Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Studenckie Warsztaty Urbanistyczne 2018

20 września '18

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej), Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury (Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej) oraz miesięcznik „Architektura & Biznes” zapraszają na międzyuczelniane STUDENCKIE WARSZTATY URBANISTYCZNE Kraków / Rzeszów 2018.

Plakat warsztatów

PRZEDMIOT WARSZTATÓW

Warsztaty urbanistyczne organizowane dzięki współpracy Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej będą okazją do połączenia interdyscyplinarnych sił: wiedzy i umiejętności studentów gospodarki przestrzennej w zakresie m.in. pozyskiwania danych przestrzennych, znajomości i analizy dokumentów planistycznych oraz procedur planistycznych z umiejętnościami analityczno-projektowymi i kreatywnym podejściem studentów architektury i urbanistyki.

Warsztaty mają formulę ekspercką i przewidują spotkania z zaproszonymi specjalistami, w tym: architektami, urbanistami, planistami, urzędnikami etc. Przeprowadzone przez studentów interdyscyplinarne studialne badania terenowe w tym: analiza urbanistyczna obszaru opracowania (m.in.: infrastruktury komunikacyjnej, układu urbanistycznego itp.), analiza uwarunkowań planistycznych, rozpoznanie potencjału miejsca mają prowadzić do sformułowania ciekawej propozycji rozwiązań przestrzennych dla wybranych obszarów projektowych, uwzględniających ich lokalny charakter, potencjał, genius loci, a także współczesne tendencje projektowe w urbanistyce i architekturze.

Głównym zadaniem projektowym będą poszukiwania ciekawych rozwiązań przestrzennych i architektonicznych, kształtujących przyjazne i funkcjonalne środowisko miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem dobrej jakości przestrzeni publicznej o unikalnym charakterze.

Przewodnim wątkiem warsztatów będzie kultura budowania, czyli najprościej rzecz ujmując, taki rodzaj myślenia i projektowania budynków i przestrzeni, który skutkuje harmonijnym, technologicznie zaawansowanym i przyjaznym środowisku naturalnemu otoczeniem, a także architekturą o wysokich walorach funkcjonalnych, estetycznych.

Opracowane przez studentów koncepcje jako rodzaj inspiracji zostaną przesłane do odpowiednich jednostek urzędu miasta. W późniejszym terminie planowana jest także ekspozycja prac studenckich na macierzystych uczelniach.

Dorota WANTUCH-MATLA

 


OPIS FORMUŁY WARSZTATÓW

Warsztaty dla studentów z Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Celem będzie połączenie wiedzy i umiejętności studentów gospodarki przestrzennej w zakresie m.in.: pozyskiwania danych przestrzennych, znajomości i analizy dokumentów planistycznych oraz procedur planistycznych z umiejętnościami analitycznoprojektowymi i kreatywnym podejściem studentów architektury i urbanistyki.

CEL WARSZTATÓW

Warsztaty prowadzone będą w formule eksperckiej – przewiduje się spotkania z zaproszonymi do udziału gośćmi: specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, architektami, urbanistami, urzędnikami miejskimi itp. Celem prac studialnych, analiz i projektów studenckich będzie wskazanie ciekawych rozwiązań przestrzennych, kształtujących przyjazne i funkcjonalne środowisko miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem dobrej jakości przestrzeni publicznej o unikalnym charakterze.

ZAKRES DZIAŁAŃ WARSZTATOWYCH

Analiza współczesnych tendencji architektoniczno-urbanistycznych, studialne badania terenowe, analiza urbanistyczna i uwarunkowań planistycznych.

WYNIK WARSZTATÓW

W ramach warsztatów, w oparciu o pracę zespołową, planuje się zrealizować następujące zadania projektowe dla wybranego obszaru:

 • opracowanie zawierające m.in.: charakterystykę zadanego obszaru projektowego wraz z kontekstem historycznym, analizę dostępnych dokumentów planistycznych, analizę urbanistyczną oraz szkicową propozycję wytycznych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • koncepcję projektu zagospodarowania (tzw. masaterplan) – rzut i uproszczone
  wizualizacje 3d, np. w programie SketchUp
 • po warsztatach planowana jest wystawa prac

Wyniki warsztatów mogą stanowić wkład merytoryczny do prac nad tworzeniem i aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podstawę do prowadzenia konsultacji społecznych oraz do dalszych działań związanych z zarządzaniem, programowaniem, projektowaniem i realizacją w odniesieniu do wybranego obszaru opracowania.

PROPONOWANY CZAS TRWANIA I TERMINY WARSZTATÓW

 • 4 dni w Rzeszowie >>> 24-27.09.2018
 • 4 dni w Krakowie >>> 01-04.10.2018

LOKALIZACJA WARSZTATÓW

pomieszczenia Uniwersytetu Pedagogicznego oraz wizyty inwentaryzacyjne w terenie / pomieszczenia Wydziały Architektury PRz oraz wizyty inwentaryzacyjne w terenie

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

 • Dzień 1
  Powitanie studentów. Wprowadzenie do tematyki warsztatów i omówienie zadań projektowych. Omówienie organizacji pracy zespołowej, szczegółowego harmonogramu warsztatów, zakładanych efektów. Wizyta na wybranej działce projektowej.
 • Dzień 2
  Samodzielna praca zespołów i spotkanie z prowadzącymi połączone z prezentacją zebranych informacji i dyskusją. Tego dnia studenci w ramach zespołów (GP oraz ARCH), mają czas na dodatkową, możliwość samodzielnej wizyty na działce projektowej celem dokonania inwentaryzacji fotograficznej itp. O ustalonej godzinie popołudniowej spotkanie z prowadzącymi oraz prezentacja dotychczasowych badań i analiz, prezentacja dokumentów planistycznych oraz ogólne omówienie uwarunkowań i charakterystyki obszaru projektowego. Wspólna interdyscyplinarna dyskusja obu grup, wymiana wiedzy i ustalenie wniosków. O ustalonej godzinie spotkanie obu zespołów z ekspertem.
 • Dzień 3
  Praca nad projektami. O ustalonej porze dnia: konsultacje z prowadzącymi oraz spotkanie obu zespołów z ekspertem.
 • Dzień 4
  Praca nad projektami i ich prezentacją. Wydruki, bindowanie itp. O ustalonych godzinach ostatnie konsultacje z prowadzącymi, spotkanie z ekspertem oraz finałowa prezentacja prac. Forma prezentacji: prezentacje plansz, slajdów, opisów/opracowań itp. w programie Power Point + broszury A3. Dyskusja nad projektem. Zakończenie warsztatów.

PROPONOWANE OBSZARY PROJEKTOWE

 • KRAKÓW
  Temat warsztatów: Transformacja urbanistyczna obszaru „Kapelanka/Mateczny”, położonego między ulicami: Wadowicką, Kapelanką, Brożka i rzeką Wilgą – teren postindustrialny, obecnie dość intensywnie zabudowywany obiektami mieszkaniowymi i biurowymi, położony w ciekawym sąsiedztwie terenów złoża wód leczniczych „Mateczny”, dużego zespołu obiektów sportowych „RKS Garbarnia”, rzeki Wilgi i powstającego wzdłuż niej parku, a także zabytkowego szańca FS25 „Kapelanka” itp.
 • RZESZÓW
  Temat warsztatów: Transformacja wodnej krawędzi miasta Rzeszów.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE