Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Konkurs na projekt basenu krytego w Piasecznie

31 grudnia '19

Zapraszamy do udziału w konkursie studialno-realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie, organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Gminę Piaseczno.

Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie najlepszej lub najlepszych koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie do opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

Uczestnik konkursu, którego pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będą warunki przyszłej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Dodatkowym zadaniem przewidzianym przez organizatora jest uzyskanie najlepszych rozwiązań urbanistycznych dla terenu objętego częścią studialną konkursu i wykorzystanie ich w celu formułowania wytycznych do zagospodarowania tych terenów.

W skład sądu konkursowego wchodzą: Ewa Kuryłowicz, Maciej Kuryłowicz, Magdalena Maciąg, Małgorzata Mirecka, Kinga Socha, Robert Widz, Anna Pakulińska-Attia i Sylwia Horabik.

kalendarium

  • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10.01.2020 roku
  • składanie prac konkursowych: do 08.05.2020 roku
  • ogłoszenie wyników: 22.05.2020 rok

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie SARP WARSZAWA.

Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest na działce nr 3/45 obręb nr. 28 jedn. ew. Piaseczno przy ul. Chyliczkowskiej. Teren ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D15, D16) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 14 października 2010r. nr 177 poz. 4580).
Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej muszą być zgodne z ww. planem miejscowym, część studialna może wykraczać poza ustalenia planu, przy zachowaniu funkcji usług turystyki, rekreacji i sportu.

oprac. Dobrawa BIES

na podstawie informacji od organizatorów.
ilustracja udostępniona dzięki uprzejmości organizatorów.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE