Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Gdańsk

termin składania prac

31.08.2022

Design / Obraz ruchomy – konkurs filmów krótkometrażowych

organizator: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, IN OUT Festival

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie Design / Obraz ruchomy na najlepsze prace wideo, dokumenty i animacje, które zostaną zaprezentowane podczas 15. edycji gdańskiego Festiwalu IN OUT.

cel

IN OUT Festival jest cyklicznym projektem Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia organizowanym od 2005 roku. W 2022 roku CSW Łaźnia poświęca jego jubileuszową, 15 już edycję tematowi designu.

Celem tej edycji festiwalu, organizowanym na początku grudnia 2022 roku jest przyjrzenie się czym jest, design dla twórców wizualnych, a czym wideo i filmy dla twórców zajmujących się designem. Jak zmienia się funkcja designu w polu oddziaływania nowych mediów? Czy i w jaki sposób strategie designu funkcjonują w zetknięciu z innymi mediami?

warunki

W ramach festiwalu organizowany jest otwarty, międzynarodowy konkurs na krótkie formy eksperymentalne. Konkurs jest dwuetapowy, artyści i artystki z Polski i zagranicy wyłonieni w I etapie są zapraszani na festiwal do Gdańska, a ich prace prezentowane podczas przeglądów.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

Przedmiotem konkursu jest wybór autorskich realizacji filmu na temat: DESIGN/OBRAZ RUCHOMY.

Do konkursu przez jednego uczestnika mogą być zgłoszone maksymalnie trzy filmy.

Przez film rozumie się utwór wizualny stworzony w oparciu o obraz ruchomy spełniający poniższe wymagania:

 • realizacja dowolną techniką,
 • czołówka filmu: tytuł i nazwisko autora pracy,
 • forma prezentacji: projekcja, 1-kanałowe wideo,
 • czas trwania ponad 1 min, maksymalnie do 20 minut,
 • film powinien być zrealizowany po 2018 roku.

Dopuszczalna jest współpraca i wspólne zgłoszenie filmów przez więcej niż jednego uczestnika.

Partnerami konkursu są: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

nagrody

Spośród nadesłanych do 31 sierpnia 2022 prac jury preselekcyjne wybierze 20 filmów eksperymentalnych, które zostaną zakwalifikowane do finału konkursu. Wybrane prace zostaną pokazane podczas przeglądów na festiwalu IN OUT.

 • I Nagroda — 6 tys. zł, ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka,
 • II Nagroda — 5 tys. zł, ufundowana przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA,
 • III Nagroda imienia Witosława Czerwonki — 4 tys. zł, ufundowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nagroda jest przyznawana za najbardziej interesującą i odkrywczą interpretację tematu konkursu. Nagroda jest przyznawana przez Jury I etapu i może również zostać przyznana Uczestnikowi, który nie zakwalifikował się do II etapu Konkursu.

Oprócz nagród finansowych przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe.

kalendarium

 • zgłoszenia do I etapu konkursu: do 31 sierpnia 2022 roku,
 • ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych w preselekcji: do 30 września 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie CSW ŁAŹNIA: 4 grudnia 2022 roku,
 • wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie organizatora: do 6 grudnia 2022 roku.

Wszelkie pytania można przesyłać na adres office@inoutfestival.pl

jury konkursu

O wynikach pierwszego etapu konkursu zadecyduje trzyosobowe jury powołane przez CSW ŁAŹNIA. Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone w ostatnim dniu prezentacji filmów podczas 15 Festiwalu IN OUT 2022.

Skład jury zostanie podany niebawem na stronie organizatorów.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.laznia.pl/projekty/inoutfestival/artykul/competition-1

regulamin

https://www.laznia.pl/up/_user/15%20IN%20OUT/inout_regulamin_PL_v1.pdf

Warszawa

termin składania prac

13.10.2022

Konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji pawilonu dla bezdomnych kotów działającego w ramach schroniska „Na Paluchu”

organizator: m.st. Warszawa | inwestor: m.st. Warszawa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w imieniu miasta stołecznego Warszawy ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt koncepcji architektonicznej pawilonu dla maksymalnie 300 bezdomnych kotów (wraz z koncepcją zagospodarowania terenu) działającego w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wawer. Miejsce to stanowić ma bezpieczną przestrzeń dla podopiecznych schroniska, w której otrzymają opiekę i niezbędne leczenie.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w imieniu miasta stołecznego Warszawy ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt koncepcji architektonicznej pawilonu dla maksymalnie trzystu bezdomnych kotów (wraz z koncepcją zagospodarowania terenu) działającego w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wawer. Miejsce to stanowić ma bezpieczną przestrzeń dla podopiecznych schroniska, w której otrzymają opiekę i niezbędne leczenie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wykonanie najlepszej pod względem użytkowym, ekonomicznym i wizualnym koncepcji architektonicznej budynku (budynków) dla bezdomnych kotów („kociarni”) oraz aranżacji otoczenia.

Zamawiającemu zależy, aby wyłoniona w konkursie koncepcja charakteryzowała się wysoką jakością architektoniczną, była kompromisem między przyjętym budżetem a zastosowaniem nowatorskich rozwiązań, również tych dotyczących energooszczędności.

warunki

Konkurs jest konkursem nieograniczonym.

Zgłaszane propozycje powinny uwzględniać w projektowanym obiekcie (obiektach) między innymi: część ogólnodostępną z holem wejściowym, recepcją i salą edukacyjną, część administracyjną oraz część specjalistyczną, do której dostęp będzie ograniczony — ze strefą przyjęć zwierząt oraz przestrzenią dla kotów zdrowych, salami na potrzeby kwarantanny, szpitalem z gabinetami weterynaryjnymi i laboratorium.

Na otaczającym obiekt terenie należy zaplanować między innymi parking, dojazd do budynku samochodu ekopatrolu, ujęcie wody, zieleń i zadaszoną wiatę na dary i zakupy.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 25 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie
  usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda  15 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • składanie prac konkursowych: 13 października 2022 r., do godz. 16.00.

sąd konkursowy

 • Marta Sękulska-Wrońska – OW SARP, Przewodnicząca Sądu
 • Magdalena Młochowska – Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy
 • Magdalena Jędraszko-Macukow – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, architektka krajobrazu
 • Kamil Miklaszewski – OW SARP, Sędzia Referent
 • Marek Mikos – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, architekt
 • Patrycja Stawiarz – Biuro Ochrony Środowiska
 • Henryk Strzelczyk – Schroniska na Paluchu
 • Bartosz Lewandowski – architekt, Asystent Sędziego Referenta (bez prawa głosu)

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://architektura.um.warszawa.pl/konkursKOTY

regulamin

https://architektura.um.warszawa.pl/konkursKOTY

Lublin

termin wniosków o możliwość udziału

26.08.2022

Konkurs „Rozbudowa budynku Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku”

organizator: Państwowe Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Centrum Obsługi Zwiedzających. Konkurs jest bez nagród pieniężnych, a autorzy zwycięskiego projektu otrzymają zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennymi i funkcjonalno–użytkowym koncepcji rozbudowy budynku Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku wraz z zagospodarowaniem terenu, obejmującym obszar o powierzchni około 10114 m² oraz około 12660 m² w obrębie terenu Pomnika Zagłady oznaczonego w MPZP.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu konkursu najlepszej koncepcji na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Organizator planuje, że dobudowana część obiektu będzie miała ok. 2000 m² powierzchni użytkowej i znajdą się w niej m.in. dwie sale wystawiennicze i zaplecze do prowadzenia działalności edukacyjnej (sale edukacyjne i mediateka).

warunki

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego, dwuetapowego, realizacyjnego.

Przedmiotem konkursu jest architektoniczna koncepcja rozbudowy budynku Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek oraz jego zagospodarowanie powinny realizować oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki, gdzie w kanonicznych rozwiązaniach funkcjonalnoprzestrzennych unika się rozwiązań sztampowych i wtórnych.

Intencją pierwszego etapu konkursu, czyli opracowania studialnego, jest znalezienie optymalnych rozwiązań przestrzennych rozbudowy, które uwzględniają wytyczne organizatora, zapewnią możliwe najlepszy układ przestrzenny budynku jako całości, dogodne powiązania funkcjonale, oraz dopasowaną do rangi miejsca formę nowego obiektu, przy zachowaniu racjonalnych kosztów budowy i eksploatacji obiektu.

Drugi etap konkursu będzie stanowił rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji w zakresie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych, z uwzględnieniem ewentualnych uwag Sądu Konkursowego do przedstawionych w I etapie opracowań studialnych.

I etap — opracowanie studialne powinno zawierać:

 • lokalizację rozbudowy budynku COZ,
 • powiązania funkcjonalne z wejściem / wjazdem na teren muzeum, parkingami, Drogą Hołdu i Pamięci (Pomnikiem-Bramą), zdefiniowanie głównych oraz technicznych wejść do budynku,
 • ewentualne zmiany układu komunikacyjnego w obrębie terenu opracowania, wynikające z proponowanej lokalizacji rozbudowy

II etap — praca konkursowa powinna zawierać:

 • ewentualne korekty położenia rozbudowy — rozwinięcie propozycji studialnej, z uwzględnieniem ewentualnych uwag Sądu konkursowego do I etapu,
 • dojścia i dojazdy do budynku wraz z lokalizacją drogi pożarowej i projektowanymi parkingami,
 • zaplecze techniczne budynku — dostęp dla samochodów dostawczych i wywozu śmieci,
 • zdefiniowanie propozycji wykończenia nawierzchni i zagospodarowania terenów zielonych,
 • rozmieszczenie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, oświetlenie terenu),
 • wskazanie niezbędnych przebudów / przekładek sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy w obrębie zakresu opracowania,
 • bilans terenu.

Projekt jest realizowany w ramach rządowego programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji nie przekroczy kwoty 27 031 325,09 zł brutto.

Intencją organizatora nie jest ograniczanie inwencji twórczej Uczestników konkursu, a raczej zachęcenie do poszukiwania autorskich rozwiązań, charakteryzujących się oryginalnością i realizujących wytyczne na różne sposoby i w nowatorski sposób. Jednocześnie istotna z punktu widzenia organizatora jest racjonalizacja przyjętych rozwiązań w kontekście planowanego budżetu inwestycji. Premiowane będą rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne, optymalizujące koszty budowy i eksploatacji inwestycji.

nagrody

W konkursie nie ma nagród pieniężnych.

W konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla wykonawcy, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów w głosowaniu jury.

kalendarium

 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00,
 • poinformowanie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 9 września 2022 roku,
 • termin składania opracowań studialnych (I etap konkursu): do 14 października 2022 roku do godz. 12.00,
 • wyniki I etapu konkursu: 24 października 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych: do 2 grudnia 2022 roku do godz. 12.00,
 • ogłoszenie wyników konkursu: do 9 grudnia 2022 roku,
 • ewentualna wystawa pokonkursowa: grudzień 2022 roku.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Katarzyna Szczęsna – przewodnicząca, architektka,
 • Grażyna Dziedzic-Wiejak – sędzia referent, architektka,
 • Piotr Michalewicz – architekt,
 • Adam Włodek,
 • dr Aleksandra Skrabek,
 • Elżbieta Kowalik – sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).

Do współpracy z Sądem Konkursowym mogą być powołani biegli.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin oraz wszystkie załączniki znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.majdanek.eu/bip/ogloszenie_o_konkursie_na_opracowanie_koncepcji_architektonicznej_rozbudowy_budynku_centrum_obslugi_zwiedzajacych

regulamin

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df5fbc07-188a-11ed-b950-8227d40187e8

Poznań

termin składania prac

02.09.2022

24. edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Jana Baptysty Quadro

organizator: SARP Oddział Poznań, Miasto Poznań | inwestor: UWI Inwestycje

Macie swoje ulubione obiekty architektoniczne wykonane w Poznaniu w 2021 roku? Jeśli tak to zgłoście je do 2 września br. do 24. edycji Nagrody Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro.

cel

Celem konkrusu jest wyłonienie najlepszego obiektu architektonicznego, który został zrealizowany w Poznaniu w 2021 roku.

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro jest przyznawana od ponad 20 lat. Wyróżnia autora lub zespół autorów za projekt architektoniczny zrealizowany na terenie Poznania w roku poprzedzającym przyznanie nagrody – statuetki Jana Baptysty Quadro. Zwycięską realizację wybiera jury, a zgłoszenia do nagrody mogą dokonywać mieszkańcy Poznania oraz działające w mieście instytucje.

warunki

Swoje propozycje do Nagrody Quadro może zgłosić każdy: mieszkańcy, architekci czy inwestorzy. Warunkiem zgłoszenia obiektu jest jego oddanie do użytku w 2021 roku oraz lokalizacja w granicach Poznania.

Do konkursu zgłosić można wszystkie obiekty architektoniczne bez względu na skalę oraz rodzaj. Mogą być to między innymi: buynki użyteczności publicznej, domy jednorodzinne, osiedla, skwery, place i parki. Liczy się każdy obiekt, który wzbogaca przestrzeń Poznania.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać nazwę obiektu, jego adres, nazwiska autorów projektu, nazwę inwestora, a także krótki opis inwestycji (z datą jej oddania do użytku) i zdjęcia. Zgłoszenia do nagrody są przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu.

kalendarium

 • termin składania zgłoszeń: do 2 września 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników: 18 października 2022 roku.

nagrody

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

jury konkursu

W skład jury wejdą:

 • prezydent Miasta Poznania lub zastępca prezydenta odpowiedzialny na architekturę i urbanistykę – przewodniczący sądu,
 • zastępca Prezydenta Miasta Poznania odpowiedzialny za architekturę i urbanistykę,
 • dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
 • przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania,
 • przedstawiciel inicjatora nagrody UWI Inwestycje,
 • trzech przedstawicieli desygnowanych przez patrona merytorycznego
 • jeden przedstawiciel desygnowany przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP.

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

warunki

https://nagrodaquadro.pl/

Reda

termin składania prac

18.11.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie

organizator: Gmina Miasto Reda | inwestor: Gmina Miasto Reda

Ruszył jednoetapowy, realizacyjny konkurs na przebudowę Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie. Organizatorzy oczekują nowoczesnych, przyszłościowych, ale i realnych do realizacji rozwiązań, które uwzględniać będą atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Ważne jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która tę przestrzeń uatrakcyjni.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najkorzystniejszej pod względami funkcjonalnym i przestrzennym koncepcji architektonicznej. Organizatorzy oczekują nowoczesnych, przyszłościowych, ale i realnych do realizacji rozwiązań, które uwzględniać będą atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Ważne jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która tę przestrzeń uatrakcyjni.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu nieograniczonego, w którym prace składać mogą wszyscy zainteresowani uczestnicy.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie.

Koncepcja powinna obejmować wspomniane tężnię i wodny plac zabaw, które razem stworzą atrakcyjny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy o walorach prozdrowotnych, zbiornik retencyjny, strefę relaksu, urządzoną zieleń, komunikację, zielono-błękitną infrastrukturę, małą architekturę i propozycję rewitalizacji istniejącego parku miejskiego obejmującą w szczególności widownię, dojazd do przystani kajakowej i strefę wokół placów zabaw.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 16 regulaminu
 • II Nagroda  20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto
 • Wyróżnienie – 2 000 zł brutto

kalendarium

 • składanie prac konkursowych: do 18 listopada 2022 r., do godz. 10:00

sąd konkursowy

 • Hanna Szcześniak – Przewodnicząca
 • Halina Grzeszczuk – Zastępczyni Przewodniczącej
 • Magdalena Bartczak – Sędzia Referent
 • Hanna Dziubek-Lechowska
 • Marek Kopicki
 • Mateusz Richert

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648963

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648963

Ogólnopolski

termin składania prac

15.10.2022

IV edycja konkursu Roca One Day Design Challenge

organizator: Roca | inwestor: Roca

15 października br. odbędzie się kolejna, IV już edycja międzynarodowego konkursu dla studentów, młodych architektów i projektantów Roca One Day Design Challenge. Tegoroczna odsłona polskiej edycji, podobnie jak poprzednia, będzie miała charakter digitalowy.

15 października br. odbędzie się kolejna, IV już edycja międzynarodowego konkursu dla studentów, młodych architektów i projektantów Roca One Day Design Challenge. Tegoroczna odsłona polskiej edycji, podobnie jak poprzednia, będzie miała charakter digitalowy.

cel

Jednodniowy konkurs polega na stworzeniu pod presją czasu oryginalnych i innowacyjnych produktów. Zadanie, na którego wykonanie uczestnicy będą mieli zaledwie kilka godzin, będzie dotyczyło wybranego zagadnienia dotyczącego przestrzeni łazienkowej. Szczegółowe założenia zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

warunki

Konkurs skierowany jest studentów wzornictwa i architektury, młodych projektantów i architektów z całego świata. Jednym z podstawowych warunków udziału jest wiek — uczestnicy powinni mieć mniej niż 30 lat.

Wyzwanie konkursowe, ze względu na digitalową formułę konkursu, realizowane będzie zdalnie. 15 października br. uczestnicy (samodzielnie lub w parach), po ogłoszeniu zadania konkursowego, będą mieli kilka godzin na wykonanie projektu. Najważniejszymi kryteriami, którymi przy ocenie prac kierować się będą członkowie jury, będą: oryginalność, design i walory użytkowe koncepcji.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

harmonogram konkursu

Rejestracja uczestników: do 14 października br., do godz. 23:59 (UTC+2) [LINK]
Ogłoszenie zadania konkursowego: 15 października br., o godz. 9:30
Termin składania projektów: 15 października br., od godziny 15:30 do 17:00 za pośrednictwem strony internetowej
Ogłoszenie zwycięzców: 15 października br., o godz. 21:15
Ceremonia wręczenia nagród: 28 października br. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie

nagrody

Pierwsza nagroda w IV polskiej edycji konkursu wynosi 1 000 Euro, druga — 700 Euro, a trzecia — 400 Euro.

sąd konkursowy

dr hab. Bazyli Krasulak, prof. Akademii Sztuk Pięknych — dziekan wydziału Architektury Wnętrz ASP Warszawa, projektant grafiki użytkowej, wnętrz i mebli
dr hab. Radosław Achramowicz, prof. Politechniki Warszawskiej — kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i projektant oświetlenia
Agnieszka Kalinowska-Sołtys — architektka, partnerka i członkini zarządu APA Wojciechowski Architekci, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich
Tomasz Pągowski — projektant i prowadzący programy telewizyjne
Joanna Dec-Galuk — dyrektorka Marketingu Roca Polska

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie konkursu. Jesteście ciekawi prac nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu? Znajdziecie je tutaj.

warunki

https://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/poland/poland-2022

regulamin

https://www.onedaydesignchallenge.net/en/regulamin-konkursu?contest=poland-2022

Ogólnopolski

termin składania prac

14.10.2022

XXVI edycja konkursu „Polski cement w architekturze”

organizator: SARP, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz 26 organizują konkursu „Polski Cement w Architekturze” na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Do udziału można zgłaszać obiekty zrealizowane przed końcem 2021 roku {more)

cel

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Ideą konkursu jest wybór najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca 2021 roku.

warunki

Zadanie konkursowe polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się aktualna edycja konkursu. W przypadku XXVI edycji mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed
końcem 2021.

Do udziału w konkursie powinny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

 • obiektów budownictwa ogólnego,
 • obiektów budownictwa przemysłowego,
 • obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

 • oddziały SARP,
 • oddziały PZITB,
 • pracownie, biura projektów,
 • inwestorów,
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie powinno zawierać:

 • kartę zgłoszenia obiektu,
 • zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A4,
 • opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nieprzekraczającą jednej strony maszynopisu formatu A4,
 • materiały w wersji elektronicznej na pendrive (8–12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000×3500 pixeli) + autorzy zdjęć, rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu).

kalendarium

 • termin składania prac: do 14 października 2022 roku do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników: 9 grudnia 2022 roku.

nagrody

Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40 000 zł.

I nagroda wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.

sąd konkursowy

 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys – przewodnicząca sądu,
 • Magda Wielogórska – przedstawicielka Rady Prezesów SARP,
 • Robert Skitek – laureat ubiegłorocznej edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”,
 • Natalia Paszkowska – członkini Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołana przez ZG SARP,
 • Zbigniew Pilch – przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu,
 • Hubert Wąsek – sekretarz organizacyjny konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

regulamin

http://poznan.sarp.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/2022_Regulamin_KONKUSU-POLSKI-CEMENT-edycja-XXVI.pdf

Kraków

termin składania prac

19.10.2022

Konkurs na projekt przedpola Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków | inwestor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Czas na zmiany na przedpolu gmachu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej! Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i krakowski oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania reprezentacyjnego terenu przed dawną rezydencją królewską w Łobzowie. Organizatorzy szukać będą w konkursowych pracach propozycji, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca oraz przywrócą świadomość społeczną zarówno o ważnym dla historii miasta obiekcie, jak i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce.

Czas na zmiany na przedpolu gmachu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej! Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i krakowski oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania reprezentacyjnego terenu przed dawną rezydencją królewską w Łobzowie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszego rozwiązania zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1. Teren konkursu przylega do budynku, który mieścił dawniej kolejno słynący z pięknych ogrodów pałac królewski, Szkołę Kadetów, a od 1918 roku — Szkołę Podchorążych Piechoty, czyli Podchorążówki.

Obecnie przedpole porasta samosiewna zieleń, bez widocznego układu kompozycyjnego, a ślady historycznego założenia są nieczytelne. Założeniem organizatorów jest stworzenie na tym obszarze atrakcyjnego parku publicznego, funkcjonalnej przestrzeni dla PK.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny.

Organizatorzy szukać będą w konkursowych pracach propozycji, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca oraz przywrócą świadomość społeczną zarówno o ważnym dla historii miasta obiekcie, jak i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce.

Ze względu na funkcję, jaką dziś pełni budynek, ważne jest podniesienie walorów estetycznych i standardu urządzenia parku, a także rozważenie elementów dydaktycznych i uwzględnienie aspektów środowiskowych bazujących na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (nature-based solutions). Zamawiający, jak czytamy w regulaminie, oczekuje rozwiązań innowacyjnych, sprzyjających kreatywności studentów i edukacji odwiedzających, miejsca atrakcyjnego dla spotkań i wydarzeń, w którym znajdzie się przestrzeń dla nauki (warsztaty) i sztuki (wystawy).

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda  15 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
 • II Nagroda  10 000 zł brutto
 • III Nagroda 5 000 zł brutto

kalendarium

 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu: do 29 lipca 2022 r.
 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 15 sierpnia 2022 r., do godz. 14:00
 • wysłanie zawiadomień o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 26 sierpnia 2022 r.
 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 9 września 2022 r.
 • składanie prac konkursowych: do 19 października 2022 r., do godz. 14:00
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: do 28 października 2022 r.

sąd konkursowy

 • prof. Magdalena Kozień-Woźniak – Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodnicząca

 • prof. Agata Zachariasz – z ramienia Zamawiającego, Sędzia Referent

 • Borysław Czarakcziew – Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

 • prof. Tomasz Kapecki – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, z ramienia Zamawiającego

 • prof. Tomasz Kozłowski – Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, SARP Oddział Kraków

 • Grzegorz Stawowy – Radny Miasta Krakowa

 • Marek Szeniawski – SARP Odział Warszawa

 • Jarosław Tabor – Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 • dr Piotr Turkiewicz – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 • Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

 • dr Ernestyna Szpakowska-Loranc – SARP Oddział Kraków, Sekretarz konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2022/07/22/przedpole-wydzialu-architektury-politechniki-krakowskiej-konkurs-sarp-nr-1027/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/07/PLO_Regulamin_Konkursu.pdf

międzynarodowy

termin składania prac

30.09.2022

Konkurs dla architektów wnętrz „WNĘTRZE = DESIGN as/of/in FUNCTION”

organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz,

W ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowany jest również konkurs dla profesjonalistów, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów wnętrz zrealizowanych w latach 2019-2022. Prace można składać w dwóch kategoriach: wnętrze prywatne i wnętrze publiczne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym zrealizowanych projektów wnętrz w latach 2019–2022 w dwóch kategoriach: wnętrze prywatnewnętrze publiczne.  Konkurs organizowany jest przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz.

warunki

Udział w konkursie polega na przesłaniu projektów realizacyjnych z dziedziny architektury wnętrz. Uczestnikami konkursu mogą być osoby z tytułem architekta wnętrz, posiadające kierunkowe wykształcenie wyższe.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły projektowe. Warunkiem udziału zespołu jest obecność profesjonalnego architekta wnętrz w jego składzie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres iidb@asp.krakow.pl skanu podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie do 15 września 2022 roku. Wypełniony i wysłany na w/w adres wniosek upoważnia do zgłoszenia w konkursie jednego projektu.

W każdej kategorii: wnętrze prywatne i wnętrze publiczne można zgłosić nie więcej niż trzy prace. Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie.

Uczestnicy konkursu mogą przedstawić wyłącznie swoje prace, do których przysługują im pełne prawa autorskie. W wypadku, gdy autorów jest kilku, wszyscy autorzy muszą być wymienieni w zgłoszeniu.

kalendarium

 • czas trwania: do 20 października 2022 roku,
 • przesłanie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 15 września 2022 roku,
 • termin przesłania prac w formie cyfrowej: do 30 września 2022 roku,
 • wyłonienie laureatów: do 7 października 2022 roku,
 • przesyłanie prac w formie plansz, które zostaną zaprezentowane na wystawie: do 14 października 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż: 21 października 2022 roku.

nagrody

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł brutto. W każdej z kategorii (wnętrza prywatne, wnętrza publiczne) przyznane zostaną następujące nagrody:

 • Grand Prix VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz,
 • I Wyróżnienie honorowe,
 • II Wyróżnienie honorowe.

Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz i otwarta w dniu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

Prace będą oceniane pod względem:

 • spójności idei i oryginalnych rozwiązań projektowych,
 • rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i materiałowych zgodnych ze współczesną wiedzą, nauką i technologią,
 • poprawności organizacji stref wnętrza,
 • twórczego wkładu w aranżowanie przestrzeni relacji społecznych / międzyludzkich oraz relacji człowieka z naturą,
 • kontekstu miejsca i użytkownika, wykorzystania potencjału lokalnej kultury, tradycji, rzemiosła,
 • estetyki zastosowanych rozwiązań,
 • doboru wyposażenia oraz oryginalności i funkcjonalności indywidualnie zaprojektowanych elementów wyposażenia wnętrza,
 • artystycznego i indywidualnego poziomu prezentacji projektowej,
 • zrównoważonego projektowania.

jury

W skład jury konkursu wejdą cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich i projektowych, a także związanych z działalnością popularyzatorską w zakresie sztuki, architektury wnętrz i szeroko pojętego designu. Pełną listę członków jury organizatorzy ogłoszą do 15 sierpnia 2022 roku.

 • prof. Beata Szymańska – ASP Gdańsk,
 • Mateusz Wróblewski – projektant mebli, kierowniki międzywydziałowego Instytutu Wdrażania Idei na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
 • prof. Joanna Walendzik-Stefańska – Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie i Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
 • Małgorzata Tomczak – redaktor naczelna Architektura & Biznes,
 • prof. Elżbieta Pakuła-Kwak – Wydział Architektury Wnętrz ASP Kraków,
 • Katarzyna Księżopolska – redaktor naczelna portalu wnętrzarskiego MAGAZIF,
 • prof. Rafał Ziembiński – prowadzący 2 Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz na ASP Kraków.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

warunki

https://iidb.pl/

regulamin

https://www.iidb.pl/regulamin-konkursu-profesjonalnego

Kołobrzeg

termin składania prac

29.10.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zielonych Tarasów Kultury (część studialna) i rewitalizacji Skweru Pionierów Kołobrzegu (część realizacyjna) w Kołobrzegu

organizator: Gmina Miasto Kołobrzeg, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin | inwestor: Gmina Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu. Przewodniczącym sądu konkursowego jest Jerzy Szczepanik-Dzikowski.

Gmina Miasto KołobrzegStowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu. Przewodniczącym sądu konkursowego jest Jerzy Szczepanik-Dzikowski.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym całościowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zielonych Tarasów Kultury w Kołobrzegu, przestrzeni dwóch parków (skwerów): Skweru Pionierów KołobrzeguParku 18 Marca w Kołobrzegu. Propozycja dla Zielonych Tarasów Kultury przedstawiona ma być w części studialnej, natomiast projekt rewitalizacji Skweru Pionierów Kołobrzegu — w części realizacyjnej.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, realizacyjny, prowadzony w procedurze konkursu ograniczonego.

Konkurs podzielony jest na część studialną i realizacyjną. Obszar części studialnej to zespół dwóch parków (Park 18 Marca i Skwer Pionierów Kołobrzegu — Zielone Tarasy Kultury) położonych w centrum Kołobrzegu i przedzielonych ulicą Sybiraków, teren dla części realizacyjnej obejmuje Skwer Pionierów Kołobrzegu.

Część studialna konkursu ma być koncepcją zagospodarowania wspomnianych przestrzeni publicznych (Skweru Pionierów Kołobrzegu, Parku 18 Marca i ul. Sybiraków) rozpatrywanych jako całość kompozycyjna i funkcjonalno-przestrzenna. Należy w niej uwzględnić relacje z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi oraz wyznaczyć idee urządzenia zasadniczych elementów zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z kolei część realizacyjna — „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” w Kołobrzegu powinna być rozwinięciem idei zawartych w części studialnej, określać szczegółowe zagospodarowanie terenu skweru, wyznaczać standardy urządzenia i utrzymania elementów zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Propozycja powinna zawierać także koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem wytycznych projektowych i programowych „Zielonych Tarasów Kultury”, koncepcję architektoniczną małej architektury, mebli miejskich, elementów oświetlenia zewnętrznego oraz ideę rozwiązań w zakresie uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych, uwzględniających wykorzystanie instalacji OZE.

Konkursowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powinna wpisywać się także w strategie marki Kołobrzeg Re:GeneracjaSmart City Miasta Kołobrzeg.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu”
 • II Nagroda 20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu w szczególności dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 3 sierpnia 2022 r.
 • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 sierpnia 2022 r., do godz. 23:55
 • termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 12 sierpnia 2022 r.
 • termin zadawania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: do 24 października 2022 r.
 • termin składania prac konkursowych: do 28 października 2022 r., do godz. 15:00
 • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: do 25 listopada 2022 r.

sąd konkursowy

 • Jerzy Szczepanik-Dzikowski SARP Oddział Warszawa, Sędzia Przewodniczący
 • Marek Perepeczo SARP Oddział Koszalin, Sędzia Referent
 • Wojciech Subalski – SARP Oddział Koszalin
 • dr hab. Adam Zwoliński – Architekt Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Cezary Kalinowski – Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Ewa Pełechata – Zastępczyni Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg, Zastępczyni sędziego
 • Stanisław Skład – SARP Oddział Koszalin, Zastępca sędziego
 • Monika Buśko-Kuś – Ogrodnik Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg, Zastępczyni sędziego
 • Karolina Bilska Sekretarz konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.architektsarp.pl/skwer-pionierow/

regulamin

https://www.architektsarp.pl/skwer-pionierow/regulamin/

Miechów

termin składania prac

12.10.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji hali sportowej w Miechowie

organizator: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, SARP Oddział Kraków | inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Gmina i Miasto Miechów we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie. Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego budynku wraz z przyległym terenem przy ul. Marii Konopnickiej w Miechowie.

Gmina i Miasto Miechów we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego budynku o funkcji sportowej wraz z przyległym terenem. Zadaniem uczestników jest zaproponowanie obiektu, który wpisze się w charakter i tkankę Miechowa.

Obiekt powstanie w północno-wschodniej części miasta, obok budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.

warunki

Zaproponowane rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne dla wielofunkcyjnej hali, jak czytamy w regulaminie, powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu, a także rangę projektowanego obiektu i wartości, jakie powinien wnosić.

Budynek będzie pełnić różne funkcje, w zależności od pory dnia — będzie to przestrzeń do zajęć wychowania fizycznego dla pobliskiej szkoły, popołudniowych aktywności komercyjnych oraz organizowania rozmaitych wydarzeń.

Część sportowa powinna składać się z pełnowymiarowych boisk, a płyta główna umożliwiać podział na trzy niezależne sale treningowe oddzielone kurtynami, w celu równoległego prowadzenia zajęć sportowych w trzech różnych grupach wiekowych. Należy uwzględnić także zespół małej hali sportowej oraz część administracyjną. Wokół hali należy zlokalizować dodatkowe boisko typ „Orlik” oraz siłownię na świeżym powietrzu. Na opracowywanym terenie należy przewidzieć również stanowiska parkingowe dla przynajmniej 20 rowerów, minimum 40 samochodów i dla 2 autokarów.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
 • II Nagroda 20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: do 22 lipca 2022 r.
 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 8 sierpnia 2022 r., do godz. 14:00
 • wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: do 15 sierpnia 2022 r.
 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie: do 2 września 2022 r.
 • termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie: zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
 • termin złożenia prac konkursowych w konkursie: do 12 października 2022 r., do godz. 14:00
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: do 21 października 2022 r.
 • publikacja wyników konkursu na stronie internetowej organizatora: do 21 października 2022 r.

sąd konkursowy

 • Piotr Lewicki SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący
 • Marcin Brataniec SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent
 • Marcin Charciarek
 • Piotr Chuchacz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Andrzej Banaśkiewicz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie
 • Iwona Dróżdż Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
 • Małgorzata Galińska Podinspektorka Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
 • Anna Gawin Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie
 • Mateusz Sobecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
 • Marcin Buczek-Palczyński SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2022/07/15/hala-sportowa-w-miechowie-konkurs-sarp-nr-1026/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/07/MIE_Regulamin_Konkursu.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

30.09.2022

Konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na Biennale w Wenecji

organizator: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki poszukują w formie konkursu kuratorskiego projektu wystawy, która zrealizowana zostanie w Pawilonie Polskim podczas 18. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2023 roku, której kuratorką jest szkocko-ghańska architektka Lesley Lokko.

cel

Celem otwartego konkursu jest wyłonienie kuratorskiego projektu wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, która prezentowana będzie podczas 18. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji.

Kuratorką przyszłorocznego Biennale jest Lesley Lokko, a tematem przewodnim wydarzenia jest Laboratorium przyszłości. Zgłoszony na konkurs projekt powinien, jak czytamy w regulaminie, poruszać zagadnienia istotne dla współczesnej sytuacji architektury, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

warunki

Kuratorski projekt wystawy powinien obejmować koncepcję ekspozycji, jej pełny scenariusz (oraz streszczenie), wizualizację i kosztorys produkcji. Kurator powinien mieć wyższe wykształcenie, znać zagadnienia związane ze współczesną architekturą, mieć doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw oraz dobrą znajomość języka angielskiego.

Szczegółowe wytyczne dostępne są w regulaminie konkursu.

kalendarium

 • termin przesyłania prac: do 30.09.2022 r.

sąd konkursowy

Jury konkursu powołane zostanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego skład zostanie ujawniony podczas ogłaszania wyników konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://labiennale.art.pl/konkurs/?fbclid=IwAR1g--CCY8qLmqKevoi96SmB_9oFJhDHCh4rZhxH5kCDb0zWcHIMJT3XdDw

regulamin

https://labiennale.art.pl/wp-content/uploads/2022/07/WENECJA_Regulamin_Architektura_2023.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

08.09.2022

Konkurs Young Design 2022 o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej

organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Trwa konkurs Young Design 2022 organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W tym roku Instytut czeka na projekty, które realizują ideę dobrostanu. Do wygrania stypendium w wysokości 20 tys. zł

cel

Young Design to konkurs dla młodych projektantów i projektantek organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Kierowany jest do studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek wzornictwa, sztuki, grafiki, malarstwa i architektury.

W tym roku Instytut czeka na projekty, które realizują ideę dobrostanu. Obecna edycja nawiązuje do bardzo wszechstronnej działalności patrona roku 2022 — Ignacego Łukasiewicza, który był jednocześnie farmaceutą, przedsiębiorcą, założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej i wynalazcą lampy naftowej, a przy tym rewolucjonistą i działaczem niepodległościowym. Tym samym jego działalność skupiała się na podnoszeniu jakości życia, dlatego właśnie hasłem przewodnim konkursu jest „dobrostan”.

Organizatorzy zachęcają do zastanowienia nad współczesnym rozumieniem tego pojęcia i do prób wykorzystania designu w celu podnoszenia jakości naszego życia.

Uczestnicy konkursu mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu, sztuki i kultury tworzącymi Kapitułę Stypendialną. Podczas prezentacji projektanci przedstawiają nie tylko projekt, ale ma również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do współpracy z przyszłymi pracodawcami. Prezentacja i umiejętność uzasadnienia projektowego jest jednym z kryteriów oceny finalistów.

warunki

W konkursie o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej udział mogą wziąć studenci i studentki:

 • studiów drugiego stopnia, studiujący na państwowych i niepaństwowych, polskich uczelniach artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • jednolitych studiów magisterskich państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
 • absolwenci i absolwentki uczelni państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury, którzy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie ukończą 31 lat,
 • zespoły projektantów o maksymalnej liczbie dwóch osób.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do 8 września 2022 roku. 

Do formularza należy dołączyć:

 • skan dyplomu – w przypadku absolwentów.
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania ze wskazaniem roku i kierunku studiów — w przypadku studentów,
 • CV,
 • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej,
 • opis projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia.

Spośród zgłoszeń organizatorzy wybiorą 10 finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje prace przed Kapitułą Stypendialną.

kalendarium

 • ostateczny termin nadsyłania projektów — 8 września 2022 roku,
 • obrady zespołu ekspertów organizatora, wybór 10 finalistów — 9 września 2022 roku,
 • prezentacje finałowe przed Kapitułą Stypendialną oraz obrady jury — 15 września 2022 roku,
 • otwarcie wystawy, ogłoszenie finalistów i wręczenie nagród podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie — 30 września 2022 roku,
 • zakończenie wystawy — 31 października 2022 roku.

nagrody

W konkursie przewidziana jest nagroda — Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 zł brutto, pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy, na sfinansowanie wybranej formy zdobywania wiedzy i doświadczeń zawodowych, w tym inwestycji w narzędzia pracy. Decyzja o przeznaczeniu stypendium zostanie podjęta przez laureata/ laureatkę w porozumieniu z organizatorem.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://instytutwzornictwa.com/young-design-2022/

regulamin

https://instytutwzornictwa.com/wp-content/uploads/2022/06/Regulamin-Young-Design-2022.pdf

międzynarodowy

termin składania prac

30.11.2022

Konkurs „Zaprojektuj toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie”

organizator: Tubądzin Management Group, Teatr Wielki Opery Narodowej w Warszawie

W ramach trwającego konkursu Tubądzin Design Awards 2022 kategorii CultureFORM utworzono dodatkowe zadanie projektowe. Wyzwaniem jest przygotowanie koncepcji toalet znajdujących się w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Na zgłoszenia macie czas do 30 listopada br.

cel

Tubądzin Design Awards (TDA) organizowany przez Grupę Tubądzin od 2015 roku to konkurs dla architektów, projektantów oraz studentów z całego świata.

W nowej edycji można powalczyć o Grand Prix w czterech kategoriach: Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz w kategorii specjalnej Culture FORM, która została utworzona z myślą o kulturze przestrzeni i podkreślania wartości obcowania ze sztuką we współczesnym świecie. Ideą przewodnią jest budowanie i odbudowywanie przestrzeni w celu uwydatnienia procesu twórczego i podkreślenia istoty przeżywania kultury.

W ramach kategorii CultureFORM, Tubądzin wraz z partnerem konkursu Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie, otworzył przed architektami dodatkową przestrzeń projektową wraz z jej tematem „Zaprojektuj toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie”.

Wyzwaniem jest przygotowanie koncepcji toalet znajdujących się w przestrzeniach teatralnych, oddzielnie toaletę damską i męską, w tym zawarte w nich toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

„Panujący wzniosły klimat w przestrzeniach reprezentacyjnych Teatru Wielkiego Opery Narodowej jest dla wielu gości powodem do przeżywania kultury i kontaktu z ideą autorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, rzucamy wyzwanie społeczności architektonicznej dotyczące zaprojektowania toalet teatru, które powinny w spójny sposób komponować się z miejscami reprezentacyjnymi” — czytamy na stronie konkursu.

warunki

Konkurs przeznaczony jest dla architektów, architektów wnętrz lub projektantów, którzy profesjonalnie wykonują ten zawód oraz dla studentów do 30 roku życia, studiujących na kierunkach związanych z architekturą, architekturą wnętrz lub projektowaniem.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły. Uczestnik w każdej kategorii konkursowej może zgłosić dowolną liczbę prac i może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu projektów z dziedziny architektury, architektury wnętrz oraz designu, w których wykorzystane zostaną produkty Tubądzin.

Ideą zaproponowanego zadania jest zaprojektowanie koncepcji będącej odpowiedzią na potrzeby gości teatru w kategorii spójnego odbioru przestrzeni, obcowania z dobrze zaprojektowanymi przestrzeniami wpisującymi się w całość charakteru wnętrz Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Troska o detale jest bliska każdej osobie o wysokim poczuciu wrażliwości i estetyki. Celem jest również dostarczeniem koncepcji przestrzeni toalet, które mogą stać się w przyszłości ich realizacją.

Przygotowana koncepcja powinna zachowywać istniejący układ funkcjonalny oraz lokalizację miejsc urządzeń sanitarnych.
Koncepcja nie może uwzględniać rozwiązań, które zakładają zamianę lokalizacji pionów sanitarnych oraz drzwi wejściowych prowadzących z korytarza.

W zakres opracowania wchodzą następujące pomieszczenia:

 • toaleta męska z przedsionkiem (min. 2 miski WC, min. 3 pisuary, min. 2 umywalki) i wydzielonym pomieszczeniem stanowiącym toaletę dla osób z niepełnosprawnościami (1 miska WC, 1 umywalka),
 • toaleta damska z 2 przedsionkami (min. 2 miski WC, min. 3 umywalki) i wydzielonym pomieszczeniem stanowiącym toaletę dla osób niepełnosprawnych (1 miska WC, 1 umywalka).

kalendarium

Główny konkurs ma charakter międzynarodowy oraz trwa w okresie od 1 marca do 30 listopada 2022 roku.

Prace w ramach zadanie specjalnego w kategorii CultureFORMmożna zgłaszać między do 30 listopada 2022 roku.

nagrody

Dla autora/autorki zwycięskiej koncepcji projektu przewidziane są nagrody w postaci:

 • tytułu laureata w ramach kategorii CultureFORM w zadaniu „Zaprojektuj Toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie”
 • 1500 Euro,
 • publikacji, spersonalizowanego wywiadu i promocji w pismach branżowych oraz promocja na stronach Teatru Wielkiego Opery Narodowej,
 • umieszczenia w międzynarodowych materiałach promocyjnych w temacie CultureFORM.

W przypadku gdy autor/ autorka zwycięskiej koncepcji zadania „Zaprojektuj toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie” wyrazi chęć udziału w jej realizacji, zostanie do niej zaproszony przez wykonawcę i inwestora.

jury konkursowe

W skład jury konkursowego w kategorii CultureFORM wchodzą:

 • Davide Macullo — założyciel studia Davide Macullo Architects w Lugano,
 • Marta Sowińska-Gąska — architektka, laureatka Grad Prix TDA 2020,
 • Ewa Kryszkiewicz — menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.tubadzin.pl/design/pl/cultureform-twon.php

regulamin

https://www.tubadzin.pl/design/pl/REGULAMIN.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

31.08.2022

Konkurs na „Dworzec Roku” 2022

organizator: Fundacja ProKolej

Ruszyła V edycja konkursu Dworzec Roku organizowanego przez fundację ProKolej, którego celem jest wyróżnienie i promocja najlepszych dworców kolejowych w Polsce oraz propagowanie dobrych praktyk projektowych.

cel

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych dworców kolejowych w Polsce. Konkurs służy także promocji transportu kolejowego, zebraniu i propagowaniu dobrych praktyk w obsłudze podróżnych oraz promowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej.

 

warunki

Konkurs ma otwartą formułę i jest adresowany do wszystkich. Mogą brać w nim udział osoby prawne i osoby fizyczne, w tym również niepełnoletnie (z zastrzeżeniem posiadania zgody opiekunów prawnych). W konkursie uwzględniane są obiekty czynne i służące obsłudze regularnego ruchu pasażerskiego. Zgłoszenia i oceny dworców mogą uwzględniać otoczenie w postaci infrastruktury kolejowej służącej obsłudze podróżnych (dojścia, przejścia podziemne i nadziemne, perony, systemy informacji pasażerskiej) i powiązanie obiektu z otoczeniem (przystanki, parkingi, elementy małej architektury).

Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora i współorganizatora jego treści i ewentualnych załączonych materiałów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

przebieg konkursu

Zgłoszenia dworców do konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie konkursu. Na podstawie zgłoszeń, zawartych w nich opisów oraz przesłanych zdjęć organizator wyłoni nie mniej niż dwadzieścia obiektów, które podlegać będą procesowi oceny wielokryterialnej i audytu. Ustalając listę audytowanych dworców, organizator przyzna pierwszeństwo obiektom, które nie brały udziału w poprzednich edycjach konkursu, a następnie obiektom które, były audytowane tylko jednokrotnie.

Po zakończeniu audytuów i oceny organizator przedstawi dziesięć dworców nominowanych do tytułu „Dworzec Roku 2022”.

Dla dworców nominowanych do Nagrody Głównej w październiku uruchomiona zostanie możliwość głosowania online. Uczestnik konkursu internautów może oddać tylko jeden głos. Dworzec, który uzyska największą liczbę głosów internautów, otrzyma w konkursie „Nagrodę publiczności”.

kalendarium

 • uruchomienie etapu zbierania propozycji konkursowych: czerwiec 2022 roku,
 • zamknięcie I etapu (wyłonienie obiektów do przeprowadzenia audytu): sierpień 2022 roku,
 • zamknięcie II etapu, wybranie 10 finalistów: wrzesień 2022 roku,
 • obrady jury i głosowanie internautów: październik 2022 roku,
 • uroczysta gala, ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2022 roku.

nagrody

Zwycięskie i wyróżnione dworce uzyskują prawo używania tytułu „Dworzec Roku 2022” i wsparcie organizatora w promocji obejmującej media branżowe i publiczne.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://dworzec-roku.pl/

regulamin

https://dworzec-roku.pl/regulamin/

województwo mazowieckie

termin składania prac

31.08.2022

II edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

cel

Celem głównym dwuetapowego konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs objęli patronatem: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

warunki

Udział w konkursie może wziąć każdy, będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego, przy którym przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, które zakończyły się
po dniu 1 stycznia 2019 roku.

Do udziału w konkursie może być zgłoszony zabytek, który spełnia następujące warunki:

 • jest zabytkiem nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany,
 • prace odtworzeniowe, przeprowadzane przy zabytku, które dotyczyły jedynie części zabytku, a nie stanowiły głównego zakresu prac. Wyjątek stanowi stolarka drzwiowa, okienna, więźba dachowa i pokrycie dachowe, odnośnie do których prace odtworzeniowe mogły stanowić główny zakres renowacji zabytku.

Do konkursu można złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Pierwszym etapem jest weryfikacja formalna zgłoszeń, której dokonuje Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Aby zgłoszenie zostało zakwalifikowane do drugiego etapu, musi spełniać warunki określone w regulaminie.

Drugim etapem jest ocena merytoryczna zgłoszeń przez jury, które kieruje się następującymi kryteriami przy ocenie zgłoszeń:

 • wysoki poziom i właściwy zakres badań konserwatorskich,
 • jakość i forma programu prac konserwatorskich i wykonania,
 • zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej,
 • jakość i trafność adaptacji do nowych potrzeb,
 • uwzględnienie potrzeb społecznych,
 • oddziaływanie konserwatorskie na życie miejscowej społeczności i krajobraz kulturowy,
 • aktywność w pozyskaniu środków,
 • skala, waga i złożoność problemu konserwatorskiego, jaki został rozwiązany.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I nagroda – 15 tys. zł,
 • II nagroda – 12 tys. zł,
 • III nagroda – 10 tys. zł,
 • ewentualne wyróżnienia – po 5 tys, zł.

kalendarium

 • termin składania prac: do 31 sierpnia 2022 roku,
 • ogłoszenie laureatów: 30 listopada 2022 roku.

jury konkursu

Jak czytamy w regulaminie, oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje jury konkursu, składające się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury, konserwacji i ochrony zabytków. W skład Jury wchodzi minimum pięciu członków lub członkiń oraz sekretarz jury bez prawa głosu.

Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

więcej informacji

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-1.html

Ogólnopolski

termin składania prac

21.10.2022

Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

Trwa czwarta edycja konkursu „Drewno w Architekturze” na najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku architektura i obronione w latach 2021 i 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października br.

cel

Konkurs „Drewno w Architekturze” ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych magisterskich prac dyplomowych wykonanych na uczelniach, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących kształcenie w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. Do czwartej edycji konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2021 i 2022, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego.

Prestiż konkursu mają budować jurorzy — wybitni twórcy i naukowcy, a także autorzy projektów — kreatywni młodzi architekci zafascynowani walorami drewna.

„Drewno jest materiałem naturalnym. Związanym z architekturą wernakularną i tradycyjnymi metodami wznoszenia budynków. Jest też tworzywem umożliwiającym projektowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wyrafinowanych elementów i detali, niepowtarzalnych powierzchni. To olbrzymi i ciągle nie do końca wykorzystany potencjał strukturalny, plastyczny i fakturalny” – czytamy w informacji organizatora.

Konkurs organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami Unibep i Danwood, które są fundatorami nagród. Jednym z głównych patronów medialnych jest Architektura & Biznes.

warunki

Do konkursu przyjmowane są prace obronione w latach 2021 i 2022 na Wydziałach Architektury i Urbanistyki wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i dziekana wydziału, na którym praca została wykonana.

Autor pracy zobowiązany jest wyrazić zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla autora.

Praca, oprócz karty zgłoszenia uczestnictwa powinna zawierać:

 • plansze dyplomowe,
 • pełny opis projektu dyplomowego.

nagrody

Nagrody dla autorów i autorek projektów:

 • I Nagroda: 8 000 zł,
 • II Nagroda: 6 000 zł,
 • III Nagroda: 4 000 zł,
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 2 000 zł.

Nagrody dla promotorów i promotorek prac:

 • I Nagroda: 2 000 zł,
 • II Nagroda: 2 000 zł,
 • III Nagroda: 2 000 zł,
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 1 000 zł.

kalendarium

 • termin składania prac: od 3 do 21 października 2022 roku,
 • termin obrad jury: 4 listopada 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej: 25 listopada 2022 roku.

  sąd konkursowy

  W skład sądu konkursowego wchodzą:

  • Dziekan Wydziału Architektury PB, dr hab. Aleksander Asanowicz, prof. PB – przewodniczący konkursu,
  • dr Adam Jakimowicz – komisarz konkursu,
  • sekretarze konkursu: dr Katarzyna Asanowicz, dr Wojciech Niebrzydowski, dr Aleksander Owerczuk.
  • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep,
  • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood,
  • minimum 3 osoby powołane przez dziekana spośród wybitnych architektów i nauczycieli akademickich.

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje, materiały do pobrania i karta zgłoszenia znajdują się na stronie konkursu.

  warunki

  http://drewnowarchitekturze.pl/

  regulamin

  http://drewnowarchitekturze.pl/index.php/regulamin/

  Toruń

  termin składania prac

  05.10.2022

  Konkurs realizacyjny, jednoetapowy na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

  organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

  SARP Oddział Toruń ogłosił konkurs na koncepcję modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt znajduje się na obszarze toruńskiej starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Termin zgłoszeń wniosków do udziału w konkursie upływa 14 lipca br.

  cel

  Celem Konkurs jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz koncepcji zagospodarowania terenu znajdującej się obszarze toruńskiej starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Zabudowania składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu- trzykondygnacyjnej wraz z wieżą oraz z budynku pomocniczego, niebędącego zabytkiem, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, skomunikowanego wewnętrznie z budynkiem głównym.

  Realizacja inwestycji finansowana będzie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Obiekt wykorzystywany będzie na dwa główne cele: administracyjny — siedziba Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz urzędu obsługującego powyższy organ, operacyjny — Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (część obiektu zaliczana do infrastruktury krytycznej) oraz siedziba grupy dowódczo-sztabowej wraz z pojazdami i sprzętem dowodzenia i łączności.

  Nowoprojektowany budynek będzie tworzył jedną funkcjonalną całość z zabytkowym budynkiem dawnej straży ogniowej.

  warunki

  Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego. Komunikacja w konkursie i składanie wniosków odbywa się przez Elektroniczną Platformę Konkursową. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

  Do oceny w konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna (wcześniej niepublikowana) oraz nienaruszająca praw autorskich osób trzecich praca konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości, jest zgodna z zadaniem konkursowym, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

  Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

  Wytyczne i założenia do opracowania koncepcji konkursowej zawiera załącznik nr 6b do regulaminu.

  Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym wraz z wyposażeniem wnętrz oraz z zagospodarowaniem terenu nie przekroczy kwoty 18 500 000 00 zł brutto.

  nagrody

  Łączna pula nagród wynosi 70  tys. zł brutto.

  W konkursie organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

  • I Nagroda – 30 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi,
  • II Nagroda – 20 tys. zł brutto,
  • III Nagroda – 10 tys. zł brutto,
  • dwa wyróżnienia – 5 tys. zł brutto każde.

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania terenu,
  • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu terenu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

  kalendarium

  • wnoszenie pytań — do 6 lipca 2022 roku,
  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 14 lipca br. do godz. 15.00,
  • termin powiadomienia o dopuszczeniu do udziału w konkursie — do 19 lipca 2022 roku,
  • termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych — do 6 września 2022 roku,
  • termin składania prac konkursowych  — do 5 października 2022 roku do godz. 15.00,
  • ogłoszenie wyników konkursu — 28 października 2022 roku.

  sąd konkursowy

  W skład sądu konkursowego wchodzą:

  • Marek Perepeczo – przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin,
  • Piotr Sobociński – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Toruń,
  • Adam Kołodziej – sędzia konkursowy SARP Oddział Toruń,
  • Sławomir Herbowski – sędzia konkursowy ze strony organizatora,
  • Emanuel Okoń – miejski konserwator zabytków,
  • Małgorzata Adamska – SARP Oddział Toruń, Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia,
  • Tomasz Beciński – sędzia konkursowy ze strony organizatora,
  • Wojciech Krawczuk – zastępca sędziego, SARP Oddział Poznań,
  • Marek Rusoń – zastępca sędziego ze strony organizatora,
  • Jakub Olszewski – zastępca sędziego ze strony organizatora.

  Funkcję sekretarza konkursu pełni Joanna Smoczyńska z SARP Oddział Toruń tel. 691 650 581.

  więcej informacji

  Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  http://sarptorun.pl/konkursy/

  regulamin

  https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/c189deda-cab4-44ab-92a8-d2285bc4775d

  międzynarodowy

  termin składania prac

  31.08.2022

  Eliminacje do wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej 2022”

  organizator: Stowarzyszenie Architektów Węgierskich

  Zapraszamy do udziału w mobilnej wystawie „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej” organizowanej co roku przez Stowarzyszenie Architektów Węgierskich. Zgłoszenia można wysyłać do 31 sierpnia br.

  cel

  Jak co roku, Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.

  Jak czytamy na stronie SARPu — Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości, odwiedzających wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Każdy kraj V4 wybiera cztery domy jednorodzinne, ukończone w latach 2021 i 2022.

  warunki

  Spośród przesłanych zgłoszeń SARP wybierze cztery domy jednorodzinne ukończone w latach 2021 i 2022.

  Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej) muszą zawierać:

  • teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc (edytowalnym):
  • imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres, aktualny kontakt e-mail i telefoniczny do pracowni,
  • nazwę domu,
  • nazwę miejscowości, w której dom się znajduje,
  • legendę z opisem pomieszczeń.

  Materiały graficzne powinny obejmować:

  • plan budynku z ogrodem,
  • widok ulicy, przy której dom jest ulokowany,
  • rzuty pomieszczeń w grafice czarno białej,
  • przekrój w charakterystycznym miejscu,
  • 3 do 4 zdjęć domu (oddzielne) w formacie jpg + nazwisko autora zdjęć,
  • zdjęcie portretowe autora/autorów domu + nazwisko autora zdjęć.

  Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.

  kalendarium

  Zgłoszenia do eliminacji należy dostarczyć na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00 na adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dopiskiem V4 FAMILY HOUSES.

  więcej informacji

  Adres kontaktowy konkursu to dz@sarp.pl

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie organizatora.

  warunki

  https://sarp.warszawa.pl/wystawa-domy-jednorodzinne-w-krajach-grupy-wyszehradzkiej-2022-eliminacje/

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  07.09.2022

  Przestrzeń wspólna jest wartością – V edycja konkursu Nagroda NIAiU

  organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

  Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił V edycję konkursu o Nagrodę NIAiU — „Przestrzeń wspólna jest wartością”. W konkursie rywalizują autorzy i autorki prac magisterskich kierunków architektura i urbanistyka, obronionych w latach 2021/2022.

  cel

  Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

  warunki

  W konkursie mogą brać udział autorzy i autorki prac magisterskich obronionych w latach 2021/2022 na kierunkach architektura i urbanistyka na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych. Zgłoszone prace magisterskie mają być obronione w terminie od dnia 1 maja 2021 roku do 4 września 2022 roku.

  Do konkursu może być zgłoszona praca magisterska w jednej tylko kategorii: dyplomowa praca projektowa lub teoretyczna praca magisterska która:

  • dotyczy tematu z zakresu przestrzeni wspólnych i/lub publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej,
  • została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus,
  • jest napisana w języku polskim lub języku angielskim.

  Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • projektowej: ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

  • teoretycznej: ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

  kalendarium

  • termin składania pytań: do 15 sierpnia 2022 roku,
  • termin nadsyłania prac: do 7 września 2022 roku do godz. 16.00,
  • ogłoszenie wyników: 7 października 2022 roku.

  Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2022).

  nagrody

  • I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł,
  • I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł,
  • Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł.

  Zwycięzcy otrzymają także statuetki Nagrody NIAiU zaprojektowane przez Janusza Kapustę.

  sąd konkursowy

  w kategorii projektowej:

  • dr hab. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU),
  • Magdalena Federowicz-Boule,
  • dr Jerzy Grochulski.

  w kategorii teoretycznej:

  • dr Tomasz Sławiński (wicedyrektor NIAiU),
  • Tomasz Fudala (kurator MSN),
  • dr hab. Marta Leśniakowska (IS PAN).

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

  warunki

  https://niaiu.pl/dzialalnosc/nagroda-niaiu-2022/

  regulamin

  https://niaiu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Regulamin-2022-.pdf

  Katowice

  termin składania prac

  01.09.2022

  „Inte-GRA” – konkurs na projekt dostępnego placu zabaw – osiedlowej przestrzeni zabawy, przyjaznej dla wszystkich użytkowników

  organizator: Fundacja Integracja, PFR Nieruchomości

  Trwa konkurs na projekt dostępnego, modelowego placu zabaw. Przed jego uczestnikami stoi zadanie zaprojektowania przyjaznej osiedlowej przestrzeni zabawy, rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców o zróżnicowanych potrzebach.

  cel

  Celem konkursu „Inte-GRA” jest opracowanie projektu nowoczesnego placu zabaw — miejsca służącego zabawie i czynnemu spędzaniu wolnego czasu, a także przestrzeni integrującej pokolenia oraz użytkowników o różnym stopniu sprawności ruchowej. Uczestnicy powinni opracować modelowy projekt dostępnego placu zabaw. Projekt powinien brać pod uwagę możliwość korzystania z niego przez dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niewidome i słabowidzące, niesłyszące i pełnosprawne oraz zapewnić dobre warunki do czynnego spędzania czasu przez dorosłych opiekunów. Wśród opiekunów znajdą się zarówno młode w pełni sprawne osoby, jak i kobiety w ciąży, seniorzy i osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Plac zabaw powinien być przestrzenią dostępną dla każdego, dlatego organizatorom zależy nam na miejscu integrującym pokolenia.

  Jak czytamy w regulaminie — opierając się za założeniach projektowania uniwersalnego, projektanci powinni podejść do zadania innowacyjnie i zaproponować nowatorskie rozwiązania uwzględniające różne potrzeby użytkowników. Organizatorzy liczą, że dzięki kolorom, fakturze, dźwiękom, zapachom, przestrzeń zabawy stanie się integralną częścią osiedla mieszkaniowego przy ulicy Korczaka w Katowicach i będzie chętnie odwiedzana. Plac zabaw nie może istnieć w próżni. To przecież także miejsce rekreacji i spotkań. Ważne jest jego dopasowanie do otoczenia i odpowiednio zaaranżowana zieleń. Zgłoszony na konkurs plac zabaw powinien dopełniać i współtworzyć naturalny krajobraz.

  warunki

  Konkurs ma charakter jednoetapowy, z wcześniejszym mailowym zgłoszeniem udziału.

  Uczestnikiem konkursu może być osoba lub zespół projektowy, w skład którego wchodzi minimalnie jedna osoba posiadającą, zgodnie z oświadczeniem z załącznika formalnego regulaminu konkursu, tytuł mgr inż. arch. krajobrazu. W skład zespołów projektowych mogą wchodzić architekci, architekci krajobrazu, projektanci wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele innych dyscyplin, studenci.

  W ramach konkursu wyłoniony zostanie najlepszy projekt — koncepcja architektoniczna wraz z kosztorysem modelowego dostępnego placu zabaw, dostosowanego do lokalizacji konkursowej — osiedla realizowanego w Katowicach przy ul. Korczaka. Projekt placu zabaw powinien uwzględniać dwie wersje — wersję podstawową oraz wersję alternatywną o obniżonych kosztach realizacji, wskazanych w regulaminie.

  Przedmiotem inwestycji jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, zlokalizowany w rejonie ulicy Korczaka w Katowicach. Inwestycja obejmuje 26 budynków mieszkalnych wielorodzinnych podzielonych na 9 kwartałów zabudowy, realizowanych w trzech etapach. W ramach całego osiedla powstaną 523 mieszkania. Dostępny plac zabaw odnosi się do pierwszego etapu inwestycji, którego zakończenie planowane jest na przełom 2. i 3. kwartału 2023 roku.

  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu modelowego placu zabaw o powierzchni 390 metrów kwadratowych zlokalizowanym na osiedlu przy ul. Korczaka w Katowicach w północnej części inwestycji. Projekt placu zabaw ma stanowić rozwiązanie modelowe, potencjalnie możliwe do powtarzalnej realizacji w innych lokalizacjach.

  Projekt ma za zadanie stworzenie przestrzeni osiedlowej — wspólnego, ogólnodostępnego, ciekawego i różnorodnego miejsca, służącego zabawie, rekreacji i integracji pokoleń. Zadaniem uczestników jest zaproponowanie nowych, funkcjonalnych i atrakcyjnych przestrzennie oraz wizualnie sposobów zagospodarowania placu zabaw. Rozwiązania mogą być oparte o elementy autorskie, nowatorskie oraz standardowe i dostępne na rynku, z uwzględnieniem maksymalnego budżetu. Całe założenie powinno uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnorodności wiekowej, różnego stopnia sprawności itp.

  Szczególnie istotnym zadaniem jest zestawienie takich rozwiązań funkcjonalnych, które zapewnią właściwe zbilansowanie aktywności: ruchowych i poznawczych. Pożądanymi rozwiązaniami dla użytkowników osiedlowego placu zabaw będzie zapewnienie stref sensorycznych powiązanych z elementami wykreowanego krajobrazu.

  Budżet realizacji projektu placu zabaw, który należy uwzględnić w kosztorysie wynosi: w wersji ogólnej — do 250 tys. zł netto, w wersji minimum (na podstawie wersji ogólnej) — do 150 tys. zł netto. Należy zaproponować obie wersje.

  nagrody

  Łączna pula nagród wynosi 14  tys. zł brutto.

  Nagroda główna za najlepszy projekt placu zabaw wynosi minimum 9 tys. zł brutto. Laureat zostanie zaproszony do negocjacji w celu opracowania dokumentacji projektowej.

  Zostaną przydzielone maksymalnie dwa wyróżnienia w kwocie minimum 2,5 tys. zł brutto każde.

  Nadesłane prace konkursowe oceniane będą pod kątem:

  • zgodności z tematem konkursu,
  • funkcjonalności i ergonomii proponowanych rozwiązań pod kątem użytkowników w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
  • atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań,
  • zgodności z normami dotyczącymi placów zabaw (PN-EN 1176 i 1177),
  • prawidłowego doboru urządzeń do zabawy,
  • atrakcyjności, pomysłowości i nowatorstwa funkcji i urządzeń zabawowych oraz komunalnych stanowiących projekt własny autora pracy konkursowej,
  • efektu przestrzennego placu zabaw jako miejsca zabawy i integracji pokoleń,
  • zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacyjnego w tym sposób powiązania poszczególnych stref funkcjonalnych,
  • atrakcyjności rozwiązań z zakresu edukacji przyrodniczej,
  • walorów architektoniczno-wizualnych,
  • możliwości realizacyjnych i budżetowych — rozwiązania niewymagające wysoce specjalistycznego zaangażowania produkcyjnego/montażowego dostępnego np. w jednej lokalizacji i nieprzekraczającego założeń budżetu,
  • możliwości zastosowania zaproponowanych rozwiązań w innych lokalizacjach.

  kalendarium

  • wnoszenie pytań — do 23 czerwca 2022 roku,
  • publikacja FAQ — 29 czerwca 2022 roku,
  • termin zgłoszeń do konkursu (kwalifikacja) — dostarczenie formularza oraz pięciocyfrowego godła — do 7 lipca br. do godz. 15.00,
  • mailowe potwierdzenie zakwalifikowania uczestnika lub zespołu do konkursu — do 11 lipca 2022 roku,
  • termin nadsyłania lub składania prac konkursowych oraz kompletu dokumentów — do 1 września 2022 roku do godz. 15.00,
  • posiedzenie kapituły konkursowej i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród — wrzesień 2022 roku,
  • konsultacja projektu z laureatem, zaproszenie do negocjacji w celu opracowania dokumentacji projektowej (4 kwartał 2022 roku), potencjalna realizacja projektu (1 i 2 kwartał 2023 r.).

  kapituła konkursowa

  W skład kapituły konkursowej wchodzą:

  • Adam Włodzimierz Wach — architekt, audytor dostępności, Fundacja Integracja,
  • Kamil Kowalski — dyrektor Integracja LAB, wykładowca Ergonomii na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie – Fundacja Integracja,
  • Katarzyna Rzehak – historyczka designu, specjalistka projektowania uniwersalnego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
  • Zuzanna Mielczarek – architektka, specjalistka ds. Projektów społecznych i innowacyjnych, PFR Nieruchomości,
  • Tomasz Gradowski – konstruktor, kierownik projektu Katowice Korczaka – PFR Nieruchomości,
  • Edyta Andrejczyk – architektka, ekspertka, PFR Nieruchomości,
  • Marcin Szubski – architekt Kuryłowicz & Associates, projektant osiedla Katowice Korczaka,
  • Zofia Grzegorzek – architektka krajobrazu, we współpracy z Kuryłowicz & Associates, projektantka osiedla Katowice Korczaka,
  • Dominik Berliński – ekspert w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw Centrum Kontroli Placów Zabaw,
  • Agnieszka Grinke wraz z synem Arturem (lat 10),
  • Iwona Zięba wraz z córką Zosią (lat 5).
  • Krystyna Wąchała-Malik, członkini Zarządu PFR Nieruchomości, i Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja – honorowe członkinie kapituły,
  • Jolanta Wachowicz – sekretarzyni konkursu, PFR Nieruchomości.

  więcej informacji

  Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-GRA/

  regulamin

  https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/2022/06/REGULAMIN-KONKURSU_Inte-GRA.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  31.10.2022

  Konkurs Wnętrze Roku SAW

  organizator: Stowarzyszenie Architektów Wnętrz

  Wnętrze Roku SAW to organizowany już po raz drugi przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz konkurs, którego celem jest promowanie funkcjonalnych i pięknych wnętrz, oryginalnego wzornictwa i dobrych praktyk zawodowych. W konkursie nagradzane są najlepsze projekty wnętrz publicznych i prywatnych zrealizowane w latach 2019–2022.

  cel i warunki

  Wnętrze Roku SAW to organizowany już po raz drugi przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz konkurs, którego celem jest promowanie funkcjonalnych i pięknych wnętrz, oryginalnego wzornictwa i dobrych praktyk zawodowych.
   
  W konkursie nagradzane są najlepsze projekty wnętrz publicznych i prywatnych zrealizowane w latach 2019–2022. Udział w konkursie wziąć mogą architekci, architekci wnętrz i projektanci. Realizacje zgłaszać można indywidualnie lub w zespołach.
   
  Projekty zgłoszone w obu kategoriach (wnętrze publiczne, wnętrze mieszkalne) w listopadzie br. oceni jury i wytypuje laureatów pierwszego etapu, którzy zostaną zaproszeni do przysłania plansz konkursowych. Spośród finałowych projektów wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu, których poznamy podczas uroczystej gali w kwietniu 2023 roku.
   
  Szczegółowy opis konkursu zawarty jest na stronie internetowej konkursu.

  nagrody

  Łączna pula nagród wynosi 100 000 zł. Zwycięzcy każdej z kategorii konkursowych otrzymają 30 000 zł, pozostała suma zostanie przekazana zdobywcom drugich i trzecich miejsc.

  kalendarium

  Termin przesyłania prac: do 31.10.2022 r.

  jury konkursu

  • Robert Majkut (przewodniczący jury)
  • Magdalena Adamus
  • Magdalena Federowicz-Boule
  • Agnieszka Stefańska
  • Oskar Zięta
  • Bazyli Krasulak
  • Maciej Bidermann
  • Jacek Tryc

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://saw.org.pl/konkurs/

  międzynarodowy

  termin składania prac

  31.01.2023

  Konkurs „LAMPA SYSTEMOWA do wnętrz mieszkalnych”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Trwa kolejna edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie lampy systemowej do wnętrz mieszkalnych. Jury poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych.

  cel

  Celem konkursu jest zaprojektowanie systemowej oprawy oświetleniowej lub rodziny opraw, przeznaczonej do wnętrza mieszkalnego. System opraw do zastosowania we wnętrzach mieszkalnych powinien charakteryzować się prostotą konstrukcji i możliwością tworzenia rodziny produktów, zapewniający odpowiednie warunki oświetleniowe (w zależności od zastosowania/miejsca przeznaczenia) i bezpieczne warunki eksploatacji.

  Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych opraw oświetleniowych lub całych systemów oświetleniowych, które staną się dopełnieniem architektury wnętrz o charakterze i przeznaczeniu mieszkalnym.

  warunki

  Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci, Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

  Konkurs skierowany jest do studentów i studentekosób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

  W projekcie dopuszcza się dowolną konfigurację — lampy można umieszczać zarówno na ścianach, jak i na, lub pod sufitem, lub też umieszczać na podłodze, montować w elementach konstrukcyjnych lub elementach wyposażenia. Należy uzasadnić wybór i zasadę tworzenia proponowanych rozwiązań systemowych, przewidzieć możliwość ich zmienności oraz przekształcalności. Można zaproponować rozwiązania modułowe. Należy powiązać systemowe rozwiązania z funkcją oświetleniową, jaką mają za zadanie spełniać, pamiętając o wymaganiach oświetleniowych i elektrycznych.

  Projektujący powinien wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, prostotę konstrukcji, ale również bezpieczeństwo użytkowania związane z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również wynikające z zasilania elektrycznego. Jako źródło światła należy zastosować źródła światła LED oraz przewidzieć sposób ich zasilania.

  Projekt konkursowy wymaga:

  • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy i działania oraz użytego materiału bądź materiałów,
  • objaśnienia założeń tworzenia rodziny produktów,
  • podania rodzajów źródeł światła,
  • podania sposobu zasilania.

  Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów w architekturze, architekturze wnętrz i wzornictwie.

  Przy projektowaniu i kreowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX, czyli źródła światła o odpowiednich parametrach świetlnych i elektrycznych.

  nagrody

  Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

  Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

  • I Nagroda – 600 EURO,
  • II Nagroda – 300 EURO,
  • III Nagroda – 200 EURO,
  • trzy wyróżnienia – po 100 EURO dla każdej z prac.

  Trzy prace, które otrzymają nagrody główne, zostaną zaprezentowane w trakcie 30-tych Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO w Warszawie.

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
  • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
  • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
  • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

  sąd konkursowy

  Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
  • przedstawiciel firmy KANLUX,
  • Weronika Glaubert, Wiktoria Łada i Marcin Owczarek – laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs-lampa/

  regulamin

  https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/lampa_systemowa_do_wnetrz_mieszkalnych_regulamin.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  07.10.2022

  Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pn.: Adaptacja ruin zamku na „Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach”

  organizator: SARP Oddział Zielona Góra | inwestor: Gmina Żary

  Oddział SARP Zielona Góra wraz z Gminą Żary ogłosił jednoetapowy realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji adaptacji ruin zamku w Żarach na Centrum Kultury i Tradycji zamku Derwinów-Bibersteinów. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 20 lipca br.

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym jako zakres opracowania konkursowego.

  warunki

  Konkurs jest jednoetapowy realizacyjny.

  Komunikacja odbywa się przez platformę konkursową.

  Przedmiotowy budynek zamku znajduje się w powiecie żarskim, w gminie Żary miasto, w województwie lubuskim, przy al. Jana Pawła II nr 2, 68-200 Żary na działce nr 322/1 (obręb 0002 miasto Żary) o powierzchni około 5450 metrów kwadratowych. Sąsiednie budynki, czyli Pałac Promnitzów (na dz. nr 322/2) oraz budynek Kuchni Zamkowej (na dz. nr 321) znajdują się poza zakresem opracowania konkursu.

  Położony w centrum Żar zamek jest częścią historycznego układu urbanistycznego miasta, zlokalizowany między starówką, a jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta (ul. Jana Pawła II) w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Promnitzów oraz parku przypałacowego. Obecnie zamek nie jest użytkowany przez co jego unikatowy potencjał kulturotwórczy, estetyczny i funkcjonalny nie jest wykorzystany. Powstały w XIII wieku pierwotnie gotycki zamek jest zdecydowanie jednym z najważniejszych zabytków w Żarach, a także ze względu na lokalizację i dominantę w postaci wieży również bardzo istotnym punktem orientacyjnym.

  W skład zakresu opracowania wchodzą następujące obiekty i przestrzenie:

  • budynek zamku wraz z przybudówką od strony południowo-zachodniej,
  • budynek bramny zlokalizowany w północno-wschodniej części działki (przyległy do pałacu Promnitzów),
  • zagospodarowanie terenu w tym fosa oraz przyległe do niej mury.

  Zadaniem projektowym jest stworzenie atrakcyjnej koncepcji uwzględniającej zarówno: główne wytyczne z konsultacji społecznych, zalecenia konserwatora zabytków, obowiązujące przepisy oraz zapisy obowiązującego planu miejscowego (załączniki do regulaminu konkursu).

  Obecnie budynek nie jest użytkowany i w jego aktualnym stanie użytkowanie nie jest możliwe (ruina). Planuje się generalny remont i renowację oraz adaptację budynku do nowych funkcji uzupełniających pakiet usług publicznych w mieście Żary i jego okolicach.

  Obiekt pod planowaną nową nazwą: Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji „Zamek” ma spełniać pięć kategorii funkcji: kulturalną, turystyczną, komunalną, naukową, inne funkcje.

  Jednym z zadań konkursowych jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu inwestycji oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni. W tym zakresie do zadań uczestnika konkursu będzie należało rozmieszczenie w obiekcie programu i funkcji przy zapewnieniu poprawnych oraz preferowanych przez organizatora relacji pomiędzy elementami programu. W powyższym zakresie premiowane będą rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące wytyczne podane przez organizatora oraz koszty budowy i eksploatacji inwestycji.

  Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

  Link do spaceru 3D po zamku znajduje się tutaj.

  nagrody

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa kompleksu zamkowego,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania,
  • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych efektywnością energetyczną i neutralnością klimatyczną,
  • sposób realizacji w koncepcji zaleceń konserwatorskich,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

  Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 000 zł brutto.

  W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne brutto:

  • I Nagroda — 35 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
  • II Nagroda — 25 tys. zł,
  • III Nagroda — 15 tys. zł,
  • trzy wyróżnienia pieniężne — po 5 tys. zł każde.

  kalendarium

  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 10 czerwca 2022 roku,
  • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 20 lipca 2022 roku do godz. 15.00
  • ogłoszenie informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 29 lipca 2022 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 8 sierpnia 2022 roku,
  • termin składania prac konkursowych – do 7 października 2022 roku, do 15.00,
  • ogłoszenie wyników konkursu – 21 października 2022 roku,
  • wystawa pokonkursowa i dyskusja – 3 listopada 2022 roku.

  Sąd Konkursowy

  W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

  • Mariusz Ścisło – sędzia przewodniczący, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa,
  • Leon Szapowałow – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,,
  • Paweł Gołębiowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
  • Paweł Kochański – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
  • dr hab. Andrzej Legendziewicz – ekspert w dziedzinie konserwacji zabytków,
  • Marek Iwlew – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
  • Ireneusz Brzeziński – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
  • Rafał Fularski – sędzia Konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału.

  Funkcję sekretarza konkursu pełni Halina Łowejko z SARP Oddział Zielona Góra.

  więcej informacji

  Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-zamek-zary/

  regulamin

  https://zielonagora.sarp.org.pl/wp-content/uploads/00_REGULAMIN-KONKURSU_Adaptacja-ruin-zamku-na-Centrum-Kultury-i-Tradycji-.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  29.11.2022

  Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

  organizator: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

  Oddział Warszawski SARP ogłosił dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 15 czerwca br.

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu.

  warunki

  Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego.

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w załączniku nr 7a do regulaminu.

  Obiekt zlokalizowany zostanie na niezabudowanej działce przy ul. Marcina Flisa w dzielnicy Włochy (Raków) w Warszawie. Teren inwestycji kubaturowej obejmie działki o nr: 63/3 48/2, 11/7 i 62/8 w obrębie 2-05-05. Inwestycja zakłada realizację budynku laboratoryjno-biurowego. Teren inwestycji równoznaczny z zasięgiem oddziaływania obiektu zgodnie z Decyzją Nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy przeznaczony jest pod kubaturę oraz stanowi obszar o wielkości około 11 827 metrów kwadratowych. Teren planowanej inwestycji obecnie nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Cały teren inwestycji (opracowania konkursowego) stanowi obszar o wielkości około 12 568 metrów kwadratowych.

  W planowanym budynku funkcjonować będzie około dwadzieścia grup badawczych, a także siedem specjalistycznych pracowni aparaturowych oferujących najnowocześniejsze metody i technologie badawcze oraz profesjonalną ekspertyzę w ich stosowaniu.

  Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji — budowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie minimalnym umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie powinien przekroczyć kwoty 45 mln zł brutto.

  Każdy podmiot zainteresowany udziałem w konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej.

  nagrody

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa przestrzeni i pomieszczeń nowego budynku,
  • poprawność funkcjonalna i zastosowane technologie laboratoriów i pracowni specjalistycznych,
  • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku i w zagospodarowaniu terenu,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji,
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

  Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 tys. zł brutto.

  W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne brutto:

  • I Nagroda — 40 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
  • II Nagroda — 25 tys. zł,
  • III Nagroda — 15 tys. zł,
  • Wyróżnienia pieniężne — 10 tys. zł.

  kalendarium
  etap I konkursu

  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 7 czerwca 2022 roku,
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 15 czerwca 2022 roku, do godziny 12.00,
  • ogłoszenie informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 lipca 2022 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (II tura) – do 29 sierpnia 2022 roku,
  • składanie opracowań studialnych – do 5 września 2022 roku, do 15.00,
  • kwalifikacja do II etapu konkursu – do 26 września 2022 roku.

  etap II konkursu

  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (III tura) – do 22 listopada 2022 roku,
  • ostateczny termin składania prac konkursowych – do 29 listopada, do godziny 15.00,
  • ogłoszenie wyników konkursu – 16 grudnia 2022 roku,
  • wystawa pokonkursowa i dyskusja – o dacie uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

  Sąd Konkursowy

  • Karol Fiedor – przewodniczący Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Poznań,
  • Paweł Czaplicki – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
  • Tomasz Saracen – asystent Sędziego referenta, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
  • Marcin Goncikowski – członek Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
  • prof. Jacek Kuźnicki – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
  • prof. Marcin Nowotny – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
  • Anna Zolnik – członkini Sądu Konkursowego.

  Funkcję sekretarza konkursu pełni architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski – członek SARP Oddział Warszawa.
  Funkcję asystentki sekretarza konkursu pełni architektka Agnieszka Lewandowska – członkini SARP Oddział Warszawa.

  więcej informacji

  Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/

  regulamin

  https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/?page_id=1169

  międzynarodowy

  termin składania prac

  31.01.2023

  Konkurs „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Ruszyła nowa edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie mobilnego domu na kołach. Uczestnicy muszą pamiętać o analizie światła i jego wpływie na projekt.

  cel

  Celem konkursu „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada” jest zainspirowanie do potraktowania światła jako ważnego elementu kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz zainteresowanie technologią LED i jej możliwościami w zakresie tworzenia opraw i systemów oświetleniowych.

  Przedmiotem pracy konkursowej jest mobilny dom na kołach. Jak czytamy w regulaminie konkursu — może to być adaptacja istniejącego pojazdu na jeżdżący dom albo zbudowanie go od podstaw z wykorzystaniem oferowanych przez firmy motoryzacyjne podwozi do zabudowy. Musi to być jednak indywidualna przestrzeń mieszkalna gotowa do zamieszkania od zaraz.

  Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych (tzn. określonych rodzajów podwozi) oraz spełniających parametry techniczne i przepisy o wyposażeniu pojazdów.

  Istotną rolę w projektowanym MOVABLE HOUSE ma odgrywać również analiza oddziaływania światła zarówno naturalnego, jak i sztucznego na charakter i przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną domu na kołach, na wytworzenie w nim określonego stylu.

  warunki

  Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy, Architekci Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

  Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

  Projektowane rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne „MOVABLE HOUSE — dom współczesnego Nomada” może znajdować się w dowolnym miejscu geograficznym, w dowolnym klimacie i kulturze. Niezbędne jest określenie stron świata, jeżeli odgrywa to istotną rolę w projekcie.

  Projekt może mieć czysto teoretyczny charakter. Istotne jest przedstawienie toku myślenia i powodów kolejnych, kreatywnych decyzji projektowych, jak również zaprezentowanie detalu. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę funkcję oświetlenia w projektowanym rozwiązaniu oraz, jeżeli ma to znaczenie, w jego bezpośrednim otoczeniu. Należy pamiętać również o bezpieczeństwie użytkowania związanym z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również bezpieczeństwem wynikającym z podłączenia do zasilania elektrycznego.

  Projekt wymaga:

  • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy konstrukcji, rozplanowania pomieszczeń i zabudowy wewnętrznej, rozprowadzenia instalacji wewnętrznych, określenia użytych materiałów,
  • objaśnienia zastosowanego oświetlenia do oświetlenia wnętrza i, o ile to wynika z konstrukcji, w jego bezpośrednim otoczeniu, sposobu jego użytkowania oraz zasilania w energię elektryczną,
  • przy projektowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX o odpowiednich parametrach świetlnych i walorach dekoracyjnych.

  nagrody

  Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

  Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

  • I Nagroda – 1000 EURO,
  • II Nagroda – 400 EURO,
  • III Nagroda – 300 EURO,
  • trzy wyróżnienia – dyplomy.

  Firma KANLUX może ufundować nagrody rzeczowe nagrodzonym laureatom. Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu, w trakcie 30. Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego. W czasie trwania Targów będzie miała miejsce wystawa prac konkursowych.

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
  • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
  • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
  • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

  sąd konkursowy

  Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
  • przedstawiciel firmy KANLUX,
  • Katarzyna Kędziorczyk, Klaudia Rduch, Nicole Kossowska – laureatki I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,
  • Elżbieta Dajer – sekretarka konkursu, Agencja SOMA.

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs-architektoniczny/

  regulamin

  https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/movable_house_regulamin.pdf

  Siedlce

  termin składania prac

  31.08.2022

  Konkursu na projekt koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru miejskiego wraz z terenem przyległym w Siedlcach

  organizator: Prezydent Miasta Siedlce | inwestor: Miasto Siedlce

  Ponad dwa lata temu amfiteatr w Siedlcach nie przeszedł kontroli nadzoru budowlanego i musiał zostać zamknięty. Teraz miasto zachęca do udziału w konkursie koncepcyjnym na projekt nowego amfiteatru wraz z przyległym terenem. Regulamin konkursu wzbudził jednak wątpliwości Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

  cel

  Przedmiotem konkursu jest sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru miejskiego w Siedlcach wraz z terenem przyległym, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1 obręb 40, położonej w u zbiegu ul. Kazimierzowskiej, ul. Bolesława Prusa i ul. Eugeniusza Wiszniewskiego.

  Organizator oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno-kulturalnej miasta.

  warunki

  Konkurs jest konkursem otwartym, koncepcyjnym, jednoetapowym. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Komisja spośród złożonych prac wybierze trzy najlepsze. Konkurs nie jest konkursem realizacyjnym.

  Obszar, który jest przedmiotem konkursu na opracowanie koncepcji, znajduje się na terenie objętym obowiązującym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający nie dopuszcza polemiki z planem miejscowym.

  Koncepcja zagospodarowania terenu powinna uwzględniać przeznaczenie terenu na ogólnodostępne miejsca wydarzeń kulturalnych i rekreacji z zachowaniem funkcji przyrodniczych. Koncepcja powinna zawierać analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania terenu, przedstawioną w formie graficznej wraz z opisem zamierzenia.

  Część graficzna powinna zawierać następujące rysunki:

  • plany orientacyjne w skali 1:1000 pokazujące powiązania przestrzenne i funkcjonalne w następującym zakresie, schemat zabudowy, schemat komunikacji, schemat zieleni,
  • zagospodarowanie terenu opracowania konkursowego w skali 1:250 pokazujące w szczególności: układ funkcjonalno-przestrzenny, organizację przestrzeni ruchu pieszego, rowerowego, ewentualnych miejsc parkingowych, organizację różnej aranżacji przestrzeni wspólnej sprzyjającej integracji, dyspozycję zieleni wysokiej i niskiej, ewentualne elementy rozwiązań kubaturowych, elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp.), oświetlenie, oznaczenie charakterystycznych rzędnych, inne elementy – według uznania projektanta.

  Część opisowa powinna zawierać opis koncepcji zagospodarowania terenu opracowania konkursowego, a w szczególności: przyjętą ideę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, przyjęty program funkcjonalno-użytkowy, opis schematu komunikacyjnego (chodniki, ścieżki rowerowe, place, miejsca parkingowe, itp.), opis materiałowy, uwagi dodatkowe.

  W koncepcji należy uwzględnić: budowę nowego amfiteatru z możliwością lokalizacji pomieszczeń usługowych pod widownią, przebudowę nasypu ziemnego w południowej części działki, służącego do jazdy na sankach, wraz z jego oświetleniem, zachowanie istniejącego drzewostanu. Dodatkowo inicjatywa musi pozwolić na zachowanie pomnika „90 lat Lasów Państwowych” oraz zrealizowanej inwestycji tj. „Przebudowa Alei Kasztanowej na terenie Parku Miejskiego w Siedlcach”.

  stanowisko Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

  Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP wyraziła uznanie za zorganizowanie konkursu, wskazała jednak na wątpliwości i obawy co do rozwiązań zaproponowanych w regulaminie przez organizatorów, ich listę przedstawiamy poniżej:

  • w ocenie IARP realizacja konkursów na podstawie reguły wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, przez podmioty dysponujące środkami publicznymi służy jakości tych postępowań, dlatego sugerowane jest w przeprowadzanie postępowań konkursowych w tym trybie,
  • regulamin konkursu, nie wskazuje składu komisji konkursowej, jak również nie określa kwalifikacji członków tego ciała do oceny prac konkursowych, czy też procedury, w jakiej zostanie wyłoniony skład komisji, co może budzić zastrzeżenia uczestników, co do bezstronności i fachowości składu tej komisji,
  • organizator wymaga złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią, którego uczestnik konkursu przekazuje prawa majątkowe oraz wyraża zgodę na modyfikację koncepcji wedle uznania organizatora, co w naszej ocenie godzi w osobiste prawa autorskie, naruszając uprawnienie do integralności utworu.

  Izba zachęciła zamawiającego do skorygowania konkursu, co zachęci do udziału większą liczbę potencjalnych uczestników oraz wpłynie na różnorodność rozwiązań prezentowanych w pracach konkursowych. Do czasu uwzględnienia powyższych uwag oraz wprowadzenia zmian w treści regulaminu konkursu lzba, nie będzie rekomendować udziału w przedmiotowym postępowaniu konkursowym.

  kalendarium

  • pytania dotyczące konkursu — do 31 maja 2022 roku na adres bartosz.rosa@um.siedlce.pl,
  • termin składania prac — do 31 sierpnia 2022 roku,
  • ogłoszenie wyników — do 30 dni po zakończeniu naboru prac konkursowych.

  nagrody

  W konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

  • I Nagroda — 15 tys. zł brutto,
  • II Nagroda — 10 tys. zł brutto,
  • III Nagroda — 5 tys. zł brutto.

  Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  • wartości programowo-przestrzenne, funkcjonalne i kompozycyjne zagospodarowania terenu w obrębie granic opracowania konkursowego,
  • wartości rozwiązań architektonicznych obiektu w tym: wartości funkcjonalne, przestrzenne, konstrukcyjne, kompozycyjne i estetyczne,
  • walory eksploatacyjne, wartości materiałowe i realizacyjne obiektu.

  komisja konkursowa

  Komisja konkursowa zostanie powołana przez prezydenta Miasta Siedlce odrębnym zarządzeniem i zostanie podana na stronie konkursu.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-03-2022/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-amfiteatru#nav

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  30.09.2022

  Fasada Roku 2022

  organizator: Baumit

  Przedmiotem konkursu na najlepszą, tegoroczną fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

  cel

  Przedmiotem konkursu na najlepszą, tegoroczną fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

  warunki

  Do konkursu zgłaszać można w pełni ukończone obiekty zrealizowane między 1 stycznia 2021 roku a 30 września br. Poszczególne obiekty zgłaszać można tylko w jednej kategorii konkursowej: Budynek jednorodzinny nowy, Budynek wielorodzinny nowy, Budynek po termomodernizacji, Budynek niemieszkalny nowy lub Budynek zabytkowy po renowacji.
   
  Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

  kalendarium

  Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2022 r.
  Głosowanie Internautów: 01.05.2022-31.10.2022 r.
  Obrady jury: najpóźniej w grudniu 2022 r.
  Ogłoszenie wyników: do 28.02.2023 r.

  nagrody

  Budynek jednorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
  Budynek wielorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
  Budynek po termomodernizacji: Nagroda Główna 10 00 zł
  Budynek niemieszkalny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
  Budynek zabytkowy po renowacji: Nagroda Główna 10 000 zł
   
  Zwycięskie obiekty wezmą także udział w międzynarodowym konkursie Baumit Life Challenge.
   
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia obiektu lub obiektów budowlanych, które są wyjątkowe pod względem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sposobu realizacji lub wizerunku architektonicznego. Z przyznaniem wyróżnienia będzie wiązało się otrzymanie dyplomu oraz prezentacja wyróżnionego obiektu na łamach regionalnej prasy, portali oraz w innych materiałach o konkursie.

  jury konkursu

  • Józef Białasik – B2 Studio, SARP Oddział Kraków
  • Daniel Bielski – Archi +
  • Piotr Buśko – Profil- Biuro Usług Architektonicznych, SARP Oddział Katowice
  • Jan Chwedczuk – APA Wojciechowski, SARP Oddział Warszawa
  • Jacek Czyżewicz – Prezes Zarządu Bumit
  • Marcin Dziewoński – Dziewoński, Łukaszewicz - Architekci
  • Edward Hardt – Wydawnictwo „Renowacje i Zabytki”
  • Wojciech Krawczuk – Front Architects, SARP Oddział Poznań
  • Anna Okołowska – „Murator”
  • dr Andrzej Poniewierka – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
  • dr Wojciech Targowski – FORT, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
  • Hubert Wąsek – Sekretarz Rady Prezesów SARP

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://baumit.pl/fasadaroku

  regulamin

  https://baumit.pl/fasadaroku/fasadaroku-regulamin-2022

  międzynarodowy

  termin składania prac

  21.09.2022

  Konkurs na wykonanie projektu wnętrz stałej galerii designu w budynku dawnego hotelu Cracovia

  organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz,

  Trwa rejestracja do konkursu studenckiego 7. edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – iidb Krakow 2022. Tematem tegorocznego konkursu jest projekt wnętrz Stałej Galerii Designu w budynku dawnego hotelu Cracovia.

  cel

  Celem konkursu studenckiego na wykonanie projektu wnętrz stałej galerii designu w budynku dawnego hotelu Cracovia organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym koncepcji projektowych.

  wytyczne

  • Teoretyczne postawienie tezy projektowej dla wielofunkcyjnej przestrzeni kreatywnej przeznaczonej dla sztuki i designu powiązane z funkcjonalnym i dopracowanym w warstwie technologicznej rozwiązaniem projektowym, które stanie się przestrzennym uzasadnieniem postawionej tezy,
  • Podjęcie próby stworzenia nowej definicji sztuki, designu i projektowania w kontekście ustalenia nowych funkcji dla przestrzeni, która ma służyć projektantom, artystom, sztuce i designowi, w formie przestrzennej refleksji o tym, jak mówić o historii sztuki i designu współcześnie, jak tworzyć miejsca dla artystów i projektantów,
  • Spojrzenie na funkcję i technologię przez pryzmat sztuki zarówno w przestrzeni projektowej, jak i ideowej: zachęcamy do tworzenia własnych zestawień i przenoszenia ciężarów znaczeniowych pomiędzy pojęciami, na których opiera się 7 edycja biennale: design, art, function, knowledge, technology.

  warunki

  Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni student wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i innych, pokrewnych kierunków kształcący się na państwowych i prywatnych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres iidb@asp.krakow.pl podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie do 30 marca 2022 roku. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie konkursu.

  Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na: ideę i wizjonerskie rozwiązania projektowe, możliwość realizacji projektu, funkcjonalność i różnorodność użytkowania, twórczy wkład w aranżowanie przestrzeni relacji społecznych / międzyludzkich, kontekst miejsca i użytkownika, estetykę, uwzględnienie życia społecznego, artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

  kalendarium

  • rejestracja: do 30 kwietnia 2022 roku
  • termin składania prac konkursowych: do 21 września 2022 roku do godz. 12:00
  • rozstrzygnięcie konkursu: do 15 października 2022 roku

  nagrody

  W Konkursie przyznane zostaną nagrody:

  • Grand Prix VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (fundowana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie) w wysokości 5 000 zł netto,
  • II Nagroda (fundowana przez Dziekana WAW ASP) w wysokości 3 500 zł netto,
  • III Nagroda – 3 000 zł netto,
  • I Wyróżnienie honorowe,
  • II Wyróżnienie honorowe.

  Zostanie także zorganizowana wystawa prac konkursowych we wnętrzu dawnego hotelu Cracovia w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz. Otwarcie nastąpi w dniu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

  jury

  W skład jury konkursu wejdą cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich i projektowych, a także związanych z działalnością popularyzatorską w zakresie sztuki, architektury wnętrz i szeroko pojętego designu z kraju i zagranicy. 

  • prof. Andrzej Bednarczyk — JM Rektor ASP im. Jana Matejki w Krakowie,
  • prof. Takeshi Sukegawa — architekt, China Academy of Art, Japonia/Chiny,
  • prof. George Katodrytis — architekt, American University of Sharjah, ZEA,
  • Leopold Ajami — filozof, Novel Philosophy Academy, Liban/ZEA,
  • dr hab. Szymon Hanczar — architekt wnętrz, ASP Wrocław,
  • Katarzyna Księżopolska — redaktor naczelna Magazif,
  • dr hab. Mateusz Wróblewski prof. UAP — architekt wnętrz, UAP Poznań,
  • dr Anna Dettloff — historyk sztuki, ASP Kraków,
  • prof. Marek Błażucki — architekt wnętrz, ASP Kraków

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

  warunki

  https://iidb.pl/

  regulamin

  https://waw-new.asp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/02/7-iidb_konkurs_aktualny-plik.pdf

  międzynarodowy

  termin składania prac

  30.11.2022

  Międzynarodowy konkurs Tubądzin Design Awards 2022

  organizator: Tubądzin Management Group

  Już 1 marca br. startuje pierwszy etap czwartej edycji międzynarodowego konkursu Tubądzin Design Awards. W tym roku główną ideą konkursu jest projektowanie, które potrafi sprostać globalnym wyzwaniom — organizatorzy stworzyli dodatkową, czwartą kategorię — CULTURE FORM. Pula nagród wynosi 78 000 EURO!

  cel

  Tubądzin Design Awards (TDA) organizowany przez Grupę Tubądzin od 2015 roku to konkurs dla architektów, projektantów oraz studentów z całego świata.

  „Tubądzin Design Awards jest jednym z naszych głównych działań, jakie kierujemy dla grupy architektów. Jego zasięg, skala i jakość sprawia, że stał się wielką inspiracją dla wszystkich, którzy biorą w nim udział. Czwartej edycji TDA przyświeca niezwykle ważna idea projektowania, które potrafi sprostać globalnym wyzwaniom. Jednym z nich jest dostęp do kultury i sztuki, który w ostatnim czasie jest dość ograniczony. Stąd w TDA kategoria specjalna Culture FORM, która naszym zdaniem może być jedną z ciekawszych w tej edycji. Przed nowymi wyzwaniami stoją też architekci, dlatego nasz konkurs został skonstruowany tak, aby maksymalnie wspierać ich rozwój i działalność. Oprócz nagród finansowych przewidzieliśmy udział w inspirujących wydarzeniach branżowych, podróże do ciekawych miast i miejsc, ale także aktywności promujące działalność architektów, czy prestiżowy staż dla młodych twórców. Uczestnicy będą też nagradzani w poszczególnych etapach, a w finale powalczą o nagrody Grand Prix przyznawane w tej edycji w czterech kategoriach” — mówi Ewa Kryszkiewicz, menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

  W nowej edycji można powalczyć o Grand Prix w czterech kategoriach: Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz w kategorii specjalnej Culture FORM, która została utworzona z myślą o kulturze przestrzeni i podkreślania wartości obcowania ze sztuką we współczesnym świecie. Ideą przewodnią jest budowanie i odbudowywanie przestrzeni w celu uwydatnienia procesu twórczego i podkreślenia istoty przeżywania kultury.

  warunki

  Konkurs przeznaczony jest dla architektów, architektów wnętrz lub projektantów, którzy profesjonalnie wykonują ten zawód oraz dla studentów do 30 roku życia, studiujących na kierunkach związanych z architekturą, architekturą wnętrz lub projektowaniem.

  W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły. Uczestnik w każdej kategorii konkursowej może zgłosić dowolną liczbę prac i może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów konkursu. 

  Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu projektów z dziedziny architektury, architektury wnętrz oraz designu, w których wykorzystane zostaną produkty Tubądzin .

  Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • Young Power — kategoria przeznaczona dla studentów studiów kierunkowych wyższych (architektura, architektura wnętrz, projektowanie). Projekty mogą być zgłaszane w dowolnym zakresie wybranym przez uczestników konkursu,
  • Everyday Design — kategoria przeznaczona dla architektów i projektantów. Zgaszane projekty mogą być wnętrzami prywatnymipublicznymi. Mogą to być: kuchnie, łazienki i salony.
  • Unlimited Architecture — kategoria przeznaczona dla architektów, architektów wnętrz, projektantów, biur architektonicznych. W tej kategorii zgłaszać można projekty w zakresie: architektury kubaturowejarchitektury wnętrz (wnętrza publiczne i prywatne), obiekty (elementy wyposażenia wnętrz, meble, elementy projektów outdoor oraz elementy w projektowaniu przestrzeni publicznej), fasady/elewacje, nietypowe zastosowania płytek,
  • CultureFORM — kategoria specjalna: inspirowana kulturą i przeżywaniem kultury, dająca wolność projektowania i wpływania na kształtowanie kultury przestrzeni. W tej kategorii można zgłaszać dowolne projekty w przestrzeni publicznej i prywatnej.

  kalendarium

  Konkurs ma charakter międzynarodowy oraz trwa w okresie od 1 marca do 30 listopada 2022 roku.

  Konkurs jest podzielony na 3 etapy:

  • I etap – od 1 marca do 31 maja 2022 roku,
  • II etap – od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku,
  • III etap – od 1 września do 30 listopada 2022 roku.

  W terminie do 4 miesięcy od ogłoszenia zwycięzców III etapu konkursu odbędzie się finał konkursu oraz ogłoszenie wyników końcowych i laureatów.

  nagrody

  Łączna pula nagród w konkursie wynosi 78 000 EURO.

  Oprócz nagród finansowych na zwycięzców czekają wyjazdy do: Tokio, Paryża, targi designu Salone de Mobile w Mediolanie.

  Dla studentów i młodych projektantów przewidziano staż w pracowni Martin Duplantier Architectes w Paryżu.

  W kategorii specjalnej Culture FORM oprócz nagrody pieniężnej, zwycięzca będzie miał możliwość dołączenia do prestiżowego zespołu twórców związanych z Operą Narodową i współtworzenia oprawy oraz scenografii spektaklu realizowanego w Teatrze Wielkim w Warszawie.

  Nagrody przyznawane są w trybie etapowym oraz całorocznym. W każdym etapie konkursu organizatorzy przewidują nagrodzenie: trzech projektów w kategorii Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture, oraz wyłonienie jednego projektu w kategorii CultureFORM i jednej Nagrody Publiczności.

  W finale konkursu organizatorzy przewidują wyłonienie: Grand Prix 2022 i II i III Nagrody sposród finałowych projektów w kategorii Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz laureata kateogorii CultureFORM.

  Dodatkowo zostaną przyznane Nagrody Specjalne:

  • za skalę inwestycji, która wybierana jest spośród wszystkich zgłoszonych projektów,
  • challenge za nietypowe wykorzystanie zastosowanie produktów Tubądzin,
  • project: facade za najlepszą fasadę/elewację,
  • obiekt z płytek ceramicznych.

  Szczegółowa lista nagród pienieżnych i rzeczowych poszczególych etapów dostępna jest na stronie konkursu.

  jury konkursowe

  W skład jury konkursowego wchodzą:

  • Allan Starski — scenograf filmowy i teatralny, laureat Oscara (przewodniczący jury TDA),
  • Martin Duplantier — przewodniczący Francuskiej Rady Architektonicznej,
  • Melike Altinişik — architektka z Turcji,
  • Małgorzata Szczepańska — redaktorka naczelna i dyrektorka kreatywna Elle Decoration,
  • Tomasz Smus — architekt marki Tubądzin.

  W kategorii Culture FORM projekty oceniać będą:

  • Davide Macullo — założyciel studia Davide Macullo Architects w Lugano,
  • Marta Sowińska-Gąska — architektka, laureatka Grad Prix TDA 2020,
  • Ewa Kryszkiewicz — menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://www.tubadzin.pl/design/pl/

  regulamin

  https://www.tubadzin.pl/design/pl/REGULAMIN.pdf

  Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

  W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

  Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

  Publikacja konkursów jest bezpłatna.

  Poznaj nowości produktowe ALUPROF i zyskaj rabat!
  Poznaj nowości produktowe ALUPROF i zyskaj rabat!
  Klimatyzatory pokojowe BOSCH
  Klimatyzatory pokojowe BOSCH
  Poznaj 5 historii o tym, jak światło dzienne potrafi zmienić przestrzeń w Twoje ulubione miejsce
  Advertisement
  Poznaj 5 historii o tym, jak światło dzienne potrafi zmienić przestrzeń w Twoje ulubione miejsce
  TRENDY [2022] - Przestrzenie zewnętrzne – trendy 2022
  TRENDY [2022] - Przestrzenie zewnętrzne – trendy 2022