NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Instytut Nauk Technicznych PPWSZ

15 kwietnia '19

Instytut Nauk Technicznych oferuje wysokiej jakości kształcenie na kierunkach architektura oraz gospodarka przestrzenna. Nauczyciele akademiccy wywodzący się głównie z Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wspierają działania na rzecz propagowania nowatorskich form i metod projektowania architektonicznego. Wśród nich przeważają przedstawiciele nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki oraz nauk o sztuce w dziedzinie sztuk plastycznych w tym w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe. Wielu uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń co także przekłada się na różne formy zajęć warsztatowych ze studentami w tym także z rówieśnikami z zagranicy. Na terenie uczelni organizowane są konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz związane z działalnością Naukowych Kół Studenckich Ad Quadratum (od 2009), Modulor (od 2011).

Zajęcia odbywają się w małych grupach, co stwarza dobrą atmosferę. Kadra, dokonując analizy osiąganych efektów uczenia się, także poprzez utrzymywanie kontaktów z absolwentami i wykorzystywanie otrzymanych od nich informacji, doskonali jakość kształcenia, by kształtowanie postaw przyszłych twórców i przygotowanie ich do wykonywania czynności zawodowych było na jak najwyższym poziomie. Od 2009 roku Uczelnia podpisała 23 umowy z zagranicznymi partnerami w ramach programu LLP Erasmus i ERASMUS PLUS, który pozwala na naukę i praktyki za granicą, także po obronie pracy dyplomowej. System opieki dydaktycznej i socjalnej dla studentów pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z niepełnosprawnością i sytuacjami losowymi. Najlepsi studenci mogą ubiegać się o stypendium rektorskim.

Kształcenie studentów jest nowoczesne i elastyczne, a program zgodny z między-narodowymi wzorcami opublikowanymi m.in. przez Subject Benchmark Statement, przygotowany przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurence Agecy for Higer Education (QAA), które zostały porównane z informacjami uzyskanymi w ramach sieci porozumień międzyuczelnianych oraz przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

cele zgodne z misją Uczelni to m.in:

  • wychowanie pokoleń szanujących, rozumiejących i twórczo rozwijających tradycję góralskiej ziemi oraz zapewniających jej, a z nią sobie, wszechstronny rozwój;
  • uzyskanie wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych oraz umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy;
  • zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego przez uzyskanie szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego i planowania przestrzennego oraz rozwiązywania problemów funkcjonalnych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów;
  • uzyskanie umiejętności stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, a także wiedzy z zakresu organizacji procesu inwestycyjnego i realizacji obiektu architektonicznego oraz integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej
  • przygotowanie do pracy zawodowej w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych i jednostkach zajmujących się doradztwem oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;

studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne trwają obecnie siedem semestrów, obejmując 2980 godzin zajęć z wyraźnie większą liczbą godzin przeznaczonych na ćwiczenia o charakterze praktycznym. Obok podstawowych przedmiotów właściwych dla kierunku architektura w programie znalazły się przedmioty: Modernizacja i konserwacja obiektów zabytkowych, Projektowanie lub rewaloryzacja wnętrz, Rewitalizacja zespołów śródmiejskich, Projektowanie regionalne Podtatrza, Architektura ziem górskich oraz Rysunek, Rzeźba i Sztuki plastyczne, a także modelowanie w programach 3D i język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zdobycie przygotowania zawodowego następuje poprzez uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności we właściwych warunkach dla zakresu działalności zawodowej, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych przez studenta i kontakt z rzeczywistymi zastosowaniami różnych metod i technik w realizowanych obiektach architektonicznych, stąd w obecnym programie studiów aż 480 (680 — 6 miesięcy) godzin praktyk zawodowych. W wyniku ich realizacji student potrafi m.in. współpracować przy opracowaniu dokumentacji technicznej współuczestniczyć w wykonaniu projektu mieszczącego się w zakresie przepisów techniczno-budowlanych, a także koordynować i organizować prosty proces budowlany.

Absolwent kierunku architektura otrzymuje tytuł zawodowy: inżynier architekt. Nabyta przez niego wiedza i umiejętności kwalifikują go do pełnienia pomocniczych i współautorskich działań w zakresie projektowania i realizacji obiektów architektoniczno - budowlanych oraz do prac związanych z urbanistyką. Zatrudnienie możliwe jest w biurach projektowych i jednostkach planowania przestrzennego, firmach budowlanych lub w wydziałach urbanistyki, architektury i nadzoru trudniących się planowaniem przestrzennym, programowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji. Absolwent jest gotów do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) i na innych formach dokształcania realizowanych przez uczelnie.

studia drugiego stopnia

Architektura jest prestiżowym kierunkiem dla studentów ze szczególnymi uzdolnieniami technicznymi i artystycznymi, mających kształtować pejzaż architektoniczny i estetykę przestrzeni publicznej.

Trzy semestry nauki, w dwóch ściśle ze sobą powiązanych, jednocześnie realizowanych działaniach edukacyjnych: zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych w zakresie nauk technicznych i sztuki uzupełniono wykładami z nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. Koncepcja opiera się na kształceniu dotyczącym historii i teorii dyscypliny, metod projektowych i integracji dyscyplin plastycznych tak, by zaistniały postawy twórcze charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych z różnych obszarów do celowego formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Istotnym elementem dydaktyki jest kształcenie praktycznych umiejętności, niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Dominującą formą zajęć z są ćwiczenia projektowe i zajęcia specjalistyczne — w tym język obcy na wyższym poziomie (B2+) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; stanowiące ogółem 660 godzin wobec 285 godzin wykładów (łącznie 1425 godziny). Dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem Podhala studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w wymiarze 480 godzin co pozwala im opanować koordynację i organizację procesu budowlanego.
Cele kształcenia to zdobycie przygotowania zawodowego poprzez uzyskanie szczegółowej wiedzy i doskonalenie umiejętności — w efekcie przygotowanie do samodzielnej pracy i podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w pracowniach projektowych oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych i jednostkach zajmujących się doradztwem oraz kierowania lub samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

Kształtowanie świadomości etyki i roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska czy umiejętności rozwiązywania problemów badawczych przygotowuje studenta do wykonywania samodzielnych funkcji oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów, zaliczenie praktyk zawodowych, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwent może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu egzaminu w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

baza lokalowa

Podhalańska Uczelnia dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi oraz znakomitą infrastrukturą, której wyróżnikiem jest nowoczesne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne zawierające specjalistyczne, wielofunkcyjne sale dydaktyczne. Pomieszczenia wyposażone są w zestawy aparatury audiowizualnej i projektory multimedialne. W przestronnej, nowoczesnej bibliotece znajduje się 100 stanowisk czytelniczych oraz stanowiska komputerowe. Zbiory biblioteczne liczą ponad 24 tysiące woluminów i ponad 100 tytułów prenumerowanych czasopism. Użytkownicy posiadają dostęp do elektronicznej wersji książek w systemie IBUK LIBRA i in.

warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Rejestracja elektroniczna: od 3 czerwca 2019 r. do 27 lipca 2019 r.
Więcej na www.ppwsz.edu.pl

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE