   • Nagroda dla uczestników drugiego etapu — 4 000 złotych brutto

   Kalendarium

   • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu24 marca 2023;
   • Termin publikacji wyjaśnień29 marca 2023;
   • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — 5 kwietnia 2023 do godz. 13:00;
   • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w etapie 1 konkursu — 14 kwietnia 2023;
   • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu — 21 kwietnia 2023;
   • Termin publikacji odpowiedzi na pytania — 28 kwietnia 2023;
   • Termin złożenia opracowań studialnych w etapie 1 konkursu — 26 maja 2023 do godz. 13:00;
   • Rozstrzygnięcie etapu 1 konkursu 12 czerwca 2023;
   • Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu —23 czerwca 2023;
   • Udzielenie odpowiedzi na pytania — 7 lipca 2023;
   • Termin złożenia prac konkursowych w etapie 2 konkursu — 25 sierpnia 2023 do godz. 13:00;
   • Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej — 12 września 2023.

   Sąd Konkursowy

   • dr hab. Andrzej Bednarczyk — Sędzia Przewodniczący;
   • dr hab. Maciej Aleksandrowicz prof. ASP — Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,  sędzia referent;
   • Hedva Ser — artystka UNESCO na rzecz Pokoju;
   • Sławomir Ratajski —Dziekan Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie;
   • dr hab. Jan Tutaj — Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie;
   • dr hab. Rafał Rychter, prof. ASP — Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie;
   • dr Agnieszka Łakoma — Plastyczka Miasta;
   • Tomasz Bobrowski — Główny Architekt Miasta;
   • Adam Macedoński — Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”;
   • Mariusz Graniczka — Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”;
   • Konrad Firlej — Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”;
   • Marcin Gajda — Gajda Architektura Krajobrazu, projektant parku przy ul. Karmelickiej.

   Zastępcami Sędziego Konkursowego są:

   • Katarzyna Olesiak — Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa
    Narodowego UMK;
   • Piotr Kempf — Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

   Sekretarzami konkursu są:

   • Katarzyna Rajss—Kałużna — Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Sekretarz organizacyjny Konkursu;
   • Agnieszka Królik — Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Sekretarz pomocniczy oraz zastępca Sekretarza organizacyjnego.

   warunki

   https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/1317-konkurs-architektoniczno-rzezbiarski-na-upamietnienie-orlat-lwowskich.html?utm_source=pocket_saves

   regulamin

   https://zzm.krakow.pl/images/pliki/przetargi/2023_13/Regulamin%20Konkursu.pdf?1679387314

   Międzynarodowy

   termin składania prac

   24.06.2023

   Kultura Futura — Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Technologii Przyszłości

   organizator: Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kultura Futura

   Ruszył nowy konkurs dla artystów i projektantów — tematem konkursu jest Idea e-POLIS. Zgłoszenia do konkursu Biennale Kultura Futura 2023 przyjmnowane są do 31 maja 2023 roku.

   Cel

   Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z projektem Kultura Futura ogłosił otwarcie zgłoszeń do konkursu Biennale Kultura Futura 2023. Tematem konkursu jest Idea e-POLIS — próby połączenia sztuki nowych mediów z praktyką przemysłu kreatywnego i prognozami przyszłości. Projekt korzysta z dofinansowania w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich, jak i przez MKiDN oraz województwo Małopolskie.

   Warunki

   Prace muszą podlegać być prezentowane w formie aplikacji 3D wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem okularów VR wraz z warstwą dźwiękową. Prace można zgłaszać do trzech obszarów przewodnich — rzeczywistości wirtualnej (virtual reality, VR), rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality, AR) oraz sztucznej inteligencji (artificial inteligency, AI).

   Prace dopuszczone nie muszą być skończone, ale muszą znajdywać się w fazie zaawansowanej, aby dać szanse oceny jakości dzieła na etapie prezentacji. Pracę można zgłaszać do konkursu indywidualnie lub w grupach. Nie ma ograniczeń co do daty powstania i wykonania pracy, ale jak zostało wskazane w regulaminie, preferowane będą prace najnowsze. Organizator zastrzega sobie prawo do wykupienia licencji/zapłacenia honorarium za utwory wybrane przez Sąd Konkursowy.

   Kalendarium

   • Zgłoszenia do konkursu — 24.06.2023
   • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych — 30.06.2023
   • Obrady Jury — od 30.06.2023 do 19.07.2023
   • Publikacja werdyktu — 31.07.2023

   Sąd Konkursowy

   • Alek Janicki — przewodniczący jury, AYA FUND
   • prof. Akiko Kasuya — Kyoto City University of Art
   • prof. Piotr Krajewski — PAN
   • prof. Andrzej Jajszczyk —WRO Center

   warunki

   https://kulturafutura.pl/konkurs

   regulamin

   https://kulturafutura.pl/files/2023-02/contest-regulations-biennale-epolis-2023.pdf

   Katowice

   termin składania prac

   17.03.2023

   Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji pn. „Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”

   organizator: Katowickie Inwestycje | inwestor: Miasto Katowice, Katowickie Inwestycje

   Rozpoczyna się kolejny konkurs związany z projektem „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny”. Konkurs jest konkursem ograniczonym jednoetapowym, realizacyjnym

   Cel

   Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego o wyróżniających się walorach przestrzennych architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych. Obszar przyszłej inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Janów Nikiszowiec, obejmuje tereny dawnej kopalni KWK „Wieczorek” przy szybie Pułaski, przy ulicy Szopienickiej, położony na południowy-wschód od istniejącej zabudowy zabytkowej. Konkurs jest kolejnym etapem obejmującym rewitalizacje i adaptacje pod nowe funkcje istniejącej zabudowy Katowic — wyniki poprzedniego konkursu publikowaliśmy na naszym portalu.

   Warunki

   Konkurs jest konkursem ograniczonym jednoetapowym, realizacyjnym w którym oprócz nagrody pieniężnej jest zaproszenie autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

   Prace konkursowe będą oceniane według kryteriów zamieszczonych w regulaminie. Oceniana będzie relacja do kontekstu przestrzennego, jakości rozwiązań funkcjonalnych, jakości przyjętych rozwiązań materiałowych czy estetyka przyjętych rozwiązań. Istotne będzie również uwzględnienie rozwiązań proekologicznych czy walory eksploatacyjne.

   Nagrody

   Suma nagród pieniężnych i wyróżnień w konkursie wynosi 200 tys. zł brutto

   • I Nagroda — 100 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
   • II Nagroda — 75 tys. zł brutto,
   • III Nagroda — 25 tys. zł brutto.

   Kalendarium

   • Składanie wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu i udzielenie odpowiedzi zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania — 13.03.2023,
   • Udzielanie odpowiedzi przez zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania — 14.03.2023,
   • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie — 17.03.2023 do godz. 15:30,
   • Kwalifikacja podmiotowa uczestników konkursu na podstawie podmiotowych środków dowodowych — 18.04.2023,
   • Zawiadomienie uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia pracy konkursowej — 27.04.2023,
   • Termin złożenia prac konkursowych — 27.06.2023 do godziny 12:30,
   • Zatwierdzenie werdyktu Sądu Konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu przez Zamawiającego — 09.08.2023,
   • Termin wystawy po konkursowej — od 09.08.2023 przez trzy tygodnie,
   • Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego na usług — 13.10.2023.

   Sąd konkursowy

   • Stanisław Podkański,
   • Piotr Fischer,
   • Andrzej Grzybowski,
   • Michał Jędrzejek,
   • Aleksandra Tomkiewicz,
   • Bolesław Błachuta,
   • Małgorzata Mondraszek.

   Sekretarzami konkursu są:

   • Ewelina Szczepanowska
   • Sandra Nieszporek
   • Karolina Burdzy
   • Renata Florczyk

    

   Więcej szczegółów, materiały do pobrania, wszystkie załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie organizatora.

   warunki

   https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/pn/kisakatowice/demand/notice/public/85899/details

   Międzynarodowy

   termin składania prac

   13.06.2023

   IFLA Europe Youth Competition

   organizator: International Federation of Landscape Architects | inwestor: International Federation of Landscape Architects

   Ruszyła tegoroczna edycja międzynarodowego konkursu organizowanego przez IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects). Tematem przewodnim tej edycji będą krajobrazy utracone (oryg. Lost landscapes). Tegoroczna konferencja odbędzie się w Neapolu w dniach 13-15 października.

   Ruszyła tegoroczna edycja międzynarodowego konkursu organizowanego przez IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects). Tematem przewodnim tej edycji będą krajobrazy utracone (oryg. Lost landscapes). Tegoroczna konferencja odbędzie się w Neapolu w dniach 13-15 października.

   Cel

   Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych projektów i realizacji studentów i absolwentów architektury krajobrazu, którzy nie skończyli 35 lat. Tematem przewodnim konkursu są krajobrazy utracone (oryg. Lost landscapes).

   Konkurs podzielony jest na dwie kategoria: projekty koncepcyjne i realizacyjne. Dodatkowo przeprowadzony zostanie plebiscyt.

   Warunki

   Uczestnik (osoba indywidualna lub grupa) musi być autorem wszystkich  elementów na każdym przesłanym. Każdy uczestnik może zgłosić się do jednej lub więcej kategorii, ale jest ograniczony do jednego zgłoszenia w danej kategorii. Praca konkursowa musi być zgodna ze specyfikacją techniczną podaną na stronie konkursu.

   Kalendarium

   Termin nadsyłania zgłoszeń — 13 czerwca 2023 roku

   Ocena jury i ogłoszenie zwycięzców — 13 sierpnia 2023 roku.

   Koniec głosowania w plebiscycie — 1 października 2023 roku

   Ceremonia konkursowa — 14 października 2023 roku

    

    

   Więcej informacji na stronie organizatorów.

   warunki

   https://iflaeurope.eu/index.php/youth/general/rules-and-regulations

   regulamin

   https://iflaeurope.eu/index.php/youth/general/rules-and-regulations

   Racibórz

   termin składania prac

   06.03.2023

   Konkurs opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

   organizator: Gmina Racibórz, SARP Oddział Katowice | inwestor: Gmina Racibórz

   Miasto Racibórz wraz z SARP Oddział w Katowicach zapraszają do udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie na projekt zagospodarowania przestrzeni obrębu Starego Miasta w Raciborzu.

   cel

   Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji dla inwestycji „Zagospodarowanie obrębu Starego Miasta w Raciborzu”.

   Konkurs jest konkursem realizacyjnym, którym nagrodą obok nagrody pieniężnej jest zaproszenie autora do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

   Organizatorem konkursu jest Miasto Racibórz we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Odział w Katowicach. Konkurs otrzymał numer SARP 1036.

   warunki

   Konkurs SARP nr 1030 jest konkursem architektoniczno-budowlanym, ograniczonym i jednoetapowym. Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu starego miasta w Raciborzu.

   Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne przedstawiające sposoby kształtowania terenu opracowania konkursowego powinny uwzględniać funkcję placu oraz kontekst przestrzenny otoczenia. Koncepcja powinna podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność tego miejsca, a także wpasować się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie (teren należy do obszaru Starego Miasta). Należy również określić optymalny z punktu widzenia Uczestnika program funkcjonalno-użytkowy terenu, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne przed jakimi stają współczesne inwestycje publiczne.

   Prace konkursowe będą oceniane przez pryzmat rozwiązań funkcjonalno-użytkowych terenu i ich powiązania z istniejącymi obiektami oraz przestrzeniami sąsiednimi, atrakcyjności proponowanych rozwiązań, kwestii technicznych, materiałowych i ekonomicznych, ale również realności przy przyjętych rozwiązań oraz rozwiązania strategii proekologicznej w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju.

   nagrody

   • I Nagroda — 50 000 złotych brutto.
   • II Nagroda — 30 000 złotych brutto.
   • Dwie nagrody w formie wyróżnień — 10 000 złotych brutto.

   kalendarium

   • Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści: do 4 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
   • Składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu: do 6 marca 2023 roku, do godz. 15.00;
   • Informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 21 dni od terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie;
   • Wnioski o wyjaśnienie regulaminu: do 24 kwietnia roku, do godz. 15:00;
   • Termin składania prac: do 15 maja 2023, do godz. 15.00;
   • Ogłoszenie wyników: do 21 dni od upływu terminu składania prac konkursowych;
   • Termin wystawy i dyskusji pokonkursowej — do 10 dni od terminu ogłoszenia wyników.

   sąd Konkursowy

   • Piotr Średniawa – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Oddział Katowice
   • Rafał Paszenda – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
   • dr Zbigniew Sąsiadek – Sędzia konkursowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
   • Marlena Wolnik – Sędzia konkursowy. Zastępczyni Referenta. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Katowice
   • dr Wojciech Gwizdak – Sędzia konkursowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich — SARP Kielce
   • Dawid Wacławczyk – Sędzia konkursowy. Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz
   • Piotr Glapa – Sędzia konkursowy. Naczelnik Wydziału Komunalnego UM Racibórz
   • Łukasz Konarzewski – Sędzia konkursowy. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
   • Ewa Klimaszewska – Sędzia konkursowa. Architektka Miejska w Raciborzu
   • Joanna Sokołowska-Moskwiak – Sędzia konkursowy. Dyrektora Instytutu Architektury Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
   • Funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu pełni Aleksander Krajewski. Asystentem Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został Wojciech Fudala.

    

   Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

   warunki

   http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__997.html

   regulamin

   http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__997.html

   Warszawa

   termin składania prac

   20.02.2023

   Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

   organizator: Polska Opera Królewska | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | inwestor: Polska Opera Królewska | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   Polska Opera Królewska wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej, który zlokalizowany zostanie na terenie Łazienek.

   Polska Opera Królewska wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej, który zlokalizowany zostanie na terenie Łazienek.

   Cel

   Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynku Polskiej Opery Królewskiej (POK) wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w załączniku jako zakres opracowania konkursowego.

   Konkurs jest konkursem realizacyjnym, w którym nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

   Warunki

   Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

   • Atrakcyjność oraz oryginalność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,
   • Trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funkcjonalne, widokowe i komunikacyjne z otoczeniem,
   • Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynku Operowego w tym rozwiązań akustycznych,
   • Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.

   Nagrody

   • I Nagroda — 200 000 złotych brutto
   • II Nagroda — 150 000 złotych brutto
   • III Nagroda — 100 000 złotych brutto
   • Trzy nagrody pieniężne w formie wyróżnień — 50 000 złotych brutto

   Kalendarium

   • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 1) — 23.01.2023 r.
   • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie — 27.01.203 r. do godziny 12:00
   • Dopuszczenie do udziału w konkursie — 20.02.2023 r.
   • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 2) — 15.03.2023 r.
   • Opracowania studialne — składanie — 28.04.2023 r. do godziny 15:00
   • Kwalifikacja do etapu II konkursu — 29.05.2023 r.
   • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (tura 3) — 03.07.2023 r.
   • Składanie postaci elektronicznej oraz postaci fizycznej (plansze i opis) — 25.08.2023 do godziny 15:00
   • Prace konkursowe — składanie makiety — 04.09.2023 do godziny 15:00
   • Ogłoszenie wyników konkursu — 14.09.2023 r.

   Sąd Konkursowy

   • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak – Przewodnicząca Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Członek Komisji Architektury i Urbanistyki PAN Oddział w Krakowie, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków.
   • Iwona Pastwa-Zarychta – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora – ds. Finansów i Administracji Polska Opera Królewska.
   • dr hab. Zbigniew Myczkowski – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Krakowskiej, Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Ochrony Zabytków i Głównej Komisji Konserwatorskiej.
   • Piotr Walkowiak – Członek Sądu Konkursowego. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   • Jacek Lenart – Sędzia referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Szczecin.
   • Marek Szeniawski – Członek Sądu Konkursowego Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski.
   • Wojciech Wagner – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Warszawy.
   • Piotr Lewicki – Członek Sądu Konkursowego. Zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków,
   • dr hab. Piotr Lorens – Członek Sądu Konkursowego. Profesor Politechniki Gdańskiej,

   Sekretarzem konkursu jest Rafał Mroczkowski.

    

   Więcej informacji w regulaminie i na stronie konkursu

   warunki

   https://konkurs.operakrolewska.pl/

   regulamin

   https://konkurs.operakrolewska.pl/wp-content/uploads/2022/12/regulamin_konkursu_pok.pdf

   Ogólnopolski

   termin składania prac

   31.01.2023

   Brick Award 2023

   organizator: Wienerberger Ceramika Budowlana | inwestor: Wienerberger Ceramika Budowlana

   Wienerberger ogłosił szóstą polską edycję konkursu Brick Award. Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim, a zwycięzcy polskiej edycji zostaną kandydatami do kolejnej, międzynarodowej edycji Brick Award 2024. Jak czytamy w regulaminie, celem konkursu jest promocja nowoczesnej, polskiej architektury z naturalnych, szlachetnych i trwałych materiałów ceramicznych.

   cel

   Wienerberger ogłosił szóstą polską edycję konkursu Brick Award. Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim, a zwycięzcy polskiej edycji zostaną kandydatami do kolejnej, międzynarodowej edycji Brick Award 2024. Jak czytamy w regulaminie, celem konkursu jest promocja nowoczesnej, polskiej architektury z naturalnych, szlachetnych i trwałych materiałów ceramicznych.

   warunki

   Podstawowym warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie projektów zrealizowanych na terenie Polski po 1 stycznia 2020 roku, w których wykorzystano materiały ceramiczne. Wykorzystanie produktów Wienerberger nie jest warunkiem udziału w konkursie. Opracowanie konkursowe może zostać nagrodzone jedną nagrodą specjalną, przyznawaną dla projektów wykorzystujących materiały ceramiczne produkowane przez Organizatora.

   Opracowanie Konkursowe dotyczyć może następujących kategorii obiektów architektonicznych:

   • Feeling at home,
   • Living together,
   • Working together,
   • Sharing public spaces,
   • Building outside the box,

   nagrody

   Grand Prix oraz nagrody w jednej z pięciu kategorii konkursowych — 20 000 złotych

   Zwycięzca lub zwyciężczyni kategorii konkursowych i kategorii specjalnej — 10 000 złotych

   Nagroda specjalna — 10 000 złotych

   Ponadto każdy nagrodzony otrzyma statuetkę i dyplom.

   kalendarium

   • Zgłoszenie do konkursu — 31.01.2023 r. do godziny 23:59.
   • Posiedzenie Sądu Konkursowego — 14.02.2023 r.
   • Ogłoszenie wyników Konkursu — 30.03.2023 r.

   Sąd Konkursowy

   • Marlena Wolnik
   • Krzysztof Mycielski
   • Szymon Januszewski
   • Zbigniew Maćków
   • Grzegorz Piątek

    

   Sekretarz konkursu — Rafał Mroczkowski

   Więcej informacji na stronie organizatora

   warunki

   https://brickaward.pl/

   regulamin

   https://brickaward.pl/files/REGULAMIN_POLSKIEJ_EDYCJI_KONKURSU_BRICK_AWARD.pdf

   Ogólnopolski

   termin składania prac

   31.12.2022

   Konkurs architektoniczny dla studentów i absolwentów na zadanie „Projekt koncepcyjny budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2”

   organizator: Minister Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego | inwestor: Minister Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

   Minister Rozwoju i Technologii i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił konkurs skierowany do studentów architektury i kierunków inżynierskich. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o budownictwie rekreacyjnym, przyjaznym klimatowi wśród absolwentów i studentów kierunków związanych z architekturą lub budownictwem, jak i upowszechnianie rozwiązań w budownictwie obiektów rekreacyjnych, mających zastosowanie dla potrzeb pracy zdalnej oraz tymczasowego zamieszkania w sytuacji kryzysowej.

   Cel

   Minister Rozwoju i Technologii i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił konkurs skierowany do studentów architektury i kierunków inżynierskich. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o budownictwie rekreacyjnym, przyjaznym klimatowi wśród absolwentów i studentów kierunków związanych z architekturą lub budownictwem, jak i upowszechnianie rozwiązań w budownictwie obiektów rekreacyjnych, mających zastosowanie dla potrzeb pracy zdalnej oraz tymczasowego zamieszkania w sytuacji kryzysowej.

   Warunki

   Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia inżynierskich lub magisterskich kierunków architektonicznych i inżynierskich. Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę indywidualnie lub w zespołach liczących nie więcej niż trzy osoby.

   Prace konkursowe muszą dotyczyć co najmniej jednego z trzech tematów:

   1. Opracowanie projektu modelowego budynku rekreacji indywidualnej;
   2. Inżynieria budynków rekreacyjnych;
   3. Praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego.

   Wszystkie projekty mają poruszać zagadnienia kluczowe zdefiniowane w regulaminie konkursu. Projekty sporządzane w ramach konkursu muszą być dostosowane do działek zdefiniowanych w załącznikach.

   Nagrody

   1 Nagroda — 10 000 złotych

   2 Nagroda — 6 000 złotych

   3 Nagroda — 4 000 złotych

   Wyróżnienia — 2 000 złotych

   Do każdej z nagród dołączone zostaną statuetki i dyplomy.

   Kalendarium

   Termin składania prac konkursowych — 31.12.2022 r.

   Termin uzupełnienia danych i oświadczeń w odpowiedzi na ewentualne wezwanie Organizatora — 20.01.2023 r.

   Wybór prac oraz przedstawienie Ministrowi Rozwoju i Technologii rekomendacji w zakresie przyznania nagród — 10.02.2023 r.

   Ogłoszenie listy laureatów — 28.02.2023 r.

   Przekazanie nagród — 14.04.2023 r.

   Więcej informacji na stronie organizatora konkursu

   warunki

   https://www.gunb.gov.pl/strona/konkurs?fbclid=IwAR1ieet3wi3qaV27OItZ-d_JF2kaYTIcJa3Hubd79dX9H_E-UNbFdCqJ9RQ

   regulamin

   https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/konkurs_archit/regulamin_konkursu_dla_studentow_14.09.2022.pdf?488

   Mazury

   termin składania prac

   16.01.2023

   Konkurs na koncepcję architektoniczną strzelnicy golfowej

   organizator: Universe Properties Group | inwestor: Universe Properties Group

   Universe Properties Group sp. z o.o., właściciel marek Rodzinne Inwestycje oraz Masurian Yacht&Golf Resort ogłasza konkurs na stworzenie atrakcyjnej koncepcji projektu architektonicznego strzelnicy golfowej. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie wyłoniony zwycięzca, który doda

   Universe Properties Group organizuje konkurs na opracowanie koncepcji strzelnicy golfowej na terenie przyszłego pola golfowego.

   cel

   Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji projektu architektonicznego obszaru strzelnicy golfowej („Driving Range”) wraz z budynkiem klubowym oraz zapleczem sanitarno-technicznym i gastronomicznym.

   warunki

   Konkursy jest jednoetapowy i realizacyjny. Pracę będą oceniane według następujących kryteriów:

   • oryginalność idei projektu i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
   • spełnienie specyfiki obiektów golfowych,
   • prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych budynków i zagospodarowania,
   • zastosowanie w budynkach i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i z wpływem Inwestycji na środowisko,
   • ekonomika przyjętych rozwiązań w tym przyszłych kosztów użytkowania oraz zasadność podziału inwestycji na etapy.

   Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić w projekcie budynek klubowy, strzelnicę golfową wraz z wiatą, budynek gospodarczo-administracyjny, park maszynowy, elementy zabezpieczające, oświetlenie terenu i małą architekturę, zagospodarowanie terenów zieleni i układ komunikacyjny dla pieszych i pojazdów.

   nagrody

   • I Nagroda — 30 000 złotych netto, zaproszenie do negocjacji umowy projektu architektonicznego i wykonawczego dla Inwestycji oraz publikacja projektu na łamach Golf Course Architecture
   • II Nagroda — 20 000 złotych netto
   • III Nagroda — 10 000 złotych netto

   kalendarium

   • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie —16.01.2023
   • Kwalifikacja do Konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie —30.01.2023
   • Termin składania prac konkursowych — 24.04.2023 do godz. 18.00
   • Obrady Sądu Konkursowego — 15.05.2023
   • Ogłoszenie wyników Konkursu — maj/czerwiec 2023

      sąd konkursowy

      • Maciej Kawecki – Prezes Zarządu, Rodzinne Inwestycje
      • Adam Lawrence – Golf Course Architecture
      • Janusz Sikora – Polski Związek Golfa
      • Marek Ogryzek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
      • Kamil Chojnicki – PGA International

        warunki

        https://rodzinneinwestycje.pl/aktualnosci/konkurs-na-koncepcje-architektoniczna-strzelnicy-golfowej

        regulamin

        https://rodzinneinwestycje.pl/KONKURS_na_koncepcje_architektoniczna_strzelnicy_golfowej.pdf

        Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

        W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

        Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

        Publikacja konkursów jest bezpłatna.

        E-DODATEK - Oświetlenie, osprzęt, meble - trendy 2023
        E-DODATEK - Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, fotowoltaika – rozwiązania, trendy 2023
        INSPIRACJE