Wyszukiwana fraza musi zawierać minimum 4 znaki

Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Bolesławiec

termin składania prac

01.10.2021

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie głównej przestrzeni publicznej Gminy Bolesławiec

organizator: Gmina Bolesławiec

Gmina Bolesławiec ogłosiła konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania głównej przestrzeni publicznej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku w Bolesławcu. Konkurs ma charakter jednoetapowy, koncepcyjny i otwarty.

cel

Celem konkursu jest zaprezentowanie różnych możliwości zagospodarowania centrum Bolesławca (powiat wieruszowski, województwo łódzkie), ze szczególnym uwzględnieniem rynku dawnego miasteczka – obecnie gminy wiejskiej. Założeniem konkursu jest poszukiwanie najlepszych oraz najciekawszych propozycji rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych centrum Bolesławca, które przywrócą dawną świetność małego miasteczka, jak również zainicjowanie społecznej dyskusji dot. wizji kształtowania przestrzeni publicznej gminy.

Organizatorem wykonawczym konkursu jest biuro architektoniczne ARCHITEKT Piotr Dankowski. Patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi oraz Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.

warunki

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, przez co należy rozumieć rysunkowe oraz tekstowe określenie podstawowych założeń wizji architektonicznych i urbanistycznych, rozwiązań i standardów w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej centrum Bolesławca oraz opracowanie wizualizacji i plansz w formie papierowej oraz elektronicznej zgodnie ze szczegółowymi zapisami regulaminu.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. projektów dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.07 – 30.09.2021 r.
 • Termin składania pytań dot. regulaminu: 31.08.2021 r.
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 10.09.2021 r.
 • Warsztaty i spacer badawczy dla uczestników konkursu: 06.08.2021 r. godz. 14:30
 • Termin składania prac: 01.10.2021 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 15.10.2021 r.
 • Wystawa pokonkursowa: 15-30.10.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 10 000 zł
 • II nagroda: 5 000 zł
 • III nagroda: 3 000 zł
 • dwa wyróżnienia: 1 000 zł każde

sąd konkursowy

 • Małgorzata Hanzl, architektka, urbanistka, przedstawicielka Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej – przewodnicząca
 • Dorota Makówka, wójt Gminy Bolesławiec – wiceprzewodnicząca
 • Dariusz Boguszewski, urbanista
 • Maria Dankowska, architektka i urbanistka
 • Gabriel Ferliński, architekt, urbanista, przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi
 • Elżbieta Muszyńska, przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi – sędzia referent
 • Łukasz Pancewicz, architekt i urbanista
 • Mateusz Piaseczki – sekretarz konkursu (bez prawa głosu)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/1072/cms/szablony/29233/pliki/regulamin_boleslawiec_20210724.pdf

Wrocław

termin składania prac

07.01.2022

Konkurs na koncepcję nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

organizator: ASP we Wrocławiu, SARP Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu we współpracy z SARP Wrocław ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji budynku wraz z jego zagospodarowaniem.

cel

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Konkurs ma charakter dwuetapowy, realizacyjny. Pierwszy etap konkursy obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Etap drugi, realizacyjny, obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego D1. Uwzględnia on ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach opracowań studialnych pierwszego etapu.

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. projektów dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 23.08.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych: 15.10.2021 r. do godz. 16:00
 • Poinformowanie o kwalifikacji do drugiego etapu: 05.11.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 07.01.2022 r. do godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników: 21.01.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 40 000 zł
 • II nagroda: 30 000 zł
 • III nagroda: 20 000 zł
 • dwa wyróżnienia: po 15 000 zł każde

sąd konkursowy

 • arch. Maciej Miłobędzki, sędzia konkursowy SARP Warszawa – przewodniczący
 • arch. Michał Goncerzewicz, sędzia konkursowy SARP Wrocław – sędzia referent
  pozostali członkowie:
 • arch. Marcin Major, sędzia konkursowy SARP Wrocław
 • prof. Wojciech Pukocz, rektor ASP we Wrocławiu
 • arch. Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocław
 • inż. Wojciech Orzechowski, kanclerz ASP we Wrocławiu
 • arch. Daria Kieżun, ASP we Wrocławiu
 • arch. Stanisław Lose, ASP we Wrocławiu

*Funkcję sekretarza konkursu pełni arch. Sylwia Sikora
*Funkcję sędziego rezerwowego pełni arch. Maciej Dębski, sędzia konkursowy SARP Wrocław

więcej informacji

Więcej informacji i materiały do pobrania na stronie współorganizatora konkursu, SARP Wrocław.

regulamin

https://www.dropbox.com/s/tgwlqggtajgl764/REGULAMIN%20KONKURSU%20SARP%20NR%201009_27072021.pdf?dl=0

Warszawa

termin składania prac

07.09.2021

Przestrzeń wspólna jest wartością – IV edycja konkursu Nagroda NIAiU

organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłosił czwartą edycję konkursu o Nagrodę NIAiU, który w tym roku będzie odbywał się pod nazwą „Przestrzeń wspólna jest wartością”. W konkursie rywalizują autorzy prac magisterskich, studenci kierunków architektura i urbanistyka, obronionych w latach 2020/2021.

cel

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

warunki

W konkursie mogą brać udział autorzy prac magisterskich obronionych w latach 2020/2021 na kierunkach architektura i urbanistyka. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2021), do 7 września 2021 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 • projektowej: ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

 • teoretycznej: ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

kalendarium

 • Termin składania pytań: 15.08.2021 r.
 • Termin nadsyłania prac: 07.09.2021 r. do godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników: 08.10.2021 r.

nagrody

 • I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
 • I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
 • Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

sąd konkursowy

w kategorii projektowej:

 • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (dyrektor NIAiU)
 • mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule
 • dr inż. arch. Jerzy Grochulski

w kategorii teoretycznej:

 • dr inż. arch. Tomasz Sławiński (wicedyrektor NIAiU)
 • mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)
 • dr hab. prof. Marta Leśniakowska (IS PAN)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

regulamin

http://niaiu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-Nagroda-NIAiU-2020.pdf

Poznań

termin składania prac

31.10.2021

0,6 do kwadratu

organizator: FORBO FLOORING B.V.

Firma Forbo Flooring B.V., producent wykładzin i okładzin meblowych, ogłosiła konkurs „0,6 do kwadratu” skierowany do architektów, projektantów, designerów oraz studentów architektury i ASP w Polsce. Zadaniem uczestników jest stworzenie ciekawych i kreatywnych tablic z materiału Bulletin Board.

cel

Celem konkursu jest stworzenie ciekawych i kreatywnych tablic Bulletin Board, dzięki którym uczestnik najlepiej przedstawi siebie, np. swój charakter, zainteresowania, pracę, pasje, styl, cele i marzenia.

warunki

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu tablicy kreatywnej z materiału o nazwie Bulletin Board, który jest lepszym jakościowo odpowiednikiem korka.

Materiał Bulletin Board jest wytwarzany z naturalnych i odnawialnych surowców. Połączenie żywicy, drobno mielonego korka i utlenionego oleju lnianego sprawia, że jest sprężysty i elastyczny, a także znacznie trwalszy niż korek. Jego zaletą jest także fakt, że się nie kruszy. W tablicę wykonaną Bulletin Board można wbijać pinezki na całą głębokość, produkt ma bardzo mały efekt pamięci. Ponadto, tablica Bulletin Board jest higieniczna, nie przyciąga kurzu, ma właściwości bakteriostatyczne, co jest szczególnie istotne w miejscach takich jak placówki edukacyjne czy medyczne.

Zadaniem uczestników jest wyrażenie siebie na tablicy - swoich zainteresowań, pasji, pracy, stylu czy marzeń. W tym celu można użyć rozmaitych środków: zdjęć, próbek materiałów, ważnych przedmiotów, pamiątek, symboli, tego nad czym pracujemy – im bardziej kreatywnie, tym lepiej. Tablice wysyłane są do uczestników przez organizatora.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać trzy zdjęcia pracy konkursowej na adres: konkurs@forbo.com. Spośród nadesłanych prac jury wybierze najciekawsze realizacje, które otrzymają nagrody Forbo. Szczegółowe wytyczne dot. prac znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin nadsyłania prac: 31.10.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna: 5 000 zł

jury

• prof. Jan Sikora, architekt, wykładowca, właściciel pracowni Sikora Wnętrza – przewodniczący
Kamil Białas, redaktor naczelny magazynu whiteMAD i portalu whitemad.pl
Magdalena Federowicz-Boule, prezes i dyrektor kreatywna pracowni Tremend
Agnieszka Gruszczyńska-Hyc, redaktor naczelna magazynów M jak Mieszkanie, Dobre Wnętrze oraz serwisu Urządzamy.pl
• dr Szymon Hanczar, architekt, projektant i wykładowca, właściciel Hanczar Studio
Katarzyna Księżopolska, redaktor naczelna portalu MAGAZIF.com
• arch. wnętrz Joanna Kulczyńska z pracowni Kulczyński Architekt
• fotografka Jola Skóra, członkini JAM KOLEKTYW
• arch. wnętrz, stylistka i fotografka Anna Olga Chmielewska, członkini JAM KOLEKTYW
• arch. Jacek Tryc, właściciel pracowni Jacek Tryc – Wnętrza.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1177393/Regulamin%20konkursu%200,6%20do%20kwadratu.pdf

Warszawa

termin składania prac

31.01.2022

GROHE. Funkcjonalność. Sztuka. Wyobraźnia.

organizator: Grohe Polska

Firma GROHE ogłosiła konkurs „Funkcjonalność. Sztuka. Wyobraźnia” skierowany do młodych architektów, projektantów wnętrz oraz studentów kierunków projektowych. Przedmiotem konkursu jest projekt łazienki: domowej, publicznej i/lub łazienki przyszłości. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, najbardziej pomysłowego projektu w każdej z kategorii konkursowych.

warunki

Konkurs „Funkcjonalność. Sztuka. Wyobraźnia” kierowany jest do młodych architektów, projektantów wnętrz oraz studentów, a także osób spoza branży zajmujących się projektowaniem.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy projekty - jeden w każdej z trzech kategorii:

 • łazienka domowa
 • łazienka publiczna
 • łazienka przyszłości

Projekty konkursowe powinny wykorzystywać produkty marki GROHE z asortymentu „Armatura”. Poza złożeniem projektu uczestnicy powinni przedstawić swoją koncepcję w formie filmu, prezentacji lub tekstu. Szczegółowe warunki udziału znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.01.2022 r.

nagrody

kategoria łazienka domowa

 • I nagroda: 5 000 zł + voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE + fotografia światowej sławy mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka
 • II nagroda: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE
 • III nagroda: 5 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE

kategoria łazienka publiczna

 • I nagroda: 5 000 zł + voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE + fotografia światowej sławy mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka
 • II nagroda: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE
 • III nagroda: 5 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE

kategoria łazienka przyszłości

 • I nagroda: 5 000 zł + voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE + fotografia światowej sławy mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka
 • II nagroda: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE
 • III nagroda: 5 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE

Przewidziano również przyznanie nagrody publiczności w postaci wyjazdu na targi Salone del Mobile. Milano 2022. Głosowanie publiczności przewidziane jest na luty 2022 rok.

jury

 • Dagmara Jakubczak - trendwatcherka i doradca ws. designu oraz i jego kolekcjonowania
 • Marta Czerkies - projektantka i kreatorka wnętrz, założycielka firmy Marta Czerkies Home Designer
 • Urszula Michalak - stylistka wnętrz, pomysłodawczyni i ogranizator Meetblogin, ogólnopolskiego zjazdu blogerów wnętrzarskich
 • Szymon Brodziak - mistrz fotografii czarno-białej. Zdobywca pierwszego miejsca w konkursie World’s Top 10 Black&White Photographers 2019 by One Eyeland
 • Cezary Kowalczyk - absolwent Warszawskiej SGGW, zarządza projektami I sprzedażą do inwestycji jako Project Sales Director w GROHE Polska

więcej informacji

Więcej informacji na stronie konkursu.

regulamin

https://cdn.cloud.grohe.com/Web/local_PDF/pl_PL/Regulamin_Konkursu_GROHE_Funkcjonalnosc_Sztuka_Wyobraznia_29_04_2021r/original/Regulamin_Konkursu_GROHE_Funkcjonalnosc_Sztuka_Wyobraznia_29_04_2021r.pdf?_ga=2.103813376.1450602740.1627291409-128405465.162729

Poznań

termin składania prac

15.09.2021

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro 2020

organizator: Miasto Poznań, UWI Inwestycje S.A., SARP Oddział Poznań

Miasto Poznań ogłosiło kolejną edycję konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Przedmiotem konkursu są obiekty architektoniczne zbudowane w Poznaniu w 2020 roku. Laureata nagrody wybierze jury złożone m.in. z przedstawicieli władz miejskich oraz poznańskiego oddziału SARP.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego obiektu architektonicznego, który został zrealizowany w Poznaniu w 2020 roku. Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro przyznawana jest architektom – autorom zwycięskiego projektu.

Miasto Poznań organizuje konkurs we współpracy z UWI Inwestycje S.A. i SARP Oddział Poznań.

Nagroda przyznawana jest od 1999 roku autorowi lub zespołowi autorów za zrealizowany na terenie Poznania (w roku poprzedzającym przyznanie nagrody), projekt architektoniczny, uznany za najlepszy spośród zgłoszonych do konkursu. Wyjątkiem jest pierwsza nagroda, bowiem przyznana została w 1999 roku za projekt zrealizowany 9 lat wcześniej. W ubiegłym roku nagrodzono studio CDF Architekci za projekt kamienicy „Żelazko” przy ul. Ogrodowej 19.

warunki

Do konkursu zgłosić można wszystkie obiekty architektoniczne bez względu na skalę oraz rodzaj. Mogą być to m.in. domy jednorodzinne, osiedla, skwery, place i parki. Liczy się każdy obiekt, który wzbogaca przestrzeń Poznania. Swoje propozycje do Nagrody Quadro może zgłosić każdy: mieszkańcy, architekci czy inwestorzy. Warunkiem zgłoszenia obiektu jest jego oddanie do użytku w 2020 roku oraz lokalizacja w granicach Poznania.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać m.in. nazwę obiektu, jego adres, nazwiska autorów projektu, nazwę inwestora, a także krótki opis inwestycji (z datą jej oddania do użytku) i zdjęcia. Zgłoszenia do Nagrody Quadro są przyjmowane na stronie internetowej: www.poznan.sarp.org.pl (zakładka „Konkursy” ). Propozycje można nadsyłać także pocztą elektroniczną na adres poznan@sarp.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (Stary Rynek 56). Termin zgłoszeń do konkursu upływa 15 września. Przy załączanych zdjęciach należy podać ich autora.

Szczegółowe zasady zgłoszeń opisano w zamieszczonym poniżej regulaminie konkursu.  

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.09.2021 r.

nagrody

Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej, jednak zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

sąd konkursowy

 • Prezydent Miasta Poznania lub Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – przewodniczący sądu
 • osoba wskazana przez SARP Oddział Poznań – sekretarz konkursu, sędzia referent
  pozostali członkowie:
 • Zastępca Prezydenta Miasta Poznania odpowiedzialny za architekturę i urbanistykę
 • Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania
 • Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania
 • przedstawiciel firmy UWI Inwestycje S.A.
 • trzech przedstawicieli desygnowanych przez SAPR Oddział Poznań (członkowie Kolegium Sędziów Konkursowych SARP)
 • jeden przedstawiciel desygnowany przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP

Imiona i nazwiska sędziów zostaną podane do wiadomości publicznej przez organizatora w najbliższym czasie.

regulamin

https://drive.google.com/file/d/1Sht8jGPBjbtBDjN2ZPYqAX9IyN9pJ9vU/view?usp=sharing

Warszawa

termin składania prac

31.08.2021

Nagroda Roku SARP 2021

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłosiło kolejną edycję konkursu o Nagrodę Roku SARP. Przedmiotem rywalizacji są obiekty lub zespoły obiektów o znaczącej wartości architektonicznej, wybudowane na terenie Polski i oddane do użytku w 2020 roku.

cel

Celem konkursu jest nagrodzenie autorów obiektów wybudowanych na terenie Rzeczpospolitej w roku poprzedzającym konkurs oraz oddanych do użytku. Obiekty te powinny wykazywać znaczące wartości architektoniczne.

warunki

Obiekty architektoniczne mogą zgłaszać: architekci-autorzy, a także: oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej oraz redakcje magazynów architektonicznych - po uzyskaniu zgody autorów.

Sąd konkursowy oceni zgłoszone obiekty w następujących kategoriach:

 • budynek mieszkalny jednorodzinny
 • budynek mieszkalny wielorodzinny
 • budynek biurowy, oświaty lub administracji
 • budynek kultury
 • inny budynek użyteczności publicznej
 • przestrzeń publiczna
 • architektura w przestrzeni dziedzictwa

Ponadto, jeden obiekt otrzyma nagrodę główną – Nagrodę Roku SARP.

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2021 r. (liczy się data doręczenia do siedziby Zarządu Głównego SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie)
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 08.10.2021 r.

nagrody

 • Nagrody w każdej z siedmiu kategorii
 • Nagroda głównaNagroda Roku SARP

Organizator informuje, że otrzymanie nagrody głównej potwierdzone jest medalem, dyplomem oraz tabliczką przeznaczoną do umieszczenia na obiekcie. Ponadto, przyznawane są dyplomy dla inwestorów i wykonawców uhonorowanych obiektów. Pozostałe nagrody potwierdzane są dyplomami.

sąd konkursowy

 • Bohdan Lisowski (prezes SARP) - przewodniczący sądu
 • Ryszard Jurkowski (SARP Oddział Katowice)
 • Marek Kaszyński (SARP Oddział Kraków)
 • Bartłomiej Kożuchowski (SARP Oddział Lublin)
 • Piotr Gadomski (SARP Oddział Olsztyn)
 • Daria Kieżun (przedstawiciel rady prezesów SARP)
 • przedstawiciel Mecenasa Konkursu - firmy BOLIX
 • przedstawiciel Mecenasa Konkursu - firmy FAKRO
 • Marek Szeniawski - sekretarz organizacyjny

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://www.sarp.org.pl/pliki/3049_60e6c4466bac8-3032_60a7f91601ac2-regulamin_konkursu_nagroda_roku_sarp.pdf

Gdańsk

termin składania prac

17.09.2021

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021

organizator: Zarząd Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił 15. edycję konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego. W konkursie oceniane są miejsca i inicjatywy w przestrzeni publicznej, które podnoszą jakość życia lokalnej społeczności oraz wpływają pozytywnie na budowę wizerunku miejscowości. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

cel

Celem nadrzędnym konkursu jest promocja walorów przestrzeni publicznej województwa pomorskiego.

Cele szczegółowe:

 • promocja dobrych wzorców kształtowania ładu przestrzennego województwa pomorskiego
 • wspieranie dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni województwa
 • wzmacnianie konkurencyjności osiedleńczej, inwestycyjnej i turystycznej w oparciu o walory przestrzeni województwa
 • stymulowanie korzystnych przemian obszarów zdegradowanych, strukturalnie słabych – poprawa jakości życia
 • wzmacnianie zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi estetyki przestrzeni wśród społeczności regionu
 • popularyzacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

warunki

15. edycja konkursu poświęcona jest przedsięwzięciom, które zostały oddane do użytku lub zostały wdrożone w okresie 01.01.201931.12.2020 r. Przestrzenie te można zgłaszać za pośrednictwem interaktywnego formularza, który będzie dostępny dla wnioskodawców na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Można zgłosić więcej niż jedno przedsięwzięcie z terenu tej samej gminy lub powiatu lub więcej niż jedno przez tę samą instytucję zgłaszającą.

Zgłoszeń mogą dokonywać:

 • organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) z terenu województwa pomorskiego oraz ich związków
 • organizacje samorządów zawodowych lub stowarzyszenia architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, architektów krajobrazu
 • podmioty reprezentujące sektor prywatny realizujące zadania związane z tworzeniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej
 • inne instytucje lub organizacje realizujące zadania publiczne związane z tematyką konkursu.

  Szczegółowe wytyczne dot. zgłoszeń są dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania zgłoszeń w konkursie: 02.08 – 17.09.2021 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22.10.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 30.11.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna za realizację najlepszego przedsięwzięcia w przestrzeni publicznej - „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2021”
 • Wyróżnienie I stopnia i II stopnia dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich za realizację najlepszego przedsięwzięcia w przestrzeni publicznej na obszarze wiejskim
 • Wyróżnienie I stopnia i II stopnia dla gmin miejskich oraz gmin miejsko-wiejskich za realizację najlepszego przedsięwzięcia w przestrzeni publicznej w granicach administracyjnych miast

Nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy. Laureat nagrody otrzymuje tablicę pamiątkową w formie płaskorzeźby umożliwiającej jej osadzenie w przestrzeni publicznej oraz dyplom poświadczający jej przyznanie. Laureaci wyróżnień I stopnia i II stopnia otrzymują dyplomy poświadczające przyznanie wyróżnień.

sąd konkursowy

 • Mieczysław Struka (Marszałek Województwa Pomorskiego) – przewodniczący
 • prof. Karolina Krośnicka (przedstawicielka Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)
 • dr inż. arch. kraj. Joanna Rayss (przedstawicielka Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)
 • prof. Iwona Dzierżko-Bukal (Akademia Sztuk Pięknych)
 • dr inż. arch. Piotr Czyż (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto
 • Anna Błażewicz-Stasiak (Zastępca Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego)
 • Anna Bizub-Jechna (koordynatorka do spraw dostępności architektonicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.  

regulamin

http://pbpr.pomorskie.pl/wp-content/uploads/MENU/Przestrzen-pub/Najlepsza-przestrzen-publiczna/NPP_2021/Regulamin%20Konkursu.pdf

Katowice

termin składania prac

21.09.2021

„Twój dom – dialog z tradycją”. Konkurs architektoniczny na projekt domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego

organizator: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Dziedzictwa, SARP Oddział Katowice

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz SARP Oddział Katowice zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym „Twój dom – dialog z tradycją”. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa śląskiego. Konkurs ma charakter otwarty i prowadzony jest w jednym etapie.

cel

Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców zabudowy jednorodzinnej będących współczesną kontynuacją najlepszych tradycji budownictwa wiejskiego i terenów podmiejskich na terenie województwa śląskiego. Sąd konkursowy przyzna dodatkowe punkty projektom wpisującym się w filozofię Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. w racjonalne gospodarowanie energią.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Prowadzony będzie w procedurze jednoetapowej. Zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie konkursu jego uczestnikami mogą być: osoby fizyczne i prawne, zespoły projektowe, profesjonalni architekci oraz studenci wydziałów architektury z całej Polski. W przypadku zespołów projektowych – co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia projektowe.

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego, który będzie przeznaczony do wielokrotnego zastosowania. Chodzi o tzw. „projekt gotowy” wolnostojącego domu, który wpisze się w tradycyjny krajobraz kulturowy województwa śląskiego.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie oraz wytyczne dot. projektu dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin zadawania pytań dot. regulaminu: 30.07.2021 r.
 • Termin odpowiedzi na zadane pytania: 16.08.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 21.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 13.10.2021 r.

nagrody

W kategorii profesjonalistów:

 • I nagroda: 25 000 zł
 • II nagroda: 20 000 zł
 • III nagroda: 15 000 zł

W kategorii studenckiej:

 • I nagroda: 6 000 zł
 • II nagroda: 3 000 zł
 • III nagroda: 1 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Piotr Lewicki (SARP, MPOIA RP) – przewodniczący sądu
 • arch. Mikołaj Machulik (SARP o/Katowice, SLOIA RP) – sędzia referent
 • arch. Hubert Wąsek (SARP o/Częstochowa, MPOIA RP) – sędzia referent
 • arch. Maciej Zuber (SARP o/Bielsko-Biała, SLOIA RP) – sędzia referent
 • Iwona Liżewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
 • Agnieszka Olczyk (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
 • arch. Joanna Porębska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
 • arch. Ewa Caban (Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego)
 • Łukasz Konarzewski (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
 • arch. Wojciech Małecki (SARP o/Katowice, SLOIA RP)

Sekretarze konkursu:

 • arch. Arkadiusz Płomecki (SARP o/Katowice, SLOIA RP) – sekretarz organizacyjny
 • arch. Łukasz Niewiara (SARP o/Katowice, SLOIA RP) – zastępca sekretarza organizacyjnego

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

Katowice

termin składania prac

11.10.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Katowicki oddział SARP zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach. Osiedle powinno być zaprojektowane w nurcie architektury zrównoważonej. Konkurs ma charakter ograniczony, prowadzony jest w jednym etapie.

cel

Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.

warunki

Konkurs prowadzony jest procedurze ograniczonej i jednoetapowej. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie pierwszorzędnie składają wnioski o dopuszczenie do udziału. Następnie organizator zaprasza wybranych uczestników do składania prac konkursowych. Wnioski, a w dalszej kolejności prace konkursowe i wszelką konieczną dokumentację, uczestnicy zobligowani są dostarczyć za pośrednictwem Platformy EPZ.

Koncepcja osiedla powinna być zaprojektowana zgodnie z ideą architektury zrównoważonej. Według organizatora oznacza to, że inwestycja powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle ma być unikalnym w skali Polski niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych. Zespół mieszkaniowy powinien wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 09.08.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Wyniki dopuszczenia do udziału: do 14 dni od złożenia wniosku
 • Termin składania prac konkursowych: 11.10.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 21 dni od terminu składania prac

nagrody

 • I nagroda: 25 000 zł i zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi
 • II nagroda: 20 000 zł
 • Trzy wyróżnienia: każde o wartości 5 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Piotr Buśko (IARP, SARP Katowice) – przewodniczący sądu
 • dr inż. arch. Henryk Zubel (IARP, SARP Katowice) – zastępca przewodniczącego sądu
 • mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska (IARP, SARP Katowice) – sędzia referent
 • mgr inż. arch. Marcin Jojko (IARP, SARP Katowice) – sędzia referent
  pozostali członkowie:
 • mgr inż arch. Maciej Kowalczyk (IARP, SARP Warszawa)
 • mgr inż. arch. Mariusz Hyliński (Dyrektor ds. Inwestycji KTBS)
 • mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS)
 • Mariusz Skiba (Wiceprezydent Miasta Katowice)
  sekretarze konkursu:
 • mgr inż. arch. Łukasz Smolarczyk (SARP Katowice) – sekretarz organizacyjny
 • mgr Katarzyna Hołda (biuro SARP Katowice) – zastępca sekretarza organizacyjnego

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2021%20TBS%20KOSMICZNA%20NOWY%20!%20/REGULAMIN%20KONKURSU.pdf

Sosnowiec

termin składania prac

09.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Katowicki oddział SARP ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej, który wpisany jest do rejestru zabytków. Konkurs ma charakter ograniczony, dwuetapowy.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji założenia przestrzennego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną pod względem funkcjonalno-przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym. Projekt powinien uwzględniać kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

Teatr Zagłębia zlokalizowany jest przy ul. Teatralnej 4 w Sosnowcu, mieści się w zespole kubatur. Obiekty o wartości historycznej wpisane są do rejestru zabytków.

Szczegółowe cele projektu:

 • stworzenie unikatowej, charakterystycznej i rozpoznawalnej bryły, która stanie się desygnatem miasta Sosnowiec
 • powstanie inspirującej przestrzeni do spotkań dla mieszkańców miasta i regionu; szukanie rozwiązań, które sprawią, że teatr będzie bardziej dostępny i stanie się atrakcyjną alternatywą dla innych form spędzania wolnego czasu
 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury zabytkowego budynku teatru, nadanie mu istotnej roli w nowopowstającym kompleksie
 • wykreowanie miejsca, które w perspektywie będzie dawało możliwość twórczego poszukiwania nowych rozwiązań inscenizacyjnych, poszerzenie możliwości repertuarowych i programowych teatru
 • stworzenie warunków do nowoczesnej edukacji teatralnej
 • zbudowanie siedziby, która wpisując się w nurt zielonego budownictwa będzie wspierać proekologiczne działania teatru
 • stworzenie przyjaznego miejsca pracy, wpływającego na poprawę efektywności komunikacji między pracownikami
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania teatru

warunki

Konkurs ma charakter ograniczony i dwuetapowy. Organizator informuje, że osoby zainteresowane udziałem składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Następnie, w pierwszym etapie konkursu, organizator dopuszcza do udziału i zaprasza do składania opracowań studialnych. W drugim etapie autorzy najlepszych opracowań studialnych składają prace konkursowe. Szczegółowe warunki udziału w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 20.07.2021 (do godz. 15:00)
 • Wyniki kwalifikacji do pierwszego etapu: ok. 10.08.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych: 21.09.2021 (do godz. 15:00)
 • Wyniki kwalifikacji do drugiego etapu: do 05.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 09.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do dn. 23.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 25 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • Trzy wyróżnienia: każde o wartości 10 000 zł

sąd konkursowy

 • prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP) - przewodniczący sądu konkursowego
 • mgr inż. arch. Jeremiasz Świerzawski (Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
 • mgr inż. arch. Jakub Owczarek (Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej UM w Sosnowcu)
 • mgr Ewa Janczur (Naczelnik Wydziału Inwestycji UM w Sosnowcu)reż. Jacek Jabrzyk (Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych Teatru Zagłębia)
 • reż. Justyna Łagowska (Przewodnicząca Rady Programowej Teatru Zagłębia)
 • mgr Michał Zastrzeżyński (Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca)
 • mgr Łukasz Konarzewski (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
 • mgr inż. arch. Danuta Fredowicz (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Marek Skwara (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Rafał Paszenda (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Marcin Pawłowski (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Wojciech Podleski (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Jerzy Gurawski (IARP, SARP)

Sekreterze konkursu:

 • mgr inż. arch. Maciej Grychowski (IARP, SARP) – sekretarz organizacyjny
 • mgr inż. Ewa Klimonda – zastępca sekretarza organizacyjnego

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2021_Teatr%20Zaglebia/Regulamin%20konkursu%20TZ.pdf

Kraków

termin składania prac

16.01.2022

„Light up! With AQForm”

organizator: AQForm

Firma AQForm zaprasza profesjonalistów w dziedzinie architektury wnętrz, jak i studentów, do udziału w konkursie „Light up! With AQForm”. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów wnętrz prywatnych i komercyjnych, w których wykorzystano oświetlenie AQForm. Konkurs ma charakter otwarty. Pula nagród wynosi 60 000 zł.

„Światło oswaja przestrzeń, pobudza do działania, inspiruje. Odpowiednio dobrane, owocuje doznaniami. Pozwala odkryć walory estetyczne wnętrza, skrupulatnie dopracowane detale designerskich mebli czy precyzyjnie dobrane kolory na ścianach. Światło budzi emocje, tworząc zarazem tożsamość aranżacji. Tak istotna rola światła była inspiracją do stworzenia konkursu „Light up! With AQForm”, który dzięki swej formie oraz wielu ciekawym kategoriom, pozwoli porównać współczesną funkcję światła z koncepcją oświetlenia przyszłości” – czytamy w informacji organizatora.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie:

•wśród profesjonalistów: najlepszych projektów, w których oświetlenie odgrywa istotną rolę, zarówno wśród zgłoszeń koncepcyjnych, jak i zgłoszeń projektów już zrealizowanych

•wśród studentów: najbardziej kreatywnej koncepcji oświetlenia przyszłości

warunki

Przedmiotem konkursu są:

 • koncepcyjne lub zrealizowane (po 01.01.2018 r.) projekty wnętrz prywatnych i komercyjnych, które zostały oświetlone oprawami AQForm
 • koncepcje oświetlenia w roku 2050 r. Prace konkursowe powinny zostać przedstawione w formie zdjęć lub wizualizacji.

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:

 • 1.0 – Light up the space!

  Kategoria przeznaczona dla praktykujących architektów i projektantów, a dotycząca zrealizowanych projektów w Polsce lub zagranicą po 01.01.2018. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie zdjęć zaprojektowanej i zrealizowanej przestrzeni z oświetleniem AQForm. Ta kategoria ma swoje dwie podkategorie:
  1.1 – Light up the space: private (zgłoszenia przestrzeni prywatnych, tj. mieszkania, domy, apartamenty itp.)
  1.2 – Light up the space: public (zgłoszenia przestrzeni publicznych, tj. HoReCa, przestrzenie użyteczności publicznej itp.)

 • 2.0 – Light up creativity!

  Kategoria przeznaczona dla praktykujących architektów i projektantów, a dotycząca projektów koncepcyjnych. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie wizualizacji zaprojektowanej przestrzeni z oświetleniem AQForm. Kategoria składa się z dwóch podkategorii:
  2.1 – Light up creativity: private (zgłoszenia przestrzeni prywatnych, tj. mieszkania, domy, apartamenty itp.)
  2.2 – Light up creativity: public (zgłoszenia przestrzeni publicznych, tj. HoReCa, przestrzenie użyteczności publicznej itp.)

 • 3.0 – Light up the future!

  Kategoria dla studentów kierunków artystycznych lub innych związanych z projektowaniem. Przedmiotem tej kategorii jest przedstawienie koncepcji światła na rok 2050. Zgłoszenie konkursowe powinno być twórczą i interpretacją możliwych kierunków rozwoju oświetlenia w przyszłości. Jak zmienią się wnętrza, w których żyjemy i jaką rolę będzie w nich pełnić oświetlenie? Jak w przyszłości światło wpłynie na naszą przestrzeń życiową? Jakie zmiany zajdą w podejściu do projektowania? Celem tej kategorii jest zastanowienie się nad kierunkiem rozwoju roli oświetlenia we wnętrzach przyszłości.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą brać w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujące w Polsce. W konkursie mogą brać także udział zespoły projektowe, składające się z osób spełniających ww. warunki. Z udziału wyłączeni są z kolei pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele organizatora oraz osoby zaangażowane w organizację konkursu, a także osoby najbliższe w stosunku do tych osób.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

kalendarium

 • Termin zadawania pytań do konkursu: 16.12.2021 r.
 • Termin składania prac: 16.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 02/03.2022 r.

nagrody

1.0 – Light up the space!

 • 1.1 – Light up the space: privat
  I nagroda: 3 500 zł
  II nagroda: 2 500 zł
  III nagroda: 1 500 zł
  Wyróżnienia: nagrody rzeczowe
 • 1.2 - Light up the space: public
  I nagroda: 3 500 zł
  II nagroda: 2 500 zł
  III nagroda: 1 500 zł
  Wyróżnienia: nagrody rzeczowe

2.0 - Light up creativity

 • 2.1 - Light up creativity: public
  I nagroda: 3 500 zł
  II nagroda: 2 500 zł
  III nagroda: 1 500 zł
  Wyróżnienia: nagrody rzeczowe
 • 2.2 - Light up creativity: public
  I nagroda: 3 500 zł
  II nagroda: 2 500 zł
  III nagroda: 1 500 zł
  Wyróżnienia: nagrody rzeczowe

3.0 – Light up the future

 • I nagroda: 1 500 zł, warsztat Light Magic dla 4 osób, zestaw upominkowy przygotowany we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • II nagroda: 1 000 zł, warsztat Light Magic dla 4 osób, zestaw upominkowy przygotowany we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • III nagroda: 500 zł, warsztat Light Magic dla 4 osób, zestaw upominkowy przygotowany we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

jury

 • Przewodnicząca: Barbara Olesiak-Kasparek, Marketing Manager AQForm
  Pozostali członkowie:
 • dr Emilia Cieśla, Kierowniczka Katedry Architektury Wnętrz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
 • prof. Krzysztof Ingarden, architekt, Dziekan na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Kamil Białas, Redaktor naczelny magazynu whiteMAD i serwisu whitemad.pl
 • Bohdan (Biś) Lisowski, architekt, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)
 • Piotr Jasiołek, Key Account Manager Export AQForm

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

regulamin

https://light-up.aqform.com/wp-content/uploads/2021/06/Light-up-with-AQForm-regulamin-2.pdf

Poznań

termin składania prac

10.09.2021

Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Ruszyła II edycja Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego. Nagroda przyznawana corocznie najlepszym dziełom architektonicznym, ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenia uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

cel

Nagroda pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawana jest najlepszym dziełom architektonicznym i ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenie uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Celem konkursu jest wybranie wyróżniających się dzieł architektonicznych zrealizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego w roku poprzedzającym daną edycję konkursu.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy.

Prace będą podlegać ocenie w ośmiu kategoriach:

 • Budynek użyteczności
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny
 • Dom
 • Wnętrze prywatne
 • Wnętrze publiczne
 • Przestrzeń wspólna
 • Dzieło eksportowe wielkopolskich architektów
 • Młody twórca

Do konkursu można zgłaszać dzieła architektoniczne zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego, natomiast do kategorii Dzieło eksportowe wielkopolskich architektów dzieła architektoniczne zaprojektowane przez architektów z Województwa Wielkopolskiego i zrealizowane poza Województwem Wielkopolskim. Do konkursu nie mogą być z kolei zgłaszane remonty i rewitalizacje obiektów istniejących bez istotnego przekształcenie ich formy oraz obiekty poddane wyłącznie konserwacji.

Dzieła architektoniczne muszą być wybudowane bądź oddane do użytku w roku poprzedzającym ogłoszenie daną edycję konkursu. Ilość propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot jest dowolna. W kategorii Młody twórca mogą kandydować architekci i projektanci wnętrz, którzy nie ukończyli 35. roku życia, mieszkający i pracujący na terenie Województwa Wielkopolskiego. Zgłoszenie do konkursu i udział są bezpłatne.

Prace można wysyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie konkursu.

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.09.2021 r.
 • Ogłoszenie nominacji do nagrody: 27.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 20.12.2021 r.
 • Wręczenie nagród: 11.01.2022 r.
 • Wystawa pokonkursowa: 11-25.01.2022 r.

jury

 • arch. Zbigniew Maćków - przewodniczący jury, wiceprzewodniczący DOIA RP, SARP Wrocław
 • ach. Marta Sękulska Wrońska - SARP Warszawa
 • arch. Karol Fiedor - przewodniczący WOIA RP, SARP Poznań
 • arch. Aida Januszkiewicz Piotrowska - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego
 • arch. Jowita Maćkowiak - przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • arch. Krzysztof Frąckowiak - wiceprzewodniczący WOIA RP, SARP Poznań
 • arch. Aleksandra Kornecka - przedstawiciel WOIA RP
 • arch. Piotr Grabowski - SARP Poznań
 • arch. Grzegorz Piątek - krytyk architektury
 • Małgorzata Tomczak - redaktorka naczelna miesięcznika Architektura&Biznes

więcej informacji

Szczegółowe informacje, formularze zgłoszeniowe i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

Warszawa

termin składania prac

31.08.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

organizator: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy | inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło kolejny konkurs na opracowanie zagospodarowania ulic w centrum miasta. Tym razem chodzi o rejon ulic Złota i Zgoda. Konkurs ma charakter dwuetapowy i nieograniczony. Termin składania opracowań studialnych upływa 31 sierpnia br. o 16.00.

cel

Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznejw rejonie ulic Złota i Zgoda w Warszawie.

Obszar opracowania konkursowego znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego, w ścisłym centrum Warszawy. Składa się z kilku odcinków ulic, niewielkich placów i skwerów a także pasaży pomiędzy budynkami, które połączone tworzą zespół przestrzeni publicznych. Teren objęty konkursem położony jest w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście.

warunki

Konkurs ma charakter dwuetapowy i nieograniczony. Prowadzony jest w języku polskim.

Za osoby spełniające warunki udziały zamawiający uznaje osoby fizyczne, które mogą wykazać, że posiadają wykształcenie odpowiednie dla wykonywania zawodu architekta lub podmioty posługujące się przynajmniej jedną osobą fizyczną o takim wykształceniu na etapie przygotowywania pracy konkursowej. Ponadto, mogą wykazać, że posiadają uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub będą posługiwać się przynajmniej jedną osobą fizyczną posiadającą ww. uprawnienia na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej. Uczestnik musi wykazać również, że na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej będzie posiadał lub będzie posługiwał się osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, konstrukcyjnej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań - pierwszorzędne
 • zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi zamawiającego - drugorzędne
 • realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań – trzeciorzędne

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania opracowań studialnych: 31.08.2021 r. (do godz. 16.00)
 • Termin składania prac konkursowych: min. 6 tygodni od przekazania uczestnikom zaproszenia do II etapu konkursu

nagrody

 • I nagroda: 80 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej racy konkursowej
 • II nagroda: 40 000 zł
 • III nagroda: 20 000 zł
 • wyróżnienie/wyróżnienia: wartość puli – 10 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodnicząca: Marlena Happach, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Z-ca Przewodniczącej: Wojciech Wagner, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.
 • Sędzia referent: Michał Tatjewski, Sędzia SARP
  Pozostali sędziowie:
 • Jan Maciej Chmielewski, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Tamás Dombi, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym
 • Sławomir Gzell, Sędzia SARP
 • Elżbieta Jóźwik, Dzielnica Śródmieście – Urząd m.st. Warszawy
 • Stanisław Kosewski, Sędzia społeczny – Rada Osiedla Centrum
 • Michał Krasucki, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • Michał Olszewski, Z-ca Prezydenta m.st. Warszawy
 • Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich
 • Anna Stasiewicz, Zarząd Terenów Publicznych
 • Monika Wróbel, architektka

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

http://www.architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/REGULAMIN%20KONKURSU%20Z%C5%82ota%20Zgoda%2022_06_2021.pdf

Białystok

termin składania prac

22.10.2021

„Drewno w Architekturze”. Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe

organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ogłosił kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Drewno w Architekturze” na najlepsze magisterskie prace dyplomowe. Przedmiotem konkursu są dyplomowe projekty magisterskie, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Nagrody przyznawane są zarówno autorom prac, jak i promotorom.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych magisterskich prac dyplomowych kierunku architektura, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Prestiż konkursu mają budować jurorzy – wybitni twórcy i naukowcy, a także autorzy projektów – kreatywni młodzi architekci zafascynowani walorami drewna.

„Drewno jest materiałem naturalnym. Związanym z architekturą wernakularną i tradycyjnymi metodami wznoszenia budynków. Jest też tworzywem umożliwiającym projektowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wyrafinowanych elementów i detali, niepowtarzalnych powierzchni. To olbrzymi i ciągle nie do końca wykorzystany potencjał strukturalny, plastyczny i fakturalny” – czytamy w informacji organizatora.

Konkurs organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami Unibep i Danwood, które są fundatorami nagród.

warunki

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 01-22.10.2021 r.
 • Termin obrad jury: 05.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 25.11.2021 r.

nagrody

Nagrody dla autorów projektów:

 • I Nagroda: 8 000 zł
 • II Nagroda: 6 000 zł
 • III Nagroda: 4 000 zł
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 2 000 zł

Nagrody dla promotorów prac:

 • I Nagroda: 2 000 zł
 • II Nagroda: 2 000 zł
 • III Nagroda: 2 000 zł
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 1 000 zł

sąd konkursowy

Przewodniczący: Dziekan Wydziału Architektury PB, dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB

Komisarz Konkursu:

dr inż. arch. Adam Jakimowicz

Sekretarze Konkursu:

dr inż. arch. Katarzyna Asanowicz
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
dr inż. arch. Aleksander Owerczuk

Ponadto, w skład jury wchodzą: Komisarz Konkursu, jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep S.A. i jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood S.A. oraz minimum 3 osoby powołane przez Dziekana Wydziału Architektury PB spośród wybitnych architektów i nauczycieli akademickich.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

Patronem medialnym konkursu jest m.in. Architektura&Biznes.

regulamin

http://drewnowarchitekturze.pl/index.php/regulamin/

Warszawa

termin składania prac

20.09.2021

Konkurs na koncepcję plastyczno-architektoniczną ekranów akustycznych

organizator: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną montowanych wzdłuż linii kolejowych ekranów akustycznych. Organizatorowi zależy na znalezieniu takich rozwiązań, które będą łatwo mogły zostać zaadaptowane do różnych wymagań krajobrazowych i technicznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną montowanych wzdłuż linii kolejowych ekranów akustycznych. Organizatorowi zależy na znalezieniu takich rozwiązań, które będą łatwo mogły zostać zaadaptowane do różnych wymagań krajobrazowych i technicznych.

zadanie konkursowe

Ekrany akustyczne są najczęściej stosowanym rozwiązaniem, które ma pomóc ze zbyt wysokim natężeniem hałasu emitowanym przez przejeżdżające pociągi. Pomimo swojej skuteczności, często budzą skrajnie negatywne reakcje osób zaangażowanych w walkę o ład przestrzenny i krajobraz. Wielokrotnie bowiem zdarzało się, że kilkumetrowe, pstrokate mury były bezrefleksyjnie montowane w cennym przyrodniczo czy historycznie kontekście. Wpływ na walory krajobrazowe otoczenia, ale też niechęć mieszkańców do budowania barier i izolacji przestrzennej sprawiła, że PLK postanowiło poszukać nowych rozwiązań.

Ogłoszony właśnie konkurs ma dać odpowiedź na pytanie jak powinny wyglądać ekrany akustyczne przy liniach kolejowych. Wyzwaniem projektantów będzie połączenie skutecznej redukcji hałasu z ograniczeniem ingerencji wizualnej i przestrzennej w otaczającą zabudowę i krajobraz.

Odpowiedź na te pytania wymaga nie tylko przestrzegania wyznaczonych norm i obowiązujących przepisów prawa, ale też kreatywnych założeń. Dlatego też niezbędna jest dobra koncepcja plastyczno-architektoniczna pozwalająca na realizację estetycznych ekranów, które w odpowiedni sposób będą uzupełniać otaczający krajobraz.

konkurs kierowany jest do:

 • osób i/lub pracowni posiadających doświadczenie w zakresie projektowym i wykonawczym środków ochrony akustycznej, architektury krajobrazu, urbanistyki, budownictwa,
 • studentów kierunków studiów wyższych w zakresie budownictwa, architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa, urbanistyki, ochrony środowiska lub kierunków pokrewnych.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pakietu pomysłów na realizację ekranów akustycznych. Koncepcja powinna uwzględniać możliwość zastosowania różnej kolorystyki i materiałów z zachowaniem podstawowych założeń projektowych i parametrów ekranów, pozwalających na dostosowanie ich wyglądu do otoczenia, w którym muszą zostać zrealizowane.

Główne kryteria oceny prac konkursowych będą obejmowały funkcjonalność rozwiązań przy zachowaniu obowiązujących norm akustycznych, łatwość adaptacji formy i kolorystyki do warunków lokalnych.

kalendarium konkursu

 • Termin złożenia prac konkursowych: do dnia 20 września 2021 r. do godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników Konkursu: 10 grudnia 2021

nagrody

 • I nagroda: 20 000 zł
 • II nagroda: 10 000 zł
 • III nagroda: 7 500 zł
 • Dwa wyróżnienia: 5 000zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Konkurs_ekrany_akustyczne/Konkurs_PLK_regulamin_WCAG_.PDF

Mysłowice

termin składania prac

05.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Miasto Mysłowice

Miasto Mysłowice ogłosiło konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic. Projekt ma przyciągać mieszkańców oraz przyjezdnych do centrum miasta. Konkurs przeprowadzi katowicki oddział SARP.

cel

Konkurs ma na celu:

 • uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i architektonicznym koncepcji dla fragmentu centrum miasta będącego przedmiotem realizacji polityki przestrzennej miasta na przestrzeni 20-30 lat
 • uzyskanie najlepszego projektu Masterplanu terenu na północ od ul. Kaczej określającego możliwości i zasady inwestycyjne dla tego obszaru będące podstawą do realizacji szczegółowej wielobranżowej koncepcji przestrzennej
 • zagospodarowania północnej pierzei rynku w miejscu obecnej konstrukcji w ujęciu tymczasowym-realizacyjnym oraz perspektywicznym docelowym-koncepcyjnym.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i dwuetapowy. W pierwszym etapie zainteresowani konkursem składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. W drugim etapie następuje składanie opracowań studialnych przez zakwalifikowanych uczestników. Autorzy najlepszych opracowań studialnych zostaną zaproszeni do składania prac.

Organizator oczekuje, że uczestnicy zaproponują rozwiązania kompleksowe, pobudzające mieszkańców, sprowadzające ich do centrum nie tylko jako czasowych użytkowników. W kamienicach będących w posiadaniu bądź dyspozycji MZGK przewiduje się głównie funkcje mieszkalnezusługami w parterach. Rozwiązania przyjęte w konkursie winny stać sięmagnesem przyciągającym do centrum, gdzie mieszkanie będzie atrakcyjne i przyjazne.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie i wytyczne dot. prac znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział w konkursie: 17.06.2021 r. godz. 15:00
 • Termin składania opracowań studialnych: do ośmiu tygodni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników do godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: do sześciu tygodni od ogłoszenia listy autorów najlepszych opracowań studialnych do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 14 dni od terminu składania prac konkursowych

nagrody

 • I Nagroda: 20 000 zł
 • II Nagroda: 10 000 zł
 • Trzy wyróżnienia: po 10 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Jacek Krych, architekt IARP, architekt krajobrazu (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski, architekt IARP (SARP) – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Marek Szeniawski, architekt krajobrazu (SARP)
 • mgr inż. arch. Ewa Szymańska-Sułkowska, architekt IARP, urbanista (SARP)
 • mgr inż. arch. Bogusław Bogacz, architekt IARP, urbanista (SARP, TUP)
 • dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, architekt IARP, (SARP) – Sędzia Referent
 • mgr Łukasz Konarzewski-Śląski – Wojewódzki Konserwator Zabytków (z ramienia Zamawiającego)
 • dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, architekt IARP, Profesor Politechniki Krakowskiej (z ramienia Zamawiającego)
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, Profesor Politechniki Krakowskiej (z ramienia Zamawiającego)
 • mgr Marta Jabłczyńska, Sekretarz Miasta Mysłowice
 • mgr Małgorzata Książek-Grelewicz, Dyrektor MZGK Mysłowice
 • mgr inż.arch. Judyta Rduch, architekt IARP, Z-ca Dyrektora MZGK Mysłowice (z ramienia Zamawiającego)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2022_Centrum%20Myslowice/Regulamin%20Konkursu.pdf

Gliwice

termin składania prac

08.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Katowicki oddział SARP wraz z gliwickim oddziałem Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłosiły konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Konkurs ma charakter realizacyjny i prowadzony jest w dwóch etapach.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

warunki

Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie chętni składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Następnie zakwalifikowani uczestnicy składają opracowania studialne. W drugim etapie autorzy pięciu najlepszych opracowań zapraszani są do składania projektów. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 14.06.2021 godz. 15:00
 • Termin składania opracowań studialnych: 23.08.2021 godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: 08.11.2021 godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: Do 21 dni od terminu składania prac

nagrody

 • I Nagroda: 50 000 zł
 • II Nagroda: 40 000 zł
 • III Nagroda: 15 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Piotr Fischer – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Referent. IARP, SARP Katowice
 • dr inż. arch. Andrzej Duda – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta.IARP, SARP Katowice
 • prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Sędzia konkursowy IARP, SARP Warszawa
 • mgr inż. arch. Joanna Małecka – Sędzia konkursowy. Zastępca Referenta. IARP, SARP Katowice
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – Sędzia konkursowy Dyrektor Oddziału NIO-PIB w Gliwicach
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek – Billewicz – Sędzia konkursowy Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki
 • mgr Zdzisław Tarasiewicz – Sędzia konkursowy, Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Administracyjno –Technicznych
 • mgr inż. arch. Damian Kałdonek – Sędzia konkursowy specjalista ds. projektów inwestycyjnych Oddziału NIO-PIB w Gliwicach

więcej informacji

Materiały do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2021_Onkologia/01_Regulamin/210524/Regulamin_Konkursu.pdf

Rzeszów

termin składania prac

27.08.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim w Rzeszowie

organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim w Rzeszowie. Konkurs ma charakter koncepcyjny, jednoetapowy.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania terenu, jako funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Rozstrzygnięcie konkursu wyłoni najlepszą koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej.

warunki

Konkurs ma charakter koncepcyjny, jednoetapowy i otwarty. Uczestnikami mogą być:

1) osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi warunki określone w punkcie 1

3) zespół autorski, w którym co najmniej jedna osoba fizyczna spełnia warunek, o którym mowa w punkcie 1.

Autor w pracy konkursowej powinien uwzględnić następujące elementy:

1) przestrzeń i obiekty ujęte w koncepcji będą ogólnodostępne i łatwe w utrzymaniu,
a korzystanie z urządzeń bezpieczne i niewymagające specjalnego dozoru,

2) dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi

3) elementy infrastruktury wypoczynkowej:
- ścieżki rowerowe,
- aleje spacerowe,
- place zabaw, siłownię terenową, plażę, wodny plac zabaw,
- elementy małej architektury – oświetlenie, ławki, kosze na śmieci,
- toalety oraz kawiarnię terenową,

4) nowe nasadzenia

5) zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów - na projektowanym terenie pomiędzy mostem Karpackim a kładką wiszącą zlokalizowany jest park, w koncepcji należy uwzględnić pozostawienie przebiegu alejek spacerowych i ścieżki rowerowej, oświetlenia na tym terenie oraz pozostawienie istniejącego obiektu – przestrzeni kwadratowej. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział w konkursie: 25.06.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 27.08.2021 r. godz. 15:30
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 10.09.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 30 000 zł
 • II Nagroda: 16 000 zł
 • III Nagroda: 8 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/ZZM/konkurs/Regulamin%20konkursu.pdf

Kołobrzeg

termin składania prac

28.08.2021

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg

organizator: Gmina Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłosiła konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonów gastronomiczno-handlowych w Uzdrowisku Kołobrzeg. Konkurs rekomenduje Stowarzyszenie Architektów Polskich.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia: projekt pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg. Oczekuje się, że projekt będzie wyróżniał sie pod kątem walorów architektonicznych i funkcjonalno-przestrzennych.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i przebiaga jednoetapowo. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie pierwszorzędnie składają wnioski o udział w konkursie, a następnie zakwalifikowani zapraszani są do składania prac konkursowych.

Projekty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanej zabudowy, jej stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ona mieści
 • integralność kompozycji całości
 • nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań autorskich
 • zgodność z programem inwestorskim
 • zgodność z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • zgodność ze Strategią promocji Miasta Kołobrzeg
 • jakość rozwiązań funkcjonalnych
 • walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań
 • elastyczność - możliwość adaptacji do zmiennych potrzeb
 • łączny szacunkowy koszt budowy

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10.06.2021 r., godz. 15:30
 • Termin składania prac konkursowych: 28.08.2021 r., 15:30
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 16.09.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 20 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 5 000 zł

jury

 • mgr inż. arch. Marta Sękulska-Wrońska, sędzia przewodniczący, przedstawiciel SARP Warszawa
 • mgr inż. arch. Marek Perepeczo, sędzia referent, przedstawiciel SARP Koszalin
  Sędziowie:
 • mgr Cezary Kalinowski, przedstawiciel organizatora, przedstawiciel społeczny
 • mgr Ewa Pełechata, przedstawiciel organizatora
 • mgr inż. arch. Bartosz Warzecha, przedstawiciel SARP Koszalin
  Zastępcy Sędziów
 • mgr Ilona Grędas-Wójtowicz, przedstawiciel organizatora
 • mgr inż. arch. Wojciech Subalski, przedstawiciel SARP Koszalin
 • mgr inż. arch. kraj. Izabela Szymańska, sekretarz

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs.kolobrzeg.eu/pliki/regulamin.pdf

Warszawa

termin składania prac

11.10.2021

„Projekt Łazienki 2021” . 23. edycja konkursu KOŁO

organizator: Geberit

Ruszyła 23. edycja konkursu KOŁO pn. „Projekt Łazienki 2021”. W tym roku zadanie polega na opracowaniu projektu toalety publicznej, która znajdzie się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Konkurs skierowany jest do architektów oraz studentów architektury.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu toalety publicznej wraz z pomieszczeniem gospodarczym, która znajdzie się w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, konkretnie w rejonie Polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej. Konkurs ma również zwrócić uwagę na deficyt toalet publicznych w Polsce oraz na często pozostawiające wiele do życzenia warunki panujące w ogólnodostępnych ubikacjach. 

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania w Polsce, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej czy na Ukrainie lub Białorusi, o ile zgłoszone prace nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i nie zostaną wykonane w ramach działalności gospodarczej.

Budynek toalety musi być łatwy w utrzymaniu czystości i eksploatacji. Zaproponowane materiały zewnętrzne i wewnętrzne (wykończeniowe) oraz konstrukcja powinny uwzględniać całoroczną eksploatację obiektu w długim okresie. Ponadto, projekt powinien uwzględniać produkty firmy KOŁO i Geberit. Dodatkową zaletą będzie wykorzystanie w projekcie źródeł energii odnawialnej (jak np.pompy ciepła, systemów fotowoltaicznych PV, magazynów energiioraz innych rozwiązań OZE z wyłączeniem turbin wiatrowych), w celu maksymalnego obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz zmniejszenia zanieczyszczeń.

Projekt powinien uwzględniać następujące pomieszczenia:

1) toaleta dla kobiet (min. 3 miski WC, 2umywalki)
2) toaleta dla mężczyzn (min. 2 miski WC, 2 pisuary, 2 umywalki)
3) toaleta dla osób z niepełnosprawnością (1 miska WC, 1 umywalka) z funkcją rodzinną (przewijaki dla niemowląt)
4) pomieszczenie techniczno-magazynowe (sprzęt porządkowy, urządzenia techniczne do obsługi budynku)
5) pomieszczenie gospodarcze z oknemna potrzeby pracowników TPN
6) pomieszczenie stacji trafo

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. projektów znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 11.10.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 11.2021 r.

nagrody

Pula nagród wynosi 50 000 zł. Jury przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix
 • Nagrody specjalne
 • Wyróżnienia
 • Debiut Roku

jury

 • prof. dr hab. Ewa Kuryłowicz - Wydział Architektury PW, Kuryłowicz & Associates, sędzia SARP Warszawa
 • Robert Konieczny - KWK Promes
 • Przemysław Powalacz - Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o.
 • Aleksandra Kozłowska - KWK Promes Laureatka konkursu Koło
 • Magdalena Federowicz-Boule - Tremend
 • dr hab. prof. ASP Jan Sikora - Sikora Wnętrza
 • Przemo Łukasik - medousagroup
 • Filip Zięba - Zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Ewa Holek-Krzysztof - Tatrzański Park Narodowy
 • Jan Karpiel-Bułecka Senior - architekt, muzyk
 • Marcin Rząsa - Rzeźbiarz, aranżer i kurator wystaw, przewodnik tatrzański
 • Agnieszka Gregorczyk - przedstawicielka Gminy Kościelisko

więcej informacji

Szczegołówe informacje na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurskolo.pl/public/wp-content/uploads/2021/05/Regulamin-Konkursu-Projekt-Lazienki-2021.pdf?1621851583

Nowe Delhi

termin składania prac

31.07.2021

Global Architecture Design Awards 2021

organizator: RTF Awards

Organizacja Rethinking The Future zaprasza architektów i projektantów designu z całego świata do udziału w konkursie Global Architecture&Design Awards 2021. Przedmiotem konkursu są innowacyjne projekty, które wyznaczają nowe trendy w światowej architekturze i designie. Konkurs ma charakter honorowy.

cel

Celem konkursu jest promocja ciekawych, innowacyjnych i inspirujących projektów z dziedzin architektury designu twórców z całego świata.

warunki

By wziąć udział w konkursie należy zgłosić w terminie określonym przez organizatora konkursu projekt. Prace będą oceniane w ponad 60 kategoriach. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne na stronie organizatora. Obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 350 $.

kalendarium

Rejestracja: do 15.07.2021 r.
Składanie prac: 31.07.2021 r.

nagrody

Konkurs ma charakter honorowy, nie przewidziano nagród pieniężnych.

jury

Pełen skład jury znajduje się na stronie organizatora konkursu.

Środa Śląska

termin składania prac

31.08.2021

„Miasto z klimatem”. Konkurs na projekt drewnianego osiedla w Środzie Śląskiej

organizator: Polskie Domy Drewniane SA

Polskie Domy Drewniane S.A. pod patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska zapraszają pracownie architektoniczne z całej Polski do konkursu „Miasto z klimatem”. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu proekologicznej koncepcji drewnianego osiedla mieszkaniowego „Miasteczko Winna Góra” w Środzie Śląskiej.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji archiektoniczno-urbanistycznej modelowej tkanki miejskiej w postaci osiedla mieszkaniowego (systemowej zabudowy wielorodzinnej) wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną w Środzie Śląskiej. Głównym budulcem zabudowy mieszkaniowej ma być drewno.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i rozstrzygany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wizją urbanistyczną osiedla zaprezentowaną w formie graficznej w postaci szkicu odręcznego lub wstępnej wizualizacji komputerowej. Po wstępnej ocenie jury pięć najlepszych propozycji zostanie dopuszczonych do drugiego etapu. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden projekt. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 09.06.2021 r. do godz. 12:00
 • Rozstrzygnięcie I etapu: 23.06.2021 r.
 • Termin składania prac w II etapie: 31.08.2021 do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 15.09.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 50 000 zł
 • II nagroda: 30 000 zł
 • III nagroda: 20 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://www.pddsa.com.pl/content/download/326/file/REGULAMIN%20KONKURSU%20Z%20ZA%C5%81%C4%84CZNIKAMI%201-19.zip

Manila

termin składania prac

05.10.2021

Turf. Student Housing Design Challenge

organizator: UNI

Trwa nabór prac do międzynarodowego konkursu „Turf. Student Housing Design Challenge”. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie budynku mieszkalnego dla studentów. Projekt ma być jednocześnie ekonomiczny i przytulny. Konkurs ma charakter koncepcyjny. Obowiązują opłaty rejestracyjne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji budynku mieszkalnego dla studentów, jak również promowanie nowatorskich projektów architektonicznych.

warunki

Organizatorzy zakładają, że projekt ma spełniać warunki budynku ekonomicznego, a jednocześnie sprawiać wrażenie urokliwego dla jego mieszkańców. Apartamenty studenckie powinny być zaprojektowane w sposób modułowy, by promować równość wśród studentek i studentów. Przestrzeń ma być wygodna i bezpieczna. Projekt powinien również uwzględniać możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu. W konkursie można brać udział indywidualnie lub zespołowo. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne na stronie konkursu

kalendarium

 • Zakończenie I etapu rejestracji: 07.06.2021 r.
 • Zakończenie II etapu rejestracji: 04.10.2021 r.
 • Przesyłanie prac: 05.10.2021 r.
 • Opublikowanie listy finalistów: 20.10.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 02.12.2021 r.

nagrody

Pula nagród wynosi 24 000 $. O wysokości przyznanych nagród decyduje jury.

jury

Organizator opublikuje skład jury.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

warunki

https://uni.xyz/competitions/turf/info/rules

Otwock

termin składania prac

01.10.2021

Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

organizator: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, SARP Warszawa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP wraz z warszawskim oddziałem SARP zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. Konkurs ma charakter dwuetapowy i realizacyjny. Suma nagród pieniężnych wynosi 144 tys. zł.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs ma charakter dwuetapowy realizacyjny. Osoby oraz zespoły chcące wziąć w nim udział w pierwszym etapie składają wnioski o dopuszczenie do udziału. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

I ETAP

 • Ogłoszenie konkursu: 10.05.2021 r.
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 01.06.2021 r. (do godz. 12:00)
 • Poinformowanie o decyzji dopuszczenia do udziału: do 17.06.2021 r.
 • Składanie opracowań studialnych: 19.07.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Ogłoszenie wyników kwalifikacji do II etapu: do 03.08.2021 r.

II ETAP

 • Składanie prac konkursowych: 01.10.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Ogłoszenie wyników: 14.10.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 60 000 zł
 • II Nagroda: 40 000 zł
 • III Nagroda: 20 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 12 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodniczący: arch. Maciej Mąka – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • Sędzia referent: arch. Paweł Czaplicki – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • Asystent Sędziego referenta: arch. Maciej Lewandowski -Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

  Sędziowie:
 • arch. Michał Grzymała-Kazłowski – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • dr hab. inż. Sławomir Chaberek – Sędzia ze strony Organizatora, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP
 • Waldemar Cacko – Sędzia ze strony Organizatora, Kierownikiem Działu Techniki Medycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP
 • mgr inż. Jacek Jarosz – Sędzia ze strony Organizatora, Kierownik Działu Technicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OWSARP

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin-konkursu/

Polska

termin składania prac

30.10.2021

Zdrowy Dom. Konkurs studencki im. H. Skibiniewskiej (AiB)

organizator: Wydawnictwo AiB

Wydawnictwo AiB wraz z redakcją magazynu i portalu Architektura&Biznes zaprasza studentów architektury do udziału w konkursie „Zdrowy Dom. Konkurs studencki im. Haliny Skibiniewskiej”. Zadaniem uczestników jest opracowanie koncepcji domu jedno lub wielorodzinnego zgodnie z ideą zrównoważonego projektowania.

cel

Celem konkursu jest promocja zdrowej, zrównoważonej architektury mieszkaniowej, przyjaznej użytkownikom i środowisku, jak również wyłonienie najlepszego projektu domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego. Projektu przyjaznego użytkownikom, przemyślanego funkcjonalnie, stworzonego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Współgrającego z naturą, cyklem dobowym słońca — a tym samym, zapewniającego odpowiednie, naturalne oświetlenie przestrzeni. Tak rozplanowanego, aby zniwelować straty energetyczne oraz ułatwić przewietrzanie pomieszczeń. Projektu zawierającego mądre, ekologiczne rozwiązania. Patronką konkursu jest Halina Skibiniewska, wybitna architektka, urbanistka, profesora i wykładowczyni Politechniki Warszawskiej znana była głównie z tego, że w szczególności bliskie było jej mieszkalnictwo.

warunki

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci architektury i uczelni kierunkowych projektowych z Polski i zagranicy. Uczestnik konkursu musi posiadać nieograniczone prawa autorskie do zgłaszanej pracy. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 30.10.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 11.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna: 4 000 zł + roczna prenumerata miesięcznika Architektura&Biznes
 • I nagroda w kategorii dom jednorodzinny: roczna prenumerata miesięcznika Architektura&Biznes oraz dyplom
 • I nagroda w kategorii dom wielorodzinny: roczna prenumerata miesięcznika Architektura&Biznes oraz dyplom
 • Nagroda publiczności: zostanie wyłoniona w głosowaniu internetowym na portalu A&B

jury

 • Magdalena Górska — architektka, założycielka pracowni eKodama
 • Bartosz Haduch — architekt, założyciel grupy projektowej NArchitekTURA
 • Kacper Kępiński — kierownik działu projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki, Redaktor A&B
 • Małgorzata Kuciewicz — architektka, założycielka grupy CENTRALA
 • Małgorzata Tomczak — redaktorka naczelna Architektura&Biznes. Krytyczka i badaczka przestrzeni miejskich, architektury, sztuki i designu
 • Ola Kloc — sekretarz redakcji, redaktorka portalu i działu Wydarzenia w magazynie A&B.
 • Dobrawa Bies — sekretarz konkursu, redaktorka portalu A&B.

regulamin

https://www.architekturaibiznes.pl/articlefile/7736/135246

Waszyngton

termin składania prac

02.01.2022

WWF Observation Cabins

organizator: Young Architects Competitions, WFF

Young Architects Competitions wspólnie i WWF zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie architektonicznym WWF Observation Cabins. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie nowych punktów obserwacyjnych oraz centrum dla zwiedzających. Nagroda główna w konkursie wynosi 8 000 euro.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej punktów obserwacyjnych oraz centrum dla zwiedzających, jak również promowanie idei architektury „oswojonej z naturą”. Jednym z jej założeń jest pozytywny wpływ projektantów na środowisko naturalne.

warunki

Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Wysokość zależna od terminu rejestracji. Szczegółowe warunki i wytyczne dot. prac dostępne na stronie organizatora.

kalendarium

 • Rejestracja: do 01.01.2022 r.
 • Składanie prac: do 02.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 01.2022 r.

nagrody

I Nagroda: 8 000 euro
II Nagroda: 4 000 euro
III Nagroda: 2 000 euro
Dwa wyróżnienia pieniężne: 500 euro
10 wyróżnień honorowych

Ponadto, prace wszystkich lauretów zostaną opublikowane w magazynach architektonicznych oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

sąd konkursowy

 • Mariana de Delás
 • Raulino Silva (RAULINO SILVA ARQUITECTO)
 • Simon Frommenwiler (HHF ARCHITECTS)
 • Nicola Scaranaro (FOSTER + PARTNERS)
 • Giulio Rigoni (BJARKE INGELS GROUP)
 • Marco Cattaneo (NATIONAL GEOGRAPHIC)
 • Fulco Pratesi (WWF ITALIA)
 • Gilda Ruberti (REGION TUSCANY)
 • Renato Grimaldi (ITALIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT)
 • Carlo Alessandro Puri Negri (BLUE SGR)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora

warunki

https://static.youngarchitectscompetitions.com/public/download_attachment/4f8_WOC_Rules_eng_ita_fr_es_pt_ru_zh.zip

Baku

termin składania prac

31.07.2021

Reviving Silk Route. A Cultural Center for all

organizator: Switch Competition

Switch Competition zaprasza studentów architektury oraz młodych architektów do udziału w konkursie Reviving Silk Route. A Cultural Center for all. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu centrum kulturalnego, otwartego dla wszystkich, w Baku. Projekt ma nawiązywać do korzeni i tradycji tego miejsca. Główna nagroda wynosi 1 200 euro. Konkurs ma charakter otwarty, międzynarodowy.

cel

Konkurs na celu wyłonić najlepszy projekt architektoniczny centrum kulturalnego w Baku - jednego z głównych punktów na Jedwabnym Szlaku. Koncepcja powinna nawiązywać do tradycji tego miejsca. Zadaniem konkursu jest również wspieranie młodych architektów i promowanie innowacyjnych rozwiązań architektonicznych.

warunki

Centrum kulturalne, które jest przedmiotem konkursu, powinno być otwarte na wszystkich i silnie nawiązywać do tradycji miasta Baku. Centrum ma być przestrzenią edukacji, wymiany wartości i wzorców kulturowych, jak również miejscem spotkania.

W konkursie można brać indywidualnie lub zespołowo (maks. trzy osoby w zespole). Konkurs ma charakater otwarty. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegóły na stronie organizatora.

kalendarium

 • I etap rejestracji: 01.05-30.06.2021 r.
 • II etap rejestracji: 01-30.07.2021 r.
 • Składanie projektów: 31.07.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 25-28.08.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 1 200 euro
 • II Nagroda: 800 euro
 • III Nagroda: 500 euro
 • 10 wyróżnień honorowych

sąd konkursowy

Organizator poinformuje o składzie jury.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://switchcompetition.com/current-competition/

Izabelin

termin składania prac

31.08.2021

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej

organizator: Gmina Izabelin, SARP Warszawa

Gmina Izabelin i Oddział Warszawski SARP ogłosiły konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej. Główna nagroda w konkursie wynosi 30 000 zł.

cel

Gmina Izabelin przystąpiła do zorganizowania konkursu architektonicznego w celu uporządkowania i estetyzacji przestrzeni znajdujących się w centralnej części Izabelina jako przykład prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie tereny te stanowią obszar zagospodarowany i funkcjonujący, aczkolwiek wymagający rewitalizacji i dostosowania do obecnych trendów i standardów rozwiązań proekologicznych i wspierających bioróżnorodność bazującą na rodzimych gatunkach. Oczekuje się zaproponowania nowoczesnych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w stosunku do przestrzeni otwartych jak i budynków będących w zakresie opracowania konkursowego.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny, jednoetapowy. Osoby i zespoły zainteresowanie uczestnictwem składają w pierwszym etapie wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a następnie prace. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. projektów w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: do 24.05.2021 r. do godz. 12:00
 • Termin poinformowania o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 11.06.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: do 31.08.2021 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 17.09.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 30 000 zł
 • II Nagroda: 20 000 zł
 • III Nagroda: 10 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodnicząca: prof. Ewa Kuryłowicz, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
 • Sędzia referent: arch. Gaweł Tyrała, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
 • Asystent sędziego referenta: arch. Michał Pawlak, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
  Pozostali członkowie:
 • Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin
 • arch. Krzysztof Stańczyk, Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin
 • arch. Dominika Glonek, Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania Gminy Izabelin
 • arch. krajobrazu Joanna Skotnicka-Pergał, Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski Sędzia Konkursowy OWSARP

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin-konkursu/

Montreuil

termin składania prac

17.09.2021

Europan 16 - Living Cities Matebolic Vitalitie

organizator: Europan Europe

Trwa nabór prac do międzynarodowego konkursu „Europan 16 - Living Cities Matebolic Vitalitie”, który ma na celu poszukiwanie i promocję nowatorskich projektów rozwoju europejskich miast. Konkurs ma charakter otwarty.

cel

Konkurs ma na celu poszukiwanie i promocję innowacyjnych rozwiązań rozwoju miast w Europie, które będą uwzględniać ich współczesne problemy.

warunki

W konkursie mogą brać udział zespoły architektów, w których składzie jest co najmniej jeden dyplomowany architekt uprawniony do pracy z dużą liczbą profesjonalistów z tej samej lub pokrewnych dziedzin. W zespołach mogą być również studenci. Wiek członków zespołu nie może przekraczać 40. roku życia w dniu upływu terminu składania projektów. Organizator zaleca tworzenie składów multidyscyplinarnych. Projekty powinny być przygotowane w języku angielskim lub dwujęzycznie. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac znajdują się na stronie głównej organizatora.

kalendarium

 • Termin składania prac: 17.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 20.12.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna: 12 000 euro
 • Nagrody Runners Up: po 6 000 euro

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie głównej organizatora.

warunki

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-16/rules/

Warszawa

termin składania prac

10.09.2021

Dobry Wzór 2021

organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza do udziału w kolejnej edycji najstarszego konkursu wzornictwa w Polsce „Dobry Wzór”. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty lub usługi charakteryzujące się wysoką jakością wzornictwa. Nagrodą jest tytuł „Dobry Wzór 2021” przyznawany w każdej kategorii konkursowej.

cel

Celem konkursu jest wyróżnienie produktów i usług ogólnodostępnych, przeznaczonych dla polskiego konsumenta/ użytkownika, charakteryzujących się wysoką jakością wzornictwa, oraz wspieranie ich producentów i dystrybutorów. Konkurs realizuje Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach działalności Centrum Badawczo – Rozwojowego, poprzez głęboką analizę rozwoju rynku projektowego oraz innowacyjności produktów.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być osoby (prawne, fizyczne oraz inne, którym odrębne przepisy przyznają zdolność do posiadania i wykonywania praw stosownie do prawa macierzystego tej osoby) posiadające majątkowe prawa autorskie do zgłaszanych produktów i usług, oraz podmioty, które będąc twórcami zgłaszanych produktów i usług uzyskają zgodę na zgłoszenie przez podmiot posiadający na dzień zgłoszenia majątkowe prawa autorskie tychże produktów i usług. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty i usługi, które są /były dostępne na polskim rynku w okresie pomiędzy 1.01.2018 r. a 10.09.2021 r.

Produkty i usługi można zgłaszać do jednej z poniższych kategorii:

 • Dom (podkategorie:
  Meble, Łazienka, Kuchnia i Jadalnia, Ogród/Sport/ Hobby/ Zwierzęta, Tekstylia/ Dekoracje, Oświetlenie, RTV/ AGD)
 • Usługi:
 • Grafika Użytkowa / Komunikacja
 • Opakowania
 • Nowe technologie
 • Przestrzeń Publiczna
 • Transport
 • Web Design
 • Praca / Biuro
 • Dzieci
 • Debiut (Zniżka dla młodych marek poniżej roku)
 • Rzemiosło
 • Szczęśliwa trzynastka

Przewidziana jest również ocena prac w dwóch meta kategoriach, których zwycięzcy wybierani będą ze wszystkich zgłoszeń:

 • Innowacja Roku
 • Zielony Wzór

Obowiązują opłaty rejestracyjne uzależnione od terminu zgłoszenia. Szczegółowe warunki uczestnictwa w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Wczesne zgłoszenia: 30.04.2021 r. do godz. 24:00 (opłata: 350 zł)
 • Nabór regularny: 01.05-31.07.2021 r. do godz. 24:00 (opłata: 500 zł)
 • Ostatnia szansa: 01.08-10.09.2021 r. do godz. 24:00 (opłata: 750 zł)
 • Ogłoszenie listy finalistów: 15.09.2021 r.
 • Termin dostarczenia materiałów do druku: 15.09.2021 r.
 • Termin dostarczenia eksponatów na wystawę: 01.-10.10.2021 r.
 • Gala rozdania nagród: 05.11.2021 r.
 • Zakończenie wystawy: 05.12.2021 r.

nagrody

Nagrodą główną jest tytuł Dobry Wzór 2021 – przyznawany w każdej kategorii konkursowej – produktom oraz usługom, które spełniają kryteria wysokich standardów wzorniczych. W konkursie przyznane zostaną również nagrody specjalne, przyznane przez patronów i partnerów konkursu.

jury

 • Agnieszka Wasilewska
 • Cezariusz Lesisz
 • Kinga Dobrowolska-Baczkun
 • Michał Piernikowski
 • Joanna Jo Jurga
 • Ewa Janczukowicz-Cichosz
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka
 • Wronika Rochacka Gagliardi
 • Anna Grużewska
 • Małgorzata Szczepańska
 • Wojciech Trzczcionka
 • Bartosz Mucha
 • Piotr Walasek
 • Justyna Łotowska
 • Magda Skibka
 • Czesława Freijch

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

https://dobrywzor.com.pl/regulamin-konkursu/

Warszawa

termin składania prac

31.08.2021

Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego – w celu upowszechniania dobrych praktyk związanych z utrzymaniem zabytków – zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs posiada patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

cel

Celem głównym konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

warunki

Udział w Konkursie może wziąć każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego (Uczestnik Konkursu), znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego, przy którym przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, które zakończyły się po dniu 1 stycznia 2018 r. Szczegółowe warunki udziału w konkursie w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 15.05 - 31.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 30.11.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 15 000 zł
 • II Nagroda: 12 000 zł
 • III Nagroda: 10 000 zł
 • Ewentualne wyróżnienia: 5 000 zł

sąd konkursowy

Oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje jury składające się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury, konserwacji i ochrony zabytków.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/1623/1/1/regulamin_renowacja_roku_zabytkow_mazowsza.docx

Paryż

termin składania prac

15.09.2021

Międzynarodowy Konkurs Fundacji Jacquesa Rougerie'a

organizator: Institut de France, Fundacja Jacquesa Rougerie'a

Institut de France i Fundacja Jacquesa Rougerie'a zapraszają do udziału w 11. edycji Międzynarodowego Konkursu Fundacji Jacquesa Rougerie'a, którego celem jest promowanie nowatorskich projektów architektonicznych uwzględniających problemy i potrzeby współczesnego świata.

cel

Celem XI edycji konkursu Fundacji Jacquesa Rougerie'a jest promowanie nowatorskich, odważnych i przełomowych projektów, które poruszają problemy i potrzeby współczesnego świata, m.in. katastrofy klimatycznej.

warunki

Konkurs jest bezpłatny i otwarty dla studentów i profesjonalistów z całego świata. Prace konkursowe zostaną ocenione w trzech kategoriach:

 • Architektura i innowacje dla morza
 • Architektura i innowacje dot. problemu podnoszenia się poziomu morza
 • Architektura i innowacje dla kosmosu

kalendarium

 • Termin składania prac: 15.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 01.12.2021 r.

nagrody

Wysokość nagrody głównej w każdej kategorii konkursowej oraz Grand Prix 5 000 zł.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie Fundacji Jacquesa Rougerie'a.

regulamin

https://images.adsttc.com/submissions/opportunities/pdf_file/5608/2021_ARCHITECTURE_COMPETITION_RULES_FONDATION_JR.pdf?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com

Polska

termin składania prac

31.12.2021

BRUK-BET City Design

organizator: Bruk-Bet

Firma Bruk-Bet zaprasza architektów i projektantów do udziału w pierwszej edycji konkursu Bruk-Bet City Design. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej lub półpublicznej z użyciem ponad 60% materiałów nawierzchniowych Bruk-Bet Sp. z o.o. z serii Prestige i Top Prestige.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie i docenienie najciekawszych projektów aranżacji krajobrazu i zagospodarowania przestrzeni publicznej, w których zostały zastosowane produkty Bruk-Bet sp. z o.o.z serii Prestige i Top Prestige z udziałem ponad 60% wszystkich materiałów nawierzchniowych w projekcie, jak również promowanie innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu nowoczesnych miast.

warunki

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej lub półpublicznej (place, skwery, parki, nawierzchnie przed budynkami użyteczności publicznej itp.) z użyciem ponad 60% materiałów nawierzchniowych Bruk-Bet Sp. z o.o. z serii Prestige i Top Prestige. W Konkursie mogą brać udział projekty opracowane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021, które wykonane zostały w ramach zamówienia inwestorskiego z zamiarem realizacji w latach 2021-2023.

Jury oceni prace według następujących kryteriów:

 • innowacyjność i pomysłowość projektu
 • atrakcyjność prezentacji produktów BRUK-BET sp. z o.o.
 • sposób łączenia wzorów, kolorów, produktów z różnych linii a także innych materiałów wykorzystywanych do aranżacji przestrzeni
 • uwzględnienie relacji z otoczeniem

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 15.02.2022 r.

nagrody

 • I Nagroda: 25 000 zł
 • II Nagroda: 10 000 zł
 • III Nagroda: 5 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://www.bruk-bet.pl/konkurscitydesign/regulamin_brukbet_city_design.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

07.12.2021

Microhome 2021

organizator: Bee Breeders

Bee Breeders zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu Microhome, w którym uczestnicy zaproponują projekty dwuosobowych mikro-domów (modułowych konstrukcji typu off-grid). Organizatorzy zachęcają do korzystania z nowoczesnych technologii i proponowania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji dwuosobowych mikro-domów (modułowych konstrukcji typu off-grid) oraz promowanie projektów wykorzystujących nowoczesne technologie i wprowadzających innowacyjne rozwiązania.

warunki

Uczestnicy zgłaszają do konkursu projekty dwuosobowych mikro-domów (modułowych konstrukcji typu off-grid). Organizator nie określił konkretnego miejsca, w którym mogłyby stanąc mikro-domy, dlatego uczestnicy mogą zaprojektować je dla dowolnej przestrzeni. Jedynym wymogiem technicznym jest to, aby całkowita powierzchnia użytkowa konstrukcji nie przekraczała 25 mkw. Organizatorzy zachęcają uczestników do korzystania z nowoczesnych technologii i proponowania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich i prowadzony jest w języku angielskim. Można wziąć w nim udział indywidualnie lub zespołowo (maks. cztery osoby). Obowiązują opłaty rejestracyjne ze zniżką dla studentów. Szczegółowe warunki udziału na stronie konkursu.

kalendarium

 • Koniec rejestracji: 02.11.2021 r.
 • Składanie prac: 07.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 15.02.2022 r.

nagrody

I Nagroda: 3 000 $
II Nagroda: 1 500 $
III Nagroda: 500 $
BB Student Award: 500 $
BB Green Award: 500 $
Sześć honorowych wyróżnień

sąd konkursowy

 • Patrik Schumacher - Zaha Hadid Architects, UK
 • Anne Cecilie Haug - Oslo office of Snøhetta, Norway
 • Carlo Ratti - MIT Senseable City Lab and founded CRA-Carlo Ratti Associati, USA
 • Jemuel Joseph - Cover Technologies, USA
 • Brian Gaudio - Module Housing, USA
 • Francesca Perani - Francesca Perani Enterprise, Italy
 • Sheri Koones - media, USA

więcej informacji

Szczegóły na stronie konkursu.

Lagos

termin składania prac

09.08.2021

Monte d'Oiro Wine Hotel

organizator: Monte d'Oiro, BeeBreeders

Winnica Monte d'Oiro w Portugalii wraz z platformą BeeBreeders ogłosiły międzynarodowy konkurs pt. "Hotel Monte d'Oiro". Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji rozbudowy kompleksu winnic Quinta do Monte d'Oiro, w tym opracowaniu projektu hotelu, który mógłby pomieścić gości odwiedzających słynną winnicę.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu rozbudowy kompleksu winnic Quinta do Monte d'Oiro, w tym projektu Monte d’Oiro Wine Hotel. Konkurs Monte d’Oiro Wine Hotel jest drugim z serii konkursów architektonicznych, które odbywają się w Portugalii z inicjatywy winnicy Monte d'Oiro i organizacji BeeBreeders.

warunki

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji rozbudowy kompleksu Quinta do Monte d'Oiro, w tym opracowaniu projektu hotelu, który mógłby pomieścić gości odwiedzających słynną winnicę. Nowy hotel powinien w pełni wykorzystywać piękne widoki i krajobraz, a także zawierać szereg udogodnień, które zagwarantują gościom niezapomniany pobyt.

Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy indywidualnie lub zespołowo (maks. cztery osoby). Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne uzależnione od terminu zgłoszenia. Szczegóły udziału dostępne na stronie konkursu.

kalendarium

 • Koniec rejestracji: 15.07.2021 r.
 • Składanie prac: 09.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.10.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 5 000 euro
 • II Nagroda: 2 000 euro
 • III Nagroda: 1 000 euro
 • Nagroda specjalna: 1 000 euro
 • BB Student Award: 500 euro
 • BB Green Award: 500 euro
 • Sześć honorowych wyróżnień

sąd konkursowy

 • Tiago Krusse - Design Magazine, Portugal
 • Lera Samovich - Fala Atelier, Portugal
 • Wayne Turett - Founder and Principal of The Turett Collaborative, USA
 • Kenrick Wong - Orient Occident Atelier, Cambodia
 • Magic Kwan - Orient Occident Atelier, Cambodia
 • Sean Shen - Shanghai-based ZJJZ Atelier, China
 • Yu-Ying Tsai - Shanghai-based ZJJZ Atelier, China
 • Xuanru Chen - Shanghai-based ZJJZ Atelier, China

więcej informacji

Szczegóły na stronie konkursu.

Fairbanks

termin składania prac

03.08.2021

Green Retreat

organizator: UNI

Organizacja UNI zaprasza do udziału w konkursie Green Retreat, w którym zadaniem uczestników jest zaprojektowanie koncepcji 30 domków wypoczynkowych niepodłączonych do sieci energetycznej zgodnie z ideą net-zero. Konkurs ma charakter koncepcyjny, co oznacza, że nie jest realizacyjny. Prowadzony jest w języku angielskim.

cel

Celem konkursu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak design może pomóc nam zbliżyć się do zerowego bilansu energetycznego? Ponadto, organizatorzy chcą promować projekty wykorzystujące nowoczesne technologie i proponujące innowacyjne rozwiązania.

warunki

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji 30 domków wypoczynkowych, które nie są podłączone do sieci energetycznej, zgodnie z ideą net-zero. Projekt domku powinien uwzględniać przestrzeń mieszkalną wraz z sypialnią połączoną z łazienką, aneksem kuchennym oraz patio. Uczestnicy mogą dowolnie rozszerzyć zakres budynku zgodnie z własnymi pomysłami. Konkurs ma charakter koncepcyjny, co oznacza, że nie jest realizacyjny. Uczestnicy mogą brać w nim udział indywidualnie lub zespołowo. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Koniec rejestracji: 02.08.2021 r.
 • Składanie prac: 03.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 30.09.2021 r.

nagrody

 • Główna nagroda: 6 000 $
 • 6 pozostałych nagród: 1 400 $
 • 12 wyróżnień: 600 $
 • 4 nagrody publiczności: 600 $

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://competitions-uni.s3.amazonaws.com/0/308/Download/team212021-03-08T15-13-000000.pdf

Rosja

termin składania prac

17.08.2021

Visionary Competition

organizator: UNI

Organizacja UNI ogłosiła międzynarodowy konkurs na projekt szkoły dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Konkurs ma charakter koncepcyjny, tzn. że nie jest realizacyjny i prowadzony jest w języku angielskim. Prace konkursowe mogą być zgłaszane zarówno indywidualnie, jak i zespołowo przez studentów, jak również zawodowych architektów. Obowiązują opłaty rejestracyjne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu szkoły dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz promowanie nowatorskich i funkcjonalnych rozwiązań tego rodzaju przestrzeni.

warunki

Konkurs prowadzony jest w języku angielskim, obowiązują opłaty rejestracyjne. Prace konkursowe mogą być zgłaszane zarówno indywidualnie, jak i zespołowo przez studentów, jak również zawodowych architektów. Szczegółowe wytyczne dot. prac w linku poniżej (warunki).

kalendarium

 • Termin rejestracji: 17.04.2021 r.
 • Termin składania prac: 17.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 14.10.2021 r.

nagrody

 • Główna nagroda: 6 000 $
 • 6 pozostałych nagród: 1 400 $
 • 12 wyróżnień: 600 $
 • 4 nagrody publiczności: 600 $

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

warunki

https://uni.xyz/competitions/visionary/info/rules

regulamin

https://competitions-uni.s3.amazonaws.com/0/318/Download/team212021-03-18T12-07-000000.pdf

Polska

termin składania prac

30.09.2021

Fasada Roku 2021

organizator: BAUMIT

Ruszył nabór zgłoszeń do 15. edycji konkursu Fasada Roku na najlepszą elewację w Polsce. Organizatorem konkursu jest spółka BAUMIT. W rywalizacji mogą brać udział budynki niezamieszkałe, domy jedno- i wielorodzinne, jak również obiekty, które zostały poddane renowacji. Powalczą one w pięciu kategoriach. Honorowy patronat nad konkursem objęły: SARP, IARP oraz FTA.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na elewacji których zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem. Honorowy patronat nad konkursem objęły: SARP, IARP oraz FTA.

warunki

W konkursie mogą brać udział realizacje budowlane, które zostały zakończone w terminie od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r. i których inwestorzy wyrazili zgodę na publikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do konkursu związanych ze zgłoszona budowlą. Aby móc zgłosić daną realizację budowlaną, elewacja budynku musi być w pełni ukończona – łącznie z elementami wykończenia, tj. barierki/balustrady, tarasy, strefa cokołowa, zabudowane – wystające kable/druty z elewacji itp. Wszystkie ściany/fasady zgłaszanego obiektu muszą być wykonane w kompletnej technologii Baumit. Budynek może być zgłoszony tylko w jednej edycji konkursu. Więcej szczegółowych informacji w załączonym regulaminie.

Elewacje będą oceniane w pięciu kategoriach:

 • budynek jednorodzinny nowy
 • budynek wielorodzinny nowy
 • budynek po termomodernizacji
 • budynek niemieszkalny nowy
 • budynek zabytkowy po renowacji

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2021 r.
 • Głosowanie internautów: 01.05 – 31.10.2021 r.
 • Obrady jury: nie później niż do 31.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: nie później niż 28.02.2022 r.

nagrody

W każdej z pięciu kategorii zostanie przyznana główna nagroda w wysokości 10 000 zł.

sąd konkursowy

• Katarzyna Baranowska
• Józef Białasik
• Daniel Bielski
• Piotr Buśko
• Jan Chwedczuk
• Jacek Czyżewicz
• Marcin Dziewoński
• Edward Hadt
• Jacek Kościuk
• Wojciech Krawczuk
• Anna Okołowska
• Andrzej Poniewierka
• Wojciech Targowski
• Hubert Wąsek

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://baumit.pl/fasadaroku/fasadaroku-regulamin-2021

Międzynarodowy

termin składania prac

07.12.2021

Legendary Bird Home 2021

organizator: Birdly

Start-up Birdly zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie Legendary Bird Home 2021, którego celem jest wspieranie aktywizmu ekologicznego na całym świecie poprzez zbieranie środków na budowę budek dla ptaków. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu oryginalnych, ale jednocześnie funkcjonalnych projektów domków dla ptaków.

cel

Celem konkursu Legendary Bird Home 2021 jest zwiększenie świadomości społecznej na temat kryzysu środowiska naturalnego, a także wspieranie aktywizmu ekologicznego poprzez promocję rozwiązania, jakim są budki dla ptaków oraz zbieranie środków na ich budowę.

warunki

W konkursie mogą brać udział osoby z całego świata: indywidualnie lub w maks. 4-osobowych zespołach. Nie ma obowiązku posiadania kwalifikacji zawodowych. Projekt powinien zawierać szczegółowe informacje na temat metody budowy budek dla ptaków i potrzebnych materiałów. Zaleca się wykorzystanie prostych, powszechnie dostępnych narzędzi do wykonania budek. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Ich wysokość uzależniona jest od terminu rejestracji.

kalendarium

 • I etap rejestracji: do 11.05.2021 r.
 • II etap rejestracji: 12.05 – 07.09.2021 r.
 • III etap rejestracji: 08.09 – 02.11.2021 r.
 • Termin składania prac: 07.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 15.02.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 3 000 €
 • II Nagroda: 1 500 €
 • III Nagroda: 500 €

sąd konkursowy

 • Marco Barba
 • Douglas Barnhard
 • Mark Gabbertas
 • James Krueger
 • Heike Schlauch
 • Jolanta Uczarczyk
 • Farid Esmaeil
 • Ahmed Al-Ali
 • Chad Wright

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

Paryż

termin składania prac

03.08.2021

Artistory

organizator: UNI

Organizacja UNI zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie Artistory. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu przestrzeni coworkingowej dla artystów. Forma projektu jest dowolna. W konkursie mogą brać udział studenci, jak i zawodowi projektanci indywidualnie i w zespołach. Pula nagród wynosi 25 000 $.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu przestrzeni coworkingowej dla artystów i osób związanych ze sztuką, która będzie miejscem inspirującym, pełniącym rolę klubu artystycznego. Konkurs ma również na celu promocję oryginalnych i nowatorskich projektów.

warunki

Forma projektu jest dowolna, może być to nowoczesna, minimalistyczna, funkcjonalna przestrzeń, albo przytulna, akademicka pracownia. Prace powinny uwzględniać następujące wymagania:

 • forma budynku powinna czerpać inspirację ze sztuki / form artystycznych / artystów
 • wystrój przestrzeni powinien sprzyjać pracy artystycznej
 • przestrzeń powinna spełniać warunki do pracy różnej liczby osób

W konkursie mogą brać udział studenci, jak i zawodowi projektanci indywidualnie i w zespołach. Maks. liczba osób w zespole: cztery. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin rejestracji kandydatów: 2.04.2021 r.
 • Termin składania prac: 3.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 30.08.2021 r.

nagrody

Pula nagród w konkursie wynosi 24 000 $. Podziału dokona sąd konkursowy.

sąd konkursowy

 • Nathalie Eldan - architektka, Altelier NEA, Francja
 • Yann Follain - współzałożyciel firmy WY-TO, Singapur

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://competitions-uni.s3.amazonaws.com/0/305/Download/team212021-03-02T16-10-000000.pdf

Amsterdam

termin składania prac

08.08.2021

Timberate Competitions - międzynarodowy konkurs architektoniczny

organizator: UNI

Organizacja UNI zaprasza architektów i studentów architektury do udziału w międzynarodowym konkursie Timberate Competitions. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu budynku mieszkalnego z drewna zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju. Konkurs ma charakter koncepcyjny, co oznacza, że zgłoszone projekty nie zostaną zrealizowane. Prowadzony jest w języku angielskim.

cel

Celem konkursu jest propagowanie projektowania budynków z drewna jednocześnie uwzględniając problemy i potrzeby środowiska naturalnego oraz wyłonienie najlepszego projektu koncepcyjnego budynku mieszkalnego z drewna.

warunki

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu innowacyjnego, miejskiego budynku mieszkalnego z drewna zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju. Projekt powinien być opracowany zgodnie z zasadami projektowania parametrycznego i wykorzystywać prefabrykowane systemy drewniane, które umożliwią tworzenie modułowych konstrukcji i ich rozbudowę w pionie i poziomie. Sąd konkursowy oceni prace według następujących kryteriów:

 • prezentacja projektu
 • koncepcja/innowacyjność projektu
 • wkomponowanie projektu w otaczającą przestrzeń miejską
 • rozwiązania zastosowane w projekcie

Konkurs skierowany jest zarówno do studentów architektury, jak i architektów. Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są na stronie organizatora konkursu.

kalendarium

 • Zakończenie rejestracji uczestników: 03.04.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 08.08.2021 r.
 • Obrady sądu konkursowego: 24.08 - 17.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 30.09.2021 r.

nagrody

Pula nagród w konkursie wynosi 24 000 $. Wysokość każdej z nagród uzależniona jest od liczby zgłoszeń.

sąd konkursowy

Nazwiska członków sądu konkursowego będą opublikowane na stronie organizatora.

warunki

https://uni.xyz/competitions/timberate/info/rules

Warszawa

termin składania prac

31.08.2021

Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2021

organizator: Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich

Stowarzyszenie Architektów Polskich zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym o doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2021. Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta. Konkurs realizowany jest w trzech etapach.

cel

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

warunki

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury. Szczegółowe wytyczne dot. udziału w konkursie i prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 08.10.2021 r.

nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

regulamin

http://www.sarp.org.pl/pliki/2993_60184a3677c5d-regulamin_dyplom_roku.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

31.07.2021

World Design Awards 2021 - międzynarodowy konkurs designu

organizator: The Architecture Community

The Architecture Community zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie World Design Awards 2021. To jedna z najbardziej prestiżowych nagród architektonicznych na świecie mająca na celu wyróżnienie i promowanie nowatorskich projektów, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania. W konkursie mogą brać udział projektanci z całego świata. Konkurencja ma charakter honorowy, co oznacza, że nie przewidziano nagród pieniężnych.

cel

Celem konkursu World Design Awards 2021 jest wyróżnienie i promowanie nowatorskich projektów, które wdrażają nowoczesne rozwiązania i na nowo definiują pojęcie designu. Dotyczy to zarówno wykorzystania nowoczesnych technologii, programów, jak i nowego rozumienia estetyki.

warunki

W konkursie mogą wziąć udział projektanci z całego świata. Sędziowie ocenią prace w kategoriach: Commercial, Cultural, Sports & Recreation, Residential, Office Building, Institutional Building, Residential Interior, Public Building Interior, Commercial Interior, Corporate Interior, Households, Lifestyle & Accessories, Interior Design Elements, Housing, Hospitality, Mixed-Use, Pop-Ups & temporary, Landscape Design, Transportation, Urban Design i innych. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

kalendarium

 • Termin rejestracji udziału w konkursie: 01.07.2021 r.
 • Termin składania prac: 31.07.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 30.09.2021 r.

nagrody

Konkurs ma charakter honorowy, co oznacza, że nie przewidziano w nim nagród pieniężnych.

więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

Międzynarodowy

termin składania prac

10.11.2021

Architect of The Year Awards 2021 - międzynarodowy konkurs architektoniczny

organizator: The Architecture Community

The Architecture Community zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie architektonicznym Architect of The Year Awards 2021. To jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie architektury, której celem jest wyróżnienie i promowanie nowatorskich projektów. Dwa główne panele konkursu to: design i architektura. W konkursie mogą brać udział architekci, projektanci i inżynierowie z całego świata.

cel

Architect of the Year Awards to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na świecie w dziedzinie architektury. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie wybitnych, nowatorskich projektów, które na nowo definiują architekturę poprzez wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze technologii, materiałów, programów czy estetyki. Architect of the Year Awards to również forum, na którym badane są relacje między architekturą a przyrodą, architekturą a jej twórcami oraz miastem.

warunki

W konkursie mogą wziąć udział architekci, projektanci i inżynierowie z całego świata. W tegorocznej edycji konkursu sędziowie ocenią prace w dwóch głównych panelach: design i architektura i w kilkunastu kategoriach. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

kalendarium

 • Termin rejestracji udziału w konkursie: 31.10.2021 r.
 • Termin składania prac: 10.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 20.12.2021 r.

nagrody

Konkurs ma charakter honorowy, co oznacza, że nie przewidziano w nim nagród pieniężnych.

sąd konkursowy

 • Ivan Bernal, Director Campus: Kent
 • Rubén Alcolea, Visiting Professor, Cornell University
 • Archt. Dr. Narein Perera, Chartered Architect by profession

więcej informacji

Szczegłowe informacje dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

Lublin

termin składania prac

30.08.2021

Konkurs na koncepcję architektoniczną rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

organizator: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zaprasza do udziału w otwartym, jednoetapowym, studialnym konkursie na koncepcję architektoniczną rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. W konkursie mogą brać udział zarówno studenci kierunków architektonicznych, jak i doświadczeni już architekci.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Prace projektowe powinny obejmować powiązane ze sobą przedsięwzięcia:

 • przekształcenie elewacji starego skrzydła budynku
 • przekształcenie holu głównego na parterze starej części budynku
 • rozbudowę laboratorium w części południowo wschodniej
 • modernizację terenu przedpola powiązanego koncepcyjnie z w/w przedsięwzięciami.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci, studenci kierunków architektonicznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w regulaminie.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.03.2021 r. do godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: 30.08.2021 r. do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: do 20.09.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 8 000 zł brutto
 • II Nagroda: 4 000 zł brutto
 • III Nagroda: 3 000 zł brutto do podziału między kolejne nagrody i wyróżnienia

sąd konkursowy

 • Przewodniczący sądu konkursowego: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, KAiU, Polskiej Akademii Nauk
 • Sędzia referent: dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL, WBiA

  Sędziowie:
 • mgr inż. arch. Katarzyna Genca, absolwentka WBiA
 • mgr inż.. arch. Piotr Kendzierawski, absolwent WBiA
 • dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prof. PL, prodziekan ds. stud.kier. Architektura WBiA
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Piotr Szmygin, dziekan WBiA

 • Sekretarzsądu konkursowego: mgr inż. arch. Michał Dmitruk

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dla uczestników dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu

regulamin

http://wbia.pollub.pl/files/1/content/files/3678_Regulamin,konkursu.pdf

Kraków

termin składania prac

01.09.2021

Konkurs Architektury Ceglanej

organizator: Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich zaprasza do udziału w Konkursie Architektury Ceglanej. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów architektury. Obejmuje dwie kategorie konkursowe pierwsza z nich obejmuje zaprojektowanie domu jednorodzinnego, druga domu przyszłości. Do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne i staż w renomowanej pracowni architektonicznej.

cel

Celem Konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych, w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków.

warunki

Organizatorzy oczekują od uczestników propozycji optymalnych rozwiązań na dowolnych przykładach do wyboru, w ramach dwóch kategorii konkursowych:

 • Kategoria I: Dom jednorodzinny
 • Kategoria II: Budownictwo przyszłości

Uczestnicy mogą złożyć pracę w jednej lub obu kategoriach. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w dowolnej formie rysunku. Szczegółowe wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 01.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 08.10.2021 r.

nagrody

W obu kategoriach zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I Nagroda: 5 000 zł oraz dwumiesięczny płatny staż dla jednej osoby w renomowanym biurze projektowym
 • II Nagroda: 5 000 zł
 • III Nagroda: 3 000 zł
 • Wyróżnienie specjalne

sąd konkursowy

 • Dorota Szlachcic
 • Bohdan Lisowski
 • Tomasz Konior
 • Grzegorz Stiasny
 • Marek Furmańczy

więcej informacji

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania dostępne na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

https://konkursarchitekturyceglanej.pl/media/kac-regulamin.pdf

Białystok

termin składania prac

21.10.2021

Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe "Drewno w Architekturze"

organizator: Politechnika Białostocka, Unibep S.A. Danwood S.A.

Politechnika Białostocka wraz z firmami Unibep S.A. i Danwood S.A. zapraszają do udziału w konkursie najlepsze magisterskie prace dyplomowe "Drewno w Architekturze". Nagrody i wyróżnienia w tym konkursie są przyznawane corocznie za najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku Architektura w uczelni działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

cel

Nagrody i wyróżnienia w konkursie "Drewno w Architekturze" są przyznawane corocznie za najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku Architektura w uczelni działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z przedsiębiorstwem Unibep SA oraz przedsiębiorstwem Danwood SA. Podlasie zawsze kojarzyło się z architekturą drewnianą, a oba wymienione powyżej przedsiębiorstwa, mające siedziby w Bielsku Podlaskim, są jednymi z największych producentów budynków mieszkalnych z drewna w Europie.

warunki

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2019 i 2020, 2021. Kryteria oceny prac obejmują jakość architektoniczną projektu oraz wykorzystanie w nim estetycznych bądź konstrukcyjnych walorów drewna, a także klarowny sposób przedstawienia rozwiązań. Uczestnikiem konkursu zostanie osoba będąca autorem pracy, która nadeśle ją w określonym regulaminem terminie bez braków formalnych.

Szczegółowe wymagania dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

kalendarium

 • Termin nadsyłania prac: 01.10 - 22.10.2021 r.
 • Obrady sądu konkursowego: 05.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników, otwarcia wystawy pokonkursowej i odbioru nagród: 25.11.2021 r.

nagrody

Nagrody dla autorów prac:

 • I Nagroda: 8 000 zł
 • II Nagroda: 6 000 zł
 • III Nagroda: 4 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 2 000 zł

Nagrody dla promotorów:

 • I Nagroda: 2 000 zł
 • II Nagroda: 2 000 zł
 • III Nagroda: 2 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 1 000 zł

sąd konkursowy

 • dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB – Dziekan Wydziału Architektury PB – Przewodniczący
 • dr inż. arch. Adam Jakimowicz - Komisarz Konkursu
 • dr inż. arch. Katarzyna Asanowicz – Sekretarz Konkursu
 • dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski – Sekretarz Konkursu
 • dr inż. arch. Aleksander Owerczuk – Sekretarz Konkursu

więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

http://drewnowarchitekturze.pl/index.php/regulamin/

Baku

termin składania prac

01.09.2021

Baku International Architecture Award 2021 - międzynarodowy konkurs architektoniczny

organizator: Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu, Związek Architektów Azerbejdżanu i Międzynarodowy Związek Architektów (UIA)

Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu i Związek Architektów Azerbejdżanu przy wsparciu Międzynarodowego Związku Architektów (UIA) ogłosiły piątą edycję międzynarodowego konkursu architektonicznego pn. Baku International Architecture Award 2021. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie nowych pomysłów i różnorodnych rozwiązań w projektowaniu architektury i urbanistyki.

Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu i Związek Architektów Azerbejdżanu przy wsparciu Międzynarodowego Związku Architektów (UIA) ogłosiły piątą edycję międzynarodowego konkursu architektonicznego pn. Baku International Architecture Award 2021. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie nowych pomysłów i różnorodnych rozwiązań w projektowaniu architektury i urbanistyki.

cel

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie nowych projektów architektonicznych. Kandydaci powinni zaprojektować oryginalne budynki, poszukiwać ciekawych kompozycji i rozwiązań przestrzennych, a także wdrażać nowatorskie i różnorodne rozwiązania.

warunki

W konkursie mogą brać udział architekci posiadający dyplom architekta uprawniający do prowadzenia działalności architektonicznej w kraju ich zamieszkania. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt w każdej kategorii. Udział jest bezpłatny.

Materiały, które uczestnik musi dostarczyć organizatorowi:

 • wypełniony formularz rejestracyjny
 • informacje o autorze/autorach
 • projekty i materiały graficzne o wymiarach 80×100 cm (projekt może zawierać maks. 2 plansze)
 • opis projektu o objętości maks. 2 strony A4 w języku angielskim, rosyjskim lub azerbejdżańskim
 • oświadczenie o możliwości udziału w konkursie.

  Wszyskie materiały należy wysłać na adres uaa@uaa.az.

kalendarium

 • Zgłaszanie pytań: 01.08.2021 r.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.09.2021 r.
 • Głosowanie sądu konkursowego: 28-30.09.2021 r.
 • Ogłoszenie konkursu: 04.10.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 4 000 azn (ok. 9 000 zł)
 • II Nagroda: 2 500 azn (ok. 5 600 zł)
 • III Nagroda: 1 000 azn (ok. 2 300 zł)

sąd konkursowy

 • Esa Mohamed (Malezja) — przewodnicząca jury
 • In-Souk Cho (przedstawiciel UIA, Korea)
 • Victor Leonel (prezes Africa Union of Architects, Angola)
 • Joseph Kwan (członek UIA Architecture for All Work, Hongkong)
 • Elbay Gasim-Zada (przewodniczący Związku Architektów Azerbejdżan)

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na oficjalnej stronie organizatora.
Pytania należy kierować na adres uaa@uaa.az.

Toruń

termin składania prac

16.08.2021

Międzynarodowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu

organizator: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

28 lutego Instytucja Kultury Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE (ECFC) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) ogłosiły międzynarodowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu. Budowa siedziby ECFC, zaplanowana na lata 2021–2025, jest największym, poza Muzeum Historii Polski, budowlanym projektem inwestycyjnym w dziedzinie kultury w Polsce.

Centrum Filmowe CAMERIMAGE (ECFC) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) ogłosiły międzynarodowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu. Budowa siedziby ECFC, zaplanowana na lata 2021–2025, jest największym, poza Muzeum Historii Polski, budowlanym projektem inwestycyjnym w dziedzinie kultury w Polsce. Koszt realizacji projektu sięga 600 mln złotych, z czego 400 mln ma pochodzić z centralnych środków rządowych zapisanych w Wieloletnim Programie Rozwoju, a 200 mln złotych z budżetu Miasta Torunia.

cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej siedziby ECFC w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Organizator oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia obiektu nowoczesnego, nietuzinkowego, oddającego w pełni w swoim wyrazie architektonicznym nieskrępowaną wyobraźnię autorów, tak jak nieprzewidywalna i autentyczna bywa sztuka filmowa.

wymagania dotyczące projektu konkursowego

Budynek, jak i jego zagospodarowanie, powinny spełniać oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki, gdzie w kanonicznych rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych obiektu festiwalowego ucieka się przed sztampą i rozwiązaniami wtórnymi. Powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe:

 1. Centrum festiwalowe — reprezentacyjna sala główna z widownią, foyer o ekskluzywnych funkcjach wystawowych, recepcje, kasy i inne.
 2. Market — przestrzeń wystawowo-targowa związana z produktami i technologiami kinowymi.
 3. Dom kina: Muzeum / Galeria sztuki — sale ekspozycyjne dedykowane szeroko rozumianej sztuce filmowej (także designowi).
 4. Dom kina: Sale kinowe — 3 sale projekcyjne o różnej wielkości.
 5. Centrum edukacji — przestrzeń dedykowana edukacji filmowej, szkoleniom, warsztatom, prezentacjom sztuk, technik i technologii filmowej.
 6. Studio — przestrzeń produkcji filmowej (hala zdjęciowa, garderoby, postprodukcja - montażownie, itp.).
 7. Garaż podziemny na poziomie -1 oraz opcjonalny realizacyjnie na poziomie -2 jako element studialny opracowania.
 8. Reprezentacyjny, obszerny plac przed Budynkiem ECFC.

Ponadto, organizatorzy konkursu oczekują, że zaprojektowane budynki będą przyjazne dla środowiska, zapewnią wysoki komfort użytkowania i warunki zdrowotne oraz osiągną wysoką efektywność energetyczną.

kalendarium

 • Termin ogłoszenia konkursu: 28.02.2021 r.
 • Termin składania pytań w kwestii składania opracowań studialnych: 10.05.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych: 07.06.2021 r. do godz. 15:00
 • Termin ogłoszenia wyników I etapu: 21.06.2021 r.
 • Termin składania pytań w kwestii prac konkursowych: 12.07.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 16.08.2021 r. do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: 31.08.2021 r.

platforma komunikacyjno-rejestracyjna dla uczestników

http://konkurs.ecfcamerimage.pl/platforma-komunikacji-elektronicznej,25,pl.html

nagrody

 • I Nagroda — 1 500 000,00 zł brutto (Dodatkowo: nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów)
 • II Nagroda — 300 000,00 zł brutto
 • III Nagroda — 200 000,00 zł brutto,
 • Dwa wyróżnienia — po 100 000,00 zł brutto każde

sąd konkursowy

 • dr hab. arch. Bolesław Stelmach — Przewodniczący Sądu konkursowego
 • arch. Piotr Sobociński — sędzia referent
 • arch. Magdalena Federowicz-Boule — sędzia konkursowy
 • arch. Anna Stasiak — sędzia konkursowy
 • Zbigniew Fiderewicz — Sędzia konkursowy
 • arch. Jerzy Grochulski — sędzia konkursowy
 • arch. Piotr Hofman — sędzia konkursowy
 • arch. Piotr Lewicki — sędzia konkursowy
 • Michał Prewysz-Kwinto — sędzia konkursowy
 • Marek Smoczyk — sędzia konkursowy
 • arch. Piotr Walkowiak — sędzia konkursowy
 • Adam Zdunek — sędzia konkursowy
 • Marek Żydowicz — sędzia konkursowy

więcej informacji

Szczegóły dostępne na oficjalnej stronie organizatora: wersja po polsku | english version

regulamin

http://konkurs.ecfcamerimage.pl/regulamin,26,pl.html

Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

Publikacja konkursów jest bezpłatna.

Velux ArchiTips