Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Gdańsk ogłosił nabór na stanowisko Architekta Miasta

03 lutego '21

W Gdańsku nadchodzą zmiany! Prezydent Gdańska zdecydował się powołać stanowisko Architekta Miasta i ogłosił nabór na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Biura Architekta Miasta/Architekta Miasta. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta do 16 lutego br.

Jak czytamy w ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci przystępujący do naboru powinni posiadać:

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu architektury lub urbanistyki,
 • min. dziesięcioletni staż pracy lub co najmniej dziesięcioletni okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
 • min. trzyetni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub udokumentowany trzyletni okres kierowania zespołem pracowniczym,
 • min. trzyletni okres doświadczenia w zawodzie architekta lub urbanisty,
 • znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności aktów prawnych w zakresie — prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowania administracyjnego, samorządu gminnego i powiatowego,
 • niezbędne predyspozycje osobowościowe — komunikatywność, umiejętność kierowania i pracy w zespole, skrupulatność, zaangażowanie, umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność, kreatywność, inicjatywa i dynamika w działaniu, wysoka kultura osobista,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

W wymaganiach dodatkowych wymieniono — umiejętność myślenia strategicznego, formułowania zadań i problemów, wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, wiedzę na temat procesów urbanizacyjnych.

zadania Architekta Miasta

Kierowanie pracą Biura Architekta Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku, obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:

 • poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, oraz narzędzi w postaci dokumentów strategicznych oraz kierunkowych w dziedzinie przestrzennej, w tym programów, polityk i modeli miasta, opartych na konsultacjach społecznych i dobrych praktykach niezbędnych w procesie rozwoju urbanistyczno-architektonicznym miasta,
 • prowadzenie analiz urbanistyczno-architektonicznych na potrzeby wybranych inwestycji miasta, prowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie,
 • wydawanie opinii architektonicznych i urbanistycznych na potrzeby Prezydenta, wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta oraz opiniowanie proponowanych rozwiązań, specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektowanych inwestycji miejskich i inwestycji planowanych lub realizowanych przez inwestorów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • wyznaczanie warunków, ram i wytycznych dla realizacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia harmonijnego rozwoju architektury przestrzeni miejskiej,
 • inicjowanie dialogu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej,
 • podejmowanie działań związanych z promocją i edukacją, a w szczególności wdrażanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju Miasta oraz współpraca z Radą Gdańskich Inwestorów,
 • zgłaszanie wniosków i uwag, opiniowanie projektów, udział w spotkaniach roboczych, w tym konsultacyjno-informacyjnych z mieszkańcami,
 • zgłaszanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadku zidentyfikowania takich potrzeb,
 • opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz pozwoleń na budowę dla wybranych projektów o istotnym znaczeniu dla miasta wskazanych przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta, w tym udział w negocjacjach z inwestorami,
 • proponowanie i opiniowanie rozwiązań na rzecz poprawy estetyki obiektów i przestrzeni miejskich;
 • udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 • inicjowanie i organizacja konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych organizowanych przez miasto
 • udział w debatach, konferencjach branżowych związanych z planowaniem przestrzennym i architektonicznym w mieście,
 • prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie,
 • opiniowanie projektów (dokumentacji) i programów, w zakresie ochrony zabytków, opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta,
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta przy zabytkach stanowiących własność miasta oraz nadzorowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność miasta,
 • współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych,
 • zapewnienie warunków popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ich znaczeniu dla historii i kultury, w tym prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Gdańska,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie miasta,
 • prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej,
 • zlecanie prowadzenia prac badawczych i dokumentacyjnych ujętych w budżecie Biura oraz sprawowanie nad nimi nadzoru merytorycznego,
 • monitorowanie stanu zachowania zabytków będących własnością miasta,
 • sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji,
 • przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i niezwłoczne przekazanie przyjętego zawiadomienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
 • wydawanie legitymacji i zaświadczeń o pełnieniu funkcji społecznego opiekuna zabytków,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad zabytkami.

Specyfika pracy — gotowość do pracy wykraczającej poza zakres podstawowych obowiązków i standardowego czasu pracy.

Kandydatom oferuje się:

 • umowę o pracę (pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę),
 • wymiar czasu pracy pełny etat (40 godz. tygodniowo),
 • miejsce pracy: Gdańsk,
 • wynagrodzenie: maksymalnie 9 000 zł brutto (podana kwota składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku stażowego),
 • dodatek stażowy (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • dodatek funkcyjny (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • przewidywany termin zatrudnienia: marzec br.

wymagane dokumenty

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV),
 • list motywacyjny,
 • koncepcja organizacji i funkcjonowania Biura Architekta Miasta,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
  inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – pokój nr 40 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk z następującą adnotacją: „nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Biura Architekta Miasta/ Architekt Miasta” K16/21 w terminie od 02 lutego do 16 lutego br., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne do pracy na stanowisku, otrzymają zaproszenie do udziału w rozmowie rekrutacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Urzędu lub z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. O szczegółach organizacyjnych osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane z wyprzedzeniem.

Szczegóły oraz klauzula RODO dostępne są w dziale ogłoszenia na naszym portalu.

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE