Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Zielona Góra

termin składania prac

06.11.2024

Konkurs na projekt Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

organizator: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, SARP Oddział Zielona Góra | inwestor: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Zielona Góra ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji budynków Lubuskiego Uniwersyteckiego Centru Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim wraz z doposażeniem Zakładu Patomorfologii i Zakładu Radioterapii oraz zagospodarowaniem terenu.

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Zielona Góra ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji budynków Lubuskiego Uniwersyteckiego Centru Onkologii (LUCO) w Szpitalu Uniwersyteckim wraz z doposażeniem Zakładu Patomorfologii i Zakładu Radioterapii oraz zagospodarowaniem terenu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji szpitalnych budynków.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, ograniczonym.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna nowego obiektu Centrum Onkologii (LUCO) z nadziemnym łącznikiem integrującym go funkcjonalnie z istniejącym Centralnym Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym w budynku C1 (rozbudowa CBO) i zagospodarowaniem terenu. Skomunikowanie obiektów (nowe sale mają być strukturalną częścią dotychczasowego CBO) ułatwić ma zarządzanie personelem, dystrybucję operacji i wpłynąć na wzrost efektywności leczenia. Rozważane jest również połączenie budynku LUCO z sąsiadującym budynkiem Polikliniki.

Planowana inwestycja położona jest w części północno-wschodniej terenu szpitala. Na terenie istnieją parterowe budynki przeznaczone do rozbiórki.

Zakres obejmuje również zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla wymienionych Oddziałów, Pracowni lub Zakładu Medycyny Nuklearnej, Zakładów Radioterapii i Patomorfologii, znajdujących się w innych obiektach Szpitala, ale funkcjonalnie związanych z tworzonym Centrum Onkologii.

W projekcie należy uwzględnić trwającą przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu szpitala, realizowaną w ramach programu Polski Ład.

Głównymi założeniami są: dostosowanie zadania do budżetu; zastosowanie technologii budowlanych uwzględniających dwuletni termin realizacji inwestycji oraz ograniczona wielkość zaplecza budowy; ograniczenie hałasu i innych uciążliwości budowy; zastosowanie technologii wykorzystujących gospodarkę w obiegu zamkniętym (zasada 3R: reduce, reuse, recycle); optymalizacja własności energetycznych budynku, dążących do obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektu; możliwość etapowania realizacji inwestycji w zakresie wykonywania robót budowlanych.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 120 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
 • II Nagroda — 80 000 zł brutto
 • III Nagroda — 60 000 zł brutto
 • Trzy wyróżnienia — 30 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 czerwca 2024 roku
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 lipca 2024 roku 
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 2 sierpnia 2024 roku
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: do 16 sierpnia 2024 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 6 listopada 2024 roku, do godz. 15:00
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 20 listopada 2024 roku

sąd konkursowy

 • Mariusz Ścisło — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawa
 • Leon Szapowałow — sędzia referent, SARP Oddział Zielona Góra
 • Krzysztof Gorgoń — ekspert w dziedzinie obiektów służby zdrowia, SARP Oddział Katowice
 • Wiesława Klim — SARP Oddział Zielona Góra
 • Paweł Kochański — SARP Oddział Zielona Góra
 • dr Marek Działoszyński — członek sądu konkursowego ze strony zamawiającego
 • Emil Korczak — członek sądu konkursowego ze strony zamawiającego
 • dr Paweł Urbański — członek sądu konkursowego ze strony zamawiającego
 • Halina Łowejko — sekretarza konkursu, SARP Oddział Zielona Góra

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-luco-zielonagora/

regulamin

https://zielonagora.sarp.org.pl/wp-content/uploads/REGULAMIN-konkursu-LUCO-Zielona-Gora.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

12.07.2024

Laur Dostępności 2024

organizator: Bank Gospodarstwa Krajowego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Wystartowała 2. edycja organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Bank Gospodarstwa Krajowego konkursu Laur Dostępności na najlepszą modernizację likwidującą bariery architektoniczne.

Wystartowała 2. edycja organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Bank Gospodarstwa Krajowego konkursu Laur Dostępności.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, promowanie dobrych praktyk ukierunkowanych na likwidację barier architektonicznych oraz wyróżnienie najlepszych rozwiązań w zakresie dostosowywania budynków do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi lub osób starszych. 

warunki

Konkurs skierowany jest do instytucji publicznych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego, które zrealizowały inwestycje likwidujące bariery architektoniczne i skorzystały ze wsparcia Funduszu Dostępności będącego elementem rządowego programu Dostępność Plus.

Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia konkursowego, na który składają się: formularz konkursowy, dokumentacja obiektu w formie zdjęcia, rysunku, nagrania wideo obiektu budowlanego i kopia (w postaci elektronicznej) podpisanej zgody właściciela lub zarządcy zgłaszanego obiektu budowlanego lub przestrzeni na udział w konkursie.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

 • obiekt mieszkalny — za zaadaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub zamieszkania zbiorowego, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
 • obiekt użyteczności publicznej i usług lokalnych — za zaadaptowany obiekt o funkcji usługowej lub inny obiekt użyteczności publicznej, który po przeprowadzonych zmianach wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, osób starszych i rodzin z dziećmi.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

 • Termin przesyłania zgłoszeń: 12 lipca 2024 roku, do godz. 23:59
 • Ogłoszenie wyników: 16 listopada 2024 roku

nagrody

Nagrodami w konkursie są tabliczka okolicznościowa i nagroda finansowa w wysokości 10 tys. zł przyznawana w każdej z kategorii na dalszą poprawę dostępności, uatrakcyjnienie obiektu i jego otoczenia lub inne działania sprzyjające integracji mieszkańców.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://laurdostepnosci.integracja.org/

regulamin

https://laurdostepnosci.integracja.org/regulamin

Warszawa

termin składania prac

04.09.2024

„Przestrzeń wspólna jest wartością”

organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Uwaga absolwentki i absolwenci różnych kierunków! Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską, obronioną w latach 2023/2024 (od 1 maja 2023 do 4 września 2024). Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych.

cel

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej oceniane są prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. placów, ulic, przestrzeni zielonych, rekreacyjnych, obiektów sportowych, projektów w skali urbanistycznej – np. plany urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz projekty budynków użyteczności publicznej – takich jak szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

sąd konkursowy

Jurorzy w kategorii projekt:

 • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ (Dyrektor NIAiU)

 • arch. Magdalena Federowicz-Boule

 • dr arch. Jerzy Grochulski

Jurorzy w kategorii teoretycznej:

 • dr arch. Tomasz Sławiński

 • mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)

 • dr hab. Marta Leśniakowska, prof. (IS PAN)

kalendarium

 • termin nadsyłania pytań: 16 sierpnia 2024 r.
 • termin składania prac konkursowych: 4 września 2024 r, godzina 16.00
 • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: 18 października 2024 r.

    więcej informacji

    Więcej informacji na stronie konkursu.

    Regulamin do pobrania tutaj.

    warunki

    https://niaiu.pl/dzialalnosc/nagroda-niaiu-2024/

    regulamin

    https://niaiu.pl/wp-content/uploads/2024/06/Regulamin-2024-1-PDFost-word1-2022poprawiony-AP-kopia-1-ost-1-wersja-z-dnia-16-maja-2023-r.-poprawiona1-ost-23.05.2024-AP-kopia.pdf

    Warszawa

    termin składania prac

    28.06.2024

    „Zieleń i forma”

    organizator: Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.

    Uwaga studentki i studenci kierunków artystycznych z Warszawy! Spółka Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. organizuje konkurs na projekt formy przestrzennej (rzeźby funkcjonalnej)! Macie okazję stworzyć pracę, która zostanie umiejscowiona w przestrzeni publicznej na planowanym placu miejskim przy ul. Łopianowej / ul. Morelowej w Dzielnicy Białołęka!

    cel

    Spółka Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. zaprasza wszystkie studentki i studentów kierunków artystycznych uczelni wyższych w Warszawie do zgłaszania swoich projektów formy przestrzennej (rzeźby funkcjonalnej). Najlepsza praca zostanie umiejscowiona w przestrzeni publicznej na planowanym placu miejskim u zbiegu ulic Łopianowej i Morelowej w Dzielnicy Białołęka.

    zadanie konkursowe

    Zadaniem uczestników i uczestniczek jest wykonanie projektu formy przestrzennej, nawiązującej do koncepcji projektowanego placu miejskiego usytuowanego w Warszawie przy ul. Łopianowej i ul. Morelowej i odnoszącej się do hasła przewodniego „Zieleń i forma”. Projekt placu miejskiego charakteryzuje różnorodna zieleń i jest bogaty w drewniane elementy wpasowujące się w tożsamość okolicy.

    Projekt może być wykonany samodzielnie albo w zespole składającym się maksymalnie z dwóch osób. Autor, autorka lub autorzy zwycięskiej pracy otrzymają nagrodę w wysokości 12 tys. złotych

    kalendarium

    • termin ogłoszenia konkursu: 29 kwietnia 2024 r.
    • termin składania prac konkursowych: 28 czerwca 2024 r.
    • obrady komisji konkursowej: 1 lipca – 30 sierpnia 2024 r.
    • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: 30 sierpnia 2024 r.

       więcej informacji

       Więcej informacji na stronie konkursu.

       Regulamin do pobrania tutaj.

       Karta zgłoszenia do pobrania tutaj

       warunki

       https://www.bi-polska.pl/poznaj-nas/aktualnosci/konkurs-zielen-i-forma

       regulamin

       https://www.bi-polska.pl/storage/app/uploads/public/663/0c3/3fa/6630c33faecb5986270370.pdf

       Warszawa

       termin składania prac

       15.07.2024

       Konkurs na autorską koncepcję wystawy lub instalacji do prezentacji w Polskim Pawilonie podczas London Design Biennale

       organizator: Instytut Adama Mickiewicza

       Uwaga! Instytut Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji do realizacji w Pawilonie Polskim podczas London Design Biennale 2025. Projekt powinien prezentować polską myśl projektową, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2025 – „Surface Reflections” („Odbicia powierzchniowe”).

       cel

       Instytut Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji do realizacji w Pawilonie Polskim podczas London Design Biennale 2025. Projekt powinien prezentować polską myśl projektową, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2025 – „Surface Reflections” („Odbicia powierzchniowe”), który stanowi próbę zbadania, w jaki sposób nasze myślenie kształtują zarówno przeżycia wewnętrzne, jak i bodźce ze świata zewnętrznego.

       warunki

       Projekt kuratorski powinien zawierać: 

       • koncepcję wystawy/instalacji (do 2 700 znaków ze spacjami w języku polskim i jej tłumaczeniem na język angielski), 
       • pełny scenariusz wystawy/instalacji (w języku polskim i jego tłumaczeniem na język angielski) wraz z wizualizacją lub szkicem, 
       • szacunkowy kosztorys produkcji wystawy/instalacji z wyłączeniem kosztów wymienionych  
        w Załączniku nr 1 do Regulaminu w pozycji Wytyczne Ekonomiczne. 

       Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba, musi posiadać: 

       • dobrą znajomość zagadnień współczesnego projektowania, w tym zjawisk zachodzących na międzynarodowej scenie designu, 
       • doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw/instalacji z obszaru projektowania, architektury, mody, nowych mediów lub sztuk wizualnych (minimum dwie wystawy zagraniczne), 
       • dobrą znajomość polskiego projektowania, 
       • dobrą znajomość języka angielskiego. 

       Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie/złożenie projektu do dnia 15 lipca 2024 roku do godz.  16:00 w siedzibie Instytutu Adama Mickiewicza – ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa (decyduje data stempla potwierdzającego wpływ do siedziby IAM) w następujący sposób:  

       1. Strona tytułowa danej Pracy Konkursowej winna określać tytuł Pracy. Pracę Konkursową należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty; koperta, jak również Praca Konkursowa nie może być opatrzona nazwą  i adresem Uczestnika Konkursu, bądź oznaczona w jakikolwiek inny sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu; Koperta winna zostać oznaczona w następujący sposób:  

       „Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa 

       Praca Konkursowa na opracowanie kuratorskiego projektu wystawy/instalacji do realizacji podczas London Design Biennale 2025. 

       Nie otwierać przed 15 lipca 2024 r., przed godz. 16:00”. 

       1. W osobnej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty (tj. włożoną do wnętrza koperty zawierającej Pracę Konkursową) należy złożyć wniosek  
        o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Koperta nie może być opatrywana nazwą i adresem Uczestnika Konkursu, bądź opisana w jakikolwiek inny sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu, a zawierać winna tylko następującą informację: 

       „Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa 

       Konkurs na opracowanie kuratorskiego projektu wystawy/instalacji do realizacji podczas London Design Biennale 2025. 

       WNIOSEK UCZESTNIKA KONKURSU 

       Nie otwierać przed rozstrzygnięciem Konkursu”. 

       dodatkowe informacje

       Organizatorzy zapraszają na spotkanie konsultacyjne online z jednym z kuratorów zwycięskiej wystawy na London Design Biennale 2023 – Michałem Sikorskim – we wtorek, 11 czerwca o godz. 16:30.

       Informacji na temat konkursu udzielane są mailowo pod adresem: konkursldb@iam.pl.  Więcej informacji, regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie konkursu.

       warunki

       https://iam.pl/pl/konkursldb25

       regulamin

       https://iam.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_-_london_design_biennale_2025.pdf

       Lublin

       termin składania prac

       16.08.2024

       NOWE TYTONIE

       organizator: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Lubelskie Zakłady Tytoniowe

       Uwaga studentki i studenci! Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskie Zakłady Tytoniowe zapraszają was do zgłaszania swoich pomysłów rewitalizacji dawnych Zakładów Tytoniowych w Lublinie. Macie szansę opracować swoją wizję dla zadanej przestrzeni!

       cel

       Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskie Zakłady Tytoniowe zapraszają wszystkie studentki i studentów Uczelni Wyższych, kształcących się na kierunkach Architektura, Architektura Krajobrazu lub Gospodarka Przestrzenna do zgłaszania swoich projektów do konkursu NOWE TYTONIE na rewitalizację dawnych Zakładów Tytoniowych w Lublinie. 

       kalendarium

       • termin ogłoszenia konkursu: 6 maja 2024 r.
       • oprowadzanie po terenie LZT i sesja Q&A: 29 maja 2024 r. od godziny 11:00 (zwiedzanie terenu LZT nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie)
       • termin zadawania pytań: do 15 czerwca 2024 r.
       • termin składania prac konkursowych: 16 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00
       • obrady komisji konkursowej 22-23 sierpnia 2024 r.
       • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 26 sierpnia 2024 r.
       • wystawa pokonkursowa: 30 sierpnia 2024 r. na terenie LZT

        więcej informacji

        Więcej informacji na stronie konkursu.

        Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

        warunki

        https://wbia.pollub.pl/studenci/konkursy-dla-studentow/konkurs-nowe-tytonie

        regulamin

        https://wbia.pollub.pl/fcp/qPREgARcJNScXKxEMUA9DBXljWXdFEjNQZ18Qc20bNF86fWRfMR0fQWpmExhaRFBcEmgqMQU5XBA1QVFZGnNtATNGM31kRiMWCjw5IEFOWl5HAFEGaTw/_users/code_eLR0gEgwaPiUjBBcEHkADGTst/zalaczniki/regulamin_

        Poznań

        termin składania prac

        24.05.2024

        XLIV edycja konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich

        organizator: SARP Oddział Poznań

        Uwaga studentki i studenci! SARP Poznań zaprasza was do zgłaszania swoich projektów semestralnych do XLIV edycji konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy semestralnej i inżynierskiej wykonanej na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystyczny w Poznaniu.

        cel

        Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań zaprasza studentów do zgłaszania swoich projektów do 44 edycji konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich na najlepszą pracę semestralną i inżynierską z dziedziny urbanistyki, architektury i projektowania wnętrz wykonaną przez studentów architektury i architektury wnętrz na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym.

        warunki

        Konkurs ma charakter dwuetapowy.

        Etap I

        • etap I ma charakter otwarty
        • w etapie I mogą uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie w terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat
        • student może zgłosić do konkursu max. 4 prace, w tym można zgłosić max. 2 prace wykonane w zespole w dowolnej kategorii
        • zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oraz przekazanie projektów odbywa się drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany dla danej edycji konkursu
        • dla danej edycji konkursu określane są zasady i sposób dokonywania zgłoszeń oraz prezentacji projektu
        • kwalifikacja do II etapu
        • niespełnienie wskazanych dla danej edycji wymogów skutkować będzie dyskwalifikacją projektu

        Etap II

        • etap II ma charakter zamknięty, uczestniczą w nim wyłącznie prace zakwalifikowane do II etapu
        • osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu są zobowiązane do dostarczenia projektów w wersji wydrukowanej na wystawę, zgodnie z zasadami wskazanymi dla danej edycji konkursu 

        Zarząd SARP Oddział Poznań co roku powołuje sąd konkursowy, który swoje funkcje pełni honorowo.

        sąd konkursowy

        Sąd konkursowy w XLIV edycji:

        • arch. Marcin Kościuch –  reprezentant SARP Poznań

        • arch. Michał Bekas – reprezentant SARP Poznań

        • arch. Roderyk Milik– reprezentant SARP Poznań

        • arch. Katarzyna Weiss – reprezentantka Wielkopolskiej OIA RP

        • arch. Karolina Groszek – reprezentantka Wielkopolskiej OIA RP

        • arch. Borys Wrzeszcz – sekretarz, reprezentant SARP Poznań

        kalendarium

        Harmonogram XLIII edycji:

        • termin ogłoszenia konkursu: 9 maja 2024 r.

        • termin zgłaszania prac do etapu I: 24 maja 2024 r.

        • ogłoszenie nominacji:7 czerwca 2024 r.

        • termin ogłoszenia wyników i wernisaż: 25 czerwca 2024 r.

        Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac konkursowych w zakresie ich nieodpłatnego publikowania, wystawiania oraz elektronicznego przetwarzania kopii.

        więcej informacji

        Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie konkursu.

        warunki

        https://poznan.sarp.pl/2024/05/10/ogloszenie-xliv-edycji-konkursu-im-architektow-janiny-i-wladyslawa-czarneckich/

        regulamin

        https://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2024/05/Regulamin-konkurs.-im.-architektow-J.-i-Wl.-Czarneckich.pdf

        Gdańsk

        termin składania prac

        13.09.2024

        Studialny konkurs na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku

        organizator: Gmina Miasta Gdańsk

        Gmina Miasta Gdańska ogłosiła dwuetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku. Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum dzielnicy Południe w Gdańsku, która stanowić będzie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a w dalszej perspektywie realizacji centrum.

        Gmina Miasta Gdańska ogłosiła dwuetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku. Konkurs objęty jest rekomendacją Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz patronatem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

        cel

        Celem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest uzyskanie — w drodze wyboru spośród prac konkursowych — wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum dzielnicy Południe w Gdańsku, która stanowić będzie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a w dalszej perspektywie realizacji centrum.

        Obszar opracowania sąsiaduje:
        • od zachodu z osiedlem mieszkaniowym, na które składają się liczne zespoły mieszkaniowe wielorodzinne (Lawendowe Wzgórze, Stacja Nowy Gdańsk, Osiedle Jabłoniowa) oraz zbiornik retencyjny Jabłoniowa,
        • na południu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6, niezagospodarowanym, gminnym terenem inwestycyjnym i planowanym Parkiem Południowym,
        • na wschód z powstającym osiedlem TBS przy ul. Piotrkowskiej,
        • na północy z niezagospodarowanym terenem zieleni rekreacyjnej wzdłuż Cegielnianej Strugi, wielorodzinnym zespołem mieszkaniowym Nowa Jabłoniowa oraz z terenem przyszłej zajezdni autobusowo-tramwajowej przy ul. Warszawskiej.

        warunki

        Konkurs jest ograniczonym, dwuetapowym, studialnym.

        Uczestnikiem Konkursu może być: osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; zarówno krajowa, jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadania siedziby poza terytorium RP).

        Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centrum Południe, przy opracowaniu której należy kierować się m.in. następującymi wytycznymi:

        -  wypracowanie propozycji programowo-przestrzennej nowego centrum o randze dzielnicowej — nowego „serca dzielnicy”, uwzględniającej założenia dotyczące kształtowania miasta zwartego, potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej i mogącego stanowić atrakcyjną propozycję w sytuacji zachodzących zmian w odniesieniu do modelu handlu, pracy i korzystania z usług,

        - zaprezentowanie kompleksowo zaprojektowanej kompozycji urbanistycznej obszaru, ze wskazaniem wysokości i formy zabudowy oraz ew. dominant i akcentów krajobrazowych,

        - wytworzenie powiązań przestrzennych, funkcjonalnych, krajobrazowych i przyrodniczych projektowanego centrum z zespołem Parku Południowego,

        - wypracowanie założeń dotyczących kształtowania układu transportowego obszaru, w tym uwzględniających obecność pętli tramwajowo-autobusowej oraz komunikację pieszą i rowerową, a także optymalne wykorzystanie przestrzeni nad pętlą,

        - zaproponowanie rozwiązań o charakterze proekologicznym — w tym związanych z wprowadzeniem tzw. małej retencji oraz innych elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury.

        Więcej informacji w regulaminie konkursu.

        nagrody

        • I Nagroda — 60 000 zł brutto
        • II Nagroda — 30 000 zł brutto
        • III Nagroda — 20 000 zł brutto
        • Dwa wyróżnienia — po 15 000 zł brutto

        kalendarium

        • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24 maja 2024 roku, do godz. 15:00
        • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 9 września 2024 roku
        • Termin składania opracowań studialnych: do 13 września 2024 roku, do godz. 15:00
        • Kwalifikacja do II etapu konkursu: do 23 września 2024 roku
        • Termin składania prac konkursowych: do 8 listopada 2024, do godz. 15:00
        • Ogłoszenie wyników konkursu: 15 listopada 2024

        sąd konkursowy

        • prof. Ewa Kuryłowicz — przewodnicząca sądu konkursowego
        • Paweł Wład. Kowalski — sędzia referent
        • Natalia Balcerzak
        • Edyta Damszel-Turek
        • Jacek Droszcz
        • Ryszard Gruda
        • prof. Sławomir Gzell
        • Krzysztof Linke
        • prof. Piotr Lorens
        • dr Joanna Rayss
        • Barbara Tusk

        Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie konkursu.

        warunki

        https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97d24ebf-016d-11ef-885b-8267c0608453

        regulamin

        https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/Konkurs,a,827

        Warszawa

        termin składania prac

        21.05.2024

        Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

        organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wesoła

        Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab przy ulicy Akacjowej w dzielnicy Wesoła.

        Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab przy ulicy Akacjowej w dzielnicy Wesoła.

        cel

        Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, wizualnym i ekonomicznym przy zachowaniu jak największej ilości drzew.

        warunki

        Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, ograniczonym.

        Przedmiotem konkursu jest projekt placówki wsparcia dziennego dla dzieci głównie w wieku 6-16 lat, która oferować będzie nie tylko opiekę, ale i działania wychowawcze, wyżywienie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz zajęcia terapeutyczne; Fab-Labu mieszczącego pracownię stolarską i artystyczną oraz koncepcji zagospodarowania terenu.

         

        Więcej informacji w regulaminie konkursu

        nagrody

        • I Nagroda — 25 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
        • II Nagroda — 20 000 zł brutto
        • III Nagroda — 15 000 zł brutto

        kalendarium

        • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21 maja 2024 roku, do godz. 10:00
        • Termin składania prac konkursowych: nie mniej niż 8 tygodni od dnia zaproszenia uczestników konkursu do składania prac konkursowych

        sąd konkursowy

        • Wiesław Paulski — przewodniczący sądu konkursowego
        • Grzegorz Ciosek — sędzia referent
        • Katarzyna Herman — Główna Specjalistka w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
        • Tomasz Pniewski — Główny Specjalista w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
        • Jarosław Adamczuk — Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
        • Marcin Rybak — Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia
        • Anna Dąbrowska — Naczelniczka Wydziału Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wesoła
        • Piotr Zieliński — Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych w Dzielnicy Wesoła
        • Beata Stachelek — Główna Specjalistka w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Wesoła

        więcej informacji

        Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

        warunki

        https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/128755/details

        regulamin

        https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/128755/details

        Międzynarodowy

        termin składania prac

        30.06.2024

        Obiekt Roku w Systemach Aluprof

        organizator: Aluprof

        Firma Aluprof ogłosiła V edycję organizowanego co dwa lata międzynarodowego konkursu na najlepszy obiekt zrealizowany przy wykorzystaniu produktów marki. Jakie projekty mają szansę zyskać tytuł „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”?

        Firma Aluprof ogłosiła V edycję organizowanego co dwa lata międzynarodowego konkursu na najlepszy obiekt zrealizowany przy wykorzystaniu produktów marki. Jakie projekty mają szansę zyskać tytuł „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”?

        cel

        Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych brył budynków zrealizowanych przy wykorzystaniu systemów firmy Aluprof, a tym samym promowanie współczesnej architektury oraz stworzenie forum do dyskusji na temat najnowszych projektów i realizacji architektonicznych.

        warunki

        Swoje zgłoszenia do konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” nadsyłać mogą zarówno pracownie architektoniczne, jak i samodzielnie tworzący projektanci. W V edycji konkursu pod uwagę brane będą realizacje powstałe między 1 stycznia 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku, w których wykorzystano systemy firmy Aluprof.
         
        Projekty zgłaszać można poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej konkursu, wykorzystując pocztę tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną, przesyłając zgłoszenie na adres konkurs@aluprof.eu.
         
        Konkurs podzielono na trzy etapy: 
        Etap 1: Organizator konkursu ze wszystkich nadesłanych prac wyłoni 50, które zakwalifikują się do II etapu. Obiekty, które zakwalifikowały się do puli 50 obiektów, zostaną opublikowane na stronie konkursu w ciągu 15 dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
         
        Etap 2: Jury konkursowe z zakwalifikowanych wcześniej prac wyłoni 10, które zostaną zakwalifikowane do III etapu.
         
        Etap 3: W III etapie jury wybierze 3 prace, które zdobędą wskazane nagrody pieniężne.
         
        Swoje głosy oddawać będą mogli także internauci, a najlepiej oceniony przez nich projekt otrzyma Wyróżnienie Internautów.
         
        Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

        kalendarium

        • Termin przesyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2024 roku
        • Głosowanie internautów: 1 lipca – 16 sierpnia 2024 roku
        • Obrady jury: lipiec–wrzesień 2024 roku
        • Ogłoszenie wyników: 16 października 2024 roku

        nagrody

        • I miejsce: 50 000 zł
        • II miejsce: 30 000 zł
        • III miejsce: 15 000 zł

        jury konkursu

        ogłoszenie składu jurorskiego już wkrótce

        więcej informacji

        Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

        warunki

        https://future-builders.com/konkurs

        regulamin

        https://future-builders.com/konkurs/regulamin-konkursu

        Ujście

        termin składania prac

        30.09.2024

        Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu

        organizator: Gmina Ujście

        Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

        Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

        cel

        Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest zaprezentowanie różnych możliwości zagospodarowania miasta, ze szczególnym uwzględnieniem półwyspu.
         
        Jego założeniem jest poszukiwanie najlepszych oraz najciekawszych propozycji rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, które nadadzą nowy kształt terenom objętym konkursem. Propozycje projektowe powinny uwzględniać w równym stopniu aspekty techniczne i budowlane, jak również zasady projektowania uniwersalnego (dostępność przestrzeni publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej), obsługi komunikacyjnej, a także walory estetyczne i kompozycyjne.

        warunki

        Konkurs jest konkursem jednoetapowym, koncepcyjnym, otwartym.

        Zadaniem konkursowym jest propozycja urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji terenu półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu. Realizacja koncepcji pozwolić ma na wykorzystanie w przyszłości terenów objętych opracowaniem konkursowym jako miejsce rekreacji i usług dla mieszkańców gminy i powiatu z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

        Szczegółowy zakres konkursu udostępniony zostanie zarejestrowanym uczestnikom konkursu. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w całości lub w części dla potrzeb kształtowania i zagospodarowania terenu w centrum Ujścia.

        Więcej informacji w regulaminie konkursu

        nagrody

        • I Nagroda — 10 000 zł
        • II Nagroda — 6 000 zł 
        • III Nagroda — 3 000 zł

        Nagrody podlegają opodatkowaniu.

        kalendarium

        • Termin rejestracji uczestników konkursu: do 31 maja 2024 roku
        • Składanie zapytań formalnych i merytorycznych dotyczących konkursu przez zarejestrowanych uczestników: do 10 lipca 2024 roku
        • Termin składania prac konkursowych: do 30 września 2024 roku, do godz. 15:00
        • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 października 2024 roku

        sąd konkursowy

        W celu oceny prac konkursowych powołana zostanie sześcioosobowa Komisja Konkursowa.

        więcej informacji

        Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

        warunki

        https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

        regulamin

        https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

        Mielec

        termin składania prac

        29.04.2024

        Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu

        organizator: Gmina Miejska Mielec

        Gmina Miejska Mielec ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

        Gmina Miejska Mielec ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

        cel

        Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym, eksploatacyjnym oraz akustycznym koncepcji Centru Twórczości Artystycznej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu. 
        Centrum Twórczości Artystycznej ma być miejscem, w którym w przyjaznej, kreatywnej atmosferze będzie można realizować artystyczne pasje. W obiekcie organizowane będę warsztaty, kursy, spotkania, pokazy. Wewnątrz funkcjonować będą Samorządowe Centrum KulturyMielecka Orkiestra Symfoniczna.

        warunki

        Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

        Przyszły budynek wraz z otaczającym terenem powinny tworzyć oryginalny i rozpoznawalny element krajobrazu oraz być wizytówką tej części miasta. Przestrzeń ta ma być inkluzywna, przyjazna dla osób o ograniczonej mobilności.

        Budynek lub zespół budynków powinien być nowoczesny, bezpieczny, komfortowy, a przy tym energooszczędny, wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Obiekt powinien mieścić między innymi salę koncertową z 450-500 miejscami na widowni, sale warsztatowe, magazyny, pomieszczenia socjalne i biurowe, szatnie, garderoby i kawiarnię. W ramach zagospodarowania należy uwzględnić parking na minimum 80 miejsc dla samochodów osobowych i dwa miejsca dla autobusów.

        Więcej informacji w regulaminie konkursu

        nagrody

        • I Nagroda — 50 000 zł brutto dla uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
        • II Nagroda — 30 000 zł brutto
        • III Nagroda — 20 000 zł brutto

        kalendarium

        • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 29 kwietnia 2024 roku, do godz. 10:00
        • Termin składania prac konkursowych: 60 dni od dnia skierowania zaproszenia przez zamawiającego

        sąd konkursowy

        • Bogusław Barnaś — przewodniczący
        • Andrzej Małek — zastępca przewodniczącego
        • Magdalena Hasek
        • Monika Szczodry
        • Dorota Hamala-Lis
        • Waldemar Wiącek
        • Ireneusz Kuzara
        • Agnieszka Kopera
        • Ewelina Lorenc
        • Małgorzata Basiak — sekretarza konkursu

        więcej informacji

        Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

        warunki

        https://przetargi.um.mielec.pl/#/offer/22a0cc94-209e-40a3-a0b2-037bc4163f92

        regulamin

        https://przetargi.um.mielec.pl/#/offer/22a0cc94-209e-40a3-a0b2-037bc4163f92

        Bielsko-Biała

        termin składania prac

        12.07.2024

        „miasto__szczęśliwe”

        organizator: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design

        Fundacja Ludzie-Innowacje-Design po raz kolejny organizuję konkurs wzornictwa przemysłowego pod tytułem „miasto__szczęśliwe”. Partnerem konkursu jest t Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

        Fundacja Ludzie-Innowacje-Design po raz kolejny organizuję konkurs wzornictwa przemysłowego pod tytułem „miasto__szczęśliwe”. Partnerem konkursu jest t Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

        cel

        Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych. Upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim i tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami wzornictwa dla lepszej
        innowacyjności i modernizacji regionu.

        warunki

        W konkursie będą oceniane projekty w fazie koncepcji, wdrożenia, ale też projekty zrealizowane. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

        Prace będą oceniane w pięciu kategoriach

        • Produkt — projektowanie produktu
        • Komunikacja — projektowanie komunikacji
        • Koncepcje — projekty koncepcyjne
        • Bielsko-Biała — projekty związane z regionem Bielsko-Biała
        • Wyzwania — projekty rozwiązań konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała

        nagrody

        W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych, z czego nagroda główna 10 000 złotych.

        kalendarium

        • Złożenie dokumentacji konkursowej w siedzibie organizatora — do 12.07.2024
        • Ogłoszenie wyników — październik 2024

        sąd konkursowy

        Sąd konkursowy, w skład którego wejdzie pięciu uczestników, zostanie powołany przez organizatora. W skład konkursu wejdą przedstawiciele Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i organizatora. 

        więcej informacji

        warunki

        https://projektarting.pl

        regulamin

        https://projektarting.pl/wp-content/uploads/2024/02/regulamin-Projekt-Arting-2024.pdf

        Kraków

        termin składania prac

        19.08.2024

        Konkurs na nową siedzibę Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej

        organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, SARP Oddział Kraków

        Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK — budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

        Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

        cel

        Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

        warunki

        Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

        Obiekt powstać ma na terenie istniejącego kampusu Politechniki Krakowskiej. Planowane jest etapowanie inwestycji — w I etapie powstać ma część dydaktyczna, administracyjna, pomieszczenia pracy kameralnej i pomieszczenia socjalne. W II etapie realizowana ma być część zawierająca specjalistyczne laboratoria naukowo-badawcze.

        W bezpośrednim otoczeniu budynku należy zlokalizować atrakcyjnie zaprojektowaną przestrzeń publiczną z elementami małej architektury i infrastruktury rekreacyjnej, pełniącą jednocześnie funkcje reprezentacyjnej strefy wejściowej do budynku, zadaszone fotowoltaiką miejsca postojowe dla 30 samochodów oraz miejsca na rowery/hulajnogi, a także stację ładowania aut elektrycznych.

        Budynek powinien być optymalny pod względem ekonomicznym i ekologicznym, zgodny ze współcześnie rozumianymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

        Więcej informacji w regulaminie konkursu

        nagrody

        • I Nagroda — 65 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
        • II Nagroda — 30 000 zł brutto
        • III Nagroda — 20 000 zł brutto
        • Nagrody dla uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do etapu II i złożą w nim kompletną pracę konkursową — 25 000 zł brutto

        kalendarium

        • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: 23 kwietnia 2024 roku
        • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30 kwietnia 2024 roku, do godz. 12:00
        • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w I etapie konkursu: 8 maja 2024 roku
        • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych: 24 maja 2024 roku
        • Termin składania opracowań studialnych w I etapie: 14 czerwca 2024 roku, do godz. 12:00
        • Rozstrzygnięcie I etapu i zaproszenie do składania prac w II etapie konkursu: 3 lipca 2024 roku
        • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych: 19 lipca 2024 roku
        • Termin składania prac konkursowych w II etapie: 19 sierpnia 2024 roku, do godz. 15:00
        • Rozstrzygnięcie konkursu: 6 września 2024 roku

        sąd konkursowy

        • prof. Ewa Kuryłowicz — Przewodnicząca Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa
        • Marcin Pawłowski — referent, SARP Oddział Kraków
        • Marcin Sadowski — SARP Oddział Warszawa
        • dr Piotr Lewicki — SARP Oddział Kraków
        • prof. Tomasz Kapecki — Prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
        • prof. Magdalena Kozień-Woźniak — Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
        • prof. Paweł Pławiak — Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
        • Tomasz Malec — Pełnomocnik ds. promocji Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
        • Wojciech Duliński — asystent sędziego referenta, SARP Oddział Kraków
        • Marek Kaszyński — sekretarz organizacyjny, SARP Oddział Kraków
        • Maria Gratkowska-Kot — sekretarza pomocnicza, SARP Oddział Kraków

        więcej informacji

        Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

        warunki

        http://www.sarp.krakow.pl/2024/04/10/nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-i-telekomunikacji-politechniki-krakowskiej-im-tadeusza-kosciuszki-konkurs-sarp-nr-1056/

        regulamin

        http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/04/PKI_Regulamin_konkursu.pdf

        Międzynarodowy

        termin składania prac

        07.07.2024

        Off grid farm

        organizator: Samana Group

        Jak piszą organizatorzy konkursu, Samaná, półwysep w Republice Dominikańskiej, pełna dzikich plaż dawna kryjówka piratów, stała się dziś rajem dla turystów, którzy zauroczeni tym miejscem zdecydowali się pozostać w nim na stałe, poszerzając tym samym dziedzictwo kulturowe tego obszaru. Konkurs architektoniczny OFF GRID FARM organizowany przez Samana Group zachęca uczestników do wykorzystania naturalnych walorów tego miejsca i stworzenia innowacyjnych rozwiązań rolniczych, które pomogą stworzyć bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość półwyspu.

        Jak piszą organizatorzy konkursu, Samaná, półwysep w Republice Dominikańskiej, pełna dzikich plaż dawna kryjówka piratów, stała się dziś rajem dla turystów, którzy zauroczeni tym miejscem zdecydowali się pozostać w nim na stałe, poszerzając tym samym dziedzictwo kulturowe tego obszaru.

        Konkurs architektoniczny OFF GRID FARM organizowany przez Samana Group zachęca uczestników do wykorzystania naturalnych walorów tego miejsca i stworzenia innowacyjnych rozwiązań rolniczych, które pomogą stworzyć bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość półwyspu.

        cel

        Cele konkursu obejmują między innymi stworzenie samowystarczalnego gospodarstwa rolnego zdolnego do zaspokojenia potrzeb rodziny, przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii odnawialnej, zbierania wody i zarządzania odpadami oraz promocja wykorzystania lokalnych materiałów i wspieranie zaangażowania społeczności do wspólnych wysiłków na rzecz ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego.

        warunki

        Zadaniem konkursowym jest projekt farmy „poza siecią” (off grid farm), która wykracza poza konwencjonalne normy. Uczestnicy mają stworzyć samowystarczalny, pionierski ekosystem rolniczy, który integruje odnawialne źródła energii, innowacyjne techniki zarządzania wodą i zrównoważone praktyki rolnicze w odpowiedzi na wyzwania, z którymi zmagają się obecnie mieszkańcy półwyspu Samaná, czyli ograniczony dostęp do energii elektrycznej, niedobór wody i ograniczenia rolnicze.

        Działka, na której zlokalizowany ma być projekt, znajduje się w Loma Atravesada, w dystrykcie Las Galeras w prowincji Samaná na północno-wschodnim wybrzeżu Dominikany.

        Program obejmować ma dom główny o powierzchni od 200 do 400 metrów kwadratowych, przylegający do niego pensjonat o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, magazyn lub stodołę, garaż lub zadaszony obszar dla samochodów i sprzętu, zakwaterowanie dla personelu.

         
        Konkurs otwarty jest dla młodych projektantów_ek i studentów_ek poniżej 35 roku życia. Projekty opracowywać można indywidualnie lub w zespołach maksymalnie czteroosobowych. 

        Opłata za rejestrację wynosi odpowiednio (kwoty nie zawierają podatku, należy dodać 23% VAT):
        • podczas wczesnej rejestracji: studenci 79 USD, architekci 99 USD
        • podczas standardowej rejestracji: studenci 99 USD, architekci 129 USD
        • podczas późnej rejestracji: studenci 119 USD, architekci 139 USD

        kryteria oceny

        • Innowacyjność; projektowane budynki mają poszukiwać nowych rozwiązań w systemach konstrukcyjnych, technologii i/lub programów funkcjonalnych.
        • Trafność; proponowane rozwiązania powinny dotyczyć istniejących i najpilniejszych problemów zdefiniowanych przez uczestników;
        • Spójność; uczestnicy powinni wziąć pod uwagę kontekst przyrodniczy i socjologiczny, projekt musi być spójny z istniejącym otoczeniem.
        • Zrównoważony rozwój i wydajność; budynek musi być zrównoważony i zużywać zero energii, wybrane rozwiązania muszą przyczyniać się do dobrego samopoczucia lokalnych mieszkańców.
        • Wykorzystanie i znajomość lokalnych zasobów; proponowane rozwiązania powinny maksymalnie wykorzystywać potencjał lokalnych materiałów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej estetyki i zgodności z rozwiązaniami ekologicznymi.
        • Walory estetyczne; farma ma wnieść dodatkową wartość przestrzeni.

        kalendarium

        • wczesna rejestracja: 25 marca — 28 kwietnia 2024
        • standardowa rejestracja: 29 kwietnia — 26 maja 2024
        • późna rejestracja: 27 maja — 7 lipca 2024
        • Termin składania prac: 7 lipca 2024
        • Ogłoszenie krótkiej listy: 15 lipca 2024
        • Ogłoszenie finalistów: 19 sierpnia 2024
        • Ogłoszenie wyników: 26 sierpnia 2024 

        nagrody

        • I Nagroda: 3 000 USD 
        • II Nagroda: 2 000 USD
        • III Nagroda: 1 000 USD
        • Nagroda specjalna Samana Group: realizacja projektu we współpracy z Samana Group, 7-dniowy pobyt dla dwóch osób w Monte Rojo w Dominikanie (bilety lotnicze nie są częścią nagrody)
        • Nagroda publiczności: 7-dniowy pobyt dla dwóch osób w Monte Rojo w Dominikanie (bilety lotnicze nie są częścią nagrody)

        sąd konkursowy

        • Ryohei Koike (BIG)
        • Cosimo Scotucci (MVRDV)
        • Ludwik Kaizerbrecht (Gensler)
        • Oscar Torrejón (Luis Vidal+Arquitectos)
        • Magdalena Wojtal (Samana Group)
        • Pedro Catrain (senator prowincji Samaná)

        więcej informacji

        Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

        warunki

        https://sandbox.archi/

        regulamin

        https://sandbox.archi/competition-terms-conditions/

        Wrocław

        termin składania prac

        15.10.2024

        Konkurs na koncepcje rozbudowy i przebudowy III LO we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża Odry

        organizator: Gmina Wrocław

        Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

        Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

        cel

        Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji rozbudowy i przebudowy LO nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz, spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu. W projekcie
        konkursowym należy uwzględnić również propozycję zagospodarowania nabrzeża Odry na odcinku przylegającym do działki szkolnej, w tym również możliwość realizacji w przyszłości kładki nad rzeką Odrą.

        warunki

        Konkurs jest konkursem jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

        Na terenie objętym konkursem znajduje się istniejący budynek III LO połączony z blokiem sportowym, trzy boiska sportowe, zieleń i pawilon mieszczący magazyn kajaków. Konkursowa propozycja powinna obejmować rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego w miejscu budynków bloku sportowego, łącznika oraz przyległego zewnętrznego małego boiska, które zostaną przeznaczone do rozbiórki (z parkingiem podziemnym na minimum 11 miejsc parkingowych); przebudowę pomieszczeń w budynku głównym; zagospodarowanie terenu szkolnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i częścią sportową; zagospodarowanie nabrzeża Odry na długości działek szkolnych.

         
        Więcej informacji w regulaminie konkursu

        nagrody

        • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego
        • II Nagroda — 30 000 zł brutto
        • III Nagroda — 20 000 zł brutto

        kalendarium

        • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 maja 2024 roku, godz. 15:30

        • Termin składania prac konkursowych: do 15 października 2024 roku, godz. 15:30

        • Rozstrzygnięcie konkursu: niezwłocznie po dokonaniu wyboru nagrodzonych prac

        sąd konkursowy

        • Tadeusz Sawa-Borysławski — przewodniczący sądu konkursowego
        • Elżbieta Urbanek
        • Jarosław Delewski
        • Iwona Kuczewska
        • Piotr Surmiak

        więcej informacji

        Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

        warunki

        https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

        regulamin

        https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

        Kraków

        termin składania prac

        30.10.2024

        XIV edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

        organizator: SARP Oddział Kraków

        Uwaga krakowskie studentki i studenci Wydziałów Architektury! Ruszyła kolejna, już XIV edycja prestiżowego konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Termin składania wniosków upływa 30 października 2024 roku.

        cel

        Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentkom i studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

        Stypendium przyznawane jest w formie nagrody promującej młode talenty. Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

        warunki

        Konkurs o przyznanie stypendium skierowany jest do studentów i studentek Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

        Ubiegający się o stypendium powinni złożyć:

        • wniosek o przyznanie stypendium,
        • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej Wydziału Architektury o wpisie na II stopień studiów,
        • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron,
        • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio.

        Jury stypendium, spośród zgłoszonych wniosków wybierze 6 nominacji, z których wyłoni laureata oraz wyróżnienia.

        Stypendium danej osobie może być przyznane jeden raz. Każdorazowy stypendysta zobowiązany jest do złożenia do SARP Oddział Kraków (w terminie jednego miesiąca od zakończenia otrzymywania stypendium) sprawozdania merytorycznego z dokonań twórczych za okres korzystania ze stypendium.

        kalendarium

        • termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 30 października 2024 roku do godz. 14.00
        • wyniki: informacja o dacie rozstrzygnięcia zostanie podana na stronie stypendium.

        nagrody

        Stypendium, w wysokości 8100 zł brutto (900,00 zł miesięcznie brutto) przyznane będzie na okres dwóch kolejnych semestrów, począwszy od października 2024 roku do czerwca 2025 roku i wypłacane przez SARP Oddział Kraków.

        Oprócz stypendium organizatorzy przewidzieli wyróżnienia oraz nagrodę niespodziankę.

        jury stypendium

        W skład jury stypendium będą wchodzić:

        • przedstawiciel rodziny profesora Bohdana Lisowskiego,
        • przedstawiciel katedry uczelni, w której pracował profesor,
        • przedstawiciel SARP Oddział Kraków,
        • przedstawiciel laureatów stypendium z poprzednich edycji, który uzyskał tytuł magisterski,
        • przedstawiciele strategicznych darczyńców.

        Pełna lista nazwisk zostanie ogłoszona na stronie konkursu.

        więcej informacji

        Więcej szczegółów, regulamin i wniosek dostępne są na stronie stypendium.

        warunki

        http://stypendium.sarp.krakow.pl/

        regulamin

        http://stypendium.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin-Stypendium-BL-edycja-14.-2024.pdf

        Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

        W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

        Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

        Publikacja konkursów jest bezpłatna.

        Materiał w architekturze — trendy 2024
        LS Dark — żaluzje zaciemniające
        INSPIRACJE