Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B

Adam Struski – „Odbudowa bagien”

12 grudnia '23
Dane techniczne
Typ: praca dyplomowa magisterska
Rok obrony: 2023
Nazwa: „CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZE Z CZĘŚCIĄ MUZEALNĄ W PRZEMKOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM. ODBUDOWA BAGIEN”
Autor:

Adam Struski

Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotorka:
dr Grażyna Hryncewicz-Lamber

Praca zgłoszona na konkurs
„Najlepszy Dyplom Architektura”

Tematem pracy dyplomowej jest projekt budynku, który zapewni miejsce dla odwiedzających, badaczy, przyrodników, oraz odbudowa różnorodności flory i fauny w tym obszarze, z jednoczesnym propagowaniem większego zaangażowania w ochronę mokradeł oraz zwróceniem uwagi na obecny stan ekosystemów bagiennych. Projekt zakłada przeciwdziałanie dalszemu osuszaniu się mokradeł mającemu negatywny wpływ na środowisko.

widok z kładki dydaktycznej na założenie

widok z kładki dydaktycznej na założenie

© Adam Struski

W miarę pogłębiania zainteresowań mokradłami i ich eksploracji ujawnia się pewien rodzaj nieprzewidywalności, niepewność, która wiąże się z trudnością w określeniu stopnia stabilności terenu. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksu badawczego stanowiącego bazę do poznawania istoty mokradeł. Wpływ na doświadczenie odwiedzających mają przestrzenie wystawowe, wycieczki terenowe, a także udział w zajęciach w interaktywnych salach i laboratoriach. Istotne jest nie tylko obserwowanie, lecz także bezpośrednie poznanie bagien, to ono uświadamia przyczyny degradacji tych obszarów i konieczność ich ochrony.

schemat kształtowania bryły

schemat kształtowania bryły

© Adam Struski

Proces konstrukcji budynku został poprzedzony sekwencją analiz, w tym analizą hydrologiczną oraz analizą oddziaływania budynku na otoczenie, mających na celu zapewnienie harmonijnej integracji budowli ze środowiskiem. W projekcie tym za priorytet uznano wykorzystanie naturalnych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz szczególną troskę o migrację wód gruntowych.

aksonometria        widok z lotu ptaka na założenie

aksonometria i widok z lotu ptaka na założenie

© Adam Struski

Pomysł wzniesienia centrum badawczo-dydaktycznego wynikał z braku podobnych obiektów w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Jest on zatem istotnym etapem w rozwoju i interpretacji ekosystemów bagiennych charakterystycznych dla tego obszaru. Obecnie w wyniku procesu odwodnienia, aż 90 procent obszarów wodno-błotnych w kraju zostało osuszonych. Ten typ ekosystemu jest narażony na najszybszy zanik, a główną przyczyną jest wprowadzenie melioracji, prowadzącej do przyspieszenia odpływu wód z obszarów torfowisk, a następnie degradacji gleb odpowiedzialnych za składowanie węgla i uwalnianie dwutlenku węgla do środowiska.

schemat struktury budynku        schematy projektowe

schematy struktury budynku i projektowe

© Adam Struski

Prowadząc racjonalną gospodarkę wodną na mokradłach, przyczyniamy się do ograniczenia emisji do atmosfery podtlenku azotu, metanu i dwutlenku węgla, które uważane są za gazy cieplarniane. Obniżanie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu ryzyka pożarów oraz przyspiesza proces globalnego ocieplenia. Dlatego konieczne jest przeciwdziałanie odwadnianiu torfowisk zawierających węgiel organiczny poprzez nawadnianie odwodnionych obszarów. Podejmowanie tego typu działań pozytywnie wpłynie na klimat.

schemat odczuwania przestrzeni

schemat odczuwania przestrzeni

© Adam Struski

Punktem wyjścia dla tematu było niewystarczające wykorzystanie potencjału Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, w tym Stawów Przemkowskich i Przemkowskich Bagien, które niegdyś stanowiły schronienia dla mieszkańców wsi wraz z bydłem, a obecnie są częściowo udostępniane turystom. Teren opracowania nie jest uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Projektowanie bazuje na części postulatów z aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Przemków” oraz raportu dotyczącego zagospodarowania obszaru Bagien Przemkowskich-Przecławskich z uwzględnieniem uwarunkowań hydrologicznych oraz wymogów ochrony środowiska.

przekrój A-A

przekrój B-B

przekroje A-A i B-B

© Adam Struski

Kompleks skupia wszystkie niezbędne funkcje i przestrzenie do doświadczania i zdobywania wiedzy, tworząc jednocześnie miejsce do pracy i nauki. Można uznać zaplanowane założenie za pewien punkt w rozwoju tych ekosystemów oraz terenów Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

widok na salę ciszy

widok na salę ciszy

© Adam Struski

 
Adam STRUSKI

Ilustracje: © Autor

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE