Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Ogólnopolski

termin składania prac

13.06.2022

Konkurs na najlepsze prace i publikacje naukowe mające znaczenie dla wykonywania zawodu architekta

organizator: Krajowa Rada Izby Architektów RP

Izba Architektów RP organizuje pierwszą edycję konkursu na najlepsze prace i publikacje naukowe mające znaczenie dla wykonywania zawodu architekta. Zgłoszenia w trzech kategoriach można wysyłać do 13 czerwca 2022 roku.

cel

W duchu budowania stałych relacji między środowiskiem zawodowym architektów skupionym w Izbie Architektów RP a ośrodkami naukowymi mającymi wpływ na metody i efekty kształcenia, Izba Architektów postanowiła ustanowić Nagrodę za najlepsze prace i publikacje naukowe mające znaczenie dla wykonywania zawodu architekta.

„Intencją ustanawiającego nagrodę jest budowa mostów między nauką a praktyką wykonywania zawodu architekta. Nagrodzone prace powinny wnosić wiedzę, która może posłużyć Izbie w jej działaniach statutowych lub wnosić wiedzę, którą może istotnie przełożyć się na pracę architekta” — czytamy w regulaminie konkursu.

Konkurs ma na celu wybranie najlepszych prac naukowych, których wnioski mogą mieć wpływ na praktyczne aspekty pracy architekta lub mogą być wykorzystane w statutowych działaniach Izby Architektów RP.

warunki

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnego wniosku.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

 • kategoria I – rozprawy doktorskie i habilitacyjne o tematyce architektonicznej,
 • kategoria II – inne prace naukowe o tematyce architektonicznej,
 • kategoria III – krajowe publikacje i prace naukowe w innych dziedzinach nauki mających wpływ na wykonywanie zawodu architekta i architekturę.

Prace z kategorii I mogą być zgłaszane tylko przez członków Izby. Praca konkursowa powinna być obroniona lub po raz pierwszy opublikowana nie wcześniej niż trzy lata przed rokiem edycji konkursu.

nagrody

Komisja przyznaje trzy nagrody w wysokości 10 tys. zł każda. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach konkursowych.

kalendarium

 • termin wysłania zgłoszeń – do 13 czerwca 2022 roku,
 • wyniki – termin zostanie podany niebawem na stronie konkursu.

komisja konkursowa

Wyboru prac dokonuje komisja konkursowa, składająca się z siedemnastu członków, w której skład wejdą przedstawiciele izb okręgowych oraz osoba wskazana przez Prezes Krajowej Izby Architektów.

Komisję będą tworzyć członkowie Izby posiadający szczególne kompetencje w zakresie dorobku projektowego lub doświadczenie naukowe, wystarczające do merytorycznej oceny pracy.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania zgłoszeń dostępny jest na stronie konkursu.

warunki

https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz/konkurs_na_najlepsze_prace_i_publikacje_naukowe,1816

regulamin

https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/1816_regulamin_prace_doktorskie_zal_uchwala_o-16-v-2022_6286160c1ba95.pdf

Kraków

termin składania prac

27.06.2022

Open Art. Open call w ramach Open Eyes Art Festival 2022

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Ruszył nabór studenckich projektów zespołowych do Open Art w ramach festiwalu Open Eyes Art Festival i Sztuka na UEK, który w tym roku odbywa się między 15 października a 23 listopada. Celem naboru jest stworzenie przestrzeni dla inicjatyw studenckich i artystycznej współpracy, oraz tworzenie w duchu wolności artystycznej.

cel

Ruszył nabór studenckich projektów zespołowych do Open Art w ramach festiwalu Open Eyes Art Festival i Sztuka na UEK, który w tym roku odbywa się między 15 października a 23 listopada.

Open Eyes Art Festival to wydarzenie społeczno-kulturalne towarzyszące kongresowi Open Eyes Economy Summit, którego tegoroczna edycja odbędzie się 22 i 23 listopada w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie oraz za pomocą platformy streamingowej. 

Organizowany przez krakowską Akademię Sztuk Pięknych Open Eyes Art Festival jest przestrzenią prezentacji wszelkich form i dziedzin sztuki: malarstwa, rzeźby, filmu, fotografii, grafiki, designu, intermediów, konserwacji, performansu i innych. Festiwal to przestrzeń, w której sztuka kreuje otaczającą nas rzeczywistość i otwiera oczy na problemy współczesnego świata.

Celem naboru jest stworzenie przestrzeni dla inicjatyw studenckich i artystycznej współpracy, tworzenie w duchu wolności artystycznej.

warunki

Do naboru mogą być zgłaszane studenckie projekty zespołowe, których autorzy pochodzić będą z co najmniej dwóch wydziałów ASP lub realizowane przez studentów ASP we współpracy z innymi uczelniami. Zgłaszany projekt musi mieć wyznaczoną osobę — koordynatora projektu. Autorzy w chwili składania wniosków muszą mieść status studentka ASP albo doktoranta.

Nabór jest wolny od narzuconej tematyki, bo Open Eyes Art Festival to otwartość dla kreacji i aktywności twórczej.

Mogą być to:

 • działania artystyczne, projektowe i konserwatorskie,
 • wydarzenia naukowe i interdyscyplinarne,
 • projekty wystawiennicze,
 • akcje artystyczne,
 • warsztaty,
 • prezentacje,
 • performans,
 • sympozja itp.

Priorytetem kwalifikacyjnym będzie przede wszystkim:

 • odpowiednio opisana we wniosku jakość artystyczna projektu,
 • walory oryginalności/nowatorstwa,
 • oddziaływanie na środowisko studenckie
 • oddziaływanie społeczne.

Zgłoszenie w naborze jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do wykonania projektu w ramach otrzymanej kwoty i zaprezentowaniem go w ramach wydarzenia, które będzie częścią Open Eyes Art Festival.

nagrody

Nagrodzone projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł. Łączna pula nagród wynosi 200 tys. zł — finansowanie przez ASP w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wybrane projekty będą realizowane w Krakowie w przestrzeniach:

 • Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rakowicka 27,
 • Budynku przy ul. Piłsudskiego 4

kalendarium

 • termin wysłania zgłoszeń – do 27 czerwca 2022 roku, na adres openart@asp.krakow.pl
 • wyniki naboru – do 13 lipca 2022 roku,
 • Open Eyes Festival – od 15 października do 23 listopada 2022 roku.

jury

Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty wyłonione przez jury w składzie:

 • dr hab. Robert Sowa – prorektor ds. studenckich i kształcenia,
 • przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Marek Karpiński – kierownik Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń ASP,
 • kuratorki Open Art'u,
 • studenci ASP, reprezentujący kierunki, wskazani przez samorząd (7 osób).

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi open callu oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie ASP w Krakowie.


Zapraszamy także na organizowany przez Open Eyes Economy i Urząd Miasta Łodzi międzynarodowy kongres Regeneracji Miast. Hasłem tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca br. w Łodzi, jest „Klimatyczna Regeneracja Miast”. Architektura & Biznes jest głównym partnerem medialnym wydarzenia.

warunki

https://www.asp.krakow.pl/aktualnosci/oglaszamy-open-call-do-open-art-2022

regulamin

https://www.asp.krakow.pl/images/aktualnosci/2022/Dokumenty/Open_art_22_regulamin.pdf

Siedlce

termin składania prac

31.08.2022

Konkursu na projekt koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru miejskiego wraz z terenem przyległym w Siedlcach

organizator: Prezydent Miasta Siedlce | inwestor: Miasto Siedlce

Ponad dwa lata temu amfiteatr w Siedlcach nie przeszedł kontroli nadzoru budowlanego i musiał zostać zamknięty. Teraz miasto zachęca do udziału w konkursie koncepcyjnym na projekt nowego amfiteatru wraz z przyległym terenem. Regulamin konkursu wzbudził jednak wątpliwości Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

cel

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru miejskiego w Siedlcach wraz z terenem przyległym, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1 obręb 40, położonej w u zbiegu ul. Kazimierzowskiej, ul. Bolesława Prusa i ul. Eugeniusza Wiszniewskiego.

Organizator oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno-kulturalnej miasta.

warunki

Konkurs jest konkursem otwartym, koncepcyjnym, jednoetapowym. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Komisja spośród złożonych prac wybierze trzy najlepsze. Konkurs nie jest konkursem realizacyjnym.

Obszar, który jest przedmiotem konkursu na opracowanie koncepcji, znajduje się na terenie objętym obowiązującym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający nie dopuszcza polemiki z planem miejscowym.

Koncepcja zagospodarowania terenu powinna uwzględniać przeznaczenie terenu na ogólnodostępne miejsca wydarzeń kulturalnych i rekreacji z zachowaniem funkcji przyrodniczych. Koncepcja powinna zawierać analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania terenu, przedstawioną w formie graficznej wraz z opisem zamierzenia.

Część graficzna powinna zawierać następujące rysunki:

 • plany orientacyjne w skali 1:1000 pokazujące powiązania przestrzenne i funkcjonalne w następującym zakresie, schemat zabudowy, schemat komunikacji, schemat zieleni,
 • zagospodarowanie terenu opracowania konkursowego w skali 1:250 pokazujące w szczególności: układ funkcjonalno-przestrzenny, organizację przestrzeni ruchu pieszego, rowerowego, ewentualnych miejsc parkingowych, organizację różnej aranżacji przestrzeni wspólnej sprzyjającej integracji, dyspozycję zieleni wysokiej i niskiej, ewentualne elementy rozwiązań kubaturowych, elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp.), oświetlenie, oznaczenie charakterystycznych rzędnych, inne elementy – według uznania projektanta.

Część opisowa powinna zawierać opis koncepcji zagospodarowania terenu opracowania konkursowego, a w szczególności: przyjętą ideę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, przyjęty program funkcjonalno-użytkowy, opis schematu komunikacyjnego (chodniki, ścieżki rowerowe, place, miejsca parkingowe, itp.), opis materiałowy, uwagi dodatkowe.

W koncepcji należy uwzględnić: budowę nowego amfiteatru z możliwością lokalizacji pomieszczeń usługowych pod widownią, przebudowę nasypu ziemnego w południowej części działki, służącego do jazdy na sankach, wraz z jego oświetleniem, zachowanie istniejącego drzewostanu. Dodatkowo inicjatywa musi pozwolić na zachowanie pomnika „90 lat Lasów Państwowych” oraz zrealizowanej inwestycji tj. „Przebudowa Alei Kasztanowej na terenie Parku Miejskiego w Siedlcach”.

stanowisko Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP wyraziła uznanie za zorganizowanie konkursu, wskazała jednak na wątpliwości i obawy co do rozwiązań zaproponowanych w regulaminie przez organizatorów, ich listę przedstawiamy poniżej:

 • w ocenie IARP realizacja konkursów na podstawie reguły wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, przez podmioty dysponujące środkami publicznymi służy jakości tych postępowań, dlatego sugerowane jest w przeprowadzanie postępowań konkursowych w tym trybie,
 • regulamin konkursu, nie wskazuje składu komisji konkursowej, jak również nie określa kwalifikacji członków tego ciała do oceny prac konkursowych, czy też procedury, w jakiej zostanie wyłoniony skład komisji, co może budzić zastrzeżenia uczestników, co do bezstronności i fachowości składu tej komisji,
 • organizator wymaga złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią, którego uczestnik konkursu przekazuje prawa majątkowe oraz wyraża zgodę na modyfikację koncepcji wedle uznania organizatora, co w naszej ocenie godzi w osobiste prawa autorskie, naruszając uprawnienie do integralności utworu.

Izba zachęciła zamawiającego do skorygowania konkursu, co zachęci do udziału większą liczbę potencjalnych uczestników oraz wpłynie na różnorodność rozwiązań prezentowanych w pracach konkursowych. Do czasu uwzględnienia powyższych uwag oraz wprowadzenia zmian w treści regulaminu konkursu lzba, nie będzie rekomendować udziału w przedmiotowym postępowaniu konkursowym.

kalendarium

 • pytania dotyczące konkursu — do 31 maja 2022 roku na adres bartosz.rosa@um.siedlce.pl,
 • termin składania prac — do 31 sierpnia 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników — do 30 dni po zakończeniu naboru prac konkursowych.

nagrody

W konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda — 15 tys. zł brutto,
 • II Nagroda — 10 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 5 tys. zł brutto.

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • wartości programowo-przestrzenne, funkcjonalne i kompozycyjne zagospodarowania terenu w obrębie granic opracowania konkursowego,
 • wartości rozwiązań architektonicznych obiektu w tym: wartości funkcjonalne, przestrzenne, konstrukcyjne, kompozycyjne i estetyczne,
 • walory eksploatacyjne, wartości materiałowe i realizacyjne obiektu.

komisja konkursowa

Komisja konkursowa zostanie powołana przez prezydenta Miasta Siedlce odrębnym zarządzeniem i zostanie podana na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-03-2022/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-amfiteatru#nav

Wrocław

termin składania prac

30.05.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji artystycznej wystawy „Odra most. Odra granica”

organizator: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Przedmiotem jednoetapowego konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej tymczasowej wystawy, która planowana jest w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu od 7 października do 8 grudnia br. Roboczy tytuł wystawy, której celem jest ukazanie płynącej przez miasto rzeki z dwóch perspektyw — łączącej i rozdzielającej — brzmi „Odra most. Odra granica”. Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszej pod względem kreacji, innowacji, funkcjonalności, estetyki i realizacji pracy konkursowej.

cel

Przedmiotem jednoetapowego konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej tymczasowej wystawy, która planowana jest w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu od 7 października do 8 grudnia br. Roboczy tytuł wystawy, której celem jest ukazanie płynącej przez miasto rzeki z dwóch perspektyw — łączącej i rozdzielającej — brzmi „Odra most. Odra granica”. Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszej pod względem kreacji, innowacji, funkcjonalności, estetyki i realizacji pracy konkursowej.

warunki

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji artystycznej wystawyzaprojektowanie identyfikacji wizualnej katalogu ekspozycji. Koncepcję należy opracować, uwzględniając założenia merytoryczne — wystawa podzielona ma być na dwie strefy o charakterze problemowym, pierwsza z nich dotyczyć ma rzeki Odry jako mostu, a druga — jako granicy. W każdej z nich prezentowane będą oryginalne obiekty — mapy i traktaty. Ekspozycja, jak podkreśla regulamin, powinna mieć wysoki poziom artystyczny i zostać przygotowana z dużą dbałością o prezentowane eksponaty — głównych bohaterów wystawy.
 
W koncepcji należy uwzględnić warunki przestrzeni wystawienniczej o powierzchni około 400 m kw. Wystawa musi być przystosowana do potrzeb dzieci, osób niższych i niedowidzących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.
 
Praca konkursowa powinna zawierać koncepcje wystawy i katalogu oraz wstępny plan prac, w tym między innymi wizualizacje prezentujące ogólne założenie wystawiennicze, wstępne projekty kluczowych elementów graficznych wystawy i rzut przedstawiający podział przestrzeni.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

nagrody

Organizator przewiduje jedną główną nagrodę. Autor najlepszej pracy konkursowej po ustaleniu wyników konkursu zostanie zaproszony do negocjacji, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw.

kalendarium

Termin przesyłania prac: do 30.05.2022 r., do godz. 15:00

jury konkursu

Sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego, który zostanie powołany do oceny prac na mocy oddzielnego zarządzenia.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/ogloszenie-z-dnia-28-04-2022-r-o-jednoetapowym-konkursie-na-opracowanie-koncepcji-artystycznej-wystawy-pod-roboczym-tytulem-odra-most-odra-granica-znak-postepowania-dop-50-1-3-2/

regulamin

http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/wp-content/uploads/2022/04/2028.04.22_Regulamin-konkursu-Odra_28042022_do-publikacji.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

16.06.2022

„Wnętrze, Światło, Cień”. XIII edycja ogólnopolskiego otwartego studenckiego konkursu architektonicznego

organizator: Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego | inwestor: T3 Atelier, AGC Europe, Fagerhult, Rigips, Fundacja AP KunstArt Fund

Trwa XIII edycja ogólnopolskiego otwartego studenckiego konkursu architektonicznego „Wnętrze, Światło, Cień”. Tegorocznym tematem jest „Otwarcie w zamknięciu”, a organizatorzy stawiają pytanie, jak poprzez projektowanie i aranżację przestrzeni zminimalizować poczucie zamknięcia i odosobnienia. Prace można zgłaszać do 13 czerwca br.

cel

Kształtowanie przestrzeni wnętrza – architektonicznej duszy budowli – stanowi temat ogólnopolskiego studenckiego konkursu pod hasłem „Wnętrze Światło Cień”. Jest on realizowany rokrocznie przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego pod patronatem Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej i Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz honorowym patronatem SARP Oddział Kraków. Uczestnicy, wykorzystując oświetlenie, jako tworzywo, równie konkretne, jak materiał ścian, stropów czy posadzek zmagają się z problemem definiowania charakteru przestrzeni wewnątrz budynku. Dopełnieniem autorskich idei są elementy wyposażenia ruchomego — identyfikowalne poprzez produkcję fabryczną ikony designu — wykreowane przez uznanych projektantów, w tym także architektów z całego świata.

Istotnym dążeniem organizatorów konkursu jest promowanie związków teorii z praktyką. Dlatego też stosowane w projektach produkty wybierane są spośród produktów katalogowych, dostępnych na rynku. Przykłady współczesnego wzornictwa postrzegane winny być nie tylko jako elementy niezbędne funkcjonalnie, ale również jako przedmioty użytkowe — uzupełniające, intrygujące, inspirujące — wzbogacające wystrój wnętrza.

„Otwarcie w zamknięciu”

Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością z wykorzystaniem zadanych produktów lub/i inspirowana wybranym dziełem sztuki.

Jak czytamy na stronie organizatora „Rzeczywistość wielu z nas różni się od tej, którą znaliśmy przed pandemią i wojną w Ukrainie. Lawirujemy między wątłym poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami, jakie niesie ze sobą tradycyjne uczestniczenie w życiu społecznym czy zawodowym. Nawiązujemy do zeszłorocznego tematu konkursu Izolacja — stan, wybór, konieczność, który odpowiadał na pytania, w jaki sposób możemy umożliwić sobie bezpieczny i komfortowy dystans społeczny. Dzisiaj, perspektywa wyczekiwanego otwarcia na świat — w którym nie tylko nie ma wirusa, ale wszystkie jego negatywne efekty odchodzą w zapomnienie — wydaje się słodko-gorzką perspektywą, zagrożoną innym rodzajem niebezpieczeństwa.

Gdy życie daje Ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Dlatego też tegoroczny temat główny projektu aranżacji wnętrza pt. Otwarcie w zamknięciu może być dowolną, pozytywną interpretacją potencjalnych scenariuszy teraźniejszości lub przyszłości. Zastanówmy się, czy w rzeczywistości zagrożeń, obostrzeń i izolacji jesteśmy w stanie — poprzez projektowanie i aranżację przestrzeni — zminimalizować poczucie zamknięcia i odosobnienia na korzyść dowolnie rozumianego otwarcia, kontaktów międzyludzkich i poprawy jakości życia. Wielokrotnie, o czym przekonaliśmy się podczas pandemii koronawirusa, o wydajności pracy i komforcie życia społecznego decyduje technologia. Dlatego też zachęcamy do umieszczania w projektach elementów innowacyjnych technologii (powszechnie stosowanych lub autorskich abstrakcyjnych pomysłów), które w widoczny sposób wiążą się z projektowaniem przestrzeni".

warunki

Konkurs ma formułę otwartą. Projekty mogą zgłaszać studenci i studentki Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz oraz kierunków pokrewnych z całej Polski. Prace powinny być przygotowane przez jednego autora. Można zgłaszać prace indywidualne, wykonywane podczas kursów akademickich pod opieką prowadzących lub w ramach działalności kół naukowych.

Przedmiotem konkursu jest projekt aranżacji wnętrza mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znaczącą funkcję pełni światło dzienne oraz który spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 • projekt zainspirowany jest wybranym dziełem sztuki,
 • zastosowano w nim meble firmy Vitra,
 • zastosowano w nim szkło architektoniczne firmy AGC,
 • zastosowano w nim oświetlenie firmy Fagerhult,
 • zastosowano w nim rozwiązania suchych tynków firmy Rigips.

Organizatorzy zachęcają, aby wykorzystać dzieło sztuki jako inspirację do kreatywnego stworzenia niepowtarzalnego wnętrza. Dzieło może być wykorzystane jako inspiracja do stworzenia formy, oświetlenia, schematu kolorystycznego czy zbudowania nastroju wnętrza. Projekty powstałe w wyniku inspiracji istniejącym dziełem sztuki muszą zawierać własne elementy twórcze uczestników konkursu.

kalendarium

 • termin składania prac — do 13 czerwca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż prac konkursowych — 21 czerwca 2022 roku o godz. 18.00 w formule online

nagrody

W konkursie przewidziano przyznanie nagród w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze niemieszklane. Będą to:

 • Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK — za najciekawsze wykorzystanie światła dziennego we wnętrzu oraz za stworzenie unikalnej koncepcji przy umiejętnym wykorzystaniu produktów katalogowych,
 • Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK — za wysokie walory estetyczne koncepcji,
 • Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Architektury PK — za wysokie walory estetyczne koncepcji wykonanej przez studenta/studentkę pierwszego roku studiów.

Nagrody sponsorów przyznawane w kategoriach:

 • Mebel — nagroda za najlepsze wykorzystanie mebla, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra,
 • Szkło — nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła dekoracyjnego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC,
 • Oświetlenie — nagroda za najlepsze sztuczne oświetlenie wnętrza, przyznawana przez firmę Fagerhult
 • Dzieło sztuki — nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki, przyznawana przez Fundację AP KunstArt Fund,
 • Tektonika wnętrza — nagroda za najlepsze ukształtowanie ścian i sufitów, przyznawana przez firmę Rigips,

Nagrody w każdej kategorii otrzymają także studenci i studentki pierwszego roku.

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • oryginalność odpowiedzi na główny temat konkursu,
 • zastosowanie zasad kompozycji architektonicznej i plastycznej dla uzyskania założonego charakteru wnętrza,
 • umiejętność prawidłowej aranżacji funkcjonalnej wnętrza,
 • potraktowanie wnętrza jako nieodzownej części sekwencji postrzegania architektury — przestrzeń otaczająca budynek, bryła budowli, przestrzeń wewnątrz budynku,
 • podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru,
 • twórcze wykorzystanie dzieła sztuki wizualnej jako inspiracji dla kreacji architektonicznej,
 • zastosowanie elementów kompozycji zgodnych ze współczesnymi trendami i technologią.

jury

Skład jury zostanie podany niebawem na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://wsc.pk.edu.pl/

regulamin

http://wsc.pk.edu.pl/?page_id=110

Warszawa

termin składania prac

25.07.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Urząd Dzielnicy Białołęka ogłosił jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie. Termin składania wniosków do udziału w konkursie upływa 19 maja br.

cel

Jak czytamy w regulaminie, celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej pływalni, która powinna mieć atrakcyjną formę architektoniczną, zaprojektowaną tak, aby pobudzać wyobraźnię dzieci i reagować na postęp, a także uwzględniać rozwiązania proekologiczne. Przestrzeń pływalni powinna być otwarta, wielofunkcyjna, parametry wielkościowe pomieszczeń optymalne pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym.

Inwestycja znajduje się na terenie korzystnych warunków geotermalnych, dlatego wykorzystanie naturalnych zasobów ciepła powinno być uwzględnione w systemie grzewczym pływalni, ewentualnego basenu z wodą geotermalną.

Konkurs ma wyłonić najlepszą pod względem kompozycyjnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcję architektoniczną pływalni, wykonaną na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym i ograniczonym, w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Na ich podstawie organizator dopuszcza do udziału i zaprasza do składania prac konkursowych.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie na działce o nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, składającej się z budynku pływalni i parkingu naziemnego.

Teren objęty analizą podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Grodzisk.

Wytyczne projektowe to między innymi:

 • uwzględnienie możliwości wykorzystania części terenów zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej np. projektując zewnętrzną siłownię. Pływalnia powinna spełniać również funkcję edukacyjną, eksponując elementy infrastruktury, konstrukcji oraz wydobyte eksponaty z przeprowadzonych archeologicznych badań wykopaliskowych na tym terenie. Eksponaty z badań archeologicznych powinny być wyeksponowane w przeszklonym chodniku wewnątrz pływalni. Istotną sprawą jest dbałość o detale, estetykę, edukację architektoniczną i środowisko naturalne,
 • zastosowanie technologii i rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej,
 • nowoczesna elewacja wykonana z użyciem szkła, betonu i drewna. Wskazane jest wkomponowanie zieleni w elewację pływalni,
 • zastosowanie stonowanych kolorów elewacji pływalni. Możliwe jest zastosowanie roślin na ścianach budynku. Przy doborze roślin i związanych z nimi rozwiązań projektowych należy pamiętać o tym, aby koszt ich utrzymania nie był zbyt wysoki. Preferuje się stosowanie rodzimych gatunków roślin.
 • atrakcyjna bryła budynku,
 • uwzględnienie terenu na plenerową scenę na terenie wolnym od zabudowy,
 • dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 19 maja 2022 roku do godz. 10.00,
 • termin na składanie prac konkursowych — do 10 tygodni po otrzymaniu zaproszenia,
 • rozstrzygnięcie konkursu — termin zostanie ogłoszony niebawem.

nagrody

W Konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

 • I nagroda — 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • II nagroda — 30 000 zł brutto,
 • III nagroda — 20 000 zł brutto,
 • wyróżnienia o łącznej puli 10 000 zł brutto.

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań,
 • zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi organizatora konkursu (najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne organizatora konkursu wskazane w regulaminie),
 • realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań (w kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań. Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji).

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Maciej Kuryłowicz – sędzie referent, SARP,
 • Piotr Szaroszyk – sędzia zastępczy, SARP,
 • Jerzy Leszczełowski – przewodniczący sądu konkursowego, Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
 • Ireneusz Gajewski – zastępca przewodniczącego sądu konkursowego, Wydział Inwestycji Drogowych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
 • Grzegorz Stiasny – SARP,
 • Jan Mackiewicz – zastępca burmistrza Dzielnicy Białołęka,
 • Anna Dzido – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
 • Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni w m.st. Warszawa,
 • Tomasz Pniewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawa,
 • Tomasz Kuczborski – Białołęcki Ośrodek Sportu,
 • Cezary Miler – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
 • Marta Smagacz – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.

Sekretarz Sądu Konkursowego jest Maciej Kazubek z Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Zatępczynią sekretarza została Małgorzata Lubbe z Wydziału Zamówień Publicznych.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na platformie konkursowej.

warunki

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/57991/details

międzynarodowy

termin składania prac

31.07.2022

Open Call na dzieło przestrzenne, instalację artystyczną, działanie w przestrzeni, performans, instalację video w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz

W ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowany jest również Open Call na dzieło przestrzenne, instalację artystyczną, działanie w przestrzeni, performans, instalację video. Wybrane przez kolegium kuratorskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w trakcie Biennale. Propozycje można zgłaszać do 31 lipca br.

cel

Open Call skierowany jest zarówno do artystów, jak i projektantów. Celem jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, ideowym i merytorycznym prac.

Idea programowa 7. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz stanowi punkt wyjścia do rozważań towarzyszących realizacji dzieła w ramach konkursu, które ma stać się manifestem Uczestnika Open Call: PROJEKTANT JEST ARTYSTĄ = PROJEKTOWANIE JEST SZTUKĄ, ARTYSTA JEST PROJEKTANTEM — SZTUKA JEST PROJEKTOWANIEM — PROJEKTOWANIE JEST SZTUKĄ. Gra słów prowadzi do próby definiowania na nowo wyzwań sztuki i projektowania przestrzeni w każdej skali, dostrzeżenia granic pomiędzy lub zatarcia ich.

wytyczne

Zadanie polega na wykonaniu dzieła przestrzennego / instalacji artystycznej / działania w przestrzeni / performansu / instalacji video.

Celem Open Call jest wyłonienie koncepcji przestrzennych, które odzwierciedlają różne perspektywy spojrzenia na sztukę / projektowanie, stanowią kontrapunkt do aktualnych nurtów w sztuce i projektowaniu. Mogą one wyrażać kontrowersyjne poglądy, przynosząc tym estetyczną satysfakcję albo wręcz przeciwnie. Wszystkie chwyty są dozwolone!

warunki

Uczestnikami Open Call mogą być:

 • pełnoletni studenci wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i kierunków artystycznych kształcący się na publicznych i niepublicznych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą — indywidualnie lub w zespole, lub z opiekunem z macierzystej uczelni,
 • absolwenci wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i kierunków artystycznych kształcący się na publicznych i niepublicznych uczelniach projektowych i archtiektonicznych w kraju i za granicą — indywidualnie lub w zespole.

Open Call przebiega w dwóch etapach. I etap to wstępna kwalifikacja do wystawy w ramach 7. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, II etap to ostateczna kwalifikacja do wystawy.

kalendarium

 • I etap nadsyłanie reprodukcji prac lub projektów elektronicznych: do 31 lipca 2022 roku,
 • ogłoszenie uczestników wstępnie zakwalifikowanych do wystawy: 18 sierpnia 2022 roku,
 • II etap nadsyłanie wstępnie zakwalifikowanych dzieł i ostateczna kwalifikacja: do 30 września 2022 roku,
 • ogłoszenie uczestników biorących udział w wystawie: do 20 października 2022 roku.

Mail kontaktowy iidb.opencall@asp.krakow.pl

kolegium kuratorskie

W skład Kolegium Kuratorskiego wejdą Kuratorzy 7. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz oraz cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich reprezentujących dziedziny z zakresu sztuki i projektowania. Skład Kolegium Kuratorskiego zostanie oficjalnie ogłoszony do dnia 16 czerwca 2022 roku na stronie konkursu.

Kolegium Kuratorskie przy ocenie dzieł / projektów zwróci szczególną uwagę na:

 • realizację idei programowej 7. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz,
 • wizjonerskie rozwiązania,
 • możliwość realizacji i ekspozycji projektu,
 • estetykę,
 • oryginalność,
 • uwzględnienie życia społecznego,
 • artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi Open Callu oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

warunki

https://iidb.pl/

regulamin

https://waw-new.asp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Regulamin_open_call_PL.pdf

Wielkopolska

termin składania prac

30.06.2022

Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego 2022

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Ruszyła trzecia edycja Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego. Po raz kolejny jury wybierze najlepsze dzieła architektoniczne z tego regionu! Do konkursu zgłaszać można dzieła architektoniczne zrealizowane na terenie Wielkopolski w roku poprzedzającym daną edycję, czyli w roku 2021.

cel

Ruszyła trzecia edycja Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego (NAWW). Po raz kolejny jury wybierze najlepsze dzieła architektoniczne z tego regionu!
 
Celem corocznej nagrody jest promocja lokalnej architektury i, jak podkreślają organizatorzy — Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP — wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań i zwrócenie uwagi na kształtowanie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu.

warunki

Do konkursu zgłaszać można dzieła architektoniczne zrealizowane na terenie Wielkopolski w roku poprzedzającym daną edycję, czyli w roku 2021. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w siedmiu kategoriach:
 
 • Budynek użyteczności publicznej
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny
 • Dom
 • Wnętrze
 • Przestrzeń wspólna
 • Młody Twórca — wyróżniająca architektów i architektki będących na początku swojej kariery zawodowej, którzy przyczyniają się do promocji dobrej architektury w Wielkopolsce
 • Dzieło eksportowe — dla realizacji stworzonej przez wielkopolskich projektantów poza regionem
Spośród laureatów pięciu pierwszych kategorii jury wyłoni także zwycięzcę nagrody głównej — Grand Prix NAWW.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin przesyłania zgłoszeń: do 30.06.2022 r.

jury konkursu

 • Natalia Paszkowska – Przewodnicząca Jury, SARP Warszawa
 • Jacek Krych – SARP Katowice
 • Aida Januszkiewicz-Piotrowska – przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego, członkini WOIA RP
 • Jowita Maćkowiak – przedstawicielka Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • Katarzyna Weiss – członkini Rady WOIA RP, SARP Poznań
 • Krzysztof Frąckowiak – Wiceprzewodniczący WOIA RP, SARP Poznań
 • Piotr Kluj – członek Rady WOIA RP, SARP Poznań
 • Wojciech Krawczuk – Prezes SARP Poznań, członek WOIA RP
 • Jakub Głaz – krytyk architektury, przedstawiciel mediów branżowych
 • Agata Twardoch – krytyczka architektury, przedstawicielka mediów branżowych

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

www.naww.pl

regulamin

http://naww.pl/wp-content/uploads/2022/04/NAWW_regulamin__2022.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

30.06.2022

Obiekt Roku w systemach Aluprof

organizator: Aluprof

Celem organizowanego już po raz czwarty konkursu Obiekt Roku w systemach Aluprof jest promowanie architektury przyszłości, stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat najnowszych projektów i trendów w realizacjach architektonicznych oraz wyróżnienie najciekawszych obiektów, w których wykorzystane zostały rozwiązania marki Aluprof.

cel

Celem organizowanego już po raz czwarty konkursu Obiekt Roku w systemach Aluprof jest promowanie architektury przyszłości, stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat najnowszych projektów i trendów w realizacjach architektonicznych oraz wyróżnienie najciekawszych obiektów architektonicznych, w których wykorzystane zostały rozwiązania marki Aluprof.

warunki

Swoje zgłoszenia do konkursu Obiekt Roku w systemach Aluprof nadsyłać mogą zarówno pracownie architektoniczne, jak i samodzielnie tworzący projektanci. W IV edycji konkursu pod uwagę brane będą realizacje powstałe między 1 stycznia 2018 roku a 30 czerwca 2022 roku (lub wcześniej, o ile nie były zgłaszane do poprzednich edycji), w których wykorzystano systemy firmy Aluprof.
 
Projekty zgłaszać można poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej konkursu, wykorzystując pocztę tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną, przesyłając zgłoszenie na adres konkurs@aluprof.eu.
 
Konkurs podzielony będzie na trzy etapy — w pierwszym spośród nadesłanych prac organizatorzy wybiorą pięćdziesiąt, które zakwalifikują się do etapu drugiego. Z tej puli profesjonalne jury wybierze dziesięć finałowych projektów. W ostatnim, trzecim etapie jurorzy nagrodzą trzy najlepsze realizacje. Swoje głosy oddawać będą mogli także internauci, a najlepiej oceniony przez nich projekt otrzyma Wyróżnienie Internautów.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin przesyłania zgłoszeń: do 30.06.2022 r.
Głosowanie Internautów: 30.06-31.07.2022 r.
Obrady jury: lipiec-sierpień 2022 r.
Ogłoszenie wyników i uroczysta gala: 8.09.2022 r.

nagrody

Grand Prix (1 miejsce): 50 000 zł
2 miejsce: 30 000 zł
3 miejsce: 15 000 zł

jury konkursu

 • Elżbieta Dziubak – Generalna Architektka Aluprof
 • Jacek Ewý – Ingarden & Ewý Architekci
 • Oskar Grąbczewski – OVO Grąbczewscy Architekci
 • Robert Konieczny – KWK Promes
 • Jacek Lenart – Studio A4

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://future-builders.com/konkurs/zasady-konkursu

regulamin

https://future-builders.com/konkurs/regulamin-konkursu

Ogólnopolski

termin składania prac

30.09.2022

Fasada Roku 2022

organizator: Baumit

Przedmiotem konkursu na najlepszą, tegoroczną fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

cel

Przedmiotem konkursu na najlepszą, tegoroczną fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

warunki

Do konkursu zgłaszać można w pełni ukończone obiekty zrealizowane między 1 stycznia 2021 roku a 30 września br. Poszczególne obiekty zgłaszać można tylko w jednej kategorii konkursowej: Budynek jednorodzinny nowy, Budynek wielorodzinny nowy, Budynek po termomodernizacji, Budynek niemieszkalny nowy lub Budynek zabytkowy po renowacji.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2022 r.
Głosowanie Internautów: 01.05.2022-31.10.2022 r.
Obrady jury: najpóźniej w grudniu 2022 r.
Ogłoszenie wyników: do 28.02.2023 r.

nagrody

Budynek jednorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
Budynek wielorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
Budynek po termomodernizacji: Nagroda Główna 10 00 zł
Budynek niemieszkalny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
Budynek zabytkowy po renowacji: Nagroda Główna 10 000 zł
 
Zwycięskie obiekty wezmą także udział w międzynarodowym konkursie Baumit Life Challenge.
 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia obiektu lub obiektów budowlanych, które są wyjątkowe pod względem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sposobu realizacji lub wizerunku architektonicznego. Z przyznaniem wyróżnienia będzie wiązało się otrzymanie dyplomu oraz prezentacja wyróżnionego obiektu na łamach regionalnej prasy, portali oraz w innych materiałach o konkursie.

jury konkursu

 • Józef Białasik – B2 Studio, SARP Oddział Kraków
 • Daniel Bielski – Archi +
 • Piotr Buśko – Profil- Biuro Usług Architektonicznych, SARP Oddział Katowice
 • Jan Chwedczuk – APA Wojciechowski, SARP Oddział Warszawa
 • Jacek Czyżewicz – Prezes Zarządu Bumit
 • Marcin Dziewoński – Dziewoński, Łukaszewicz - Architekci
 • Edward Hardt – Wydawnictwo „Renowacje i Zabytki”
 • Wojciech Krawczuk – Front Architects, SARP Oddział Poznań
 • Anna Okołowska – „Murator”
 • dr Andrzej Poniewierka – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
 • dr Wojciech Targowski – FORT, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 • Hubert Wąsek – Sekretarz Rady Prezesów SARP

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://baumit.pl/fasadaroku

regulamin

https://baumit.pl/fasadaroku/fasadaroku-regulamin-2022

Kraków

termin składania prac

11.07.2022

Konkurs architektoniczny – Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM

organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego | inwestor: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego organizuje jednoetapowy konkurs na projekt Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska. Zespół miałby powstać na terenie zabytkowych koszar w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie. Projekty można składać do 11 lipca br.

cel

Celem konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego i  funkcjonalnego dla Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM w Krakowie oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi (mającej na celu przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy Jurajskiego CEP EkoMałopolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM) na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Założenie ma powstać na terenie dawnych koszar przy ul. Modrzewiowej w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Zadaniem jest zaprojektowanie budynku lub zespołu budynków, w których obok przestrzeni edukacyjno-warsztatowej znalazłyby się funkcje wystawiennicze, konferencyjne i biurowo-administracyjne.

warunki

Konkurs jest otwarty, nieograniczony, jednoetapowy, realizacyjny w zakresie siedziby w zakresie JCEP EkoMałpolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM (wraz z niezbędną infrastrukturą) i koncepcyjny w zakresie zagospodarowania terenu, projektu zieleni i małej architektury.

Organizatorzy oczekują od prac konkursowych w zakresie urbanistyki: najwyższej jakości rozwiązania urbanistycznego, uwzględnienie kontekstu historycznego, przyrodniczego i genius loci miejsca oraz wielkości i charakteru zabudowy na działkach sąsiednich, indywidualne wykreowanie przestrzeni publicznej wokół budynku z uwzględnieniem nawiązania do wewnętrznych przestrzeni budynku oraz obsługi komunikacyjnej.

W zakresie architektury: stosownych rozwiązań estetycznych, atrakcyjnego wyglądu i prawidłowych proporcji obiektu. Dostosowania skali i proporcji fragmentów przestrzeni budynku stosownie do funkcji i charakteru użytkowego. Zastosowania ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, a szczególnie materiałów pochodzenia naturalnego. Nowatorstwa w zakresie rozwiązań architektonicznych i przestrzennych.

W zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych: oryginalności rozwiązań projektowych, zgodności projektu z wytycznymi programu funkcjonalno-użytkowego. Atrakcyjności proponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, optymalnego funkcjonowania przestrzeni budynku, rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych.

Prace konkursowe mają uwzględniać dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Od uczestników oczekuje się rozwiązań, które będą stanowić nieprzemijające wartości kulturowe, nawiązania do przyrody, wzbogacające i szanujące istniejące otoczenie.

Wszystkie obiekty powinny być energooszczędne, mieć częściowo dachy zielone i inteligentne systemy oświetleniowe. Rekomenduje się wykorzystanie i zastosowanie naturalnych materiałów i ich kolorystyki nawiązujących do lokalnych tradycji budowlanych reprezentatywnych dla terenu jury, a w szczególności: drewna pochodzenia lokalnego, gliny.

W części koncepcyjnej należy przedstawić zagospodarowanie terenu zawierające:

 • budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska wraz z siedzibą oddziału ZPKWM w Krakowie,
 • koncepcję zagospodarowania części parkowej,
 • koncepcję zagospodarowania parkingu obsługującego Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Bogusława Frańczuka (zwanego dalej MSOR) i JCEP,
 • ogólne wytyczne w zakresie sposobu kształtowania architektury dla magazynu zlokalizowanego na południe od istniejącego parkingu (obecnie magazyn nie jest przeznaczony do rozbiórki, jednak wytyczne takie mogą posłużyć przy opracowaniu projektów architektonicznych w przypadku poszerzania usług dostępnych w MSOR).

W części realizacyjnej należy przedstawić rozwiązania architektoniczne dla budynku/obiektu Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą i komunikacją, które będą stanowiły przedmiot zamówienia z wolnej ręki. W części realizacyjnej zawiera się również część parkingu od strony ul. Modrzewiowej. Zaleca się realizację części miejsc parkingowych na potrzeby JCEP (ok. 20) w formie parkingu podziemnego.

Zamawiający przyjmuje, że szacunkowy koszt realizacji planowanej inwestycji nie przekroczy kwoty 15 mln zł brutto.

kalendarium

 • termin złożenia prac konkursowych — do 11 lipca 2022 roku do godz. 15.00,
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej — do 29 lipca 2022 roku,
 • wypłata nagród, zaproszenie do wykonania na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej — do 12 sierpnia 2022 roku.

Komunikacja w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu komunikacji elektronicznej: ePUAP: /ZPKWM/SkrytkaESP oraz przetargi@zpkwm.pl

nagrody

W Konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda — 20 tys. zł brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 18 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 15 tys. zł brutto.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • dr hab. Kazimierz Butelski – przewodniczący sądu konkursowego, Katedra A-2 Politechniki Krakowskiej,
 • prof. Zbigniew Myczkowski – Katedra A-8 Politechniki Krakowskiej,
 • Paweł Koperski – 3D-Architekci,
 • dr Małgorzata Fedorczak-Cisak – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska,
 • Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 • Piotr Dmytrowski – kierownik krakowskiego oddziału ZPKWM,
 • Bożena Boba-Dyga – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków,
 • Paweł Kamiński – dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego.

Funkcję referenta pełni Tomasz Trzaskalik, a sekretarza konkursu Mira Ostrogórska.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,411083,konkursy.html

regulamin

https://drive.google.com/drive/folders/19bNxKhGbVYsK9bN_DHkqIyWv67ov-_kM

Kraków

termin składania prac

30.06.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

organizator: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, SARP Kraków | inwestor: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiła ograniczony, dwuetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych AMKP. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 20 kwietnia br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznourbanistycznego dla nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (w tym: sal koncertowych, sal
dydaktycznych z zapleczem) wraz z przyległym terenem, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Skrzatów 4 (Dzielnica II – Grzegórzki), w sąsiedztwie rzeki Wisły i Bulwaru Kurlandzkiego oraz osiedli mieszkaniowych i związanych z nimi przyszłymi terenami parkowymi.

Budynek ma być realizowany w technologii zapewniającej spełnienie maksymalnych do uzyskania warunków energooszczędności przy
zachowaniu stosunku jakości do ceny.

Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich zarejestrowany pod nr SARP 018/R/2022.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego zakres został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr F15 do regulaminu konkursu.

warunki

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie jest ograniczony, dwuetapowy i realizacyjny.

Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu, a także rangę projektowanego obiektu i wartości, jakie powinien wnosić.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie.

Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedno opracowanie studialne i tylko jedną pracę konkursową. Za złożenie wniosku, opracowania studialnego lub pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.

Opracowania studialne pierwszego etapu oceniane będą według następujących kryteriów równorzędnych: wartość estetyczna przyjętych rozwiązań architektonicznych (oryginalność, atrakcyjność i racjonalność proponowanych rozwiązań architektonicznych, a także odniesienie do otoczenia), oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z otoczeniem (trafność, atrakcyjność i jednocześnie realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych), racjonalność przyjętych rozwiązań pod kątem kosztów realizacji, koszty użytkowania i utrzymania obiektu, w tym możliwość zastosowań rozwiązań energooszczędnych.

Na tej podstawie Sąd konkursowy zakwalifikuje najlepsze opracowania do drugiego etapu konkursu.

Praca konkursowa powinna składać się z: części graficznej czarno-białej (na białym tle, nie dopuszcza się plansz „negatywowych” na ciemnym tle) złożonej z co najwyżej sześciu plansz o wymiarach 100×70 cm w układzie poziomym, części opisowej czarno-białej (na białym tle, nie dopuszcza się plansz „negatywowych” na ciemnym tle) w formacie A3, jednego egzemplarza syntetycznej makiety.

Prace z drugiego etapu konkursu będą oceniane na podstawie kryteriów pierwszorzędnych:

 • atrakcyjność, oraz realność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych oraz atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych,
 • trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektów kubaturowych i zagospodarowania,
 • ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów,
 • zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych.

Prace konkursowe zakwalifikowane do drugiego etapu będą oceniane według następujących kryteriów drugorzędnych:

 • koszt realizacji inwestycji w kontekście przyjętych rozwiązań w zestawieniu z informacją dotyczącą kosztów realizacji złożoną przez uczestnika konkursu,
 • koszt dokumentacji projektowej.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 20 kwietnia 2022 roku do godz. 13.00,
 • wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w etapie 1 Konkursu — do 4 maja 2022 roku,
 • termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu — do 11 maja 2022 roku,
 • termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu dotyczących etapu 1 — 18 maja 2022 roku,
 • termin złożenia opracowań studialnych w etapie 1 konkursudo 30 czerwca 2022 roku,
 • rozstrzygnięcie etapu 1 oraz przesłanie zaproszeń do składania prac konkursowych w etapie 2 — 14 lipca 2022 roku,
 • termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników zaproszonych do złożenia prac w 2 etapie — 21 lipca 2022 roku,
 • udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów regulaminu — do 28 lipca 2022 roku,
 • termin złożenia prac konkursowych w etapie 2 konkursu — do 20 września 2022 roku,
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej — 30 września 2022 roku,
 • przekazanie ogłoszenia o wynikach konkursu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich oraz publikacja wyników konkursu na stronie internetowej organizatora — 4 października 2022 roku.

Kontakt pomiędzy uczestnikami a organizatorem odbywa się drogą elektroniczną, przez platformę konkursową, dostępną pod adresem https://epk.sarp.pl/

nagrody

W konkursie przewidziano nagrody o łącznej sumie 270 tys. zł brutto.

Zamawiający przyzna nagrody pieniężne w wysokości 30 tys. zł brutto uczestnikom konkursu, którzy zostali zaproszeni do etapu 2 i złożyli w nim kompletną pracę konkursową.

 • I Nagroda — 60 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji,
 • II Nagroda — 40 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 20 tys. zł brutto.

sąd konkursowy

W skład Sądu konkursowego wchodzą:

 • Marek Dunikowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, sędzia przewodniczący,
 • Marcin Pawłowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, sędzia referent,
 • Piotr Śmierzewski – sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin,
 • prof. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego,
 • dr hab. Wiesław Suruło – AMKP,
 • Adam Bielański – architekt,
 • Artur Wolanin – kanclerz AMKP.

Funkcję asystentki sędziego referenta pełni Anna Pawłowska z SARP Oddział Kraków.

Sekretarzem konkursu jest Marek Szeniawski z SARP Oddział Warszawa, tel. +48 518 059 157, e-mail: m.szeniawski@sarp.pl

Funkcję sekretarza pomocniczego pełni Maria Gratkowska z SARP Oddział Kraków.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2022/04/01/zespol-budynkow-akademii-muzycznej-konkurs-sarp-nr-018-r-2022/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/REGULAMIN-KONKURSU-AMKP-1.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

31.05.2022

XIII edycja konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

organizator: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego | inwestor: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Uwaga studentki i studenci, absolwentki i absolwenci! Trwa XIII edycja konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”, którego celem jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Do konkursu można zgłaszać dyplomy obronione w 2021 roku.

cel

Celem XIII edycji konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

warunki

Przedmiotem oceny są prace dyplomowe zrealizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich pochodzące z uczelni z terenu całej Polski, obronione w 2021, które oceniane są w trzech kategoriach:

 • planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,
 • projektowanie architektoniczne,
 • architektura krajobrazu.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I etap — do którego kwalifikują się zgłoszone prace spełniające kryteria i wymogi regulaminu konkursu,
 • II etap — do którego kwalifikuje się nie więcej niż 20 najlepszych prac.

Prawo zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu przysługuje autorom prac będących absolwentami uczelni z obszaru całej Polski, a także za zgodą autorów promotorom lub recenzentom prac.

kryteria oceny

Ogólnymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych są:

 • sposób wpisania projektu w kontekst otoczenia,
 • wpływ na kształtowanie otoczenia,
 • stopień przydatności oraz walory praktyczne dla rozwiązywania problemów przestrzennych,
 • wartość merytoryczna oraz stopień trudności zastosowanego rozwiązania projektowego,
 • jasność sformułowania celu pracy dyplomowej,
 • sposób osiągnięcia celu oraz trafność wyciągniętych wniosków,
 • twórcze wartości pracy dyplomowej,
 • wykazana w pracy dojrzałość autora do podejmowania samodzielnych decyzji projektowych lub badawczych,
 • uwzględnienie realnych potrzeb i kierunków rozwoju regionu,
 • poziom techniczny prezentowanych rozwiązań, rozwiązania innowacyjne,
 • rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energooszczędnych,
 • wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

kalendarium

 • termin składania prac dyplomowych: do 31 maja 2022 roku, do godz. 15.30,
 • ogłoszenie wyników konkursu: termin zostanie podany niebawem na stronie organizatora

Zgłoszenia prac dyplomowych należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego lub przesłać drogą pocztową.

nagrody

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach konkursowych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, architektura krajobrazu.

W każdej z kategorii zostanie przyznana:

 • I Nagroda w wysokości 4000 zł,
 • wyróżnienie w wysokości 1000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych uczestnicy, jak i promotorzy otrzymają dyplomy pamiątkowe.

komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego będący członkiem zarządu województwa zachodniopomorskiego lub inna osoba upoważniona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Adam Zwoliński – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego (WKUA)
 • trzech członków WKUA wskazanych przez przewodniczącego WKUA (w tym, co najmniej dwóch spoza środowiska akademickiego),
 • Leszek Jastrzębski – p.o. dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
 • przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego wskazany przez dyrektora tej jednostki.

Pełny skład komisji konkursowej podamy po ogłoszeniu go przez organizatora.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://rbgp.pl/2022/03/08/zapraszamy-do-zgloszen-w-xiii-edycji-w-konkursie-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-najlepsza-praca-dyplomowa-zwiazana-tematycznie-z-wojewodztwem-zachodniopomorskim/

regulamin

http://rbgp.pl/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin-_DYPLOMY_2022.pdf

Rzeszów

termin składania prac

22.04.2022

Konkurs na projekt muralu na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

organizator: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | inwestor: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do udziału w konkursie na projekt muralu upamiętniającego patrona uczelni. Projekt zdobić będzie jedną ze ścian budynku J, celebrując tym samym rok 2022 jako Rok Ignacego Łukasiewicza.

cel

Celem konkursu jest wybór najlepszych prac inspirowanych życiem wynalazcy, ich prezentacja w przestrzeni publicznej Rzeszowa oraz promowanie osiągnięć patrona uczelni, Ignacego Łukasiewicza.

warunki

Zadaniem konkursowym jest projekt muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, na budynku J Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Podkarpackiej 1. Projekt, jak podkreślają organizatorzy, ma być inspirowany osiągnięciami patrona uczelni i będzie upamiętniać rok 2022 jako Rok Ignacego Łukasiewicza.

Do wyboru uczestników konkursu jest jedna z dwóch dostępnych powierzchni: ściana o wymiarach 1174×1195 cm lub ściana o wymiarach 1174×1195 cm oraz ściana sąsiadująca o wymiarach 230×1195 cm, cofnięta w stosunku do ściany głównej o około 2,5 m. Dokładne wymiary ściany, na której ma być wykonany mural, a także inne dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej uczelni. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę brane będą:
• oryginalność i innowacyjność projektu,
• wrażenia estetyczne i poziom artystyczny,
• zgodność z założeniami i celem konkursu,
• interpretacja tematu osiągnięć Ignacego Łukasiewicza,
• próba połączenia postaci Ignacego Łukasiewicza ze współczesnością,
• wykorzystanie elementów przestrzennych, w tym elementów wykorzystujących energię elektryczną; elementów ekologicznych; elementów przestrzeni trójwymiarowej, które mogą się pojawić na elewacji budynku,
• twórcze wykorzystanie znajdujących na ścianie okien.

kalendarium

Wiadomości e-mail z propozycją projektu w plikach w jednym formatów graficznych: TIFF/JPEG/GIF/PNG/PDF należy nadsyłać na adres: promocja@prz.edu.pl do 22.04.2022 roku, w tytule wpisując "Mural na budynku J".

nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 500 zł oraz zestaw gadżetów z logo Politechniki Rzeszowskiej. Zdobywcy wyróżnień również otrzymają zestawy uczelnianych gadżetów.

komisja konkursowa

Zwycięzców konkursu wyłoni siedmioosobowa komisja wybrana przez organizatora. Ocena prac konkursowych uwzględniać będzie oryginalność, unikatowość i ciekawą treść projektów.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu

warunki

https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/konkurs-projekt-muralu-na-budynku-j-2159.html

Poznań

termin składania prac

31.05.2022

Konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary w Poznaniu

organizator: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Uwaga studentki i studenci z Poznania! Miejska Pracownia Urbanistyczna organizuje konkurs opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary. Poszukiwane są projekty łączące funkcje: rekreacji, retencji, komunikacji wewnątrz osiedla oraz parkowania.

cel

Przedmiotem konkursu studenckiego organizowanego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary, jako terenu zieleni publicznej, który umiejętnie połączy funkcje: komunikacji, rekreacji, parkowania i retencji.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być studentki i studenci I lub II stopnia kierunków: architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, zintegrowane planowanie rozwoju lub kierunków pokrewnych na następujących uczelniach wyższych:

 • Politechnika Poznańska,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Pracę konkursową można przygotować indywidualnie lub w zespole składającym się maksymalnie z trzech osób. Uczestnicy mogą zgłosić tylko jedną pracę konkursową, która nigdzie dotąd nie była publikowana ani nagradzana.

Zadaniem jest przygotowanie projektu zagospodarowania terenu wskazanego na załączniku nr 3 do regulaminu, na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:500 wraz z:

 • analizą komunikacyjną — dostępność terenu: piesza, rowerowa, samochodowa, transport publiczny, powiązania komunikacyjne,
 • analizą przyrodniczą — system zieleni i jego powiązania z obszarem opracowania, ukształtowanie terenu, typy zieleni,
 • analizą sąsiedztwa — funkcje terenów sąsiednich, rodzaj zabudowy, bariery przestrzenne,
 • opisem założeń koncepcji,
 • informacją, które z wniosków złożonych do projektu mpzp podczas I konsultacji społecznych zostały uwzględnione,
 • inspiracjami,
 • bilansem różnych form użytkowania terenu,
 • wizualizacją docelowego zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, przekrojami lub szkicami.

Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić:

 • uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych miasta Poznania — Strategii
  Rozwoju Miasta Poznania 2020+ oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
 • relacje koncepcji z otoczeniem,
 • dogodne połączenia piesze i rowerowe,
 • dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z wózkami dziecięcymi,
 • dostępność i łatwość w utrzymaniu przestrzeni i obiektów,
 • zachowanie jak największej liczby istniejących drzew i krzewów oraz wprowadzenie nowych nasadzeń,
 • likwidację garaży blaszanych i zapewnienie proporcjonalnej liczby miejsc postojowych,
 • wymogi bezpieczeństwa publicznego,
 • pozostawienie na obszarze opracowania aktualnego zagospodarowania działki nr 70, arkusz 29, obręb 20, na której znajduje się budynek jednorodzinny.

Nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane w całości lub w części przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa” w Poznaniu, do którego przystąpiono uchwałą nr XLVII/862/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 r., lub innego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wskazany teren.

kalendarium

 • składanie pytań w sprawach formalnych i merytorycznych: do 15 kwietnia 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych: do 31 maja 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników konkursu: 21 czerwca 2022 roku,
 • wystawa prac: od 21 czerwca 2022 roku.

nagrody

W konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne o łącznej wysokości 6 tys. zł brutto:

 • I Nagroda — 3000 zł,
 • II Nagroda — 2000 zł,
 • III Nagroda — 1000 zł.

Komisja może również przyznać wyróżnienia bez nagrody finansowej.

komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • Halina Owsianna – przedstawicielka Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania,
 • Natalia Ziółkowska – przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej,
 • Katarzyna Podlewska – zastępca Dyrektora ds. Architektury Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 • Piotr Libicki – zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Estetyki Miasta, Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta,
 • Robert Kołaczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Winiary,
 • Krzysztof Pyszny – przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału w Poznaniu,
 • Adam Kijowski – zastępca Dyrektora ds. Projektowania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • uwzględnienie elementów ekofizjograficznych (zieleń, uwzględnienie zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych),
 • walory urbanistyczne koncepcji — powiązanie z sąsiedztwem, atrakcyjność użytkowa i estetyczna rozwiązań przestrzennych,
  funkcjonalność proponowanych rozwiązań (możliwość korzystania z przestrzeni przez osoby w różnym wieku, w tym osoby z niepełnosprawnościami),
 • oryginalność projektu i zastosowanie innowacyjnych rozwiązać,
 • aspekt ekonomiczny.

więcej informacji

Obsługę konkursu zapewnia sekretariat konkursu, w którego skład wchodzą:

 • Adam Derc (tel. 61 63 96 490, aderc@poznan.mpu.pl),
 • Anna Bilska (tel. 61 63 96 488, abilska@poznan.mpu.pl),
 • Agnieszka Krupka (tel. 61 63 96 489, akrupka@poznan.mpu.pl).

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu

warunki

https://www.poznan.pl/mim/wortals/mpu/konkurs-studencki-na-koncepcje-zagospodarowania-terenu,p,57004,59203,64055.html

Ogólnopolski

termin składania prac

20.06.2022

Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2022

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

Stowarzyszenie Architektów Polskich zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym o Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2022. Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski obroniony na wyższej w Polsce. Konkurs realizowany jest w trzech etapach.

cel

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU”, edycja 2022 przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w 2021 roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

warunki i etapy konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim 2021, które uzyskały pozytywną opinię komisji dyplomowej danego Wydziału Architektury.

Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

O nagrodę mogą ubiegać się prace nominowane przez Komisje Kwalifikacyjne.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • Etap 1 – Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia do konkursu, zawierające skrótowe opracowanie oraz skan podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Komisja, w przypadku większej liczby prac, może zorganizować prezentację autorską wstępnie wyselekcjonowanych prac. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listy prac nominowanych w Oddziałach SARP do 2 Etapu i przesyła wraz ze skrótowymi opracowaniami, na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego, listę prac oraz oryginały Kart Zgłoszenia Uczestnictwa nominowanych prac,
 • Etap 2 – Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Główny SARP, rozpatruje wszystkie przesłane przez Komisje Kwalifikacyjne prace nominowane w Oddziałach i dokonuje wyboru 25 prac na podstawie przesłanych skrótowych opracowań z Etapu 1.
 • Etap 3 – Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych.

Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu na Etapie 1 są: promotor, recenzent, dziekan na podstawie opinii wydziałowych Komisji Dyplomowych, Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez dziekana ciała kolegialne, dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą promotora.

Warunkiem udziału w Etapie 2 i 3 Konkursu jest złożenie oświadczenia przez dyplomanta, na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa, potwierdzające jego udział w dalszej części procedury konkursowej.

Szczegółowe wytyczne dot. udziału w konkursie i prac konkursowych dostępne w regulaminie.

kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane są w trzech etapach. Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody są wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane będą pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięte będą również rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.

kalendarium

Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych.

Zakończenie Etapu 1 — 20 czerwca 2022 roku,
Informacje o wynikach Etapu 1 — 30 czerwca 2022 roku,
Rozpoczęcie Etapu 2, obrady Sądu Konkursowego — 18 lipca 2022 roku,
Zakończenie Etapu 2, podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3 — 19 lipca 2022 roku,
Dostarczenie prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów — do 31 sierpnia 2022 roku,
Zakończenie Etapu 3, prezentacja prac dyplomowych — 6 października 2022 roku,
Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień — 07 października 2022 roku godz. 17.00, Warszawa, siedziba SARP.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego liczącego od 7 do 9 osób wchodzą przewodniczący, sędzia referent oraz sędziowie.

Skład sądu wybierany jest spośród:

 • prezesa lub wiceprezesa SARP (pełniącego funkcję przewodniczącego Sądu Konkursowego i kierującego pracami Sądu),
 • laureatów nagród architektonicznych i środowiskowych SARP z roku poprzedzającego edycję Nagrody „DYPLOM ROKU”: „Nagroda Roku SARP”, „Polski Cement w Architekturze”, „Honorowa Nagroda SARP”, „Bene Merentibus SARP”,
 • reprezentantów środowisk architektonicznych z zagranicy,
 • sędziów z listy Sędziów Konkursowych SARP,
 • przedstawiciela partnera konkursu.

nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

Wszystkie 25 prac zgłoszonych do Konkursu i rozpatrywanych przez Sąd Konkursowy będzie prezentowanych w ramach wystawy pokonkursowej.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

warunki

https://www.sarp.pl/pokaz/ogloszenie_konkursu_dyplom_roku_2022,3145/

regulamin

https://www.sarp.pl/pliki/3145_621dcb667d0c3-regulamin_dyplom_roku_edycja_2022.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

06.05.2022

Nagroda Roku SARP 2022

organizator: Zarząd Główny SARP

Wystartowała kolejna edycja organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkursu na najlepszą realizację architektoniczną ukończoną w minionym roku kalendarzowym na terytorium naszego kraju — Nagroda Roku SARP, edycja 2022.

Wystartowała kolejna edycja organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkursu na najlepszą realizację architektoniczną ukończoną w minionym roku kalendarzowym na terytorium naszego kraju — Nagroda Roku SARP, edycja 2022.

cel

Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych realizacji — obiektów lub zespołów obiektów o znaczących wartościach architektonicznych — wybudowanych i oddanych do użytku w 2021 roku na terenie Polski.

warunki

Obiekty do konkursu mogą zgłaszać ich autorzy, biura i pracownie projektowe, a także, za zgodą autorów, lokalne oddziały SARP, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych.

Sąd konkursowy oceni zgłoszone obiekty w siedmiu kategoriach:

 • budynek mieszkalny jednorodzinny
 • budynek mieszkalny wielorodzinny
 • budynek biurowy, oświaty lub administracji
 • budynek kultury
 • inny budynek użyteczności publicznej
 • przestrzeń publiczna
 • architektura w przestrzeni dziedzictwa

A także przyzna nagrodę główną — Nagrodę Roku SARP.

kalendarium

 • Termin przyjmowania zgłoszeń: do 06.05.2022 r. (liczy się data doręczenia do siedziby Zarządu Głównego SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie)
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wernisaż wystawy: 24.06.2022 r.

nagrody

 • Nagrody w każdej z siedmiu kategorii
 • Nagroda głównaNagroda Roku SARP

Otrzymanie nagrody głównej potwierdzone będzie tradycyjnym medalem, dyplomem oraz tabliczką do umieszczenia na obiekcie. Pozostali laureaci otrzymają dyplom. Dyplomy przyznawane są także inwestorom i wykonawcom uhonorowanych obiektów.

sąd konkursowy

 • Grzegorz Stiasny (wiceprezes SARP) — Przewodniczący jury
 • Daria Kieżun (SARP Oddział Wrocław)
 • Tomasz Konior (SARP Oddział Katowice)
 • Marek Chrobak (SARP Oddział Rzeszów)
 • Mariusz Tenczyński (SARP Oddział Opole)
 • Adriana Patalas (przedstawicielka Rady Prezesów SARP)
 • przedstawiciel Mecenasa konkursu — firmy BOLIX
 • przedstawiciel Mecenasa konkursu — firmy WIŚNIOWSKI
 • Marek Szeniawski — Sekretarz organizacyjny konkursu

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://www.sarp.pl/pokaz/ogloszenie_konkursu_nagroda_roku_sarp-_edycja_2022,3148/

regulamin

https://www.sarp.pl/pliki/3148_62260fe47209a-regulamin_konkursu_nagroda_roku_sarp.pdf

międzynarodowy

termin składania prac

21.09.2022

Konkurs na wykonanie projektu wnętrz stałej galerii designu w budynku dawnego hotelu Cracovia

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz,

Trwa rejestracja do konkursu studenckiego 7. edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – iidb Krakow 2022. Tematem tegorocznego konkursu jest projekt wnętrz Stałej Galerii Designu w budynku dawnego hotelu Cracovia.

cel

Celem konkursu studenckiego na wykonanie projektu wnętrz stałej galerii designu w budynku dawnego hotelu Cracovia organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym koncepcji projektowych.

wytyczne

 • Teoretyczne postawienie tezy projektowej dla wielofunkcyjnej przestrzeni kreatywnej przeznaczonej dla sztuki i designu powiązane z funkcjonalnym i dopracowanym w warstwie technologicznej rozwiązaniem projektowym, które stanie się przestrzennym uzasadnieniem postawionej tezy,
 • Podjęcie próby stworzenia nowej definicji sztuki, designu i projektowania w kontekście ustalenia nowych funkcji dla przestrzeni, która ma służyć projektantom, artystom, sztuce i designowi, w formie przestrzennej refleksji o tym, jak mówić o historii sztuki i designu współcześnie, jak tworzyć miejsca dla artystów i projektantów,
 • Spojrzenie na funkcję i technologię przez pryzmat sztuki zarówno w przestrzeni projektowej, jak i ideowej: zachęcamy do tworzenia własnych zestawień i przenoszenia ciężarów znaczeniowych pomiędzy pojęciami, na których opiera się 7 edycja biennale: design, art, function, knowledge, technology.

warunki

Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni student wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i innych, pokrewnych kierunków kształcący się na państwowych i prywatnych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres iidb@asp.krakow.pl podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie do 30 marca 2022 roku. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie konkursu.

Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na: ideę i wizjonerskie rozwiązania projektowe, możliwość realizacji projektu, funkcjonalność i różnorodność użytkowania, twórczy wkład w aranżowanie przestrzeni relacji społecznych / międzyludzkich, kontekst miejsca i użytkownika, estetykę, uwzględnienie życia społecznego, artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

kalendarium

 • rejestracja: do 30 kwietnia 2022 roku
 • termin składania prac konkursowych: do 21 września 2022 roku do godz. 12:00
 • rozstrzygnięcie konkursu: do 15 października 2022 roku

nagrody

W Konkursie przyznane zostaną nagrody:

 • Grand Prix VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (fundowana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie) w wysokości 5 000 zł netto,
 • II Nagroda (fundowana przez Dziekana WAW ASP) w wysokości 3 500 zł netto,
 • III Nagroda – 3 000 zł netto,
 • I Wyróżnienie honorowe,
 • II Wyróżnienie honorowe.

Zostanie także zorganizowana wystawa prac konkursowych we wnętrzu dawnego hotelu Cracovia w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz. Otwarcie nastąpi w dniu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

jury

W skład jury konkursu wejdą cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich i projektowych, a także związanych z działalnością popularyzatorską w zakresie sztuki, architektury wnętrz i szeroko pojętego designu z kraju i zagranicy. 

 • prof. Andrzej Bednarczyk — JM Rektor ASP im. Jana Matejki w Krakowie,
 • prof. Takeshi Sukegawa — architekt, China Academy of Art, Japonia/Chiny,
 • prof. George Katodrytis — architekt, American University of Sharjah, ZEA,
 • Leopold Ajami — filozof, Novel Philosophy Academy, Liban/ZEA,
 • dr hab. Szymon Hanczar — architekt wnętrz, ASP Wrocław,
 • Katarzyna Księżopolska — redaktor naczelna Magazif,
 • dr hab. Mateusz Wróblewski prof. UAP — architekt wnętrz, UAP Poznań,
 • dr Anna Dettloff — historyk sztuki, ASP Kraków,
 • prof. Marek Błażucki — architekt wnętrz, ASP Kraków

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

warunki

https://iidb.pl/

regulamin

https://waw-new.asp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/02/7-iidb_konkurs_aktualny-plik.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

20.05.2022

Moje miasto – tu dzieją się rzeczy niezwykłe

organizator: Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

Organizatorzy zainicjowanego przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież w wieku 12-19 lat do udziału w 9. edycji konkursu. Hasło tegorocznej odsłony brzmi: „Moje miasto – tu dzieją się rzeczy niezwykłe”.
Organizatorzy zainicjowanego przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież w wieku 12-19 lat do udziału w 9. edycji konkursu. Hasło tegorocznej odsłony brzmi: „Moje miasto – tu dzieją się rzeczy niezwykłe”.

cel

Celem programu, jak tłumaczy jego koordynatorka, Anna Kulińska, jest rozwijanie świadomości przestrzeni, w której się poruszamy i którą zamieszkujemy, uwrażliwienie młodzieży na problemy przestrzenne, środowiskowe i społeczne, a także zwrócenie uwagi między innymi na regionalne tradycje architektoniczne i urbanistyczne oraz budowanie tożsamości kulturowej.
 
W tym roku młodzi uczestnicy mają za zadanie wcielić się w przewodników po swoich miejscowościach — pokazać to, czego nie można znaleźć w materiałach promocyjnych, opowiedzieć o swoich ulubionych zakątkach, budynkach, widokach, ludziach i lokalnych tradycjach. Przedstawione historie mogą być prawdziwe lub stworzone w wyobraźni, ważne jest jednak, aby to właśnie miasto, wieś, dzielnica, a nawet plac, park czy ulica były ich bohaterami, grały w rolę pierwszoplanową lub były tłem dla rozgrywających się wydarzeń.
 
„W każdej miejscowości można znaleźć coś unikatowego, coś, co odróżni ją od wszystkich innych miast. Wszędzie mogą dziać się rzeczy niezwykłe” — piszą organizatorzy konkursu.

warunki

Ciekawe i zaskakujące historie należy opisać i zaprezentować na planszy (jej szablon dołączony jest do regulaminu), którą w wersji elektronicznej (w maksymalnie pięciu plikach o łącznej wielkości do 20 Mb) można zgłaszać mailem do 20 maja br. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy 6-8) oraz szkoły ponadpodstawowe. Prace zgłaszać można indywidualnie lub w zespołach liczących maksymalnie pięciu uczniów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu.

nagrody

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły lub inne placówki edukacyjne, które są reprezentowane przez laureatów — nagrody pieniężne. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

warunki

https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2022/

regulamin

https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/wp-content/uploads/2022/02/REGULAMIN-IX-EDYCJI-KONKURSU-2022.pdf

międzynarodowy

termin składania prac

30.11.2022

Międzynarodowy konkurs Tubądzin Design Awards 2022

organizator: Tubądzin Management Group

Już 1 marca br. startuje pierwszy etap czwartej edycji międzynarodowego konkursu Tubądzin Design Awards. W tym roku główną ideą konkursu jest projektowanie, które potrafi sprostać globalnym wyzwaniom — organizatorzy stworzyli dodatkową, czwartą kategorię — CULTURE FORM. Pula nagród wynosi 78 000 EURO!

cel

Tubądzin Design Awards (TDA) organizowany przez Grupę Tubądzin od 2015 roku to konkurs dla architektów, projektantów oraz studentów z całego świata.

„Tubądzin Design Awards jest jednym z naszych głównych działań, jakie kierujemy dla grupy architektów. Jego zasięg, skala i jakość sprawia, że stał się wielką inspiracją dla wszystkich, którzy biorą w nim udział. Czwartej edycji TDA przyświeca niezwykle ważna idea projektowania, które potrafi sprostać globalnym wyzwaniom. Jednym z nich jest dostęp do kultury i sztuki, który w ostatnim czasie jest dość ograniczony. Stąd w TDA kategoria specjalna Culture FORM, która naszym zdaniem może być jedną z ciekawszych w tej edycji. Przed nowymi wyzwaniami stoją też architekci, dlatego nasz konkurs został skonstruowany tak, aby maksymalnie wspierać ich rozwój i działalność. Oprócz nagród finansowych przewidzieliśmy udział w inspirujących wydarzeniach branżowych, podróże do ciekawych miast i miejsc, ale także aktywności promujące działalność architektów, czy prestiżowy staż dla młodych twórców. Uczestnicy będą też nagradzani w poszczególnych etapach, a w finale powalczą o nagrody Grand Prix przyznawane w tej edycji w czterech kategoriach” — mówi Ewa Kryszkiewicz, menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

W nowej edycji można powalczyć o Grand Prix w czterech kategoriach: Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz w kategorii specjalnej Culture FORM, która została utworzona z myślą o kulturze przestrzeni i podkreślania wartości obcowania ze sztuką we współczesnym świecie. Ideą przewodnią jest budowanie i odbudowywanie przestrzeni w celu uwydatnienia procesu twórczego i podkreślenia istoty przeżywania kultury.

warunki

Konkurs przeznaczony jest dla architektów, architektów wnętrz lub projektantów, którzy profesjonalnie wykonują ten zawód oraz dla studentów do 30 roku życia, studiujących na kierunkach związanych z architekturą, architekturą wnętrz lub projektowaniem.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły. Uczestnik w każdej kategorii konkursowej może zgłosić dowolną liczbę prac i może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu projektów z dziedziny architektury, architektury wnętrz oraz designu, w których wykorzystane zostaną produkty Tubądzin .

Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

 • Young Power — kategoria przeznaczona dla studentów studiów kierunkowych wyższych (architektura, architektura wnętrz, projektowanie). Projekty mogą być zgłaszane w dowolnym zakresie wybranym przez uczestników konkursu,
 • Everyday Design — kategoria przeznaczona dla architektów i projektantów. Zgaszane projekty mogą być wnętrzami prywatnymipublicznymi. Mogą to być: kuchnie, łazienki i salony.
 • Unlimited Architecture — kategoria przeznaczona dla architektów, architektów wnętrz, projektantów, biur architektonicznych. W tej kategorii zgłaszać można projekty w zakresie: architektury kubaturowejarchitektury wnętrz (wnętrza publiczne i prywatne), obiekty (elementy wyposażenia wnętrz, meble, elementy projektów outdoor oraz elementy w projektowaniu przestrzeni publicznej), fasady/elewacje, nietypowe zastosowania płytek,
 • CultureFORM — kategoria specjalna: inspirowana kulturą i przeżywaniem kultury, dająca wolność projektowania i wpływania na kształtowanie kultury przestrzeni. W tej kategorii można zgłaszać dowolne projekty w przestrzeni publicznej i prywatnej.

kalendarium

Konkurs ma charakter międzynarodowy oraz trwa w okresie od 1 marca do 30 listopada 2022 roku.

Konkurs jest podzielony na 3 etapy:

 • I etap – od 1 marca do 31 maja 2022 roku,
 • II etap – od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku,
 • III etap – od 1 września do 30 listopada 2022 roku.

W terminie do 4 miesięcy od ogłoszenia zwycięzców III etapu konkursu odbędzie się finał konkursu oraz ogłoszenie wyników końcowych i laureatów.

nagrody

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 78 000 EURO.

Oprócz nagród finansowych na zwycięzców czekają wyjazdy do: Tokio, Paryża, targi designu Salone de Mobile w Mediolanie.

Dla studentów i młodych projektantów przewidziano staż w pracowni Martin Duplantier Architectes w Paryżu.

W kategorii specjalnej Culture FORM oprócz nagrody pieniężnej, zwycięzca będzie miał możliwość dołączenia do prestiżowego zespołu twórców związanych z Operą Narodową i współtworzenia oprawy oraz scenografii spektaklu realizowanego w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Nagrody przyznawane są w trybie etapowym oraz całorocznym. W każdym etapie konkursu organizatorzy przewidują nagrodzenie: trzech projektów w kategorii Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture, oraz wyłonienie jednego projektu w kategorii CultureFORM i jednej Nagrody Publiczności.

W finale konkursu organizatorzy przewidują wyłonienie: Grand Prix 2022 i II i III Nagrody sposród finałowych projektów w kategorii Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz laureata kateogorii CultureFORM.

Dodatkowo zostaną przyznane Nagrody Specjalne:

 • za skalę inwestycji, która wybierana jest spośród wszystkich zgłoszonych projektów,
 • challenge za nietypowe wykorzystanie zastosowanie produktów Tubądzin,
 • project: facade za najlepszą fasadę/elewację,
 • obiekt z płytek ceramicznych.

Szczegółowa lista nagród pienieżnych i rzeczowych poszczególych etapów dostępna jest na stronie konkursu.

jury konkursowe

W skład jury konkursowego wchodzą:

 • Allan Starski — scenograf filmowy i teatralny, laureat Oscara (przewodniczący jury TDA),
 • Martin Duplantier — przewodniczący Francuskiej Rady Architektonicznej,
 • Melike Altinişik — architektka z Turcji,
 • Małgorzata Szczepańska — redaktorka naczelna i dyrektorka kreatywna Elle Decoration,
 • Tomasz Smus — architekt marki Tubądzin.

W kategorii Culture FORM projekty oceniać będą:

 • Davide Macullo — założyciel studia Davide Macullo Architects w Lugano,
 • Marta Sowińska-Gąska — architektka, laureatka Grad Prix TDA 2020,
 • Ewa Kryszkiewicz — menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.tubadzin.pl/design/pl/

regulamin

https://www.tubadzin.pl/design/pl/REGULAMIN.pdf

Warszawa

termin składania prac

18.05.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie

organizator: Muzeum Narodowe w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Polskich | inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie

Konkurs jest ograniczony, realizacyjny i jednoetapowy. Zaproponowane rozwiązania powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, spełniać zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo‑społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

cel

Celem Konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej nowego pawilonu, Centrum Konserwatorsko‑Magazynowego Muzeum Narodowego, na działce przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie, jest, jak czytamy w regulaminie, przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych.
Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod względem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) inwestycji.

warunki

Konkurs jest ograniczony, realizacyjny i jednoetapowy. Zaproponowane rozwiązania powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, spełniać zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczospołeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 8.03.2022 r.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10 marca 2022 r., do godziny 14.00
Termin składania prac konkursowych: 18.05.2022 r., do godziny 15.00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.05.2022 r.

UWAGA: Powyższe terminy są orientacyjne.

nagrody

I Nagroda – 150 000 zł brutto
II Nagroda – 110 000 zł brutto
III Nagroda – 50 000 zł brutto
Dwa wyróżnienia – 20 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej

sąd konkursowy

 • prof. Ewa Kuryłowicz – Przewodnicząca Sądu Konkursowego, Sędzia konkursowy SARP (Oddział Warszawski SARP)
 • Michał Sikorski – Sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP (Oddział Warszawski SARP)
 • prof. Jerzy Bogusławski – członek Rady Muzeum MNW
 • Marek Dunikowski – Sędzia konkursowy SARP (Oddział SARP Kraków)
 • Karol Fiedor – Sędzia konkursowy SARP (Oddział SARP Poznań)
 • dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 • Zuzanna Jamrozik – Kierowniczka Działu Administracji i Inwestycji MNW
 • Paweł Kastory – Przewodniczący Rady Muzeum MNW
 • Joanna Kilian – Zastępczyni Dyrektora MNW ds. naukowych
 • prof. Jack Lohman – członek Rady Muzeum MNW
 • Piotr Walkowiak
Zastępcy Sędziów:
 • Michał Brutkowski – Sędzia konkursowy SARP (Oddział Warszawski SARP)
 • Jolanta Hercog – Zastępczyni Dyrektora MNW ds. Komunikacji i Programów Publicznych
Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
 • Marek Szeniawski (Oddział Warszawski SARP)

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://1022.konkurs.sarp.pl/

regulamin

https://1022.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/

Bielsko-Biała

termin składania prac

30.06.2022

Projekt Arting 2022 „Miasto?” Konkurs wzornictwa przemysłowego

organizator: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, Urząd Miasta Bielsko-Biała

Trwa konkurs z zakresu wzornictwa przemysłowego. Tegoroczna edycja projektu Arting dotyczy szeroko pojętej tematyki miejskiej. Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach, a organizatorzy poszukują koncepcji wykonanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

cel

Celem konkursu jest wykonanie projektów z zakresu wzornictwa przemysłowego, wskazujących rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Projekty powinny odpowiadać na pytania dotyczące szeroko pojętej tematyki miejskiej.

Celem organizatorów jest:

 • budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych,
 • upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim,
 • tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami wzornictwa dla lepszej innowacyjności i modernizacji regionu.

warunki

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia, a także projekty już zrealizowane, przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

 • Bielsko-Biała – projekty związane z regionem Bielsko-Biała,
 • Technologia – projekty przedmiotów i procesów zgodnych z rozwojem zrównoważonym,
 • Środowisko – projekty związane z ochroną środowiska i podnoszeniem świadomości przyrodniczej,
 • Wyzwanie – rozwiązania projektowe konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała (tematy dostępne na stronie konkursu).

Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • innowacyjność, oryginalność,
 • optymalne połączenie funkcjonalności, walorów ergonomicznych, estetycznych i ekologicznych,
 • optymalizacja zużycia energii i materiałów w fazie produkcji i eksploatacji produktu oraz możliwość jego recyklingu po okresie zużycia,
 • forma prezentacji, jej przejrzystość i spójność.

kalendarium

 • termin składania prac konkursowych: do 30 czerwca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród: październik 2022 roku.

Dokładne daty zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu.

nagrody

Suma nagród pieniężnych w konkursie wynosi 30 000 zł, a na nagrodę główną przeznaczono 10 000 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród nieprzewidzianych w regulaminie oraz do innych zmian wynikających z decyzji jury.

Przewidziana jest również publikacja katalogu konkursowego prezentującego projekty, zarówno zgłoszone do konkursu, jak i wyselekcjonowane przez jury.

jury konkursowe

Jury konkursowe będzie powoływane przez organizatora i liczy pięć osób. W skład jury wchodzą eksperci, projektanci wzornictwa, przedstawiciele uczelni będących partnerami konkursu, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i przedstawiciel organizatora. Pełny skład jury zostanie ogłoszony niebawem na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, terminy i formularz konkursowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://flid.pl/project/projekt-arting/aktualnosci/projekt-arting-2022-miasto

regulamin

https://flid.pl/project/projekt-arting/aktualnosci/regulamin-projekt-arting-2022

Świdwin

termin składania prac

29.06.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego — HIPERBAZA w Świdwinie

organizator: Powiat Świdwiński

Celem projektu, jak czytamy w regulaminie, jest stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej (HIPERBAZY) dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie, o charakterystycznej formie architektonicznej nawiązującej do istniejącego zagospodarowania terenu i układu architektonicznego zapewniającego spójność i funkcjonalność poszczególnych elementów bazy warsztatowej.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, ekonomicznym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego HIPERBAZA w Świdwinie.
 
Historia rolniczej oświaty w Świdwinie sięga końca XIX wieku. Wówczas powstała pierwsza i jedyna tego typu szkoła w regionie. Dzisiejszy Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. S. Żeromskiego działa, mimo zmian nazwy i siedziby, od 1948 roku.
 
Na działce przy ulicy Szczecińskiej zlokalizowany jest kompleks budynków zespołu — gmach szkoły z salą gimnastyczną, internat, kuchnia ze stołówką, hala sportowa, warsztaty szkolne z salą gimnastyczną i budynki pomocnicze. Celem projektu, jak czytamy w regulaminie, jest stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej (HIPERBAZY) dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie, o charakterystycznej formie architektonicznej nawiązującej do istniejącego zagospodarowania terenu i układu architektonicznego zapewniającego spójność i funkcjonalność poszczególnych elementów bazy warsztatowej. Ważne jest również zbudowanie bazy wpisującej się w nurt budownictwa ekologicznego, energooszczędnego, a także uwzględniającego założenia projektowania uniwersalnego, stworzenie warunków do nowoczesnej edukacji zawodowej i przyjaznego środowiska zapewniającego poprawę efektów nauczania.
 
W nowej bazie warsztatowej powinny się znaleźć: główny budynek warsztatów szkolnych z pracowniami praktycznymi, hala uprawowa, stacja diagnostyki i napraw, budynek garażowy, myjnia maszyn rolniczych, plac manewrowy i pozostałe elementy zagospodarowania.

warunki

Konkurs jest jednoetapowym konkursem ograniczonym, na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji inwestycji. Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, dotyczących przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24.02.2022 r.

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie z niezbędnymi załącznikami: do 10.03.2022 r., do godziny 14.00

Informacja o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych: do 25.03.2022 r.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, dotyczących prac konkursowych: do 7.04.2022 r.

Ostateczny termin składania prac konkursowych: do 29.06.2022 r., do godziny 14.00

Ogłoszenie wyników: do 21 lipca 2022 r.

nagrody

I Nagroda – 30 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 10 000 zł brutto
Wyróżnienie – dwa wyróżnienia w wysokości 5 000 zł brutto każde

sąd konkursowy

 • Dariusz Herman – SARP Koszalin, Przewodniczący
 • Miłosz Raczyński – SARP Szczecin, Sędzia Referent
 • Jakub Gołębiewski – SARP Szczecin, Asystent Sędziego Referenta (bez prawa głosu)
 • Jacek Lenart – SARP Szczecin
 • Maciej Siekierski – Politechnika Koszalińska
 • Zdzisław Pawelec – Wicestarosta Powiatu Świdwińskiego
 • Daniel Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie
 • Janusz Helwig – Sekretarz Konkursu
 • Justyna Mlak – zastępczyni Sekretarza Konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://powiatswidwinski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatswidwinski/demand/notice/public/51712/details?fbclid=IwAR1XKMAT49uoSkWpUEtrUqms2hLUcn_3EVCT5LzFtasI-Up90Lttd0AzVVw

regulamin

https://powiatswidwinski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatswidwinski/demand/notice/public/51712/details?fbclid=IwAR1XKMAT49uoSkWpUEtrUqms2hLUcn_3EVCT5LzFtasI-Up90Lttd0AzVVw

Kraków

termin składania prac

02.06.2022

Dwuetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

organizator: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie | inwestor: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie zorganizował konkurs na projekt nowego budynku laboratoryjno-biurowego. Obiekt, będący drugą siedzibą Instytutu, ma powstać na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego dzielnicy Wesoła, wpisanego do rejestru zabytków.

cel

Celem konkursu jest projekt budynku laboratoryjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacjami wewnętrznymi na potrzeby Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Organizatorzy poszukują najlepszego rozwiązania architektonicznego / koncepcji architektoniczno-urbanistycznej drugiej siedziby Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie.

Projekt powinien wyróżniać się walorami przestrzennymi, architektonicznymi, funkcjonalno-użytkowymi przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych. Organizatorzy oczekują również koncepcji zagospodarowania terenu okalającego działkę konkursową przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 12 w Krakowie, znajdującej się w pobliżu dawnego zespołu klinik Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

warunki

Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym. Pierwszy etap konkursu dzieli się na kwalifikacyjny i opracowań studialnych. Oceny opracowań dokona Sąd Konkursowy i do drugiego etapu realizacyjnego zaprosi nie więcej niż dziesięć złożonych projektów.

Koncepcja konkursowa powinna w pełni wykorzystywać możliwości działki, oraz nawiązywać do kontekstu istniejącej tkanki miejskiej oraz być zgodna z wytycznymi MPZP uchwalonymi 1 grudnia 2021 roku.

O wątpliwościać związanych z ustaleniem MPZP pisał Wiktor Bohenek w artykule NIEWESOŁO NA WESOŁEJ, czyli jak Kraków (nie)radzi sobie z planowaniem przestrzennym.

Inwestycja znajduje się w obszarze strefy buforowej dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także w obszarze wpisanym do rejestru zabytków — zespół urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Wesoła, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-650 (decyzja z dnia 12 lutego 1984 r.).

Przyszłość Wesołej była tematem warsztatów podczas Międzynarodowego Biennale Architektonicznego 2021 w Krakowie. O efektach prac i dyskusji możecie przeczytać w grudniowym wydaniu A&B [zob. A&B 12/2021].

Zakłada się, iż z obecnej lokalizacji do nowego budynku przeniesione zostaną następujące działy:

 • dział obsługi działalności opiniodawczej (ODO),
 • dział biologiczny,
 • dział toksykologiczny,
 • dział chemiczny.

W budynku znajdować się będzie także część administracyjna, obejmująca działalność kilku komórek organizacyjnych (administracyjnej, gospodarczej, finansowo-księgowej, obsługi informatycznej, jakości).

Praca konkursowa powinna być sumą rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i instalacyjnych gwarantujących: racjonalne koszty inwestycyjne, efektywność energetyczną, optymalny układ funkcjonalny, atrakcyjne i trwałe walory estetyczne oraz najbardziej racjonalne gospodarowanie terenami zielonymi.

Jednocześnie wskazane jest, aby nowopowstały obiekt tworzył akcent architektoniczny, podnoszący rangę miejsca, w którym będzie usytuowany. Ważnym elementem projektu zagospodarowania terenu jest zieleń, ze względu na walory kompozycyjne, bliskie sąsiedztwo Ogrodu Botanicznego oraz sąsiedztwo „Placu na Wesołej”, który zgodnie ze studium oraz wytycznymi MPZP ma się stać lokalnym centrum.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie:

 • rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,
 • ergonomii,
 • lokalizacji poszczególnych pomieszczeń,
 • ekonomiki proponowanych rozwiązań architektonicznych (realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań),
 • atrakcyjności proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
 • rozwiązań proekologicznych,
 • kosztów eksploatacji.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 14 lutego 2022 roku do godz. 11.00,
 • zaproszenie do składania opracowań studialnych I etapu: 28 lutego 2022 roku,
 • termin składania opracowań studialnych: do 28 marca 2022 roku, do godz. 11.00,
 • termin powiadomienia uczestników konkursu o kwalifikacji do II etapu: 7 kwietnia 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych: do 02 czerwca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników konkursu: 21 czerwca 2022 roku.

nagrody

Łączna kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne dla prac konkursowych wynosi 35 000 zł brutto.

W konkursie przyznane zostaną:

 • I nagroda — 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi, w tym dokumentacji projektowej,
 • II nagroda — 10 000 zł brutto,
 • III nagroda — 5 000 zł brutto.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Daniel Meryszczakowski – przewodniczący Sądu konkursowego, architekt,
 • mec. Jerzy Bacz – przedstawiciel Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie,
 • prof. Grzegorz Zadora – kierownik Pracowni Badania Mikrośladów Instytutu Ekspertyz Sądowych,
 • dr Tomasz Kupiec – kierownik Pracowni Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych,
 • Edyta Rzeszuto – kierowniczka Działu Organizacji i Zarządzania Instytutu Ekspertyz Sądowych,
 • Bogna Gostyńska – architektka.

Funkcję sekretarza konkursu (bez prawa głosu) pełni Katarzyna Buchowiecka.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/559727

Warszawa

termin składania prac

13.06.2022

Konkurs dla studentów i dyplomantów na najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego

organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, SARP — Oddział Warszawski

Ruszył konkurs na projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego, zorganizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nagrodami w konkursie jest wyjazd studyjny i cenne nagrody rzeczowe. Celem jest zachęcenie studentów do stosowania ekologicznych rozwiązań oraz zwrócenia uwagi na relacje między stanem środowiska naturalnego a warunkami i jakością życia człowieka.

cel

Organizatorzy konkursu na projekt domu przyjaznego dla jego mieszkańców i klimatu, chcą zachęcić studentów i absolwentów kierunków związanych z architekturą i budownictwem do stosowania ekologicznych rozwiązań oraz zwrócenia uwagi na relacje między stanem środowiska naturalnego a warunkami i jakością życia człowieka.

W konkursie oceniana będzie między innymi: efektywność energetyczna budynku, uwzględnienie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań wpływających na ograniczenie ilości emisji zanieczyszczeń do powietrza i pozwalających utrzymać w budynku komfortowy mikroklimat.

warunki

Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, wydziałów kształcących architektów lub inżynierów budownictwa. W konkursie mogą wziążć udział dyplomanci tych kierunków, którzy skończyli studia w 2021 roku albo skończyli lub skończą studia w 2022 roku.

Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, wydziałów kształcących w zawodach, w których możliwa jest interdyscyplinarna współpraca z architektami lub inżynierami budownictwa. W konkursie mogą wziążć udział dyplomanci tych kierunków, którzy skończyli studia w 2021 roku albo skończyli lub skończą studia w 2022 roku. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

Projekt powinnien zostać sporządzona z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

 • spełnienie założeń, o których mowa w regulaminie
 • trafność rozwiązań projektowych związanych z neutralnością klimatyczną
 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych
 • realność budowlana proponowanych rozwiązań

kalendarium

Możliwość zadawania pytań przez uczestników: do 06 czerwca 2022 roku

Składanie projektów konkursowych: 13 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie wyników konkursu: 07 lipca 2022 roku

nagrody

 • Kilkudniowy zagraniczny wyjazd studyjny związany z tematyką konkursu.
 • Nagrody rzeczowe (np. smartwatch, rower, hulajnoga elektryczna).

skład Sądu konkursowego

 • Piotr Jurkiewicz — przewodniczący Sądu Konkursowego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 • Anna Zawadzka-Sobieraj — Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 • Jerzy Kwiatkowski — Narodowa Agencja Poszanowania Energii,
 • Joanna Zdanowska — Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

więcej informacji

Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie dostępnym na stornie organizatora konkursu na stronie konkursu.

warunki

https://domzklimatem.gov.pl/projekt-proklimatycznego-domu#projekt-proklimatycznego-domu

regulamin

https://domzklimatem.gov.pl/files/Nowy%20Konkurs%202/REGULAMIN_Konkurs%20dla%20studentów%20i%20dyplomantów%20na%20najlepszy%20projekt.pdf

Baghere

termin składania prac

13.06.2022

Konkurs Kaira Looro 2022 — Dom Dzieci

organizator: Balouo Salo

W wyniku niedoboru żywieniowego wynikającego z ubóstwa, konfliktów i kryzysu środowiskowego 149 milionów dzieci na świecie cierpi na zahamowanie wzrostu. Wspierając drugi z Celów Zrównoważonego Rozwoju — „Zero Głodu do 2030” organizatorzy konkursu Kaira Looro postawili w tym roku na stworzenie Domu Dzieci, który będzie monitorował i wspierał działania na rzecz dzieci zagrożonych niedożywieniem.

cel

W wyniku niedoboru żywieniowego wynikającego z ubóstwa, konfliktów i kryzysu środowiskowego 149 milionów dzieci na świecie cierpi na zahamowanie wzrostu. Wspierając drugi z Celów Zrównoważonego Rozwoju — „Zero Głodu do 2030”  organizatorzy konkursu Kaira Looro postawili w tym roku na stworzenie Domu Dzieci, który będzie monitorował i wspierał działania na rzecz dzieci zagrożonych niedożywieniem.
 
Dom Dzieci powstać ma w Afryce, na południu Senegalu, w wiejskim regionie Sedhiou, gdzie 97 procent populacji dotknięta jest ubóstwem, 88 procent rodzin nie ma dostępu do wody pitnej, a 60 procent populacji mieszka w domach bez bezpośredniego dostępu do elektryczności.
 
Budynek wybudowany zostanie w dolinie Tanaff, w wiosce Baghere, gdzie powstanie wyłoniony w ubiegłorocznej edycji konkursu Dom Kobiet. Ma to być miejsce pomagające zapobiegać niedożywieniu dzieci poprzez dostarczanie żywności, rozwijanie programów zwiększających świadomość dotyczącą higieny i opieki zdrowotnej, spotkania z pediatrami i pracownikami opieki społecznej, a także zapewnianie dachu nad głową pacjentom i szkolenie pielęgniarek środowiskowych.

warunki

Projekt Domu Dzieci powinien:
 • być łatwy w budowie,
 • powstać z wykorzystaniem zrównoważonych technologii, które nie wymagają użycia ciężkiego lub specjalistycznego sprzętu,
 • wykorzystywać materiały naturalne i/lub pochodzące z recyklingu,
 • wpisać się w społeczne i kulturowe środowisko miejsca, w którym powstanie.

Projektowana przestrzeń powinna mieścić pomieszczenia dla administracji (dla maksymalnie ośmiu osób), magazyn (o powierzchni maksymalnie 20 metrów kwadratowych), miejsce przeznaczone na hospitalizację (z maksymalnie ośmioma łóżkami) i rozrywkę.
 
Budynek ma być parterowy, a jego maksymalna powierzchnia powinna wynosić 250 metrów kwadratowych. Proponowana przestrzeń wewnątrz obiektu powinna być elastyczna i możliwa do adaptacji w rozmaitych sytuacjach.
 
W konkursie można wziąć udział pojedynczo lub w zespole liczącym maksymalnie 5 osób.

Opłata za rejestrację wynosi odpowienio:
 • w I etapie rejestracji: 60 €
 • w II etapie rejestracji: 90 €
 • w III etapie rejestracji: 120 €

kalendarium

 • I etap rejestracji: 15 stycznia - 28 lutego 2022
 • II etap rejestracji: 1 marca - 10 kwietnia 2022
 • III etap rejestracji: 11 kwietnia - 15 maja 2022
 • Termin składania prac: 13 czerwca 2022
 • Ocena jury: 27 czerwca - 3 lipca 2022
 • Ogłoszenie wyników: 11 lipca 2022

nagrody

 • I Nagroda: 5 000 €, budowa i staż w Kengo Kuma & Associates
 • II Nagroda: 2 000 €, staż w Mario Cucinella Architects
 • III Nagroda: 1 000 €, staż w SBGA Blengini Ghirardelli

Przewidywane jest również przyznanie wyróżnień.

sąd konkursowy

 • Kengo Kuma
 • Mario Cucinella
 • Agostino Ghirardelli
 • Benedetta Tagliabue
 • Alice Dietsch
 • Mphethe Morojele
 • Giuseppe Mazzaglia
 • Sharon Davis
 • Ligia Nunes
 • Saad El Kabbaj
 • Driss Kettani
 • Mohamed Amine Siana

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin i materiały do pobrania dla uczestników, znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

warunki

https://www.kairalooro.com/competition_childrenhouse/en_brief-architecture-competition.html

Warszawa

termin składania prac

26.06.2022

Ogólnopolski konkurs na realizację dzieła artystycznego w metrze warszawskim

organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Trwa ogólnopolski konkurs kierowany do całej społeczności szkół artystycznych na realizację dzieła w przestrzeni metra warszawskiego. Hasłem przyświecającym tegorocznej edycji jest „woda”. Projekty można zgłaszać do 26 czerwca br.

tematyka konkursu

Tematyką konkursu organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie jest hydro-sztuka i akwatyczne wyobraźnie. Jest on odpowiedzą na globalny kryzys wodny i związaną z nim potrzebę wrażliwości na doświadczanie świata przez pryzmat wody rozumianej jako podstawa życia na Ziemi oraz najbliższa nam osoba nie-ludzka. Matronat ideowy nad konkursem przyznany jest hydrofeministce, Astridzie Neimanis, która mówi, że wszystkie_wszyscy jesteśmy ciałami wodnymi. Nie tylko bowiem pochodzimy z wody i składamy się z niej, ale przez nią doświadczamy świata i możemy identyfikować się
z problemami ekologicznymi.

Projekt billboardu powinien skłaniać do refleksji nad zmianami w hydrosferze związanymi z kryzysem klimatycznym wywołanymi działalnością człowieka, takimi jak susze, powodzie, zakwaszenie wód oceanicznych, podnoszenie się poziomu mórz, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenia ściekami i mikroplastikiem, zanikanie mokradeł, raf koralowych i bioróżnorodności. Powinien jednak również oferować konstruktywną opowieść o wodzie w rozwijającym się polu twórczych działań o tej tematyce. Nie bez powodu United Nations ogłosiła lata 2021-2030 Dekadą Oceanografii dla Zrównoważonego Rozwoju, zapraszając naukowczynie i naukowców do tworzenia rewolucyjnych rozwiązań na rzecz poprawy stanu wód. Ta jednak nie nastąpi, jeśli nie poprawimy naszego codziennego stosunku do wody, wodnej polityki
i sprawiedliwości.

Proponowany w ramach konkursu zwrot w stronę hydro-sztuki zaprasza do współtworzenia dialogu nauki i sztuki. Zachęca do uruchomienia akwatycznych wyobraźni w celu budowania przyszłościowych opowieści o wodzie i lepszym świecie, uwzględniających więcej-niż-ludzkie więzi z wodą. Skłania do włączania dynamicznie rozwijającego się obszaru technologii we wspólnototwórcze i kulturotwórcze działania naprawcze.

Tekst i pomysł edycji: dr Ewelina Jarosz

cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które zostaną zaprezentowane w Galerii A19 w Warszawie i w wirtualnej Galerii A19_2021 w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023.

Galeria A19 Marymont to przestrzeń, gdzie swoje projekty prezentować mogą młodzi artyści. Powstała ona już w fazie projektowania stacji i stała się miejscem ekspozycji projektów wybieranych cyklicznie w konkursie. W projekcie wystroju wnętrza stacji zaplanowano specjalną przestrzeń do prezentacji sztuki najnowszej. Jest to ściana o wymiarach 35,87 m na 3,36 m funkcjonująca jako zmieniający się element wnętrza. Jest to również miejsce, gdzie codziennie pojawiają się tysiące pasażerów, a więc i potencjalnych gości galerii. Galeria działa od 2007 roku.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, skierowany do pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, uczestników Szkół Doktorskich i studentów Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetów Artystycznych i Wydziałów Sztuk Pięknych w Polsce. Za realizację nagrodzonej pracy odpowiada Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Kryteriami oceny projektów są: zgodność z podaną tematyką, poziom artystyczny projektu, zawartość konceptualna projektu.

kalendarium

 • termin składania prac: do 26 czerwca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników: lipiec 2022 roku,
 • publikacja prezentacja realizacji projektu: lipiec 2022 roku.

nagrody

Nagrodą w konkursie będzie realizacja zwycięskiego projektu w przestrzeni stacji metra „Metro Marymont” w Galerii A19 w Warszawie.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

regulamin

http://ibpp.gargulio.pl/dokumenty/A19/KonkursA19.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

15.06.2022

X edycja International VELUX Award

organizator: VELUX

Rozpoczęła się jubileuszowa, dziesiąta już edycja międzynarodowego konkursu International VELUX Award dla studentów architektury organizowanego w ścisłej współpracy z Międzynarodową Unią Architektów (International Union of Architects, UIA) oraz Światowym Festiwalem Architektury (World Architecture Festival, WAF). Jego stałym motywem przewodnim jest światło dzienne. W tym roku studenci — indywidualnie lub zespołowo — mogą pracować nad projektami w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” lub „Badania nad światłem naturalnym”.

konkurs

Rozpoczęła się jubileuszowa, dziesiąta już edycja międzynarodowego konkursu International VELUX Award dla studentów architektury organizowanego w ścisłej współpracy z Międzynarodową Unią Architektów (International Union of Architects, UIA) oraz Światowym Festiwalem Architektury (World Architecture Festival, WAF). Jego stałym motywem przewodnim jest światło dzienne. W tym roku studenci — indywidualnie lub zespołowo — mogą pracować nad projektami w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” lub „Badania nad światłem naturalnym”.

warunki

Warunkiem koniecznym do złożenia pracy konkursowej jest wcześniejsza rejestracja — studenci muszą się zarejestrować, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę uczelni i kraj. Następnie mogą utworzyć zespół, dodać opiekuna naukowego (który równiez ma szasnę na otrzymanie nagrody) i rozpocząć pracę nad projektem. Rejestracja odbywa się pod adresem daylightandarchitecture.com/iva/ i trwa do 1 kwietnia 2022 roku. Drugi etap konkursu to złożenie pracy w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2022 roku.
 
W sierpniu 2022 roku jury wybierze zwycięzcę w każdym z pięciu regionów ustalonych przez Międzynarodową Unię Architektów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki. Dziesięciu finalistów zaprezentuje jury swoje projekty osobiście podczas Światowego Festiwalu Architektury w Lizbonie w grudniu 2022 roku. Wtedy też jury wybierze głównych zwycięzców w każdej z kategorii konkursowych.
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest na stronie konkursu.

kalendarium

koniec rejestracji — 1.04.2022 r.
początek składania projektów — 15.04.2022 r.
koniec składania projektów — 15.06.2022 r.
ogłoszenie zwycięzców regionalnych — sierpień 2022 r.
wyłonienie głównych laureatów i ogłoszenie werdyktu podczas Światowego Festiwalu Architektury — grudzień 2022 r.

nagrody

Łączna pula nagród wynosi 30 000 €. W zależności od decyzji międzynarodowego jury przyznane zostaną nagrody główne w każdej kategorii w wysokości 5 000 € (4 000 € dla studenta i 1 000 € dla nauczyciela). W zależności od wyników w każdym regionie najlepsze projekty w każdej z kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 1 250 € (1 000 € dla studenta i 250 € dla nauczyciela). Jury ma prawo także przyznać nagrody specjalne, w tym za innowacyjne wykorzystanie produktów VELUX.

jury

Fuensanta Nieto, Nieto Sobejano Arquitectos
John Ronan, John Ronan Architects
Anupama Kundoo, Anupama Kundoo architects
Rainer Hofmann, Bogevischs Buero
Martin Løkke, VELUX

więcej informacji

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/

regulamin

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/award-brief/?_ga=2.244091141.1604797860.1637575158-1662463468.1637575158

Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

Publikacja konkursów jest bezpłatna.

Klasyczny urok drewna – profile okienne VEKA SPECTRAL
Stal COR-TEN®. Naturalne piękno
Okna, drzwi – trendy 2022