Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

województwo mazowieckie

termin składania prac

31.08.2022

II edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych na terenie województwa mazowieckiego.

cel

Celem głównym dwuetapowego konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs objęli patronatem: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

warunki

Udział w konkursie może wziąć każdy, będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego, przy którym przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, które zakończyły się
po dniu 1 stycznia 2019 roku.

Do udziału w konkursie może być zgłoszony zabytek, który spełnia następujące warunki:

 • jest zabytkiem nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany,
 • prace odtworzeniowe, przeprowadzane przy zabytku, które dotyczyły jedynie części zabytku, a nie stanowiły głównego zakresu prac. Wyjątek stanowi stolarka drzwiowa, okienna, więźba dachowa i pokrycie dachowe, odnośnie do których prace odtworzeniowe mogły stanowić główny zakres renowacji zabytku.

Do konkursu można złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Pierwszym etapem jest weryfikacja formalna zgłoszeń, której dokonuje Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Aby zgłoszenie zostało zakwalifikowane do drugiego etapu, musi spełniać warunki określone w regulaminie.

Drugim etapem jest ocena merytoryczna zgłoszeń przez jury, które kieruje się następującymi kryteriami przy ocenie zgłoszeń:

 • wysoki poziom i właściwy zakres badań konserwatorskich,
 • jakość i forma programu prac konserwatorskich i wykonania,
 • zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej,
 • jakość i trafność adaptacji do nowych potrzeb,
 • uwzględnienie potrzeb społecznych,
 • oddziaływanie konserwatorskie na życie miejscowej społeczności i krajobraz kulturowy,
 • aktywność w pozyskaniu środków,
 • skala, waga i złożoność problemu konserwatorskiego, jaki został rozwiązany.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I nagroda – 15 tys. zł,
 • II nagroda – 12 tys. zł,
 • III nagroda – 10 tys. zł,
 • ewentualne wyróżnienia – po 5 tys, zł.

kalendarium

 • termin składania prac: do 31 sierpnia 2022 roku,
 • ogłoszenie laureatów: 30 listopada 2022 roku.

jury konkursu

Jak czytamy w regulaminie, oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje jury konkursu, składające się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury, konserwacji i ochrony zabytków. W skład Jury wchodzi minimum pięciu członków lub członkiń oraz sekretarz jury bez prawa głosu.

Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

więcej informacji

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-1.html

Ogólnopolski

termin składania prac

16.08.2022

V edycja Konkursu Architektury Ceglanej

organizator: Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Studenci i studentki architektury! Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej wraz z SARP zaprasza was do udziału w V edycji Konkursu Architektury Ceglanej. Swoje prace możecie zgłaszać w dwóch kategoriach: dom jednorodzinny i budownictwo przyszłości. Do wygrania nagrody pieniężne i staż w biurze architektonicznym!

cel

Celem konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów i studentek kierunków architektonicznych uczelni wyższych, w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków.

warunki

Organizatorzy oczekują od uczestników propozycji optymalnych rozwiązań na dowolnych przykładach do wyboru, w ramach dwóch kategorii konkursowych:

 • Kategoria I: Dom jednorodzinny (optymalny sposób rozwiązania koncepcję domu jednorodzinnego z elewacją klinkierową, zarówno pod względem estetyki jak też funkcjonalności),
 • Kategoria II: Budownictwo przyszłości (kreatywność i nowatorstwo w zakresie przyszłych rozwiązań architektonicznych w budynkach z elewacją klinkierową)

W konkursie oceniane są niezrealizowane projekty (koncepcje) mogące być wizją zagospodarowania konkretnej przestrzeni w istniejącej, lub abstrakcyjnej lokalizacji. Każdy uczestnik może złożyć pracę w jednej lub obu wyróżnionych kategoriach. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w dowolnej formie rysunku. Obowiązujący format pracy to plansza 100×70 cm w układzie poziomym.

W każdej z kategorii prace powinny zawierać: wizualizację i widoki elewacji. Dodatkowo mile widziane będą również rzuty kondygnacji z opisem funkcji w I kategorii, lub opisem koncepcji projektu w przypadku II kategorii konkursowej. Ewentualnie projekt elewacji klinkierowej, lub detalu elewacji klinkierowej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące prac konkursowych dostępne są w regulaminie. Prace konkursowe należy nadsyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym, za pośrednictwem strony internetowej konkursu w formie elektronicznej.

nagrody

W obu kategoriach zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I Nagroda: 5 000 zł (*w przypadku prac zbiorowych 2.500 zł dla każdego ze współautorów), dwumiesięczny płatny staż dla jednej osoby w renomowanym biurze projektowym (*przy pracach zbiorowych jednomiesięczny dla każdego ze współautorów nagrodzonego projektu),
 • II Nagroda: 5 000 zł,
 • III Nagroda: 3 000 zł,
 • Wyróżnienie specjalne.

Staże odbędą się w FS&P ARCUS w Warszawie (I nagroda w kategorii Dom jednorodzinny) i APA Wojciechowski Architekci w Warszawie (I nagroda w kategorii Budownictwo przyszłości).

kalendarium

 • termin składania prac: do 16 sierpnia 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 7 października 2022 roku.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Jan Belina-Brzozowski,
 • Daria Kieżun,
 • Bohdan Lisowski,
 • Grzegorz Stiasny,
 • Marek Furmańczyk.

Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o walory plastyczne przedstawionych rozwiązań, ich funkcjonalność oraz kreatywność, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykorzystania wyrobów klinkierowych co najmniej jednej z firm: RÖBEN, Wienerberger, Lode (Lhl), King Klinker, Vandersanden, Zcb Gołowczyński. Tekstury i informacje dotyczące produktów dostępne są na stronach internetowych producentów.

więcej informacji

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania dostępne na oficjalnej stronie konkursu.

warunki

https://konkursarchitekturyceglanej.pl/

regulamin

https://konkursarchitekturyceglanej.pl/media/KAC_regulamin-2022-02-15.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

21.10.2022

Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

Trwa czwarta edycja konkursu „Drewno w Architekturze” na najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku architektura i obronione w latach 2021 i 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października br.

cel

Konkurs „Drewno w Architekturze” ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych magisterskich prac dyplomowych wykonanych na uczelniach, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących kształcenie w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. Do czwartej edycji konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2021 i 2022, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego.

Prestiż konkursu mają budować jurorzy — wybitni twórcy i naukowcy, a także autorzy projektów — kreatywni młodzi architekci zafascynowani walorami drewna.

„Drewno jest materiałem naturalnym. Związanym z architekturą wernakularną i tradycyjnymi metodami wznoszenia budynków. Jest też tworzywem umożliwiającym projektowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wyrafinowanych elementów i detali, niepowtarzalnych powierzchni. To olbrzymi i ciągle nie do końca wykorzystany potencjał strukturalny, plastyczny i fakturalny” – czytamy w informacji organizatora.

Konkurs organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami Unibep i Danwood, które są fundatorami nagród. Jednym z głównych patronów medialnych jest Architektura & Biznes.

warunki

Do konkursu przyjmowane są prace obronione w latach 2021 i 2022 na Wydziałach Architektury i Urbanistyki wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i dziekana wydziału, na którym praca została wykonana.

Autor pracy zobowiązany jest wyrazić zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla autora.

Praca, oprócz karty zgłoszenia uczestnictwa powinna zawierać:

 • plansze dyplomowe,
 • pełny opis projektu dyplomowego.

nagrody

Nagrody dla autorów i autorek projektów:

 • I Nagroda: 8 000 zł,
 • II Nagroda: 6 000 zł,
 • III Nagroda: 4 000 zł,
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 2 000 zł.

Nagrody dla promotorów i promotorek prac:

 • I Nagroda: 2 000 zł,
 • II Nagroda: 2 000 zł,
 • III Nagroda: 2 000 zł,
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 1 000 zł.

kalendarium

 • termin składania prac: od 3 do 21 października 2022 roku,
 • termin obrad jury: 4 listopada 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej: 25 listopada 2022 roku.

  sąd konkursowy

  W skład sądu konkursowego wchodzą:

  • Dziekan Wydziału Architektury PB, dr hab. Aleksander Asanowicz, prof. PB – przewodniczący konkursu,
  • dr Adam Jakimowicz – komisarz konkursu,
  • sekretarze konkursu: dr Katarzyna Asanowicz, dr Wojciech Niebrzydowski, dr Aleksander Owerczuk.
  • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep,
  • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood,
  • minimum 3 osoby powołane przez dziekana spośród wybitnych architektów i nauczycieli akademickich.

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje, materiały do pobrania i karta zgłoszenia znajdują się na stronie konkursu.

  warunki

  http://drewnowarchitekturze.pl/

  regulamin

  http://drewnowarchitekturze.pl/index.php/regulamin/

  Toruń

  termin składania prac

  05.10.2022

  Konkurs realizacyjny, jednoetapowy na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

  organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

  SARP Oddział Toruń ogłosił konkurs na koncepcję modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt znajduje się na obszarze toruńskiej starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Termin zgłoszeń wniosków do udziału w konkursie upływa 14 lipca br.

  cel

  Celem Konkurs jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz koncepcji zagospodarowania terenu znajdującej się obszarze toruńskiej starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Zabudowania składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu- trzykondygnacyjnej wraz z wieżą oraz z budynku pomocniczego, niebędącego zabytkiem, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, skomunikowanego wewnętrznie z budynkiem głównym.

  Realizacja inwestycji finansowana będzie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Obiekt wykorzystywany będzie na dwa główne cele: administracyjny — siedziba Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz urzędu obsługującego powyższy organ, operacyjny — Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (część obiektu zaliczana do infrastruktury krytycznej) oraz siedziba grupy dowódczo-sztabowej wraz z pojazdami i sprzętem dowodzenia i łączności.

  Nowoprojektowany budynek będzie tworzył jedną funkcjonalną całość z zabytkowym budynkiem dawnej straży ogniowej.

  warunki

  Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego. Komunikacja w konkursie i składanie wniosków odbywa się przez Elektroniczną Platformę Konkursową. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

  Do oceny w konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna (wcześniej niepublikowana) oraz nienaruszająca praw autorskich osób trzecich praca konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości, jest zgodna z zadaniem konkursowym, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

  Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

  Wytyczne i założenia do opracowania koncepcji konkursowej zawiera załącznik nr 6b do regulaminu.

  Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym wraz z wyposażeniem wnętrz oraz z zagospodarowaniem terenu nie przekroczy kwoty 18 500 000 00 zł brutto.

  nagrody

  Łączna pula nagród wynosi 70  tys. zł brutto.

  W konkursie organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

  • I Nagroda – 30 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi,
  • II Nagroda – 20 tys. zł brutto,
  • III Nagroda – 10 tys. zł brutto,
  • dwa wyróżnienia – 5 tys. zł brutto każde.

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania terenu,
  • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu terenu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

  kalendarium

  • wnoszenie pytań — do 6 lipca 2022 roku,
  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 14 lipca br. do godz. 15.00,
  • termin powiadomienia o dopuszczeniu do udziału w konkursie — do 19 lipca 2022 roku,
  • termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych — do 6 września 2022 roku,
  • termin składania prac konkursowych  — do 5 października 2022 roku do godz. 15.00,
  • ogłoszenie wyników konkursu — 28 października 2022 roku.

  sąd konkursowy

  W skład sądu konkursowego wchodzą:

  • Marek Perepeczo – przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin,
  • Piotr Sobociński – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Toruń,
  • Adam Kołodziej – sędzia konkursowy SARP Oddział Toruń,
  • Sławomir Herbowski – sędzia konkursowy ze strony organizatora,
  • Emanuel Okoń – miejski konserwator zabytków,
  • Małgorzata Adamska – SARP Oddział Toruń, Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia,
  • Tomasz Beciński – sędzia konkursowy ze strony organizatora,
  • Wojciech Krawczuk – zastępca sędziego, SARP Oddział Poznań,
  • Marek Rusoń – zastępca sędziego ze strony organizatora,
  • Jakub Olszewski – zastępca sędziego ze strony organizatora.

  Funkcję sekretarza konkursu pełni Joanna Smoczyńska z SARP Oddział Toruń tel. 691 650 581.

  więcej informacji

  Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  http://sarptorun.pl/konkursy/

  regulamin

  https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/c189deda-cab4-44ab-92a8-d2285bc4775d

  międzynarodowy

  termin składania prac

  31.08.2022

  Eliminacje do wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej 2022”

  organizator: Stowarzyszenie Architektów Węgierskich

  Zapraszamy do udziału w mobilnej wystawie „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej” organizowanej co roku przez Stowarzyszenie Architektów Węgierskich. Zgłoszenia można wysyłać do 31 sierpnia br.

  cel

  Jak co roku, Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.

  Jak czytamy na stronie SARPu — Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości, odwiedzających wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Każdy kraj V4 wybiera cztery domy jednorodzinne, ukończone w latach 2021 i 2022.

  warunki

  Spośród przesłanych zgłoszeń SARP wybierze cztery domy jednorodzinne ukończone w latach 2021 i 2022.

  Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej) muszą zawierać:

  • teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc (edytowalnym):
  • imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres, aktualny kontakt e-mail i telefoniczny do pracowni,
  • nazwę domu,
  • nazwę miejscowości, w której dom się znajduje,
  • legendę z opisem pomieszczeń.

  Materiały graficzne powinny obejmować:

  • plan budynku z ogrodem,
  • widok ulicy, przy której dom jest ulokowany,
  • rzuty pomieszczeń w grafice czarno białej,
  • przekrój w charakterystycznym miejscu,
  • 3 do 4 zdjęć domu (oddzielne) w formacie jpg + nazwisko autora zdjęć,
  • zdjęcie portretowe autora/autorów domu + nazwisko autora zdjęć.

  Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.

  kalendarium

  Zgłoszenia do eliminacji należy dostarczyć na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00 na adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dopiskiem V4 FAMILY HOUSES.

  więcej informacji

  Adres kontaktowy konkursu to dz@sarp.pl

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie organizatora.

  warunki

  https://sarp.warszawa.pl/wystawa-domy-jednorodzinne-w-krajach-grupy-wyszehradzkiej-2022-eliminacje/

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  07.09.2022

  Przestrzeń wspólna jest wartością – V edycja konkursu Nagroda NIAiU

  organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

  Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił V edycję konkursu o Nagrodę NIAiU — „Przestrzeń wspólna jest wartością”. W konkursie rywalizują autorzy i autorki prac magisterskich kierunków architektura i urbanistyka, obronionych w latach 2021/2022.

  cel

  Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

  warunki

  W konkursie mogą brać udział autorzy i autorki prac magisterskich obronionych w latach 2021/2022 na kierunkach architektura i urbanistyka na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych. Zgłoszone prace magisterskie mają być obronione w terminie od dnia 1 maja 2021 roku do 4 września 2022 roku.

  Do konkursu może być zgłoszona praca magisterska w jednej tylko kategorii: dyplomowa praca projektowa lub teoretyczna praca magisterska która:

  • dotyczy tematu z zakresu przestrzeni wspólnych i/lub publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej,
  • została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus,
  • jest napisana w języku polskim lub języku angielskim.

  Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • projektowej: ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

  • teoretycznej: ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

  kalendarium

  • termin składania pytań: do 15 sierpnia 2022 roku,
  • termin nadsyłania prac: do 7 września 2022 roku do godz. 16.00,
  • ogłoszenie wyników: 7 października 2022 roku.

  Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2022).

  nagrody

  • I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł,
  • I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł,
  • Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł.

  Zwycięzcy otrzymają także statuetki Nagrody NIAiU zaprojektowane przez Janusza Kapustę.

  sąd konkursowy

  w kategorii projektowej:

  • dr hab. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU),
  • Magdalena Federowicz-Boule,
  • dr Jerzy Grochulski.

  w kategorii teoretycznej:

  • dr Tomasz Sławiński (wicedyrektor NIAiU),
  • Tomasz Fudala (kurator MSN),
  • dr hab. Marta Leśniakowska (IS PAN).

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

  warunki

  https://niaiu.pl/dzialalnosc/nagroda-niaiu-2022/

  regulamin

  https://niaiu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Regulamin-2022-.pdf

  międzynarodowy

  termin składania prac

  18.07.2022

  Konkurs o Stypendium Vectorworks Design

  organizator: Vectorworks

  Trwa konkurs o Stypendium Vectorworks Design 2021-2022 i o Nagrodę Richarda Diehla. Konkurs skierowany jest do studentów i studentek oraz niedawnych absolwentów i absolwentek kierunków z zakresu architektury, architektury krajobrazu, technik scenicznych i projektowania wnętrz. Zgłoszenia są przyjmowane do 18 lipca br.

  cel

  Międzynarodowy konkurs o Stypendium Vectorworks Design 2021-2022 i o Nagrodę Richarda Diehla skierowany jest do studentów i studentek oraz niedawnych absolwentów i absolwentek kierunków z zakresu architektury, architektury krajobrazu, technik scenicznych i projektowania wnętrz. Stypendium organizowane przez amerykańską firmę Vectorworks z siedzibą w Columbii.

  Jak czytamy na stronie organizatorów — stypendium to niepowtarzalna okazja, aby zrobić krok naprzód w swojej karierze zawodowej. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie daje projektantom szansę na zwycięskie nagrody, które umożliwią dalszy rozwój kreatywnych koncepcji nie tylko samym laureatom, ale także ich kolegom z uczelni.

  warunki

  Stypendium projektowe Vectorworks zostało stworzone, aby wyjść naprzeciw potrzebom różnych studentów i studentek i uwzględnić ich kwalifikacje. W momencie składania wniosku o stypendium przyszli stypendyści muszą spełniać następujące warunki: mieć ukończone studia nie wcześniej niż 19 kwietnia 2022 roku i uzyskać odpowiedni stopień naukowy związany z projektowaniem lub być przyjętym lub być w trakcie procedury naboru na studia pierwszego lub drugiego stopnia o wartości co najmniej sześciu punktów na akredytowanej uczelni wyższej lub akredytowanym uniwersytecie i studiować na odpowiednim kierunku związanym z projektowaniem w celu uzyskania dyplomu.

  Organizatorzy akceptują takie kierunki studiów jak:

  • Architektura,
  • Sztuki audiowizualne,
  • Projektowanie wydarzeń,
  • Projektowanie przestrzeni wystawienniczych,
  • Zarządzanie udogodnieniami,
  • Projektowanie mebli,
  • Projektowanie i wykonawstwo/Renowacja/Działalność „Zaprojektuj i wybuduj”,
  • Wzornictwo przemysłowe,
  • Projektowanie wnętrz,
  • Planowanie przestrzenne,
  • Architektura krajobrazu,
  • Projektowanie ogrodów/terenów zieleni,
  • Projektowanie ogrodów/terenów zieleni wraz z realizacją,
  • Projektowanie oświetlenia,
  • Projektowanie instalacji mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych (MEP),
  • Projektowanie maszyn,
  • Produkcja przemysłowa,
  • Scenografia,
  • Szkółkarstwo,
  • Planowanie przestrzenne,
  • Konstrukcje budowlane,
  • Produkcja TV/film,
  • Przetwórstwo drewna.

  Akceptowane są zgłoszenia indywidualne. Do wzięcia udziału zachęcane są również zespoły multidyscyplinarne, składające się maksymalnie z dziesięciu uczestników. Zwycięzcy Stypendium Projektowego Vectorworks awansują do konkursu o nagrodę Richarda Diehla. Jest to międzynarodowy konkurs, w którym można wygrać 9 000 $ (USD), nawiązać kontakty i zaistnieć w mediach.

  Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, przesłać ostatnio ukończoną pracę — maskysmalnie sześć plików projektów w formacie.jpg,.pdf,.mp4 i/lub.mov, nie większych niż 100 Mb.

  kalendarium

  • termin składania projektów: do 18 lipca 2022 roku do godz. 11:59 US EDT
  • wyniki: nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie vectorworks.net/scholarship około 9 grudnia 2022 roku.

  Nagrodzeni zostaną poinformowani o zwycięstwie około 1 grudnia 2022 roku mailowo, w wiadomości wysłanej na adres podany w zgłoszeniu. Jeżeli sponsor nie otrzyma odpowiedzi w ciągu pięciu dni od daty wysłania wiadomości, nastąpi zmiana zwycięzcy na kolejną(y) osobę/zespół z listy, a pierwotny laureat utraci wszelkie prawa i roszczenia do nagrody.

   nagrody

   Nagrody w konkursie o stypendium projektowe zostaną wręczone na podstawie oceny projektów dokonanej przez członków jury zgodnie z opublikowanym założeniami, opartymi na następujących kryteriach:

   • jakość projektu,
   • technologia,
   • koncepcja i oryginalność,
   • prezentacja,
   • opis projektu.

   Liczba przyznanych stypendiów zależy od jakości nadesłanych zgłoszeń i zostanie określona przez jury.

   Wysokość nagród różni się w zależności od regionu. Kwota nagrody ustalana jest według zasad obowiązujących w danym kraju.

   Przyznawane nagrody obejmują:

   • 9 000 $ (USD) dla jednego laureata nagrody Richarda Diehla wybranego spośród zwycięzców konkursu o Stypendium Projektowe Vectorworks,
   • licencje oprogramowania Vectorworks Design Suite jako wyposażenie pracowni uczelni nagrodzonych uczestników,
   • publikacje w mediach i możliwość zdobycia nowych kontaktów branżowych,
    inne korzyści, które mogą różnić się w zależności od kraju zamieszkania beneficjenta.

   jury stypendium

   W skład jury stypendium wchodzą m.in.:

   • Bohdan Biś Lisowski – prezes SARP (2019-2022),
   • Dagmara Brzezińska – Design Express Poland,
   • Jacek Chojczak – Green Beam Design,
   • Paulina Fiodorow – Mały Wielki Projekt,
   • Wojciech Januszczyk –Fundacja Krajobrazy,
   • Adam Chekir – Design Express France,
   • Adrian Walz – Dozent für Veranstaltungstechnik an der EurAka Baden-Baden,
   • Amadeo Sarbach – ETH / SIA,
   • Ann-Marie Powell – Ann-Marie Powell Gardens,
   • Anne Militello – California Institute of the Arts,
   • Anthony Caldwell – UCLA Center for Digital Humanities,
   • Birgit Von Moltke – Innenarchitektin BDIA,
   • Brian Barry – Intrinsic Landscaping,
   • Christine Lask – ComputerWorks GmbH,
   • Claudia Tejada – Claudia Giselle Design,
   • Daniël Vandenbroeck – lv-architecten,
   • David Chadwick – CAD User and Construction Computing Magazine,
   • David Farley – David Farley Design,
   • François Socorro – FRS,
   • Gijs Mulder – Unlimited Productions B.V.,
   • Greg Upwall – Upwall Studio,
   • Gunther Hecker – Licht- & Bühnendesigner,
   • Heike Biechteler – Institut für Architektur, Hochschule Luzern,
   • Igmar De Vos – Design Express Belgium,
   • Jeff Ravitz – Intensity Advisors,
   • Kevin Crist – Intrinsic Landscaping,
   • Lars Schöberlhutterreimann – Landschaftsarchitektur/OTTL.LA,
   • Laure Tamarelle – Laure Tamarelle Architectes,
   • Mark Doubleday – Mark Doubleday Lighting Design,
   • Martin Wursthorn – ComputerWorks GmbH,
   • prof. Oliver Hantke,
   • Olivier Dufresne – Oliverdy,
   • PASSAGERS DES VILLES,
   • Pax Chagnon – Chagnon Architecture,
   • Peter Timar – Bund Deutscher Landschaftsarchitekten,
   • Piet-Jan Ottenhoff – Design Express Netherlands,
   • Reto Thomet – ComputerWorks AG,
   • Rupert Schelle – Landschaftsarchitekt ByAK,
   • Sebastian Löw – ComputerWorks GmbH,
   • Sophie Entwisle Chartered – Landscape Architect,
   • Stephan Birk – Technische Universität München Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten,
   • Stephanie Van Luijk – Marcel Wanders Studio,
   • Stephen Jones – California State Univesity,
   • Stephen Schrader – Renta Urban Land Design,
   • Tina Drahtler – Architektin BDA,
   • Victoria Farrow –Birmingham City University,
   • Zofia Krzykawska – Felixx Landscape Architects & Planners in Rotterdam.

   więcej informacji

   Więcej szczegółów, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

   warunki

   https://www.vectorworks.net/scholarship/resources

   regulamin

   https://www.vectorworks.net/scholarship/terms

   województwo śląskie

   termin składania prac

   17.07.2022

   Konkurs „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2022”

   organizator: SARP Oddział Katowice, IARP Okręg Śląski

   SARP Oddział Katowice oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP ogłosili 28. edycję konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego 2022”. Celem konkursu jest wybór najlepszych dzieł architektonicznych zrealizowanych do końca 2021 roku, które podkreślają lokalny charakter Śląska. Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach.

   cel

   Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2022” jest wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach:

   • obiekt,
   • dom jednorodzinny,
   • wnętrze,
   • mała forma zrealizowanego na terenie województwa śląskiego,
   • dzieło eksportowe śląskich architektów dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi województwa śląskiego.

   Spośród tych kategorii organizatorzy dokonają wyboru najlepszej realizacji oraz nagrodzą projektantów nagrodą GRAND PRIX.

   Kolejnymi celami konkursu są: wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą „Młody Twórca Śląskiej Architektury”, promocja województwa przez architekturę i kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury.

   warunki

   Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do projektantów, jak i inwestorów. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

   Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2022” można zgłaszać prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, a także poza województwem, ale zrealizowane przez architektów z województwa śląskiego.

   Obiekty muszą być zrealizowane do końca 2021 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie autora o zakończeniu budowy, oświadczenie o prawach autorskich. Co najmniej jedna osoba zespołu autorskiego podanego w zgłoszeniu powinna posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe. Zapis ten nie dotyczy kategorii mała forma i wnętrze.

   Zgłoszenia na kartach zgłoszeniowych mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne: autorzy, zespoły autorskie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin, starostowie powiatu województwa śląskiego, inwestorzy, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izby zawodowe architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa.

   Jeżeli zgłoszenia dokonuje prezydent, burmistrz, wójt, starosta, inwestor, SARP, TUP lub Izba zawodowa powinno ono zostać dokonane w porozumieniu z projektantem.

   Ilość propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot jest nieograniczona.

   Do nagrody „Młody Twórca Śląskiej Architektury” mogą kandydować architekci i projektanci wnętrz, którzy nie ukończyli 40 roku życia, mieszkający na terenie województwa śląskiego.

   nagrody

   W konkursie przewiduje się następujące nagrody:

   • Nagroda Najlepszy Obiekt,
   • Nagroda Najlepszy Dom jednorodzinny,
   • Nagroda Najlepsze Wnętrze,
   • Nagroda Najlepsza Mała Forma,
   • Nagroda Najlepszy Eksport Śląskiej Architektury,
   • Nagroda Główna 3 GRAND PRIX zostanie przyznana najlepszej realizacji spośród wszystkich kategorii,
   • Nagroda Młody Twórca Śląskiej Architektury

   Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień. Pracom zgłoszonym do konkursu będą mogły być przyznane inne nagrody niewymienione w regulaminie, ustanowione również po dacie ogłoszenia konkursu.

   kalendarium

   • ogłoszenie konkursu — 6 czerwca 2022 roku,
   • koniec składania zgłoszeń — 17 lipca 2022 roku,
   • ogłoszenie nominacji do nagrody — 1 sierpnia 2022 roku,
   • posiedzenie jury — sierpień - wrzesień 2022 roku,
   • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród — 28 października 2022 roku.

   jury

   Skład jury zostanie podany do końca czerwca 2022 roku na stronie konkursu.

   więcej informacji

   Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie konkursu.

   regulamin

   http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_973.html

   Katowice

   termin składania prac

   01.09.2022

   „Inte-GRA” – konkurs na projekt dostępnego placu zabaw – osiedlowej przestrzeni zabawy, przyjaznej dla wszystkich użytkowników

   organizator: Fundacja Integracja, PFR Nieruchomości

   Trwa konkurs na projekt dostępnego, modelowego placu zabaw. Przed jego uczestnikami stoi zadanie zaprojektowania przyjaznej osiedlowej przestrzeni zabawy, rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców o zróżnicowanych potrzebach.

   cel

   Celem konkursu „Inte-GRA” jest opracowanie projektu nowoczesnego placu zabaw — miejsca służącego zabawie i czynnemu spędzaniu wolnego czasu, a także przestrzeni integrującej pokolenia oraz użytkowników o różnym stopniu sprawności ruchowej. Uczestnicy powinni opracować modelowy projekt dostępnego placu zabaw. Projekt powinien brać pod uwagę możliwość korzystania z niego przez dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niewidome i słabowidzące, niesłyszące i pełnosprawne oraz zapewnić dobre warunki do czynnego spędzania czasu przez dorosłych opiekunów. Wśród opiekunów znajdą się zarówno młode w pełni sprawne osoby, jak i kobiety w ciąży, seniorzy i osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Plac zabaw powinien być przestrzenią dostępną dla każdego, dlatego organizatorom zależy nam na miejscu integrującym pokolenia.

   Jak czytamy w regulaminie — opierając się za założeniach projektowania uniwersalnego, projektanci powinni podejść do zadania innowacyjnie i zaproponować nowatorskie rozwiązania uwzględniające różne potrzeby użytkowników. Organizatorzy liczą, że dzięki kolorom, fakturze, dźwiękom, zapachom, przestrzeń zabawy stanie się integralną częścią osiedla mieszkaniowego przy ulicy Korczaka w Katowicach i będzie chętnie odwiedzana. Plac zabaw nie może istnieć w próżni. To przecież także miejsce rekreacji i spotkań. Ważne jest jego dopasowanie do otoczenia i odpowiednio zaaranżowana zieleń. Zgłoszony na konkurs plac zabaw powinien dopełniać i współtworzyć naturalny krajobraz.

   warunki

   Konkurs ma charakter jednoetapowy, z wcześniejszym mailowym zgłoszeniem udziału.

   Uczestnikiem konkursu może być osoba lub zespół projektowy, w skład którego wchodzi minimalnie jedna osoba posiadającą, zgodnie z oświadczeniem z załącznika formalnego regulaminu konkursu, tytuł mgr inż. arch. krajobrazu. W skład zespołów projektowych mogą wchodzić architekci, architekci krajobrazu, projektanci wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele innych dyscyplin, studenci.

   W ramach konkursu wyłoniony zostanie najlepszy projekt — koncepcja architektoniczna wraz z kosztorysem modelowego dostępnego placu zabaw, dostosowanego do lokalizacji konkursowej — osiedla realizowanego w Katowicach przy ul. Korczaka. Projekt placu zabaw powinien uwzględniać dwie wersje — wersję podstawową oraz wersję alternatywną o obniżonych kosztach realizacji, wskazanych w regulaminie.

   Przedmiotem inwestycji jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu, zlokalizowany w rejonie ulicy Korczaka w Katowicach. Inwestycja obejmuje 26 budynków mieszkalnych wielorodzinnych podzielonych na 9 kwartałów zabudowy, realizowanych w trzech etapach. W ramach całego osiedla powstaną 523 mieszkania. Dostępny plac zabaw odnosi się do pierwszego etapu inwestycji, którego zakończenie planowane jest na przełom 2. i 3. kwartału 2023 roku.

   Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu modelowego placu zabaw o powierzchni 390 metrów kwadratowych zlokalizowanym na osiedlu przy ul. Korczaka w Katowicach w północnej części inwestycji. Projekt placu zabaw ma stanowić rozwiązanie modelowe, potencjalnie możliwe do powtarzalnej realizacji w innych lokalizacjach.

   Projekt ma za zadanie stworzenie przestrzeni osiedlowej — wspólnego, ogólnodostępnego, ciekawego i różnorodnego miejsca, służącego zabawie, rekreacji i integracji pokoleń. Zadaniem uczestników jest zaproponowanie nowych, funkcjonalnych i atrakcyjnych przestrzennie oraz wizualnie sposobów zagospodarowania placu zabaw. Rozwiązania mogą być oparte o elementy autorskie, nowatorskie oraz standardowe i dostępne na rynku, z uwzględnieniem maksymalnego budżetu. Całe założenie powinno uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnorodności wiekowej, różnego stopnia sprawności itp.

   Szczególnie istotnym zadaniem jest zestawienie takich rozwiązań funkcjonalnych, które zapewnią właściwe zbilansowanie aktywności: ruchowych i poznawczych. Pożądanymi rozwiązaniami dla użytkowników osiedlowego placu zabaw będzie zapewnienie stref sensorycznych powiązanych z elementami wykreowanego krajobrazu.

   Budżet realizacji projektu placu zabaw, który należy uwzględnić w kosztorysie wynosi: w wersji ogólnej — do 250 tys. zł netto, w wersji minimum (na podstawie wersji ogólnej) — do 150 tys. zł netto. Należy zaproponować obie wersje.

   nagrody

   Łączna pula nagród wynosi 14  tys. zł brutto.

   Nagroda główna za najlepszy projekt placu zabaw wynosi minimum 9 tys. zł brutto. Laureat zostanie zaproszony do negocjacji w celu opracowania dokumentacji projektowej.

   Zostaną przydzielone maksymalnie dwa wyróżnienia w kwocie minimum 2,5 tys. zł brutto każde.

   Nadesłane prace konkursowe oceniane będą pod kątem:

   • zgodności z tematem konkursu,
   • funkcjonalności i ergonomii proponowanych rozwiązań pod kątem użytkowników w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
   • atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań,
   • zgodności z normami dotyczącymi placów zabaw (PN-EN 1176 i 1177),
   • prawidłowego doboru urządzeń do zabawy,
   • atrakcyjności, pomysłowości i nowatorstwa funkcji i urządzeń zabawowych oraz komunalnych stanowiących projekt własny autora pracy konkursowej,
   • efektu przestrzennego placu zabaw jako miejsca zabawy i integracji pokoleń,
   • zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacyjnego w tym sposób powiązania poszczególnych stref funkcjonalnych,
   • atrakcyjności rozwiązań z zakresu edukacji przyrodniczej,
   • walorów architektoniczno-wizualnych,
   • możliwości realizacyjnych i budżetowych — rozwiązania niewymagające wysoce specjalistycznego zaangażowania produkcyjnego/montażowego dostępnego np. w jednej lokalizacji i nieprzekraczającego założeń budżetu,
   • możliwości zastosowania zaproponowanych rozwiązań w innych lokalizacjach.

   kalendarium

   • wnoszenie pytań — do 23 czerwca 2022 roku,
   • publikacja FAQ — 29 czerwca 2022 roku,
   • termin zgłoszeń do konkursu (kwalifikacja) — dostarczenie formularza oraz pięciocyfrowego godła — do 7 lipca br. do godz. 15.00,
   • mailowe potwierdzenie zakwalifikowania uczestnika lub zespołu do konkursu — do 11 lipca 2022 roku,
   • termin nadsyłania lub składania prac konkursowych oraz kompletu dokumentów — do 1 września 2022 roku do godz. 15.00,
   • posiedzenie kapituły konkursowej i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród — wrzesień 2022 roku,
   • konsultacja projektu z laureatem, zaproszenie do negocjacji w celu opracowania dokumentacji projektowej (4 kwartał 2022 roku), potencjalna realizacja projektu (1 i 2 kwartał 2023 r.).

   kapituła konkursowa

   W skład kapituły konkursowej wchodzą:

   • Adam Włodzimierz Wach — architekt, audytor dostępności, Fundacja Integracja,
   • Kamil Kowalski — dyrektor Integracja LAB, wykładowca Ergonomii na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie – Fundacja Integracja,
   • Katarzyna Rzehak – historyczka designu, specjalistka projektowania uniwersalnego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
   • Zuzanna Mielczarek – architektka, specjalistka ds. Projektów społecznych i innowacyjnych, PFR Nieruchomości,
   • Tomasz Gradowski – konstruktor, kierownik projektu Katowice Korczaka – PFR Nieruchomości,
   • Edyta Andrejczyk – architektka, ekspertka, PFR Nieruchomości,
   • Marcin Szubski – architekt Kuryłowicz & Associates, projektant osiedla Katowice Korczaka,
   • Zofia Grzegorzek – architektka krajobrazu, we współpracy z Kuryłowicz & Associates, projektantka osiedla Katowice Korczaka,
   • Dominik Berliński – ekspert w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw Centrum Kontroli Placów Zabaw,
   • Agnieszka Grinke wraz z synem Arturem (lat 10),
   • Iwona Zięba wraz z córką Zosią (lat 5).
   • Krystyna Wąchała-Malik, członkini Zarządu PFR Nieruchomości, i Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja – honorowe członkinie kapituły,
   • Jolanta Wachowicz – sekretarzyni konkursu, PFR Nieruchomości.

   więcej informacji

   Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

   warunki

   https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-GRA/

   regulamin

   https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/2022/06/REGULAMIN-KONKURSU_Inte-GRA.pdf

   Ogólnopolski

   termin składania prac

   31.10.2022

   Konkurs Wnętrze Roku SAW

   organizator: Stowarzyszenie Architektów Wnętrz

   Wnętrze Roku SAW to organizowany już po raz drugi przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz konkurs, którego celem jest promowanie funkcjonalnych i pięknych wnętrz, oryginalnego wzornictwa i dobrych praktyk zawodowych. W konkursie nagradzane są najlepsze projekty wnętrz publicznych i prywatnych zrealizowane w latach 2019–2022.

   cel i warunki

   Wnętrze Roku SAW to organizowany już po raz drugi przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz konkurs, którego celem jest promowanie funkcjonalnych i pięknych wnętrz, oryginalnego wzornictwa i dobrych praktyk zawodowych.
    
   W konkursie nagradzane są najlepsze projekty wnętrz publicznych i prywatnych zrealizowane w latach 2019–2022. Udział w konkursie wziąć mogą architekci, architekci wnętrz i projektanci. Realizacje zgłaszać można indywidualnie lub w zespołach.
    
   Projekty zgłoszone w obu kategoriach (wnętrze publiczne, wnętrze mieszkalne) w listopadzie br. oceni jury i wytypuje laureatów pierwszego etapu, którzy zostaną zaproszeni do przysłania plansz konkursowych. Spośród finałowych projektów wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu, których poznamy podczas uroczystej gali w kwietniu 2023 roku.
    
   Szczegółowy opis konkursu zawarty jest na stronie internetowej konkursu.

   nagrody

   Łączna pula nagród wynosi 100 000 zł. Zwycięzcy każdej z kategorii konkursowych otrzymają 30 000 zł, pozostała suma zostanie przekazana zdobywcom drugich i trzecich miejsc.

   kalendarium

   Termin przesyłania prac: do 31.10.2022 r.

   jury konkursu

   • Robert Majkut (przewodniczący jury)
   • Magdalena Adamus
   • Magdalena Federowicz-Boule
   • Agnieszka Stefańska
   • Oskar Zięta
   • Bazyli Krasulak
   • Maciej Bidermann
   • Jacek Tryc

   więcej informacji

   Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

   warunki

   https://saw.org.pl/konkurs/

   międzynarodowy

   termin składania prac

   31.01.2023

   Konkurs „LAMPA SYSTEMOWA do wnętrz mieszkalnych”

   organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

   Trwa kolejna edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie lampy systemowej do wnętrz mieszkalnych. Jury poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych.

   cel

   Celem konkursu jest zaprojektowanie systemowej oprawy oświetleniowej lub rodziny opraw, przeznaczonej do wnętrza mieszkalnego. System opraw do zastosowania we wnętrzach mieszkalnych powinien charakteryzować się prostotą konstrukcji i możliwością tworzenia rodziny produktów, zapewniający odpowiednie warunki oświetleniowe (w zależności od zastosowania/miejsca przeznaczenia) i bezpieczne warunki eksploatacji.

   Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych opraw oświetleniowych lub całych systemów oświetleniowych, które staną się dopełnieniem architektury wnętrz o charakterze i przeznaczeniu mieszkalnym.

   warunki

   Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci, Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

   Konkurs skierowany jest do studentów i studentekosób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

   W projekcie dopuszcza się dowolną konfigurację — lampy można umieszczać zarówno na ścianach, jak i na, lub pod sufitem, lub też umieszczać na podłodze, montować w elementach konstrukcyjnych lub elementach wyposażenia. Należy uzasadnić wybór i zasadę tworzenia proponowanych rozwiązań systemowych, przewidzieć możliwość ich zmienności oraz przekształcalności. Można zaproponować rozwiązania modułowe. Należy powiązać systemowe rozwiązania z funkcją oświetleniową, jaką mają za zadanie spełniać, pamiętając o wymaganiach oświetleniowych i elektrycznych.

   Projektujący powinien wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, prostotę konstrukcji, ale również bezpieczeństwo użytkowania związane z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również wynikające z zasilania elektrycznego. Jako źródło światła należy zastosować źródła światła LED oraz przewidzieć sposób ich zasilania.

   Projekt konkursowy wymaga:

   • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy i działania oraz użytego materiału bądź materiałów,
   • objaśnienia założeń tworzenia rodziny produktów,
   • podania rodzajów źródeł światła,
   • podania sposobu zasilania.

   Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów w architekturze, architekturze wnętrz i wzornictwie.

   Przy projektowaniu i kreowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX, czyli źródła światła o odpowiednich parametrach świetlnych i elektrycznych.

   nagrody

   Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

   Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

   • I Nagroda – 600 EURO,
   • II Nagroda – 300 EURO,
   • III Nagroda – 200 EURO,
   • trzy wyróżnienia – po 100 EURO dla każdej z prac.

   Trzy prace, które otrzymają nagrody główne, zostaną zaprezentowane w trakcie 30-tych Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO w Warszawie.

   kalendarium

   • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
   • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
   • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
   • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
   • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
   • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

   sąd konkursowy

   Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

   • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
   • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
   • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
   • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
   • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
   • przedstawiciel firmy KANLUX,
   • Weronika Glaubert, Wiktoria Łada i Marcin Owczarek – laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,

   więcej informacji

   Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

   warunki

   https://lightfair.pl/konkurs-lampa/

   regulamin

   https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/lampa_systemowa_do_wnetrz_mieszkalnych_regulamin.pdf

   Ogólnopolski

   termin składania prac

   07.10.2022

   Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pn.: Adaptacja ruin zamku na „Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach”

   organizator: SARP Oddział Zielona Góra | inwestor: Gmina Żary

   Oddział SARP Zielona Góra wraz z Gminą Żary ogłosił jednoetapowy realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji adaptacji ruin zamku w Żarach na Centrum Kultury i Tradycji zamku Derwinów-Bibersteinów. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 20 lipca br.

   cel

   Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym jako zakres opracowania konkursowego.

   warunki

   Konkurs jest jednoetapowy realizacyjny.

   Komunikacja odbywa się przez platformę konkursową.

   Przedmiotowy budynek zamku znajduje się w powiecie żarskim, w gminie Żary miasto, w województwie lubuskim, przy al. Jana Pawła II nr 2, 68-200 Żary na działce nr 322/1 (obręb 0002 miasto Żary) o powierzchni około 5450 metrów kwadratowych. Sąsiednie budynki, czyli Pałac Promnitzów (na dz. nr 322/2) oraz budynek Kuchni Zamkowej (na dz. nr 321) znajdują się poza zakresem opracowania konkursu.

   Położony w centrum Żar zamek jest częścią historycznego układu urbanistycznego miasta, zlokalizowany między starówką, a jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta (ul. Jana Pawła II) w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Promnitzów oraz parku przypałacowego. Obecnie zamek nie jest użytkowany przez co jego unikatowy potencjał kulturotwórczy, estetyczny i funkcjonalny nie jest wykorzystany. Powstały w XIII wieku pierwotnie gotycki zamek jest zdecydowanie jednym z najważniejszych zabytków w Żarach, a także ze względu na lokalizację i dominantę w postaci wieży również bardzo istotnym punktem orientacyjnym.

   W skład zakresu opracowania wchodzą następujące obiekty i przestrzenie:

   • budynek zamku wraz z przybudówką od strony południowo-zachodniej,
   • budynek bramny zlokalizowany w północno-wschodniej części działki (przyległy do pałacu Promnitzów),
   • zagospodarowanie terenu w tym fosa oraz przyległe do niej mury.

   Zadaniem projektowym jest stworzenie atrakcyjnej koncepcji uwzględniającej zarówno: główne wytyczne z konsultacji społecznych, zalecenia konserwatora zabytków, obowiązujące przepisy oraz zapisy obowiązującego planu miejscowego (załączniki do regulaminu konkursu).

   Obecnie budynek nie jest użytkowany i w jego aktualnym stanie użytkowanie nie jest możliwe (ruina). Planuje się generalny remont i renowację oraz adaptację budynku do nowych funkcji uzupełniających pakiet usług publicznych w mieście Żary i jego okolicach.

   Obiekt pod planowaną nową nazwą: Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji „Zamek” ma spełniać pięć kategorii funkcji: kulturalną, turystyczną, komunalną, naukową, inne funkcje.

   Jednym z zadań konkursowych jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu inwestycji oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni. W tym zakresie do zadań uczestnika konkursu będzie należało rozmieszczenie w obiekcie programu i funkcji przy zapewnieniu poprawnych oraz preferowanych przez organizatora relacji pomiędzy elementami programu. W powyższym zakresie premiowane będą rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące wytyczne podane przez organizatora oraz koszty budowy i eksploatacji inwestycji.

   Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

   Link do spaceru 3D po zamku znajduje się tutaj.

   nagrody

   Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

   • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
   • sprawność funkcjonalno-użytkowa kompleksu zamkowego,
   • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania,
   • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych efektywnością energetyczną i neutralnością klimatyczną,
   • sposób realizacji w koncepcji zaleceń konserwatorskich,
   • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
   • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

   Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 000 zł brutto.

   W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne brutto:

   • I Nagroda — 35 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
   • II Nagroda — 25 tys. zł,
   • III Nagroda — 15 tys. zł,
   • trzy wyróżnienia pieniężne — po 5 tys. zł każde.

   kalendarium

   • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 10 czerwca 2022 roku,
   • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 20 lipca 2022 roku do godz. 15.00
   • ogłoszenie informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 29 lipca 2022 roku,
   • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 8 sierpnia 2022 roku,
   • termin składania prac konkursowych – do 7 października 2022 roku, do 15.00,
   • ogłoszenie wyników konkursu – 21 października 2022 roku,
   • wystawa pokonkursowa i dyskusja – 3 listopada 2022 roku.

   Sąd Konkursowy

   W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

   • Mariusz Ścisło – sędzia przewodniczący, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa,
   • Leon Szapowałow – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,,
   • Paweł Gołębiowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
   • Paweł Kochański – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
   • dr hab. Andrzej Legendziewicz – ekspert w dziedzinie konserwacji zabytków,
   • Marek Iwlew – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
   • Ireneusz Brzeziński – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
   • Rafał Fularski – sędzia Konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału.

   Funkcję sekretarza konkursu pełni Halina Łowejko z SARP Oddział Zielona Góra.

   więcej informacji

   Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

   warunki

   https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-zamek-zary/

   regulamin

   https://zielonagora.sarp.org.pl/wp-content/uploads/00_REGULAMIN-KONKURSU_Adaptacja-ruin-zamku-na-Centrum-Kultury-i-Tradycji-.pdf

   Ogólnopolski

   termin składania prac

   29.11.2022

   Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

   organizator: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

   Oddział Warszawski SARP ogłosił dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 15 czerwca br.

   cel

   Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu.

   warunki

   Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego.

   Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w załączniku nr 7a do regulaminu.

   Obiekt zlokalizowany zostanie na niezabudowanej działce przy ul. Marcina Flisa w dzielnicy Włochy (Raków) w Warszawie. Teren inwestycji kubaturowej obejmie działki o nr: 63/3 48/2, 11/7 i 62/8 w obrębie 2-05-05. Inwestycja zakłada realizację budynku laboratoryjno-biurowego. Teren inwestycji równoznaczny z zasięgiem oddziaływania obiektu zgodnie z Decyzją Nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy przeznaczony jest pod kubaturę oraz stanowi obszar o wielkości około 11 827 metrów kwadratowych. Teren planowanej inwestycji obecnie nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Cały teren inwestycji (opracowania konkursowego) stanowi obszar o wielkości około 12 568 metrów kwadratowych.

   W planowanym budynku funkcjonować będzie około dwadzieścia grup badawczych, a także siedem specjalistycznych pracowni aparaturowych oferujących najnowocześniejsze metody i technologie badawcze oraz profesjonalną ekspertyzę w ich stosowaniu.

   Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji — budowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie minimalnym umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie powinien przekroczyć kwoty 45 mln zł brutto.

   Każdy podmiot zainteresowany udziałem w konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej.

   nagrody

   Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

   • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
   • sprawność funkcjonalno-użytkowa przestrzeni i pomieszczeń nowego budynku,
   • poprawność funkcjonalna i zastosowane technologie laboratoriów i pracowni specjalistycznych,
   • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku i w zagospodarowaniu terenu,
   • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji,
   • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

   Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 tys. zł brutto.

   W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne brutto:

   • I Nagroda — 40 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
   • II Nagroda — 25 tys. zł,
   • III Nagroda — 15 tys. zł,
   • Wyróżnienia pieniężne — 10 tys. zł.

   kalendarium
   etap I konkursu

   • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 7 czerwca 2022 roku,
   • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 15 czerwca 2022 roku, do godziny 12.00,
   • ogłoszenie informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 lipca 2022 roku,
   • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (II tura) – do 29 sierpnia 2022 roku,
   • składanie opracowań studialnych – do 5 września 2022 roku, do 15.00,
   • kwalifikacja do II etapu konkursu – do 26 września 2022 roku.

   etap II konkursu

   • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (III tura) – do 22 listopada 2022 roku,
   • ostateczny termin składania prac konkursowych – do 29 listopada, do godziny 15.00,
   • ogłoszenie wyników konkursu – 16 grudnia 2022 roku,
   • wystawa pokonkursowa i dyskusja – o dacie uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

   Sąd Konkursowy

   • Karol Fiedor – przewodniczący Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Poznań,
   • Paweł Czaplicki – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
   • Tomasz Saracen – asystent Sędziego referenta, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
   • Marcin Goncikowski – członek Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
   • prof. Jacek Kuźnicki – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
   • prof. Marcin Nowotny – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
   • Anna Zolnik – członkini Sądu Konkursowego.

   Funkcję sekretarza konkursu pełni architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski – członek SARP Oddział Warszawa.
   Funkcję asystentki sekretarza konkursu pełni architektka Agnieszka Lewandowska – członkini SARP Oddział Warszawa.

   więcej informacji

   Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

   warunki

   https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/

   regulamin

   https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/?page_id=1169

   międzynarodowy

   termin składania prac

   31.01.2023

   Konkurs „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada”

   organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

   Ruszyła nowa edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie mobilnego domu na kołach. Uczestnicy muszą pamiętać o analizie światła i jego wpływie na projekt.

   cel

   Celem konkursu „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada” jest zainspirowanie do potraktowania światła jako ważnego elementu kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz zainteresowanie technologią LED i jej możliwościami w zakresie tworzenia opraw i systemów oświetleniowych.

   Przedmiotem pracy konkursowej jest mobilny dom na kołach. Jak czytamy w regulaminie konkursu — może to być adaptacja istniejącego pojazdu na jeżdżący dom albo zbudowanie go od podstaw z wykorzystaniem oferowanych przez firmy motoryzacyjne podwozi do zabudowy. Musi to być jednak indywidualna przestrzeń mieszkalna gotowa do zamieszkania od zaraz.

   Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych (tzn. określonych rodzajów podwozi) oraz spełniających parametry techniczne i przepisy o wyposażeniu pojazdów.

   Istotną rolę w projektowanym MOVABLE HOUSE ma odgrywać również analiza oddziaływania światła zarówno naturalnego, jak i sztucznego na charakter i przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną domu na kołach, na wytworzenie w nim określonego stylu.

   warunki

   Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy, Architekci Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

   Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

   Projektowane rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne „MOVABLE HOUSE — dom współczesnego Nomada” może znajdować się w dowolnym miejscu geograficznym, w dowolnym klimacie i kulturze. Niezbędne jest określenie stron świata, jeżeli odgrywa to istotną rolę w projekcie.

   Projekt może mieć czysto teoretyczny charakter. Istotne jest przedstawienie toku myślenia i powodów kolejnych, kreatywnych decyzji projektowych, jak również zaprezentowanie detalu. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę funkcję oświetlenia w projektowanym rozwiązaniu oraz, jeżeli ma to znaczenie, w jego bezpośrednim otoczeniu. Należy pamiętać również o bezpieczeństwie użytkowania związanym z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również bezpieczeństwem wynikającym z podłączenia do zasilania elektrycznego.

   Projekt wymaga:

   • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy konstrukcji, rozplanowania pomieszczeń i zabudowy wewnętrznej, rozprowadzenia instalacji wewnętrznych, określenia użytych materiałów,
   • objaśnienia zastosowanego oświetlenia do oświetlenia wnętrza i, o ile to wynika z konstrukcji, w jego bezpośrednim otoczeniu, sposobu jego użytkowania oraz zasilania w energię elektryczną,
   • przy projektowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX o odpowiednich parametrach świetlnych i walorach dekoracyjnych.

   nagrody

   Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

   Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

   • I Nagroda – 1000 EURO,
   • II Nagroda – 400 EURO,
   • III Nagroda – 300 EURO,
   • trzy wyróżnienia – dyplomy.

   Firma KANLUX może ufundować nagrody rzeczowe nagrodzonym laureatom. Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu, w trakcie 30. Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego. W czasie trwania Targów będzie miała miejsce wystawa prac konkursowych.

   kalendarium

   • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
   • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
   • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
   • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
   • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
   • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

   sąd konkursowy

   Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

   • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
   • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
   • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
   • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
   • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
   • przedstawiciel firmy KANLUX,
   • Katarzyna Kędziorczyk, Klaudia Rduch, Nicole Kossowska – laureatki I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,
   • Elżbieta Dajer – sekretarka konkursu, Agencja SOMA.

   więcej informacji

   Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

   warunki

   https://lightfair.pl/konkurs-architektoniczny/

   regulamin

   https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/movable_house_regulamin.pdf

   Siedlce

   termin składania prac

   31.08.2022

   Konkursu na projekt koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru miejskiego wraz z terenem przyległym w Siedlcach

   organizator: Prezydent Miasta Siedlce | inwestor: Miasto Siedlce

   Ponad dwa lata temu amfiteatr w Siedlcach nie przeszedł kontroli nadzoru budowlanego i musiał zostać zamknięty. Teraz miasto zachęca do udziału w konkursie koncepcyjnym na projekt nowego amfiteatru wraz z przyległym terenem. Regulamin konkursu wzbudził jednak wątpliwości Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

   cel

   Przedmiotem konkursu jest sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru miejskiego w Siedlcach wraz z terenem przyległym, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1 obręb 40, położonej w u zbiegu ul. Kazimierzowskiej, ul. Bolesława Prusa i ul. Eugeniusza Wiszniewskiego.

   Organizator oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno-kulturalnej miasta.

   warunki

   Konkurs jest konkursem otwartym, koncepcyjnym, jednoetapowym. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Komisja spośród złożonych prac wybierze trzy najlepsze. Konkurs nie jest konkursem realizacyjnym.

   Obszar, który jest przedmiotem konkursu na opracowanie koncepcji, znajduje się na terenie objętym obowiązującym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający nie dopuszcza polemiki z planem miejscowym.

   Koncepcja zagospodarowania terenu powinna uwzględniać przeznaczenie terenu na ogólnodostępne miejsca wydarzeń kulturalnych i rekreacji z zachowaniem funkcji przyrodniczych. Koncepcja powinna zawierać analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania terenu, przedstawioną w formie graficznej wraz z opisem zamierzenia.

   Część graficzna powinna zawierać następujące rysunki:

   • plany orientacyjne w skali 1:1000 pokazujące powiązania przestrzenne i funkcjonalne w następującym zakresie, schemat zabudowy, schemat komunikacji, schemat zieleni,
   • zagospodarowanie terenu opracowania konkursowego w skali 1:250 pokazujące w szczególności: układ funkcjonalno-przestrzenny, organizację przestrzeni ruchu pieszego, rowerowego, ewentualnych miejsc parkingowych, organizację różnej aranżacji przestrzeni wspólnej sprzyjającej integracji, dyspozycję zieleni wysokiej i niskiej, ewentualne elementy rozwiązań kubaturowych, elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci itp.), oświetlenie, oznaczenie charakterystycznych rzędnych, inne elementy – według uznania projektanta.

   Część opisowa powinna zawierać opis koncepcji zagospodarowania terenu opracowania konkursowego, a w szczególności: przyjętą ideę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, przyjęty program funkcjonalno-użytkowy, opis schematu komunikacyjnego (chodniki, ścieżki rowerowe, place, miejsca parkingowe, itp.), opis materiałowy, uwagi dodatkowe.

   W koncepcji należy uwzględnić: budowę nowego amfiteatru z możliwością lokalizacji pomieszczeń usługowych pod widownią, przebudowę nasypu ziemnego w południowej części działki, służącego do jazdy na sankach, wraz z jego oświetleniem, zachowanie istniejącego drzewostanu. Dodatkowo inicjatywa musi pozwolić na zachowanie pomnika „90 lat Lasów Państwowych” oraz zrealizowanej inwestycji tj. „Przebudowa Alei Kasztanowej na terenie Parku Miejskiego w Siedlcach”.

   stanowisko Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

   Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP wyraziła uznanie za zorganizowanie konkursu, wskazała jednak na wątpliwości i obawy co do rozwiązań zaproponowanych w regulaminie przez organizatorów, ich listę przedstawiamy poniżej:

   • w ocenie IARP realizacja konkursów na podstawie reguły wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, przez podmioty dysponujące środkami publicznymi służy jakości tych postępowań, dlatego sugerowane jest w przeprowadzanie postępowań konkursowych w tym trybie,
   • regulamin konkursu, nie wskazuje składu komisji konkursowej, jak również nie określa kwalifikacji członków tego ciała do oceny prac konkursowych, czy też procedury, w jakiej zostanie wyłoniony skład komisji, co może budzić zastrzeżenia uczestników, co do bezstronności i fachowości składu tej komisji,
   • organizator wymaga złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią, którego uczestnik konkursu przekazuje prawa majątkowe oraz wyraża zgodę na modyfikację koncepcji wedle uznania organizatora, co w naszej ocenie godzi w osobiste prawa autorskie, naruszając uprawnienie do integralności utworu.

   Izba zachęciła zamawiającego do skorygowania konkursu, co zachęci do udziału większą liczbę potencjalnych uczestników oraz wpłynie na różnorodność rozwiązań prezentowanych w pracach konkursowych. Do czasu uwzględnienia powyższych uwag oraz wprowadzenia zmian w treści regulaminu konkursu lzba, nie będzie rekomendować udziału w przedmiotowym postępowaniu konkursowym.

   kalendarium

   • pytania dotyczące konkursu — do 31 maja 2022 roku na adres bartosz.rosa@um.siedlce.pl,
   • termin składania prac — do 31 sierpnia 2022 roku,
   • ogłoszenie wyników — do 30 dni po zakończeniu naboru prac konkursowych.

   nagrody

   W konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

   • I Nagroda — 15 tys. zł brutto,
   • II Nagroda — 10 tys. zł brutto,
   • III Nagroda — 5 tys. zł brutto.

   Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

   • wartości programowo-przestrzenne, funkcjonalne i kompozycyjne zagospodarowania terenu w obrębie granic opracowania konkursowego,
   • wartości rozwiązań architektonicznych obiektu w tym: wartości funkcjonalne, przestrzenne, konstrukcyjne, kompozycyjne i estetyczne,
   • walory eksploatacyjne, wartości materiałowe i realizacyjne obiektu.

   komisja konkursowa

   Komisja konkursowa zostanie powołana przez prezydenta Miasta Siedlce odrębnym zarządzeniem i zostanie podana na stronie konkursu.

   więcej informacji

   Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

   warunki

   https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-03-2022/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-amfiteatru#nav

   Warszawa

   termin składania prac

   25.07.2022

   Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

   organizator: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

   Urząd Dzielnicy Białołęka ogłosił jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie. Termin składania wniosków do udziału w konkursie upływa 19 maja br.

   cel

   Jak czytamy w regulaminie, celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej pływalni, która powinna mieć atrakcyjną formę architektoniczną, zaprojektowaną tak, aby pobudzać wyobraźnię dzieci i reagować na postęp, a także uwzględniać rozwiązania proekologiczne. Przestrzeń pływalni powinna być otwarta, wielofunkcyjna, parametry wielkościowe pomieszczeń optymalne pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym.

   Inwestycja znajduje się na terenie korzystnych warunków geotermalnych, dlatego wykorzystanie naturalnych zasobów ciepła powinno być uwzględnione w systemie grzewczym pływalni, ewentualnego basenu z wodą geotermalną.

   Konkurs ma wyłonić najlepszą pod względem kompozycyjnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcję architektoniczną pływalni, wykonaną na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie.

   warunki

   Konkurs jest konkursem jednoetapowym i ograniczonym, w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Na ich podstawie organizator dopuszcza do udziału i zaprasza do składania prac konkursowych.

   Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie na działce o nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, składającej się z budynku pływalni i parkingu naziemnego.

   Teren objęty analizą podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Grodzisk.

   Wytyczne projektowe to między innymi:

   • uwzględnienie możliwości wykorzystania części terenów zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej np. projektując zewnętrzną siłownię. Pływalnia powinna spełniać również funkcję edukacyjną, eksponując elementy infrastruktury, konstrukcji oraz wydobyte eksponaty z przeprowadzonych archeologicznych badań wykopaliskowych na tym terenie. Eksponaty z badań archeologicznych powinny być wyeksponowane w przeszklonym chodniku wewnątrz pływalni. Istotną sprawą jest dbałość o detale, estetykę, edukację architektoniczną i środowisko naturalne,
   • zastosowanie technologii i rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej,
   • nowoczesna elewacja wykonana z użyciem szkła, betonu i drewna. Wskazane jest wkomponowanie zieleni w elewację pływalni,
   • zastosowanie stonowanych kolorów elewacji pływalni. Możliwe jest zastosowanie roślin na ścianach budynku. Przy doborze roślin i związanych z nimi rozwiązań projektowych należy pamiętać o tym, aby koszt ich utrzymania nie był zbyt wysoki. Preferuje się stosowanie rodzimych gatunków roślin.
   • atrakcyjna bryła budynku,
   • uwzględnienie terenu na plenerową scenę na terenie wolnym od zabudowy,
   • dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.

   kalendarium

   • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 19 maja 2022 roku do godz. 10.00,
   • termin na składanie prac konkursowych — do 10 tygodni po otrzymaniu zaproszenia,
   • rozstrzygnięcie konkursu — termin zostanie ogłoszony niebawem.

   nagrody

   W Konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

   • I nagroda — 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej,
   • II nagroda — 30 000 zł brutto,
   • III nagroda — 20 000 zł brutto,
   • wyróżnienia o łącznej puli 10 000 zł brutto.

   Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

   • atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań,
   • zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi organizatora konkursu (najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne organizatora konkursu wskazane w regulaminie),
   • realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań (w kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań. Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji).

   sąd konkursowy

   W skład sądu konkursowego wchodzą:

   • Maciej Kuryłowicz – sędzie referent, SARP,
   • Piotr Szaroszyk – sędzia zastępczy, SARP,
   • Jerzy Leszczełowski – przewodniczący sądu konkursowego, Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
   • Ireneusz Gajewski – zastępca przewodniczącego sądu konkursowego, Wydział Inwestycji Drogowych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
   • Grzegorz Stiasny – SARP,
   • Jan Mackiewicz – zastępca burmistrza Dzielnicy Białołęka,
   • Anna Dzido – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
   • Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni w m.st. Warszawa,
   • Tomasz Pniewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawa,
   • Tomasz Kuczborski – Białołęcki Ośrodek Sportu,
   • Cezary Miler – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
   • Marta Smagacz – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.

   Sekretarz Sądu Konkursowego jest Maciej Kazubek z Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Zatępczynią sekretarza została Małgorzata Lubbe z Wydziału Zamówień Publicznych.

   więcej informacji

   Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na platformie konkursowej.

   warunki

   https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/57991/details

   międzynarodowy

   termin składania prac

   31.07.2022

   Open Call na dzieło przestrzenne, instalację artystyczną, działanie w przestrzeni, performans, instalację video w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz

   organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz

   W ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowany jest również Open Call na dzieło przestrzenne, instalację artystyczną, działanie w przestrzeni, performans, instalację video. Wybrane przez kolegium kuratorskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w trakcie Biennale. Propozycje można zgłaszać do 31 lipca br.

   cel

   Open Call skierowany jest zarówno do artystów, jak i projektantów. Celem jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, ideowym i merytorycznym prac.

   Idea programowa 7. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz stanowi punkt wyjścia do rozważań towarzyszących realizacji dzieła w ramach konkursu, które ma stać się manifestem Uczestnika Open Call: PROJEKTANT JEST ARTYSTĄ = PROJEKTOWANIE JEST SZTUKĄ, ARTYSTA JEST PROJEKTANTEM — SZTUKA JEST PROJEKTOWANIEM — PROJEKTOWANIE JEST SZTUKĄ. Gra słów prowadzi do próby definiowania na nowo wyzwań sztuki i projektowania przestrzeni w każdej skali, dostrzeżenia granic pomiędzy lub zatarcia ich.

   wytyczne

   Zadanie polega na wykonaniu dzieła przestrzennego / instalacji artystycznej / działania w przestrzeni / performansu / instalacji video.

   Celem Open Call jest wyłonienie koncepcji przestrzennych, które odzwierciedlają różne perspektywy spojrzenia na sztukę / projektowanie, stanowią kontrapunkt do aktualnych nurtów w sztuce i projektowaniu. Mogą one wyrażać kontrowersyjne poglądy, przynosząc tym estetyczną satysfakcję albo wręcz przeciwnie. Wszystkie chwyty są dozwolone!

   warunki

   Uczestnikami Open Call mogą być:

   • pełnoletni studenci wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i kierunków artystycznych kształcący się na publicznych i niepublicznych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą — indywidualnie lub w zespole, lub z opiekunem z macierzystej uczelni,
   • absolwenci wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i kierunków artystycznych kształcący się na publicznych i niepublicznych uczelniach projektowych i archtiektonicznych w kraju i za granicą — indywidualnie lub w zespole.

   Open Call przebiega w dwóch etapach. I etap to wstępna kwalifikacja do wystawy w ramach 7. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, II etap to ostateczna kwalifikacja do wystawy.

   kalendarium

   • I etap nadsyłanie reprodukcji prac lub projektów elektronicznych: do 31 lipca 2022 roku,
   • ogłoszenie uczestników wstępnie zakwalifikowanych do wystawy: 18 sierpnia 2022 roku,
   • II etap nadsyłanie wstępnie zakwalifikowanych dzieł i ostateczna kwalifikacja: do 30 września 2022 roku,
   • ogłoszenie uczestników biorących udział w wystawie: do 20 października 2022 roku.

   Mail kontaktowy iidb.opencall@asp.krakow.pl

   kolegium kuratorskie

   W skład Kolegium Kuratorskiego wejdą Kuratorzy 7. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz oraz cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich reprezentujących dziedziny z zakresu sztuki i projektowania. Skład Kolegium Kuratorskiego zostanie oficjalnie ogłoszony do dnia 16 czerwca 2022 roku na stronie konkursu.

   Kolegium Kuratorskie przy ocenie dzieł / projektów zwróci szczególną uwagę na:

   • realizację idei programowej 7. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz,
   • wizjonerskie rozwiązania,
   • możliwość realizacji i ekspozycji projektu,
   • estetykę,
   • oryginalność,
   • uwzględnienie życia społecznego,
   • artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

   więcej informacji

   Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi Open Callu oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

   warunki

   https://iidb.pl/

   regulamin

   https://waw-new.asp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Regulamin_open_call_PL.pdf

   Ogólnopolski

   termin składania prac

   30.09.2022

   Fasada Roku 2022

   organizator: Baumit

   Przedmiotem konkursu na najlepszą, tegoroczną fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

   cel

   Przedmiotem konkursu na najlepszą, tegoroczną fasadę jest, jak czytamy w regulaminie, wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na których elewacji zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

   warunki

   Do konkursu zgłaszać można w pełni ukończone obiekty zrealizowane między 1 stycznia 2021 roku a 30 września br. Poszczególne obiekty zgłaszać można tylko w jednej kategorii konkursowej: Budynek jednorodzinny nowy, Budynek wielorodzinny nowy, Budynek po termomodernizacji, Budynek niemieszkalny nowy lub Budynek zabytkowy po renowacji.
    
   Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

   kalendarium

   Termin przesyłania zgłoszeń: 30.09.2022 r.
   Głosowanie Internautów: 01.05.2022-31.10.2022 r.
   Obrady jury: najpóźniej w grudniu 2022 r.
   Ogłoszenie wyników: do 28.02.2023 r.

   nagrody

   Budynek jednorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
   Budynek wielorodzinny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
   Budynek po termomodernizacji: Nagroda Główna 10 00 zł
   Budynek niemieszkalny nowy: Nagroda Główna 10 000 zł
   Budynek zabytkowy po renowacji: Nagroda Główna 10 000 zł
    
   Zwycięskie obiekty wezmą także udział w międzynarodowym konkursie Baumit Life Challenge.
    
   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia obiektu lub obiektów budowlanych, które są wyjątkowe pod względem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sposobu realizacji lub wizerunku architektonicznego. Z przyznaniem wyróżnienia będzie wiązało się otrzymanie dyplomu oraz prezentacja wyróżnionego obiektu na łamach regionalnej prasy, portali oraz w innych materiałach o konkursie.

   jury konkursu

   • Józef Białasik – B2 Studio, SARP Oddział Kraków
   • Daniel Bielski – Archi +
   • Piotr Buśko – Profil- Biuro Usług Architektonicznych, SARP Oddział Katowice
   • Jan Chwedczuk – APA Wojciechowski, SARP Oddział Warszawa
   • Jacek Czyżewicz – Prezes Zarządu Bumit
   • Marcin Dziewoński – Dziewoński, Łukaszewicz - Architekci
   • Edward Hardt – Wydawnictwo „Renowacje i Zabytki”
   • Wojciech Krawczuk – Front Architects, SARP Oddział Poznań
   • Anna Okołowska – „Murator”
   • dr Andrzej Poniewierka – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
   • dr Wojciech Targowski – FORT, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
   • Hubert Wąsek – Sekretarz Rady Prezesów SARP

   więcej informacji

   Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

   warunki

   https://baumit.pl/fasadaroku

   regulamin

   https://baumit.pl/fasadaroku/fasadaroku-regulamin-2022

   Kraków

   termin składania prac

   11.07.2022

   Konkurs architektoniczny – Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM

   organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego | inwestor: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

   Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego organizuje jednoetapowy konkurs na projekt Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska. Zespół miałby powstać na terenie zabytkowych koszar w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie. Projekty można składać do 11 lipca br.

   cel

   Celem konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego i  funkcjonalnego dla Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM w Krakowie oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi (mającej na celu przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy Jurajskiego CEP EkoMałopolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM) na podstawie wybranej pracy konkursowej.

   Założenie ma powstać na terenie dawnych koszar przy ul. Modrzewiowej w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Zadaniem jest zaprojektowanie budynku lub zespołu budynków, w których obok przestrzeni edukacyjno-warsztatowej znalazłyby się funkcje wystawiennicze, konferencyjne i biurowo-administracyjne.

   warunki

   Konkurs jest otwarty, nieograniczony, jednoetapowy, realizacyjny w zakresie siedziby w zakresie JCEP EkoMałpolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM (wraz z niezbędną infrastrukturą) i koncepcyjny w zakresie zagospodarowania terenu, projektu zieleni i małej architektury.

   Organizatorzy oczekują od prac konkursowych w zakresie urbanistyki: najwyższej jakości rozwiązania urbanistycznego, uwzględnienie kontekstu historycznego, przyrodniczego i genius loci miejsca oraz wielkości i charakteru zabudowy na działkach sąsiednich, indywidualne wykreowanie przestrzeni publicznej wokół budynku z uwzględnieniem nawiązania do wewnętrznych przestrzeni budynku oraz obsługi komunikacyjnej.

   W zakresie architektury: stosownych rozwiązań estetycznych, atrakcyjnego wyglądu i prawidłowych proporcji obiektu. Dostosowania skali i proporcji fragmentów przestrzeni budynku stosownie do funkcji i charakteru użytkowego. Zastosowania ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, a szczególnie materiałów pochodzenia naturalnego. Nowatorstwa w zakresie rozwiązań architektonicznych i przestrzennych.

   W zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych: oryginalności rozwiązań projektowych, zgodności projektu z wytycznymi programu funkcjonalno-użytkowego. Atrakcyjności proponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, optymalnego funkcjonowania przestrzeni budynku, rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych.

   Prace konkursowe mają uwzględniać dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Od uczestników oczekuje się rozwiązań, które będą stanowić nieprzemijające wartości kulturowe, nawiązania do przyrody, wzbogacające i szanujące istniejące otoczenie.

   Wszystkie obiekty powinny być energooszczędne, mieć częściowo dachy zielone i inteligentne systemy oświetleniowe. Rekomenduje się wykorzystanie i zastosowanie naturalnych materiałów i ich kolorystyki nawiązujących do lokalnych tradycji budowlanych reprezentatywnych dla terenu jury, a w szczególności: drewna pochodzenia lokalnego, gliny.

   W części koncepcyjnej należy przedstawić zagospodarowanie terenu zawierające:

   • budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska wraz z siedzibą oddziału ZPKWM w Krakowie,
   • koncepcję zagospodarowania części parkowej,
   • koncepcję zagospodarowania parkingu obsługującego Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Bogusława Frańczuka (zwanego dalej MSOR) i JCEP,
   • ogólne wytyczne w zakresie sposobu kształtowania architektury dla magazynu zlokalizowanego na południe od istniejącego parkingu (obecnie magazyn nie jest przeznaczony do rozbiórki, jednak wytyczne takie mogą posłużyć przy opracowaniu projektów architektonicznych w przypadku poszerzania usług dostępnych w MSOR).

   W części realizacyjnej należy przedstawić rozwiązania architektoniczne dla budynku/obiektu Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą i komunikacją, które będą stanowiły przedmiot zamówienia z wolnej ręki. W części realizacyjnej zawiera się również część parkingu od strony ul. Modrzewiowej. Zaleca się realizację części miejsc parkingowych na potrzeby JCEP (ok. 20) w formie parkingu podziemnego.

   Zamawiający przyjmuje, że szacunkowy koszt realizacji planowanej inwestycji nie przekroczy kwoty 15 mln zł brutto.

   kalendarium

   • termin złożenia prac konkursowych — do 11 lipca 2022 roku do godz. 15.00,
   • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej — do 29 lipca 2022 roku,
   • wypłata nagród, zaproszenie do wykonania na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej — do 12 sierpnia 2022 roku.

   Komunikacja w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu komunikacji elektronicznej: ePUAP: /ZPKWM/SkrytkaESP oraz przetargi@zpkwm.pl

   nagrody

   W Konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

   • I Nagroda — 20 tys. zł brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej,
   • II Nagroda — 18 tys. zł brutto,
   • III Nagroda — 15 tys. zł brutto.

   sąd konkursowy

   W skład sądu konkursowego wchodzą:

   • dr hab. Kazimierz Butelski – przewodniczący sądu konkursowego, Katedra A-2 Politechniki Krakowskiej,
   • prof. Zbigniew Myczkowski – Katedra A-8 Politechniki Krakowskiej,
   • Paweł Koperski – 3D-Architekci,
   • dr Małgorzata Fedorczak-Cisak – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska,
   • Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
   • Piotr Dmytrowski – kierownik krakowskiego oddziału ZPKWM,
   • Bożena Boba-Dyga – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków,
   • Paweł Kamiński – dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego.

   Funkcję referenta pełni Tomasz Trzaskalik, a sekretarza konkursu Mira Ostrogórska.

   więcej informacji

   Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

   warunki

   https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,411083,konkursy.html

   regulamin

   https://drive.google.com/drive/folders/19bNxKhGbVYsK9bN_DHkqIyWv67ov-_kM

   międzynarodowy

   termin składania prac

   21.09.2022

   Konkurs na wykonanie projektu wnętrz stałej galerii designu w budynku dawnego hotelu Cracovia

   organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz,

   Trwa rejestracja do konkursu studenckiego 7. edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – iidb Krakow 2022. Tematem tegorocznego konkursu jest projekt wnętrz Stałej Galerii Designu w budynku dawnego hotelu Cracovia.

   cel

   Celem konkursu studenckiego na wykonanie projektu wnętrz stałej galerii designu w budynku dawnego hotelu Cracovia organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym koncepcji projektowych.

   wytyczne

   • Teoretyczne postawienie tezy projektowej dla wielofunkcyjnej przestrzeni kreatywnej przeznaczonej dla sztuki i designu powiązane z funkcjonalnym i dopracowanym w warstwie technologicznej rozwiązaniem projektowym, które stanie się przestrzennym uzasadnieniem postawionej tezy,
   • Podjęcie próby stworzenia nowej definicji sztuki, designu i projektowania w kontekście ustalenia nowych funkcji dla przestrzeni, która ma służyć projektantom, artystom, sztuce i designowi, w formie przestrzennej refleksji o tym, jak mówić o historii sztuki i designu współcześnie, jak tworzyć miejsca dla artystów i projektantów,
   • Spojrzenie na funkcję i technologię przez pryzmat sztuki zarówno w przestrzeni projektowej, jak i ideowej: zachęcamy do tworzenia własnych zestawień i przenoszenia ciężarów znaczeniowych pomiędzy pojęciami, na których opiera się 7 edycja biennale: design, art, function, knowledge, technology.

   warunki

   Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni student wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i innych, pokrewnych kierunków kształcący się na państwowych i prywatnych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą.

   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres iidb@asp.krakow.pl podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie do 30 marca 2022 roku. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie konkursu.

   Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na: ideę i wizjonerskie rozwiązania projektowe, możliwość realizacji projektu, funkcjonalność i różnorodność użytkowania, twórczy wkład w aranżowanie przestrzeni relacji społecznych / międzyludzkich, kontekst miejsca i użytkownika, estetykę, uwzględnienie życia społecznego, artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

   kalendarium

   • rejestracja: do 30 kwietnia 2022 roku
   • termin składania prac konkursowych: do 21 września 2022 roku do godz. 12:00
   • rozstrzygnięcie konkursu: do 15 października 2022 roku

   nagrody

   W Konkursie przyznane zostaną nagrody:

   • Grand Prix VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (fundowana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie) w wysokości 5 000 zł netto,
   • II Nagroda (fundowana przez Dziekana WAW ASP) w wysokości 3 500 zł netto,
   • III Nagroda – 3 000 zł netto,
   • I Wyróżnienie honorowe,
   • II Wyróżnienie honorowe.

   Zostanie także zorganizowana wystawa prac konkursowych we wnętrzu dawnego hotelu Cracovia w ramach VII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz. Otwarcie nastąpi w dniu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

   jury

   W skład jury konkursu wejdą cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich i projektowych, a także związanych z działalnością popularyzatorską w zakresie sztuki, architektury wnętrz i szeroko pojętego designu z kraju i zagranicy. 

   • prof. Andrzej Bednarczyk — JM Rektor ASP im. Jana Matejki w Krakowie,
   • prof. Takeshi Sukegawa — architekt, China Academy of Art, Japonia/Chiny,
   • prof. George Katodrytis — architekt, American University of Sharjah, ZEA,
   • Leopold Ajami — filozof, Novel Philosophy Academy, Liban/ZEA,
   • dr hab. Szymon Hanczar — architekt wnętrz, ASP Wrocław,
   • Katarzyna Księżopolska — redaktor naczelna Magazif,
   • dr hab. Mateusz Wróblewski prof. UAP — architekt wnętrz, UAP Poznań,
   • dr Anna Dettloff — historyk sztuki, ASP Kraków,
   • prof. Marek Błażucki — architekt wnętrz, ASP Kraków

   więcej informacji

   Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

   warunki

   https://iidb.pl/

   regulamin

   https://waw-new.asp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/02/7-iidb_konkurs_aktualny-plik.pdf

   międzynarodowy

   termin składania prac

   30.11.2022

   Międzynarodowy konkurs Tubądzin Design Awards 2022

   organizator: Tubądzin Management Group

   Już 1 marca br. startuje pierwszy etap czwartej edycji międzynarodowego konkursu Tubądzin Design Awards. W tym roku główną ideą konkursu jest projektowanie, które potrafi sprostać globalnym wyzwaniom — organizatorzy stworzyli dodatkową, czwartą kategorię — CULTURE FORM. Pula nagród wynosi 78 000 EURO!

   cel

   Tubądzin Design Awards (TDA) organizowany przez Grupę Tubądzin od 2015 roku to konkurs dla architektów, projektantów oraz studentów z całego świata.

   „Tubądzin Design Awards jest jednym z naszych głównych działań, jakie kierujemy dla grupy architektów. Jego zasięg, skala i jakość sprawia, że stał się wielką inspiracją dla wszystkich, którzy biorą w nim udział. Czwartej edycji TDA przyświeca niezwykle ważna idea projektowania, które potrafi sprostać globalnym wyzwaniom. Jednym z nich jest dostęp do kultury i sztuki, który w ostatnim czasie jest dość ograniczony. Stąd w TDA kategoria specjalna Culture FORM, która naszym zdaniem może być jedną z ciekawszych w tej edycji. Przed nowymi wyzwaniami stoją też architekci, dlatego nasz konkurs został skonstruowany tak, aby maksymalnie wspierać ich rozwój i działalność. Oprócz nagród finansowych przewidzieliśmy udział w inspirujących wydarzeniach branżowych, podróże do ciekawych miast i miejsc, ale także aktywności promujące działalność architektów, czy prestiżowy staż dla młodych twórców. Uczestnicy będą też nagradzani w poszczególnych etapach, a w finale powalczą o nagrody Grand Prix przyznawane w tej edycji w czterech kategoriach” — mówi Ewa Kryszkiewicz, menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

   W nowej edycji można powalczyć o Grand Prix w czterech kategoriach: Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz w kategorii specjalnej Culture FORM, która została utworzona z myślą o kulturze przestrzeni i podkreślania wartości obcowania ze sztuką we współczesnym świecie. Ideą przewodnią jest budowanie i odbudowywanie przestrzeni w celu uwydatnienia procesu twórczego i podkreślenia istoty przeżywania kultury.

   warunki

   Konkurs przeznaczony jest dla architektów, architektów wnętrz lub projektantów, którzy profesjonalnie wykonują ten zawód oraz dla studentów do 30 roku życia, studiujących na kierunkach związanych z architekturą, architekturą wnętrz lub projektowaniem.

   W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły. Uczestnik w każdej kategorii konkursowej może zgłosić dowolną liczbę prac i może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów konkursu. 

   Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu projektów z dziedziny architektury, architektury wnętrz oraz designu, w których wykorzystane zostaną produkty Tubądzin .

   Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

   • Young Power — kategoria przeznaczona dla studentów studiów kierunkowych wyższych (architektura, architektura wnętrz, projektowanie). Projekty mogą być zgłaszane w dowolnym zakresie wybranym przez uczestników konkursu,
   • Everyday Design — kategoria przeznaczona dla architektów i projektantów. Zgaszane projekty mogą być wnętrzami prywatnymipublicznymi. Mogą to być: kuchnie, łazienki i salony.
   • Unlimited Architecture — kategoria przeznaczona dla architektów, architektów wnętrz, projektantów, biur architektonicznych. W tej kategorii zgłaszać można projekty w zakresie: architektury kubaturowejarchitektury wnętrz (wnętrza publiczne i prywatne), obiekty (elementy wyposażenia wnętrz, meble, elementy projektów outdoor oraz elementy w projektowaniu przestrzeni publicznej), fasady/elewacje, nietypowe zastosowania płytek,
   • CultureFORM — kategoria specjalna: inspirowana kulturą i przeżywaniem kultury, dająca wolność projektowania i wpływania na kształtowanie kultury przestrzeni. W tej kategorii można zgłaszać dowolne projekty w przestrzeni publicznej i prywatnej.

   kalendarium

   Konkurs ma charakter międzynarodowy oraz trwa w okresie od 1 marca do 30 listopada 2022 roku.

   Konkurs jest podzielony na 3 etapy:

   • I etap – od 1 marca do 31 maja 2022 roku,
   • II etap – od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku,
   • III etap – od 1 września do 30 listopada 2022 roku.

   W terminie do 4 miesięcy od ogłoszenia zwycięzców III etapu konkursu odbędzie się finał konkursu oraz ogłoszenie wyników końcowych i laureatów.

   nagrody

   Łączna pula nagród w konkursie wynosi 78 000 EURO.

   Oprócz nagród finansowych na zwycięzców czekają wyjazdy do: Tokio, Paryża, targi designu Salone de Mobile w Mediolanie.

   Dla studentów i młodych projektantów przewidziano staż w pracowni Martin Duplantier Architectes w Paryżu.

   W kategorii specjalnej Culture FORM oprócz nagrody pieniężnej, zwycięzca będzie miał możliwość dołączenia do prestiżowego zespołu twórców związanych z Operą Narodową i współtworzenia oprawy oraz scenografii spektaklu realizowanego w Teatrze Wielkim w Warszawie.

   Nagrody przyznawane są w trybie etapowym oraz całorocznym. W każdym etapie konkursu organizatorzy przewidują nagrodzenie: trzech projektów w kategorii Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture, oraz wyłonienie jednego projektu w kategorii CultureFORM i jednej Nagrody Publiczności.

   W finale konkursu organizatorzy przewidują wyłonienie: Grand Prix 2022 i II i III Nagrody sposród finałowych projektów w kategorii Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz laureata kateogorii CultureFORM.

   Dodatkowo zostaną przyznane Nagrody Specjalne:

   • za skalę inwestycji, która wybierana jest spośród wszystkich zgłoszonych projektów,
   • challenge za nietypowe wykorzystanie zastosowanie produktów Tubądzin,
   • project: facade za najlepszą fasadę/elewację,
   • obiekt z płytek ceramicznych.

   Szczegółowa lista nagród pienieżnych i rzeczowych poszczególych etapów dostępna jest na stronie konkursu.

   jury konkursowe

   W skład jury konkursowego wchodzą:

   • Allan Starski — scenograf filmowy i teatralny, laureat Oscara (przewodniczący jury TDA),
   • Martin Duplantier — przewodniczący Francuskiej Rady Architektonicznej,
   • Melike Altinişik — architektka z Turcji,
   • Małgorzata Szczepańska — redaktorka naczelna i dyrektorka kreatywna Elle Decoration,
   • Tomasz Smus — architekt marki Tubądzin.

   W kategorii Culture FORM projekty oceniać będą:

   • Davide Macullo — założyciel studia Davide Macullo Architects w Lugano,
   • Marta Sowińska-Gąska — architektka, laureatka Grad Prix TDA 2020,
   • Ewa Kryszkiewicz — menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

   więcej informacji

   Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

   warunki

   https://www.tubadzin.pl/design/pl/

   regulamin

   https://www.tubadzin.pl/design/pl/REGULAMIN.pdf

   Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

   W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

   Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

   Publikacja konkursów jest bezpłatna.

   Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
   Płyty elewacyjne [pictura] z włóknocementu - EQUITONE
   BRUK-BET – Ekologiczne nawierzchnie brukowe
   TRENDY [2022] - Podłogi, posadzki, wycieraczki systemowe, tarasy – trendy 2022