Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Małopolska

termin składania prac

31.10.2022

11. edycja konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

organizator: Województwo małopolskie

Wystartowała 11. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza dla najlepszych, współczesnych realizacji architektonicznych sprzyjających ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Organizatorem konkursu jest województwo małopolskie działające we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.

Wystartowała 11. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza dla najlepszych, współczesnych realizacji architektonicznych sprzyjających ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Organizatorem konkursu jest województwo małopolskie działające we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest promowanie współczesnej architektury wysokiej jakości poprzez nagrodzenie autorów i inwestorów najlepszych realizacji architektonicznych wpisujących się w kulturowy krajobraz Małopolski.

Nagrodzone obiekty powinny być zrealizowane zgodnie z zasadą ładu przestrzennego, kształtować przestrzeń w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne. Obiekty powinny także w sposób twórczy i nowatorski nawiązywać do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

warunki

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Do konkursu mogą być zgłaszani projektanci lub zespoły projektantów oraz inwestorzy obiektów architektonicznych, lub zespołów obiektów architektonicznych, które: są usytuowane na obszarze województwa małopolskiego, są nowo projektowane, zostały zrealizowane i oddane do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych od momentu ogłoszenia konkursu.

Obiekty zgłaszać można w trzech kategoriach: Architektura użyteczności publicznej, Architektura mieszkaniowa, Przestrzeń publiczna.

Konkurs nie dotyczy remontów i rewitalizacji obiektów, w których nie nastąpiło istotne przekształcenie ich formy zewnętrznej oraz konserwacji obiektów architektonicznych, którym przywraca się ich stan pierwotny.

 
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin.

kalendarium

 • Termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych: do 31 października 2022 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: sarp@sarp.krakow.pl.

nagrody

Projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom realizacji nagrodzonych w konkursie, przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy i statuetki. Najlepsze realizacje architektoniczne otrzymają pamiątkowe tablice do umieszczenia bezpośrednio na wyróżnionym obiekcie.

komisja konkursowa

 • Stanisław Bisztyga – Radny Województwa Małopolskiego
 • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • prof. Jan Tadeusz Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • prof. Urszula Forczek-Brataniec – Prodziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
 • Bartosz Haduch – projektant, laureat konkursu w 2020 roku
 • Ewa P. Porębska – Redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura-murator”
 • Małgorzata Tomczak – Redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”
 • dr Piotr Turkiewicz – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

warunki

https://www.witkiewicz.malopolskanagroda.pl/

regulamin

https://www.witkiewicz.malopolskanagroda.pl/

Warszawa

termin składania prac

25.11.2022

Drugi konkurs na opracowanie koncepcji posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania jego otoczenia na pl. Narutowicza

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło drugi konkurs na projekt koncepcji posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania jego otoczenia na placu Narutowicza. Projekty można zgłaszać do 25 listopada br.

Poprzedni konkurs rozstrzygnięty [wyniki tutaj] w marcu tego roku został unieważniony. Powodem było znaczne przekroczenie wartości zamówienia określonej w regulaminie konkursu, przedstawionej przez zwycięzcę konkursu na etapie negocjacji.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-rzeźbiarskiej posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza odsłoniętego w grudniu 2002 roku i zagospodarowanie jego otoczenia na placu Narutowicza w Warszawie.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, nieograniczonym.

Zamawiający pozostawia uczestnikom konkursu swobodę w doborze artystycznych środków wyrazu. Autorzy w swoich koncepcjach muszą wykorzystać istniejące popiersie Gabriela Narutowicza, autorstwa Edwarda Wittiga, stojące na obrzeżach placu jego imienia. Dopuszczalne jest wprowadzenie do aranżacji elementów architektonicznych.

Pomnik powinien stanąć w miejscu dobrze eksponowanym, być dostępny z głównej płyty placu, zwrócony w stronę południowo-wschodnią.
Koncepcja powinna przewidywać towarzyszącą pomnikowi inskrypcję o treści: „Gabriel Narutowicz, 1865-1922, Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamordowany w piątym dniu urzędowania”.

Innymi warunkami określonymi w regulaminie to między innymi: całkowita wysokość upamiętnienia nie może przekroczyć pięciu metrów, przy czym wysokość umieszczenia popiersia powinna zapewniać dobrą widoczność rzeźby z perspektywy przechodnia.

Ważne jest uwzględnienie aspektów społecznych, w szczególności dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zgłoszona na konkurs koncepcja architektoniczna musi uwzględniać fakt planowanej przebudowy placu Narutowicza. Praca konkursowa powinna przewidywać zachowanie istniejących drzew.

Szczególne wyzwanie projektowe stanowi fakt, że pomnik powinien stać się elementem docelowego zagospodarowania placu Narutowicza, ale zostanie zrealizowany jeszcze przed kompleksową przebudową tego obszaru. Tym samym, uczestnicy konkursu powinni z jednej strony przygotować koncepcję zagospodarowania terenu wokół pomnika w taki sposób, by stała się ona integralną częścią ogólnej koncepcji przebudowy placu, z drugiej zaś tak, by jej realizacja w istniejącym otoczeniu nie miała charakteru rażącego. W projekcie należy zachować istniejący ciąg pieszy północ-południe, który ulegnie likwidacji przy docelowym zagospodarowaniu placu.

Maksymalny koszt wykonania zwycięskiego projektu, którego autor otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może przekroczyć 820 000 zł (wraz z kosztem dokumentacji projektowej i nadzorów autorskich).

nagrody

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne oraz zaproszenie autorki/autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród i ewentualnych wyróżnień:

 • I nagroda – 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
 • II nagroda – 15 000 zł,
 • III nagroda – 10 000 zł,
 • wyróżnienie lub wyróżnienia pieniężne w łącznej puli 5 000 zł.

kalendarium

 • nadsyłanie prac: do 25 listopada 2022 roku do godz. 16.00,
 • ogłoszenie wyników: 16 grudnia 2022 roku.

sąd konkursowy

Nagrody przyzna trzynastoosobowy sąd konkursowy, którego przewodniczącą jest Sylwia Brzezińska, wicedyrektorka Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Członkowie sądu konkursowego:

 • Renata Kaznowska – z-ca Prezydenta m.st. Warszawy
 • arch. Wojciech Wagner – wicedyrektor miejskiego Biura Architektury,
 • arch. Katarzyna Trojnacka-Zając – wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota,
 • Hanna Wróblewska – krytyk sztuki,
 • Paulina Sikorska – urbanistka,
 • Marek Wach – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,
 • Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
 • Ewa Malinowska-Grupińska – rada m.st. Warszawy,
 • Piotr Żbikowski – rada m.st. Warszawy,
 • arch. Ewa Tołwińska – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • arch. Maria Dydek – sędzia referent, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
 • Paweł Wroński – sędzia referent, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/drugi-konkurs-na-pomnik-prezydenta-gabriela-narutowicza

Ogólnopolski

termin składania prac

12.10.2022

Warsztaty projektowe w ramach DOFA`22 Miasto Solidarne

organizator: SARP Oddział Wrocław

W ramach tegorocznej, 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury organizowane są trzydniowe, interdyscyplinarne warsztaty dla młodych osób, które pod okiem tutorek i tutorów będą wspólnie wypracowywać sposoby na bardziej solidarne miasta. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 12 października br.

W ramach tegorocznej, 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury organizowane są trzydniowe, interdyscyplinarne warsztaty dla młodych osób, które pod okiem tutorek i tutorów będą wspólnie wypracowywać sposoby na bardziej solidarne miasta.

cel i warunki

Wybrane przez kuratorki festiwalu DoFA — Barbarę NawrockąDominikę WilczyńskąMiastoPracowni — hasło tegorocznej edycji brzmi Miasto solidarne i na nim skupią się też uczestniczki i uczestnicy warsztatów.

Jak czytamy na stronie organizatorów festiwalu DoFA, współczesne kryzysy w równej mierze dotyczą zarówno braku wrażliwości na przyrodę, jak i siebie nawzajem. Wyzwaniem współczesnych miast nie jest tylko odpowiedź na katastrofę klimatyczną, ale i na problemy i nierówności społeczne, a wątki te nie powinny być traktowane rozłącznie. Wychodzimy z założenia, że nikt z nas nie jest samowystarczalny_a. Jesteśmy wpisani_e w krąg zależności, praw natury, relacji społecznych, wzajemnej troski i usług publicznych opartych na społecznym kontrakcie. Solidarność w tym kontekście rozumiemy jako wzajemnie udzielane wsparcie. Jako wymianę opieki, w której nie dzielimy jednostek na te silniejsze, które opieki udzielają, i na słabsze, które tylko przyjmują pomoc. Miasto solidarne to, w naszym wyobrażeniu, organizm i miejsce, które upodmiotawia. Projektowana wspólnie przestrzeń inkluzywna, intersekcjonalna i wrażliwa, która stara się odpowiedzieć jednocześnie na postulaty ekologiczne i społeczne.

Każda grupa warsztatow będzie opracowywać inne zagadnienia miejskie.

Na warsztatach poruszone zostaną między innymi takie zagadnienia:

 • Jak tworzyć miasta sprawiedliwe płciowo?
 • Jak powtórnie używać materiałów?
 • Jak pozyskiwać materiały do powtórnego wykorzystania?
 • Jak tworzyć przestrzenie spotkań różnych grup użytkowników_czek i różnych gatunków?

Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych, a wziąć w nich udział mogą osoby pełnoletnie. Liczy się pomysłowość, chęć współpracy i zainteresowanie miejskimi tematami.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wysłać zgłoszenie na maila wroclaw_konkursy@sarp.org.pl zatytułowaneWARSZTATY PROJEKTOWE_ZGŁOSZENIE.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, tel., miasto),
 • notkę o sobie (1000 znaków ze spacjami),
 • odpowiedź na pytanie, Jak wykorzystać kryzysy do budowania lepszych miast? za pomocą dowolnej techniki (tekst, rysunek, projekt, film).

kalendarium

 • termin wysyłania pytań – do 26 września 2022 roku, na adres wroclaw_konkursy@sarp.org.pl 
 • termin zgłoszeń – do 12 października 2022 roku,
 • wybór osób, które wezmą udział w warsztatach – do 22 października 2022 roku,
 • warsztaty i Dolnośląski Festiwal Architektury – od 18 do 20 listopada 2022 roku.

więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów i składania zgłoszeń są dostępne na  stronie SARP Oddział Wrocław.


Warsztaty organizowane są w ramach 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, który trwać będzie od 18 do 20 listopada br. we Wrocławiu.

„Z kim i z czym mamy być solidarne i solidarni? Podczas 10. edycji DoFA pytamy, kim jest ta, ten i to, o których powinniśmy się zatroszczyć. Jakie ma potrzeby i jak różnorodne grupy reprezentuje? Dla kogo jest projektowane miasto, a czyje potrzeby pomija? Holistycznie ujęte wezwanie do solidarności stanowi pretekst do dyskusji o kryzysie uchodźczym, nierównościach społecznych czy nieludzkich użytkownikach miasta” — zapowiadają organizatorzy.

W programie wydarzenia zaplanowane są wykłady gości z Meksyku, Hiszpanii, Ukrainy i Polski, dyskusje panelowe, wystawy, warsztaty projektowe, spacery dla mieszkańców, filmy i publikacje i inne. Udział jest bezpłatny, w festiwalu można wziąć udział zarówno stacjonarnie we Wrocławiu, jak i online.

warunki

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/22/news/warsztaty-projektowe

Kraków

termin składania prac

11.10.2022

Ogólnopolski Akademicki Konkurs na najlepszą pracę dyplomową roku ARCHITEKTURA BETONOWA 2022

organizator: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Uwaga absolwentki i absolwenci wyższych uczelni architektonicznych w Polsce! Jeszcze do 11 października macie czas na zgłoszenia pracy dyplomowej magisterskiej do konkursu Architektura Betonowa 2022!

Zainicjowany w 2000 roku konkurs jest organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Jak czytamy na stronie konkursu — doroczny, ogólnopolski konkurs zyskał akceptację środowisk akademickich: potwierdzają to licznie nadsyłane prace dyplomowe. Prestiż konkursu budują członkowie jury — autorytety świata nauki i architektury i studenci — dyplomanci prezentujący talent i wiarę w funkcję betonu — niezwykłego materiału współczesnej architektury.

cel

Nagroda — ARCHITEKTURA BETONOWA jest przyznawana dorocznie za najlepszą pracę dyplomową, której autorka/autor w danym roku uzyskała/uzyskał stopień magistra w danym roku akademickim na wyższej uczelni architektonicznej w Polsce.

Nagroda jest wyłaniana drogą konkursu.

Kryteria oceny dotyczą wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Sposób prezentacji koncepcji architektury winien być stosowny do idei architektonicznej projektu.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym.

Do konkursu przyjmowane są prace wraz z kartą uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej i dziekana Wydziału Architektury. (Karta uczestnictwa zostanie przekazana przez Biuro Konkursu do Dziekanatów Wydziałów Architektury i jest dostępna na stronie internetowej konkursu).

Praca powinna zawierać:

 • kartę uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej dziekana Wydziału Architektury, plansze (bez antyram) jednoznacznie prezentujące koncepcję, w tym szczegół przekroju przez ścianę zewnętrzną (w skali 1:20 lub 1:10), opis projektu dyplomowego.
 • plansze powinny zawierać informacje: nazwa uczelni, temat projektu dyplomowego, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora z podaniem jego tytułu lub stopnia naukowego.
 • uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi konkursu pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego (na płycie CD pliki w formacie: tiff, dwg, jpg, psd) dołączonego do części opisowej projektu,
 • organizatorzy nie przyjmują modeli architektonicznych,
 • organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów cyfrowych,
 • organizatorzy przyjmują prace konkursowe tylko w opakowaniach zwrotnych (tekturowe pudło, plastikowa teczka itp.).

nagrody

Przewidywane są trzy równorzędne nagrody — dla autorki/autora (4 000 zł) i promotorki/promotora (1 000 zł). Ponadto autorzy prac nagrodzonych otrzymują statuetkę Architektura Betonowa autorstwa Dariusza Kozłowskiego

Z nadesłanych projektów jury wyróżnia dowolną ilość prac Nominacją do Nagrody. Nominację stanowi: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA 2022 dla autorki/autora i promotorki/promotora pracy.

kalendarium

 • składanie/ nadsyłanie prac: do 11 października 2022 roku (wtorek). Przyjmowanie prac konkursowych wraz z kartami zgłoszeniowymi odbywa się między 10.00 a 14.00 w KPA WA PK, pokój 103, ul. Warszawska 24 w Krakowie,
 • obrady jury: 18 października 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i wernisaż: 24 października 2022 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w Galerii GIL na PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie,
 • zwrot prac: 15 listopada 2022 r (wtorek) w godz. 9.00-12.00, p.103 KPA PK ul. Warszawska 24 w Krakowie.

jury

 • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK – przewodnicząca jury, dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
 • prof. Barbara Gronostajska – dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
 • dr hab. Klaudiusz Fross, prof. PŚ – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. Krzysztof Koszewski – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
 • prof. Tomasz Kozłowski – komisarz konkursu,
 • Zbigniew Pilch – szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu,
 • dr Przemysław Bigaj – sekretarz,
 • dr Marek Początko – sekretarz.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.beton.arch.pk.edu.pl/index1.htm

regulamin

http://www.beton.arch.pk.edu.pl/regulamin.htm

Leszno

termin składania prac

10.02.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

organizator: Muzeum Okręgowe w Lesznie, SARP Oddział Poznań | inwestor: Muzeum Okręgowe w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy z poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na modernizację i przebudowę narożnego, dwukondygnacyjnego budynku Starej Octowni na potrzeby zaaranżowania w jego przestrzeniach nowego gmachu muzeum.

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy z poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na modernizację i przebudowę narożnego, dwukondygnacyjnego budynku Starej Octowni na potrzeby zaaranżowania w jego przestrzeniach nowego gmachu muzeum.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie koncepcji założenia przestrzennego w centrum Leszna i uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego połączonej z renowacją istniejącego budynku Starej Octowni — z uwzględnieniem kontekstu istniejącego otoczenia — w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

Gmach muzeum zgodnie z założeniem organizatorów powinien mieć ciekawie rozwiązaną funkcję, a przy tym być budynkiem wyjątkowym, pięknym i silnie związanym z miejscem, nowym znakiem miasta.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, ograniczonym.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i funkcjonalno-użytkowej modernizacji i przebudowy budynku Starej Octowni wraz z jego rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego, zlokalizowanej w centrum Leszna, przy Alejach Jana Pawła II — jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta — i ulicy Bolesława Chrobrego o spokojnym charakterze.

Planowana inwestycja powinna stać się ośrodkiem miasto- i kulturotwórczym, zapewnić właściwe warunki dla pracowników i zbiorów muzealnych, być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, a także uwzględniać funkcje publiczne, jak sklep czy kawiarnia. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, budynek powinien maksymalnie zmierzać ku neutralności energetycznej, być przykładem zrównoważonego rozwoju i wpisywać się w trend zero waste.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
 • II Nagroda  40 000 zł brutto
 • III Nagroda 30 000 zł brutto
 • Wyróżnienia – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków/pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących w szczególności składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 października 2022 r.
 • Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie z niezbędnymi załącznikami (podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty) na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora: do 24 października 2022 r., do godz. 23.59
 • Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie: do 7 listopada 2022 r.
 • Zamawiający/Organizator zaprasza zakwalifikowanych Uczestników konkursu do wzięcia udziału w wizji lokalnej terenu i budynku Starej Octowni, w dwóch terminach do wyboru: 16 lub 23 listopada 2022 r., godz. 12.00
 • Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków/pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: do 11 stycznia 2023 r.
 • Składanie prac konkursowych: do 10 lutego 2023 r., do godz. 23.59
 • Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa: 10 marca 2023 r.

sąd konkursowy

 • Kazimierz Łatak – Przewodniczący Sądu, SARP Oddział Kraków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Jarosław Wroński – Sędzia referent, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • dr Kamila Szymańska – Dyrektorka Muzeum Okręgowego w Lesznie
 • Bartosz Adamczak – Architekt Miejski, Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Maciej Urban – Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie
 • Ewa Panowicz – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • Włodzimierz Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Janusz Nowak – Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Konrad Grabowiecki – Sędzia SARP Oddział Warszawski, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
 • Piotr Grabowski – Sędzia SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

 • Piotr Kostka – Zastępca sędziego, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Zofia Kowalczys – Zastępczyni sędziego, Zastępczyni Dyrektorki Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Borys Wrzeszcz – Sekretarz konkursu, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Małgorzata Darowna – Asystentka sekretarza konkursu, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Katarzyna Wrońska – Koordynatorka konkursu, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Urszula Jaworska – Obłsuga adnimistracyjna konkursu, biuro SARP Oddział Poznań

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno/

regulamin

https://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno/regulamin-i-materialy/

Polska

termin składania prac

14.10.2022

Design Wood Challenge

organizator: Burkietowicz Design Lab | inwestor: Burkietowicz Design Lab

Burkietowicz Design Lab ogłasza konkurs dla studentów architektury, budownictwa i architektury krajobrazu. Celem konkursu, jest zaprojektowanie obiektu małej architektury przeznaczonej do integracji społeczne seniorów.

Burkietowicz Design Lab ogłasza konkurs dla studentów architektury, budownictwa i architektury krajobrazu.

Cel

Celem konkursu, jak czytamy regulaminie, jest zaprojektowanie elementu/obiektu małej architektury przeznaczonej do integracji społeczne seniorów, poprawy sytuacji osób starszych i niwelowanie negatywnych skutków wykluczenia i marginalizacji tej grupy wiekowej. Ponadto będzie nawiązywać do tradycji poprzez wykonanie go w przewadze w technologii drewnianej. Istotne jest ujęcie w swojej koncepcji ekologicznego aspektu drewna.

Warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdy dotąd niezrealizowane. Projekt koncepcyjny powinien być możliwy do wdrożenia i spełniać definicje małej architektury z ustawy o Prawie Budowlanym. Istotne jest również wykorzystanie produktów Grupy Burkietowicz, które dostępne są na stronie burkietowicz.pl i woodrive.pl.

Zaprojektowany obiekt ma być usytuowany w zewnętrznej lub wewnętrznej przestrzeni publicznej. Jednym z głównych założeń konkursowych jest zastosowanie w projekcie drewna jako materiału dominującego w całej konstrukcji z wykorzystaniem prefabrykacji oraz tradycyjnych złączy ciesielskich, wyłączając technikę gięto-klejoną. Wyklucza się projektowania urządzeń zabawowych.

Jury oceniać będzie walory architektoniczne, funkcjonalność, proekologiczność i możliwości realizacyjne koncepcji.

szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin załącznikami.

Kalendarium konkursu

 • Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie – 12.09 – 14.10.2022
 • Przygotowanie Pracy Konkursowej i nadsyłanie Prac Konkursowych – 14.10 –
  11.12.2022
 • Praca komisji konkursowej – 12.12 – 17.12.2022
 • Rozstrzygnięcie konkursu – 17.12.2022

Nagrody

 • I Nagroda – 10 000 zł
 • II Nagroda – 6000 zł
 • III Nagroda – 4000 zł
 • Wyróżnienia

Jury

 • Trzech przedstawicieli grupy Burkietowicz
 • Magda Pios – architektka, OW SARP
 • Anna Tofiluk – architektka, OW SARP
 • Piotr Gajdka – architekt, OSSA Polska

Więcej informacji na stronie organizatora.

warunki

https://burkietowicz.pl/design-wood-challange/

regulamin

https://burkietowicz.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-konkursu-Design-Wood-Challenge.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

22.10.2022

Open Call w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA`22

organizator: SARP Oddział Wrocław

W ramach tegorocznej, 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury organizowany jest Open Call — konkurs na projekty wpisujące się w jedno z festiwalowych haseł.

W ramach tegorocznej, 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury organizowany jest Open Call — konkurs na projekty wpisujące się w jedno z festiwalowych haseł.

cel i warunki

Wybrane przez kuratorki festiwalu DoFA — Barbarę NawrockąDominikę WilczyńskąMiastoPracowni — hasło tegorocznej edycji brzmi Miasto solidarne. Idee i projekty zgłoszone na Open Call powinny wpisywać się w jedną z trzech kategorii w ramach tematu wydarzenia: Radykalne przestrzenie, Nowi_e mieszkanki_ńcy, Sojusze międzygatunkowe.

Projekty przygotować można indywidualnie lub w zespole, można zgłaszać prace nowe lub już wcześniej publikowane. Szczegóły dotyczące zawartości konkursowego zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej festiwalu.

nagrody

Autorzy lub autorki trzech najlepszych projektów zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich prac podczas festiwalu, osobiście lub online, 19 listopada br. Wybrane prace będą prezentowane podczas festiwalowej wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

kalendarium

 • termin wysyłania pytań – do 22 września 2022 roku, na adres wroclaw_konkursy@sarp.org.pl 
 • termin zgłaszania prac – do 22 października 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników – 31 października 2022 roku,
 • Dolnośląski Festiwal Architektury – od 18 do 20 listopada 2022 roku.

jury

 • Michał Duda – dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu
 • Maciej Hawrylak – dyrektor generalny DoFA
 • Ada Kwiatkowska – przewodnicząca Rady Programowej DoFA
 • Barbara Nawrocka – kuratorka DoFA`22
 • Dominika Wilczyńska – kuratorka DoFA`22

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi Open Callu oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie SARP Oddział Wrocław.


Open Call organizowany jest w ramach 10. edycji organizowanego przez SARP Oddział Wrocław Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, który trwać będzie od 18 do 20 listopada br. we Wrocławiu.

„Z kim i z czym mamy być solidarne i solidarni? Podczas 10. edycji DoFA pytamy, kim jest ta, ten i to, o których powinniśmy się zatroszczyć. Jakie ma potrzeby i jak różnorodne grupy reprezentuje? Dla kogo jest projektowane miasto, a czyje potrzeby pomija? Holistycznie ujęte wezwanie do solidarności stanowi pretekst do dyskusji o kryzysie uchodźczym, nierównościach społecznych czy nieludzkich użytkownikach miasta” — zapowiadają organizatorzy.

W programie wydarzenia zaplanowane są wykłady gości z Meksyku, Hiszpanii, Ukrainy i Polski, dyskusje panelowe, wystawy, warsztaty projektowe, spacery dla mieszkańców, filmy i publikacje i inne. Udział jest bezpłatny, w festiwalu można wziąć udział zarówno stacjonarnie we Wrocławiu, jak i online.

warunki

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/open-call-w-ramach-dofa-22-miasto-solidarne-solidary-city-1

Kraków

termin składania prac

25.11.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej Muzeum KL Plaszow

organizator: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie | inwestor: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie

Muzeum Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie ogłosiło drugi już konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej. Jego celem jest wybranie uzasadnionej merytorycznie, estetycznej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w będącym obecnie w organizacji Muzeum Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945).

Muzeum Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie ogłosiło drugi już konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej. W poprzednim konkursie komisja konkursowa przyznała tylko III Nagrodę dla propozycji zespołu warszawskiej pracowni JAZ + Architekci Żmijewski Jaworski.

cel

Celem konkursu, jak czytamy regulaminie, jest wybranie uzasadnionej merytorycznie, estetycznej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w będącym obecnie w organizacji Muzeum Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945).

Spójna wystawa bazująca na scenariuszu ekspozycji zostanie zrealizowana w dwóch lokalizacjach — nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.

W ramach pracy konkursowej uczestnicy przygotują propozycję aranżacji sali ekspozycyjnej w Szarym Domu, koncepcję rozplanowania wystawy w Memoriale, szczegółowe rozplanowanie jednego segmentu ekspozycji w Memoriale i koncepcję prezentacji zabytków archeologicznych.

warunki

Konkurs jest konkursem koncepcyjnym, ograniczonym, jednoetapowym, w którym na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zamawiający zaprasza wybranych uczestników do złożenia prac.

Prace konkursowe oceniane będą ze względu na — między innymi — estetykę i atrakcyjność rozwiązań, spójny zestaw oznaczeń informacyjnych, nowatorskie ujęcie rozwiązań ekspozycyjnych oraz spójność w aranżacji obu budynków muzealnych.

 
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Zgłoszenie uczestnictwa w wizycie studyjnej: 13.09.2022 r., do godz. 24:00
 • Wizyta studyjna: 15.09.2022 r., godz. 9:00
 • Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu: 16.09.2022 r., do godz. 15:00
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu: 21.09.2022 r., do godz. 24:00
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.09.2022, do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu i wysłanie zaproszeń do składania prac: 30.09.2022, do godz. 24:00
 • Składanie prac konkursowych: 25.11.2022 r., do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 9.12.2022 r., do godz 24:00

nagrody

 • I Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł i zaproszenie do negocjacji
 • II Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł
 • III Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł
 • Wyróżnienie – nagroda rzeczowa w postaci dyplomu

komisja konkursowa

 • prof. Rafał Ziembiński – Przewodniczący Komisji
 • dr Edyta Gawron
 • Alicja Knast
 • prof. Barbara Kowalewska
 • dr Tomasz Kranz
 • Piotr Lewicki
 • Jacek Salwiński
 • Marta Śmietana
 • Agata Wąsowska-Pawlik
 • Kamil Karski – Sekretarz Komisji

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

warunki

https://plaszow.org/aktualnosc/konkurs-na-wystawe-stala-muzeum-kl-plaszow

regulamin

https://plaszow.org/aktualnosc/konkurs-na-wystawe-stala-muzeum-kl-plaszow

Mikołów

termin składania prac

23.12.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

organizator: Gmina Mikołów | inwestor: Gmina Mikołów

Gmina Mikołów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

Gmina Mikołów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszych koncepcji pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, które zapewnią optymalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, atrakcyjną przestrzeń publiczną oraz optymalną realizację zadań statutowych MDK polegających na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym — uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a na ich podstawie zamawiający zaprasza wybranych uczestników do złożenia prac konkursowych.

Nowy budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-społecznym powinien być funkcjonalny i atrakcyjny wizualnie. Równie ważne w konkursowej propozycji jest projektowanie przyjazne dla środowiska — w obiekcie należy przewidywać rozwiązania ekologiczne z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, dążąc do niskiej energetyczności budynku oraz optymalizacji kosztów użytkowania obiektu.

Konkurs obejmuje obszar między Rynkiem a ul. Księdza Józefa Szafranka. Proponowana koncepcja powinna być zgodna z zaleceniami konserwatorskimi, a także przedstawiać rozwiązania funkcjonalne budynku MDK i zagospodarowania terenu skierowane na zaspokajanie potrzeb lokalnych mieszkańców, poprzez zwiększony dostęp do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przedsięwzięć edukacyjno-społecznych, podniesienie atrakcyjności i estetyki terenu oraz utworzenie mini parku w otoczeniu.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 60 000 zł brutto
 • II Nagroda  40 000 zł brutto
 • III Nagroda 20 000 zł brutto

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21 września 2022 r., do godz. 10.00.
 • termin składania prac konkursowych: do 23 grudnia 2022 r., do godz. 10.00.

sąd konkursowy

 • Wojciech Klasa – Przewodniczący Sądu
 • Andrzej Gortel
 • Daniel Mlicki
 • Sławomir Wrzesień

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://portal.smartpzp.pl/mikolow/public/postepowanie?postepowanie=32980185

regulamin

https://portal.smartpzp.pl/mikolow/public/postepowanie?postepowanie=32980185

Warszawa

termin składania prac

13.10.2022

Konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji pawilonu dla bezdomnych kotów działającego w ramach schroniska „Na Paluchu”

organizator: m.st. Warszawa | inwestor: m.st. Warszawa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w imieniu miasta stołecznego Warszawy ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt koncepcji architektonicznej pawilonu dla maksymalnie 300 bezdomnych kotów (wraz z koncepcją zagospodarowania terenu) działającego w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wawer. Miejsce to stanowić ma bezpieczną przestrzeń dla podopiecznych schroniska, w której otrzymają opiekę i niezbędne leczenie.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w imieniu miasta stołecznego Warszawy ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt koncepcji architektonicznej pawilonu dla maksymalnie trzystu bezdomnych kotów (wraz z koncepcją zagospodarowania terenu) działającego w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wawer. Miejsce to stanowić ma bezpieczną przestrzeń dla podopiecznych schroniska, w której otrzymają opiekę i niezbędne leczenie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wykonanie najlepszej pod względem użytkowym, ekonomicznym i wizualnym koncepcji architektonicznej budynku (budynków) dla bezdomnych kotów („kociarni”) oraz aranżacji otoczenia.

Zamawiającemu zależy, aby wyłoniona w konkursie koncepcja charakteryzowała się wysoką jakością architektoniczną, była kompromisem między przyjętym budżetem a zastosowaniem nowatorskich rozwiązań, również tych dotyczących energooszczędności.

warunki

Konkurs jest konkursem nieograniczonym.

Zgłaszane propozycje powinny uwzględniać w projektowanym obiekcie (obiektach) między innymi: część ogólnodostępną z holem wejściowym, recepcją i salą edukacyjną, część administracyjną oraz część specjalistyczną, do której dostęp będzie ograniczony — ze strefą przyjęć zwierząt oraz przestrzenią dla kotów zdrowych, salami na potrzeby kwarantanny, szpitalem z gabinetami weterynaryjnymi i laboratorium.

Na otaczającym obiekt terenie należy zaplanować między innymi parking, dojazd do budynku samochodu ekopatrolu, ujęcie wody, zieleń i zadaszoną wiatę na dary i zakupy.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 25 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie
  usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda  15 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • składanie prac konkursowych: 13 października 2022 r., do godz. 16.00.

sąd konkursowy

 • Marta Sękulska-Wrońska – OW SARP, Przewodnicząca Sądu
 • Magdalena Młochowska – Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy
 • Magdalena Jędraszko-Macukow – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, architektka krajobrazu
 • Kamil Miklaszewski – OW SARP, Sędzia Referent
 • Marek Mikos – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, architekt
 • Patrycja Stawiarz – Biuro Ochrony Środowiska
 • Henryk Strzelczyk – Schroniska na Paluchu
 • Bartosz Lewandowski – architekt, Asystent Sędziego Referenta (bez prawa głosu)

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://architektura.um.warszawa.pl/konkursKOTY

regulamin

https://architektura.um.warszawa.pl/konkursKOTY

Reda

termin składania prac

18.11.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie

organizator: Gmina Miasto Reda | inwestor: Gmina Miasto Reda

Ruszył jednoetapowy, realizacyjny konkurs na przebudowę Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie. Organizatorzy oczekują nowoczesnych, przyszłościowych, ale i realnych do realizacji rozwiązań, które uwzględniać będą atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Ważne jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która tę przestrzeń uatrakcyjni.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najkorzystniejszej pod względami funkcjonalnym i przestrzennym koncepcji architektonicznej. Organizatorzy oczekują nowoczesnych, przyszłościowych, ale i realnych do realizacji rozwiązań, które uwzględniać będą atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Ważne jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która tę przestrzeń uatrakcyjni.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu nieograniczonego, w którym prace składać mogą wszyscy zainteresowani uczestnicy.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie.

Koncepcja powinna obejmować wspomniane tężnię i wodny plac zabaw, które razem stworzą atrakcyjny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy o walorach prozdrowotnych, zbiornik retencyjny, strefę relaksu, urządzoną zieleń, komunikację, zielono-błękitną infrastrukturę, małą architekturę i propozycję rewitalizacji istniejącego parku miejskiego obejmującą w szczególności widownię, dojazd do przystani kajakowej i strefę wokół placów zabaw.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 16 regulaminu
 • II Nagroda  20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto
 • Wyróżnienie – 2 000 zł brutto

kalendarium

 • składanie prac konkursowych: do 18 listopada 2022 r., do godz. 10:00

sąd konkursowy

 • Hanna Szcześniak – Przewodnicząca
 • Halina Grzeszczuk – Zastępczyni Przewodniczącej
 • Magdalena Bartczak – Sędzia Referent
 • Hanna Dziubek-Lechowska
 • Marek Kopicki
 • Mateusz Richert

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648963

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648963

Ogólnopolski

termin składania prac

15.10.2022

IV edycja konkursu Roca One Day Design Challenge

organizator: Roca | inwestor: Roca

15 października br. odbędzie się kolejna, IV już edycja międzynarodowego konkursu dla studentów, młodych architektów i projektantów Roca One Day Design Challenge. Tegoroczna odsłona polskiej edycji, podobnie jak poprzednia, będzie miała charakter digitalowy.

15 października br. odbędzie się kolejna, IV już edycja międzynarodowego konkursu dla studentów, młodych architektów i projektantów Roca One Day Design Challenge. Tegoroczna odsłona polskiej edycji, podobnie jak poprzednia, będzie miała charakter digitalowy.

cel

Jednodniowy konkurs polega na stworzeniu pod presją czasu oryginalnych i innowacyjnych produktów. Zadanie, na którego wykonanie uczestnicy będą mieli zaledwie kilka godzin, będzie dotyczyło wybranego zagadnienia dotyczącego przestrzeni łazienkowej. Szczegółowe założenia zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

warunki

Konkurs skierowany jest studentów wzornictwa i architektury, młodych projektantów i architektów z całego świata. Jednym z podstawowych warunków udziału jest wiek — uczestnicy powinni mieć mniej niż 30 lat.

Wyzwanie konkursowe, ze względu na digitalową formułę konkursu, realizowane będzie zdalnie. 15 października br. uczestnicy (samodzielnie lub w parach), po ogłoszeniu zadania konkursowego, będą mieli kilka godzin na wykonanie projektu. Najważniejszymi kryteriami, którymi przy ocenie prac kierować się będą członkowie jury, będą: oryginalność, design i walory użytkowe koncepcji.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

harmonogram konkursu

Rejestracja uczestników: do 14 października br., do godz. 23:59 (UTC+2) [LINK]
Ogłoszenie zadania konkursowego: 15 października br., o godz. 9:30
Termin składania projektów: 15 października br., od godziny 15:30 do 17:00 za pośrednictwem strony internetowej
Ogłoszenie zwycięzców: 15 października br., o godz. 21:15
Ceremonia wręczenia nagród: 28 października br. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie

nagrody

Pierwsza nagroda w IV polskiej edycji konkursu wynosi 1 000 Euro, druga — 700 Euro, a trzecia — 400 Euro.

sąd konkursowy

dr hab. Bazyli Krasulak, prof. Akademii Sztuk Pięknych — dziekan wydziału Architektury Wnętrz ASP Warszawa, projektant grafiki użytkowej, wnętrz i mebli
dr hab. Radosław Achramowicz, prof. Politechniki Warszawskiej — kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i projektant oświetlenia
Agnieszka Kalinowska-Sołtys — architektka, partnerka i członkini zarządu APA Wojciechowski Architekci, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich
Tomasz Pągowski — projektant i prowadzący programy telewizyjne
Joanna Dec-Galuk — dyrektorka Marketingu Roca Polska

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie konkursu. Jesteście ciekawi prac nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu? Znajdziecie je tutaj.

warunki

https://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/poland/poland-2022

regulamin

https://www.onedaydesignchallenge.net/en/regulamin-konkursu?contest=poland-2022

Ogólnopolski

termin składania prac

14.10.2022

XXVI edycja konkursu „Polski cement w architekturze”

organizator: SARP, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz 26 organizują konkursu „Polski Cement w Architekturze” na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Do udziału można zgłaszać obiekty zrealizowane przed końcem 2021 roku {more)

cel

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Ideą konkursu jest wybór najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca 2021 roku.

warunki

Zadanie konkursowe polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się aktualna edycja konkursu. W przypadku XXVI edycji mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed
końcem 2021.

Do udziału w konkursie powinny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

 • obiektów budownictwa ogólnego,
 • obiektów budownictwa przemysłowego,
 • obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

 • oddziały SARP,
 • oddziały PZITB,
 • pracownie, biura projektów,
 • inwestorów,
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie powinno zawierać:

 • kartę zgłoszenia obiektu,
 • zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A4,
 • opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nieprzekraczającą jednej strony maszynopisu formatu A4,
 • materiały w wersji elektronicznej na pendrive (8–12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000×3500 pixeli) + autorzy zdjęć, rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu).

kalendarium

 • termin składania prac: do 14 października 2022 roku do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników: 9 grudnia 2022 roku.

nagrody

Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40 000 zł.

I nagroda wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.

sąd konkursowy

 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys – przewodnicząca sądu,
 • Magda Wielogórska – przedstawicielka Rady Prezesów SARP,
 • Robert Skitek – laureat ubiegłorocznej edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”,
 • Natalia Paszkowska – członkini Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołana przez ZG SARP,
 • Zbigniew Pilch – przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu,
 • Hubert Wąsek – sekretarz organizacyjny konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

regulamin

http://poznan.sarp.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/2022_Regulamin_KONKUSU-POLSKI-CEMENT-edycja-XXVI.pdf

Kraków

termin składania prac

19.10.2022

Konkurs na projekt przedpola Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków | inwestor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Czas na zmiany na przedpolu gmachu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej! Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i krakowski oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania reprezentacyjnego terenu przed dawną rezydencją królewską w Łobzowie. Organizatorzy szukać będą w konkursowych pracach propozycji, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca oraz przywrócą świadomość społeczną zarówno o ważnym dla historii miasta obiekcie, jak i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce.

Czas na zmiany na przedpolu gmachu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej! Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i krakowski oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania reprezentacyjnego terenu przed dawną rezydencją królewską w Łobzowie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszego rozwiązania zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1. Teren konkursu przylega do budynku, który mieścił dawniej kolejno słynący z pięknych ogrodów pałac królewski, Szkołę Kadetów, a od 1918 roku — Szkołę Podchorążych Piechoty, czyli Podchorążówki.

Obecnie przedpole porasta samosiewna zieleń, bez widocznego układu kompozycyjnego, a ślady historycznego założenia są nieczytelne. Założeniem organizatorów jest stworzenie na tym obszarze atrakcyjnego parku publicznego, funkcjonalnej przestrzeni dla PK.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny.

Organizatorzy szukać będą w konkursowych pracach propozycji, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca oraz przywrócą świadomość społeczną zarówno o ważnym dla historii miasta obiekcie, jak i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce.

Ze względu na funkcję, jaką dziś pełni budynek, ważne jest podniesienie walorów estetycznych i standardu urządzenia parku, a także rozważenie elementów dydaktycznych i uwzględnienie aspektów środowiskowych bazujących na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (nature-based solutions). Zamawiający, jak czytamy w regulaminie, oczekuje rozwiązań innowacyjnych, sprzyjających kreatywności studentów i edukacji odwiedzających, miejsca atrakcyjnego dla spotkań i wydarzeń, w którym znajdzie się przestrzeń dla nauki (warsztaty) i sztuki (wystawy).

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda  15 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
 • II Nagroda  10 000 zł brutto
 • III Nagroda 5 000 zł brutto

kalendarium

 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu: do 29 lipca 2022 r.
 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 15 sierpnia 2022 r., do godz. 14:00
 • wysłanie zawiadomień o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 26 sierpnia 2022 r.
 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu: do 9 września 2022 r.
 • składanie prac konkursowych: do 19 października 2022 r., do godz. 14:00
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: do 28 października 2022 r.

sąd konkursowy

 • prof. Magdalena Kozień-Woźniak – Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodnicząca

 • prof. Agata Zachariasz – z ramienia Zamawiającego, Sędzia Referent

 • Borysław Czarakcziew – Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

 • prof. Tomasz Kapecki – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, z ramienia Zamawiającego

 • prof. Tomasz Kozłowski – Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, SARP Oddział Kraków

 • Grzegorz Stawowy – Radny Miasta Krakowa

 • Marek Szeniawski – SARP Odział Warszawa

 • Jarosław Tabor – Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 • dr Piotr Turkiewicz – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 • Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

 • dr Ernestyna Szpakowska-Loranc – SARP Oddział Kraków, Sekretarz konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2022/07/22/przedpole-wydzialu-architektury-politechniki-krakowskiej-konkurs-sarp-nr-1027/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/07/PLO_Regulamin_Konkursu.pdf

Kołobrzeg

termin składania prac

29.10.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zielonych Tarasów Kultury (część studialna) i rewitalizacji Skweru Pionierów Kołobrzegu (część realizacyjna) w Kołobrzegu

organizator: Gmina Miasto Kołobrzeg, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin | inwestor: Gmina Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu. Przewodniczącym sądu konkursowego jest Jerzy Szczepanik-Dzikowski.

Gmina Miasto KołobrzegStowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu. Przewodniczącym sądu konkursowego jest Jerzy Szczepanik-Dzikowski.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym całościowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zielonych Tarasów Kultury w Kołobrzegu, przestrzeni dwóch parków (skwerów): Skweru Pionierów KołobrzeguParku 18 Marca w Kołobrzegu. Propozycja dla Zielonych Tarasów Kultury przedstawiona ma być w części studialnej, natomiast projekt rewitalizacji Skweru Pionierów Kołobrzegu — w części realizacyjnej.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, realizacyjny, prowadzony w procedurze konkursu ograniczonego.

Konkurs podzielony jest na część studialną i realizacyjną. Obszar części studialnej to zespół dwóch parków (Park 18 Marca i Skwer Pionierów Kołobrzegu — Zielone Tarasy Kultury) położonych w centrum Kołobrzegu i przedzielonych ulicą Sybiraków, teren dla części realizacyjnej obejmuje Skwer Pionierów Kołobrzegu.

Część studialna konkursu ma być koncepcją zagospodarowania wspomnianych przestrzeni publicznych (Skweru Pionierów Kołobrzegu, Parku 18 Marca i ul. Sybiraków) rozpatrywanych jako całość kompozycyjna i funkcjonalno-przestrzenna. Należy w niej uwzględnić relacje z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi oraz wyznaczyć idee urządzenia zasadniczych elementów zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z kolei część realizacyjna — „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” w Kołobrzegu powinna być rozwinięciem idei zawartych w części studialnej, określać szczegółowe zagospodarowanie terenu skweru, wyznaczać standardy urządzenia i utrzymania elementów zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Propozycja powinna zawierać także koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem wytycznych projektowych i programowych „Zielonych Tarasów Kultury”, koncepcję architektoniczną małej architektury, mebli miejskich, elementów oświetlenia zewnętrznego oraz ideę rozwiązań w zakresie uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych, uwzględniających wykorzystanie instalacji OZE.

Konkursowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powinna wpisywać się także w strategie marki Kołobrzeg Re:GeneracjaSmart City Miasta Kołobrzeg.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu”
 • II Nagroda 20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu w szczególności dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 3 sierpnia 2022 r.
 • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 sierpnia 2022 r., do godz. 23:55
 • termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 12 sierpnia 2022 r.
 • termin zadawania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: do 24 października 2022 r.
 • termin składania prac konkursowych: do 28 października 2022 r., do godz. 15:00
 • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: do 25 listopada 2022 r.

sąd konkursowy

 • Jerzy Szczepanik-Dzikowski SARP Oddział Warszawa, Sędzia Przewodniczący
 • Marek Perepeczo SARP Oddział Koszalin, Sędzia Referent
 • Wojciech Subalski – SARP Oddział Koszalin
 • dr hab. Adam Zwoliński – Architekt Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Cezary Kalinowski – Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Ewa Pełechata – Zastępczyni Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg, Zastępczyni sędziego
 • Stanisław Skład – SARP Oddział Koszalin, Zastępca sędziego
 • Monika Buśko-Kuś – Ogrodnik Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg, Zastępczyni sędziego
 • Karolina Bilska Sekretarz konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.architektsarp.pl/skwer-pionierow/

regulamin

https://www.architektsarp.pl/skwer-pionierow/regulamin/

Miechów

termin składania prac

12.10.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji hali sportowej w Miechowie

organizator: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, SARP Oddział Kraków | inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Gmina i Miasto Miechów we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie. Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego budynku wraz z przyległym terenem przy ul. Marii Konopnickiej w Miechowie.

Gmina i Miasto Miechów we współpracy z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiła ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego budynku o funkcji sportowej wraz z przyległym terenem. Zadaniem uczestników jest zaproponowanie obiektu, który wpisze się w charakter i tkankę Miechowa.

Obiekt powstanie w północno-wschodniej części miasta, obok budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.

warunki

Zaproponowane rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne dla wielofunkcyjnej hali, jak czytamy w regulaminie, powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu, a także rangę projektowanego obiektu i wartości, jakie powinien wnosić.

Budynek będzie pełnić różne funkcje, w zależności od pory dnia — będzie to przestrzeń do zajęć wychowania fizycznego dla pobliskiej szkoły, popołudniowych aktywności komercyjnych oraz organizowania rozmaitych wydarzeń.

Część sportowa powinna składać się z pełnowymiarowych boisk, a płyta główna umożliwiać podział na trzy niezależne sale treningowe oddzielone kurtynami, w celu równoległego prowadzenia zajęć sportowych w trzech różnych grupach wiekowych. Należy uwzględnić także zespół małej hali sportowej oraz część administracyjną. Wokół hali należy zlokalizować dodatkowe boisko typ „Orlik” oraz siłownię na świeżym powietrzu. Na opracowywanym terenie należy przewidzieć również stanowiska parkingowe dla przynajmniej 20 rowerów, minimum 40 samochodów i dla 2 autokarów.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
 • II Nagroda 20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: do 22 lipca 2022 r.
 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 8 sierpnia 2022 r., do godz. 14:00
 • wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: do 15 sierpnia 2022 r.
 • zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie: do 2 września 2022 r.
 • termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie: zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
 • termin złożenia prac konkursowych w konkursie: do 12 października 2022 r., do godz. 14:00
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: do 21 października 2022 r.
 • publikacja wyników konkursu na stronie internetowej organizatora: do 21 października 2022 r.

sąd konkursowy

 • Piotr Lewicki SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący
 • Marcin Brataniec SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent
 • Marcin Charciarek
 • Piotr Chuchacz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Andrzej Banaśkiewicz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie
 • Iwona Dróżdż Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
 • Małgorzata Galińska Podinspektorka Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
 • Anna Gawin Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie
 • Mateusz Sobecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
 • Marcin Buczek-Palczyński SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2022/07/15/hala-sportowa-w-miechowie-konkurs-sarp-nr-1026/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/07/MIE_Regulamin_Konkursu.pdf

międzynarodowy

termin składania prac

30.11.2022

Konkurs „Zaprojektuj toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie”

organizator: Tubądzin Management Group, Teatr Wielki Opery Narodowej w Warszawie

W ramach trwającego konkursu Tubądzin Design Awards 2022 kategorii CultureFORM utworzono dodatkowe zadanie projektowe. Wyzwaniem jest przygotowanie koncepcji toalet znajdujących się w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Na zgłoszenia macie czas do 30 listopada br.

cel

Tubądzin Design Awards (TDA) organizowany przez Grupę Tubądzin od 2015 roku to konkurs dla architektów, projektantów oraz studentów z całego świata.

W nowej edycji można powalczyć o Grand Prix w czterech kategoriach: Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz w kategorii specjalnej Culture FORM, która została utworzona z myślą o kulturze przestrzeni i podkreślania wartości obcowania ze sztuką we współczesnym świecie. Ideą przewodnią jest budowanie i odbudowywanie przestrzeni w celu uwydatnienia procesu twórczego i podkreślenia istoty przeżywania kultury.

W ramach kategorii CultureFORM, Tubądzin wraz z partnerem konkursu Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie, otworzył przed architektami dodatkową przestrzeń projektową wraz z jej tematem „Zaprojektuj toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie”.

Wyzwaniem jest przygotowanie koncepcji toalet znajdujących się w przestrzeniach teatralnych, oddzielnie toaletę damską i męską, w tym zawarte w nich toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

„Panujący wzniosły klimat w przestrzeniach reprezentacyjnych Teatru Wielkiego Opery Narodowej jest dla wielu gości powodem do przeżywania kultury i kontaktu z ideą autorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, rzucamy wyzwanie społeczności architektonicznej dotyczące zaprojektowania toalet teatru, które powinny w spójny sposób komponować się z miejscami reprezentacyjnymi” — czytamy na stronie konkursu.

warunki

Konkurs przeznaczony jest dla architektów, architektów wnętrz lub projektantów, którzy profesjonalnie wykonują ten zawód oraz dla studentów do 30 roku życia, studiujących na kierunkach związanych z architekturą, architekturą wnętrz lub projektowaniem.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły. Uczestnik w każdej kategorii konkursowej może zgłosić dowolną liczbę prac i może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu projektów z dziedziny architektury, architektury wnętrz oraz designu, w których wykorzystane zostaną produkty Tubądzin.

Ideą zaproponowanego zadania jest zaprojektowanie koncepcji będącej odpowiedzią na potrzeby gości teatru w kategorii spójnego odbioru przestrzeni, obcowania z dobrze zaprojektowanymi przestrzeniami wpisującymi się w całość charakteru wnętrz Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Troska o detale jest bliska każdej osobie o wysokim poczuciu wrażliwości i estetyki. Celem jest również dostarczeniem koncepcji przestrzeni toalet, które mogą stać się w przyszłości ich realizacją.

Przygotowana koncepcja powinna zachowywać istniejący układ funkcjonalny oraz lokalizację miejsc urządzeń sanitarnych.
Koncepcja nie może uwzględniać rozwiązań, które zakładają zamianę lokalizacji pionów sanitarnych oraz drzwi wejściowych prowadzących z korytarza.

W zakres opracowania wchodzą następujące pomieszczenia:

 • toaleta męska z przedsionkiem (min. 2 miski WC, min. 3 pisuary, min. 2 umywalki) i wydzielonym pomieszczeniem stanowiącym toaletę dla osób z niepełnosprawnościami (1 miska WC, 1 umywalka),
 • toaleta damska z 2 przedsionkami (min. 2 miski WC, min. 3 umywalki) i wydzielonym pomieszczeniem stanowiącym toaletę dla osób niepełnosprawnych (1 miska WC, 1 umywalka).

kalendarium

Główny konkurs ma charakter międzynarodowy oraz trwa w okresie od 1 marca do 30 listopada 2022 roku.

Prace w ramach zadanie specjalnego w kategorii CultureFORMmożna zgłaszać między do 30 listopada 2022 roku.

nagrody

Dla autora/autorki zwycięskiej koncepcji projektu przewidziane są nagrody w postaci:

 • tytułu laureata w ramach kategorii CultureFORM w zadaniu „Zaprojektuj Toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie”
 • 1500 Euro,
 • publikacji, spersonalizowanego wywiadu i promocji w pismach branżowych oraz promocja na stronach Teatru Wielkiego Opery Narodowej,
 • umieszczenia w międzynarodowych materiałach promocyjnych w temacie CultureFORM.

W przypadku gdy autor/ autorka zwycięskiej koncepcji zadania „Zaprojektuj toalety Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie” wyrazi chęć udziału w jej realizacji, zostanie do niej zaproszony przez wykonawcę i inwestora.

jury konkursowe

W skład jury konkursowego w kategorii CultureFORM wchodzą:

 • Davide Macullo — założyciel studia Davide Macullo Architects w Lugano,
 • Marta Sowińska-Gąska — architektka, laureatka Grad Prix TDA 2020,
 • Ewa Kryszkiewicz — menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.tubadzin.pl/design/pl/cultureform-twon.php

regulamin

https://www.tubadzin.pl/design/pl/REGULAMIN.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

21.10.2022

Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

Trwa czwarta edycja konkursu „Drewno w Architekturze” na najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku architektura i obronione w latach 2021 i 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 października br.

cel

Konkurs „Drewno w Architekturze” ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych magisterskich prac dyplomowych wykonanych na uczelniach, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących kształcenie w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. Do czwartej edycji konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2021 i 2022, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego.

Prestiż konkursu mają budować jurorzy — wybitni twórcy i naukowcy, a także autorzy projektów — kreatywni młodzi architekci zafascynowani walorami drewna.

„Drewno jest materiałem naturalnym. Związanym z architekturą wernakularną i tradycyjnymi metodami wznoszenia budynków. Jest też tworzywem umożliwiającym projektowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wyrafinowanych elementów i detali, niepowtarzalnych powierzchni. To olbrzymi i ciągle nie do końca wykorzystany potencjał strukturalny, plastyczny i fakturalny” – czytamy w informacji organizatora.

Konkurs organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami Unibep i Danwood, które są fundatorami nagród. Jednym z głównych patronów medialnych jest Architektura & Biznes.

warunki

Do konkursu przyjmowane są prace obronione w latach 2021 i 2022 na Wydziałach Architektury i Urbanistyki wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i dziekana wydziału, na którym praca została wykonana.

Autor pracy zobowiązany jest wyrazić zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla autora.

Praca, oprócz karty zgłoszenia uczestnictwa powinna zawierać:

 • plansze dyplomowe,
 • pełny opis projektu dyplomowego.

nagrody

Nagrody dla autorów i autorek projektów:

 • I Nagroda: 8 000 zł,
 • II Nagroda: 6 000 zł,
 • III Nagroda: 4 000 zł,
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 2 000 zł.

Nagrody dla promotorów i promotorek prac:

 • I Nagroda: 2 000 zł,
 • II Nagroda: 2 000 zł,
 • III Nagroda: 2 000 zł,
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 1 000 zł.

kalendarium

 • termin składania prac: od 3 do 21 października 2022 roku,
 • termin obrad jury: 4 listopada 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej: 25 listopada 2022 roku.

  sąd konkursowy

  W skład sądu konkursowego wchodzą:

  • Dziekan Wydziału Architektury PB, dr hab. Aleksander Asanowicz, prof. PB – przewodniczący konkursu,
  • dr Adam Jakimowicz – komisarz konkursu,
  • sekretarze konkursu: dr Katarzyna Asanowicz, dr Wojciech Niebrzydowski, dr Aleksander Owerczuk.
  • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep,
  • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood,
  • minimum 3 osoby powołane przez dziekana spośród wybitnych architektów i nauczycieli akademickich.

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje, materiały do pobrania i karta zgłoszenia znajdują się na stronie konkursu.

  warunki

  http://drewnowarchitekturze.pl/

  regulamin

  http://drewnowarchitekturze.pl/index.php/regulamin/

  Toruń

  termin składania prac

  05.10.2022

  Konkurs realizacyjny, jednoetapowy na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu

  organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

  SARP Oddział Toruń ogłosił konkurs na koncepcję modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt znajduje się na obszarze toruńskiej starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Termin zgłoszeń wniosków do udziału w konkursie upływa 14 lipca br.

  cel

  Celem Konkurs jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz koncepcji zagospodarowania terenu znajdującej się obszarze toruńskiej starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Zabudowania składają się z neogotyckiego budynku głównego wzniesionego w latach 1901-1903, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o zróżnicowanej bryle dwu- trzykondygnacyjnej wraz z wieżą oraz z budynku pomocniczego, niebędącego zabytkiem, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, skomunikowanego wewnętrznie z budynkiem głównym.

  Realizacja inwestycji finansowana będzie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Obiekt wykorzystywany będzie na dwa główne cele: administracyjny — siedziba Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz urzędu obsługującego powyższy organ, operacyjny — Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP (część obiektu zaliczana do infrastruktury krytycznej) oraz siedziba grupy dowódczo-sztabowej wraz z pojazdami i sprzętem dowodzenia i łączności.

  Nowoprojektowany budynek będzie tworzył jedną funkcjonalną całość z zabytkowym budynkiem dawnej straży ogniowej.

  warunki

  Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego. Komunikacja w konkursie i składanie wniosków odbywa się przez Elektroniczną Platformę Konkursową. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

  Do oceny w konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna (wcześniej niepublikowana) oraz nienaruszająca praw autorskich osób trzecich praca konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości, jest zgodna z zadaniem konkursowym, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

  Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

  Wytyczne i założenia do opracowania koncepcji konkursowej zawiera załącznik nr 6b do regulaminu.

  Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym wraz z wyposażeniem wnętrz oraz z zagospodarowaniem terenu nie przekroczy kwoty 18 500 000 00 zł brutto.

  nagrody

  Łączna pula nagród wynosi 70  tys. zł brutto.

  W konkursie organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

  • I Nagroda – 30 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi,
  • II Nagroda – 20 tys. zł brutto,
  • III Nagroda – 10 tys. zł brutto,
  • dwa wyróżnienia – 5 tys. zł brutto każde.

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania terenu,
  • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu terenu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

  kalendarium

  • wnoszenie pytań — do 6 lipca 2022 roku,
  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 14 lipca br. do godz. 15.00,
  • termin powiadomienia o dopuszczeniu do udziału w konkursie — do 19 lipca 2022 roku,
  • termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych — do 6 września 2022 roku,
  • termin składania prac konkursowych  — do 5 października 2022 roku do godz. 15.00,
  • ogłoszenie wyników konkursu — 28 października 2022 roku.

  sąd konkursowy

  W skład sądu konkursowego wchodzą:

  • Marek Perepeczo – przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin,
  • Piotr Sobociński – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Toruń,
  • Adam Kołodziej – sędzia konkursowy SARP Oddział Toruń,
  • Sławomir Herbowski – sędzia konkursowy ze strony organizatora,
  • Emanuel Okoń – miejski konserwator zabytków,
  • Małgorzata Adamska – SARP Oddział Toruń, Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia,
  • Tomasz Beciński – sędzia konkursowy ze strony organizatora,
  • Wojciech Krawczuk – zastępca sędziego, SARP Oddział Poznań,
  • Marek Rusoń – zastępca sędziego ze strony organizatora,
  • Jakub Olszewski – zastępca sędziego ze strony organizatora.

  Funkcję sekretarza konkursu pełni Joanna Smoczyńska z SARP Oddział Toruń tel. 691 650 581.

  więcej informacji

  Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  http://sarptorun.pl/konkursy/

  regulamin

  https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/c189deda-cab4-44ab-92a8-d2285bc4775d

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  31.10.2022

  Konkurs Wnętrze Roku SAW

  organizator: Stowarzyszenie Architektów Wnętrz

  Wnętrze Roku SAW to organizowany już po raz drugi przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz konkurs, którego celem jest promowanie funkcjonalnych i pięknych wnętrz, oryginalnego wzornictwa i dobrych praktyk zawodowych. W konkursie nagradzane są najlepsze projekty wnętrz publicznych i prywatnych zrealizowane w latach 2019–2022.

  cel i warunki

  Wnętrze Roku SAW to organizowany już po raz drugi przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz konkurs, którego celem jest promowanie funkcjonalnych i pięknych wnętrz, oryginalnego wzornictwa i dobrych praktyk zawodowych.
   
  W konkursie nagradzane są najlepsze projekty wnętrz publicznych i prywatnych zrealizowane w latach 2019–2022. Udział w konkursie wziąć mogą architekci, architekci wnętrz i projektanci. Realizacje zgłaszać można indywidualnie lub w zespołach.
   
  Projekty zgłoszone w obu kategoriach (wnętrze publiczne, wnętrze mieszkalne) w listopadzie br. oceni jury i wytypuje laureatów pierwszego etapu, którzy zostaną zaproszeni do przysłania plansz konkursowych. Spośród finałowych projektów wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu, których poznamy podczas uroczystej gali w kwietniu 2023 roku.
   
  Szczegółowy opis konkursu zawarty jest na stronie internetowej konkursu.

  nagrody

  Łączna pula nagród wynosi 100 000 zł. Zwycięzcy każdej z kategorii konkursowych otrzymają 30 000 zł, pozostała suma zostanie przekazana zdobywcom drugich i trzecich miejsc.

  kalendarium

  Termin przesyłania prac: do 31.10.2022 r.

  jury konkursu

  • Robert Majkut (przewodniczący jury)
  • Magdalena Adamus
  • Magdalena Federowicz-Boule
  • Agnieszka Stefańska
  • Oskar Zięta
  • Bazyli Krasulak
  • Maciej Bidermann
  • Jacek Tryc

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://saw.org.pl/konkurs/

  międzynarodowy

  termin składania prac

  31.01.2023

  Konkurs „LAMPA SYSTEMOWA do wnętrz mieszkalnych”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Trwa kolejna edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie lampy systemowej do wnętrz mieszkalnych. Jury poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych.

  cel

  Celem konkursu jest zaprojektowanie systemowej oprawy oświetleniowej lub rodziny opraw, przeznaczonej do wnętrza mieszkalnego. System opraw do zastosowania we wnętrzach mieszkalnych powinien charakteryzować się prostotą konstrukcji i możliwością tworzenia rodziny produktów, zapewniający odpowiednie warunki oświetleniowe (w zależności od zastosowania/miejsca przeznaczenia) i bezpieczne warunki eksploatacji.

  Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych opraw oświetleniowych lub całych systemów oświetleniowych, które staną się dopełnieniem architektury wnętrz o charakterze i przeznaczeniu mieszkalnym.

  warunki

  Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci, Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

  Konkurs skierowany jest do studentów i studentekosób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

  W projekcie dopuszcza się dowolną konfigurację — lampy można umieszczać zarówno na ścianach, jak i na, lub pod sufitem, lub też umieszczać na podłodze, montować w elementach konstrukcyjnych lub elementach wyposażenia. Należy uzasadnić wybór i zasadę tworzenia proponowanych rozwiązań systemowych, przewidzieć możliwość ich zmienności oraz przekształcalności. Można zaproponować rozwiązania modułowe. Należy powiązać systemowe rozwiązania z funkcją oświetleniową, jaką mają za zadanie spełniać, pamiętając o wymaganiach oświetleniowych i elektrycznych.

  Projektujący powinien wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, prostotę konstrukcji, ale również bezpieczeństwo użytkowania związane z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również wynikające z zasilania elektrycznego. Jako źródło światła należy zastosować źródła światła LED oraz przewidzieć sposób ich zasilania.

  Projekt konkursowy wymaga:

  • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy i działania oraz użytego materiału bądź materiałów,
  • objaśnienia założeń tworzenia rodziny produktów,
  • podania rodzajów źródeł światła,
  • podania sposobu zasilania.

  Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów w architekturze, architekturze wnętrz i wzornictwie.

  Przy projektowaniu i kreowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX, czyli źródła światła o odpowiednich parametrach świetlnych i elektrycznych.

  nagrody

  Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

  Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

  • I Nagroda – 600 EURO,
  • II Nagroda – 300 EURO,
  • III Nagroda – 200 EURO,
  • trzy wyróżnienia – po 100 EURO dla każdej z prac.

  Trzy prace, które otrzymają nagrody główne, zostaną zaprezentowane w trakcie 30-tych Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO w Warszawie.

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
  • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
  • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
  • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

  sąd konkursowy

  Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
  • przedstawiciel firmy KANLUX,
  • Weronika Glaubert, Wiktoria Łada i Marcin Owczarek – laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs-lampa/

  regulamin

  https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/lampa_systemowa_do_wnetrz_mieszkalnych_regulamin.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  07.10.2022

  Jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pn.: Adaptacja ruin zamku na „Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach”

  organizator: SARP Oddział Zielona Góra | inwestor: Gmina Żary

  Oddział SARP Zielona Góra wraz z Gminą Żary ogłosił jednoetapowy realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji adaptacji ruin zamku w Żarach na Centrum Kultury i Tradycji zamku Derwinów-Bibersteinów. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 20 lipca br.

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym jako zakres opracowania konkursowego.

  warunki

  Konkurs jest jednoetapowy realizacyjny.

  Komunikacja odbywa się przez platformę konkursową.

  Przedmiotowy budynek zamku znajduje się w powiecie żarskim, w gminie Żary miasto, w województwie lubuskim, przy al. Jana Pawła II nr 2, 68-200 Żary na działce nr 322/1 (obręb 0002 miasto Żary) o powierzchni około 5450 metrów kwadratowych. Sąsiednie budynki, czyli Pałac Promnitzów (na dz. nr 322/2) oraz budynek Kuchni Zamkowej (na dz. nr 321) znajdują się poza zakresem opracowania konkursu.

  Położony w centrum Żar zamek jest częścią historycznego układu urbanistycznego miasta, zlokalizowany między starówką, a jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta (ul. Jana Pawła II) w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Promnitzów oraz parku przypałacowego. Obecnie zamek nie jest użytkowany przez co jego unikatowy potencjał kulturotwórczy, estetyczny i funkcjonalny nie jest wykorzystany. Powstały w XIII wieku pierwotnie gotycki zamek jest zdecydowanie jednym z najważniejszych zabytków w Żarach, a także ze względu na lokalizację i dominantę w postaci wieży również bardzo istotnym punktem orientacyjnym.

  W skład zakresu opracowania wchodzą następujące obiekty i przestrzenie:

  • budynek zamku wraz z przybudówką od strony południowo-zachodniej,
  • budynek bramny zlokalizowany w północno-wschodniej części działki (przyległy do pałacu Promnitzów),
  • zagospodarowanie terenu w tym fosa oraz przyległe do niej mury.

  Zadaniem projektowym jest stworzenie atrakcyjnej koncepcji uwzględniającej zarówno: główne wytyczne z konsultacji społecznych, zalecenia konserwatora zabytków, obowiązujące przepisy oraz zapisy obowiązującego planu miejscowego (załączniki do regulaminu konkursu).

  Obecnie budynek nie jest użytkowany i w jego aktualnym stanie użytkowanie nie jest możliwe (ruina). Planuje się generalny remont i renowację oraz adaptację budynku do nowych funkcji uzupełniających pakiet usług publicznych w mieście Żary i jego okolicach.

  Obiekt pod planowaną nową nazwą: Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji „Zamek” ma spełniać pięć kategorii funkcji: kulturalną, turystyczną, komunalną, naukową, inne funkcje.

  Jednym z zadań konkursowych jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu inwestycji oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni. W tym zakresie do zadań uczestnika konkursu będzie należało rozmieszczenie w obiekcie programu i funkcji przy zapewnieniu poprawnych oraz preferowanych przez organizatora relacji pomiędzy elementami programu. W powyższym zakresie premiowane będą rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące wytyczne podane przez organizatora oraz koszty budowy i eksploatacji inwestycji.

  Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez uczestnika konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

  Link do spaceru 3D po zamku znajduje się tutaj.

  nagrody

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa kompleksu zamkowego,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania,
  • zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych efektywnością energetyczną i neutralnością klimatyczną,
  • sposób realizacji w koncepcji zaleceń konserwatorskich,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

  Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 000 zł brutto.

  W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne brutto:

  • I Nagroda — 35 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
  • II Nagroda — 25 tys. zł,
  • III Nagroda — 15 tys. zł,
  • trzy wyróżnienia pieniężne — po 5 tys. zł każde.

  kalendarium

  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 10 czerwca 2022 roku,
  • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 20 lipca 2022 roku do godz. 15.00
  • ogłoszenie informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 29 lipca 2022 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 8 sierpnia 2022 roku,
  • termin składania prac konkursowych – do 7 października 2022 roku, do 15.00,
  • ogłoszenie wyników konkursu – 21 października 2022 roku,
  • wystawa pokonkursowa i dyskusja – 3 listopada 2022 roku.

  Sąd Konkursowy

  W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

  • Mariusz Ścisło – sędzia przewodniczący, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa,
  • Leon Szapowałow – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,,
  • Paweł Gołębiowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
  • Paweł Kochański – sędzia konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
  • dr hab. Andrzej Legendziewicz – ekspert w dziedzinie konserwacji zabytków,
  • Marek Iwlew – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
  • Ireneusz Brzeziński – sędzia konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału,
  • Rafał Fularski – sędzia Konkursowy ze strony zamawiającego, naczelnik wydziału.

  Funkcję sekretarza konkursu pełni Halina Łowejko z SARP Oddział Zielona Góra.

  więcej informacji

  Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-zamek-zary/

  regulamin

  https://zielonagora.sarp.org.pl/wp-content/uploads/00_REGULAMIN-KONKURSU_Adaptacja-ruin-zamku-na-Centrum-Kultury-i-Tradycji-.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  29.11.2022

  Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

  organizator: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

  Oddział Warszawski SARP ogłosił dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 15 czerwca br.

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu.

  warunki

  Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego.

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w załączniku nr 7a do regulaminu.

  Obiekt zlokalizowany zostanie na niezabudowanej działce przy ul. Marcina Flisa w dzielnicy Włochy (Raków) w Warszawie. Teren inwestycji kubaturowej obejmie działki o nr: 63/3 48/2, 11/7 i 62/8 w obrębie 2-05-05. Inwestycja zakłada realizację budynku laboratoryjno-biurowego. Teren inwestycji równoznaczny z zasięgiem oddziaływania obiektu zgodnie z Decyzją Nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy przeznaczony jest pod kubaturę oraz stanowi obszar o wielkości około 11 827 metrów kwadratowych. Teren planowanej inwestycji obecnie nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Cały teren inwestycji (opracowania konkursowego) stanowi obszar o wielkości około 12 568 metrów kwadratowych.

  W planowanym budynku funkcjonować będzie około dwadzieścia grup badawczych, a także siedem specjalistycznych pracowni aparaturowych oferujących najnowocześniejsze metody i technologie badawcze oraz profesjonalną ekspertyzę w ich stosowaniu.

  Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji — budowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie minimalnym umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie powinien przekroczyć kwoty 45 mln zł brutto.

  Każdy podmiot zainteresowany udziałem w konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej.

  nagrody

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa przestrzeni i pomieszczeń nowego budynku,
  • poprawność funkcjonalna i zastosowane technologie laboratoriów i pracowni specjalistycznych,
  • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku i w zagospodarowaniu terenu,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji,
  • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

  Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 tys. zł brutto.

  W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne brutto:

  • I Nagroda — 40 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
  • II Nagroda — 25 tys. zł,
  • III Nagroda — 15 tys. zł,
  • Wyróżnienia pieniężne — 10 tys. zł.

  kalendarium
  etap I konkursu

  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 7 czerwca 2022 roku,
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 15 czerwca 2022 roku, do godziny 12.00,
  • ogłoszenie informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 lipca 2022 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (II tura) – do 29 sierpnia 2022 roku,
  • składanie opracowań studialnych – do 5 września 2022 roku, do 15.00,
  • kwalifikacja do II etapu konkursu – do 26 września 2022 roku.

  etap II konkursu

  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (III tura) – do 22 listopada 2022 roku,
  • ostateczny termin składania prac konkursowych – do 29 listopada, do godziny 15.00,
  • ogłoszenie wyników konkursu – 16 grudnia 2022 roku,
  • wystawa pokonkursowa i dyskusja – o dacie uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

  Sąd Konkursowy

  • Karol Fiedor – przewodniczący Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Poznań,
  • Paweł Czaplicki – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
  • Tomasz Saracen – asystent Sędziego referenta, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
  • Marcin Goncikowski – członek Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
  • prof. Jacek Kuźnicki – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
  • prof. Marcin Nowotny – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
  • Anna Zolnik – członkini Sądu Konkursowego.

  Funkcję sekretarza konkursu pełni architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski – członek SARP Oddział Warszawa.
  Funkcję asystentki sekretarza konkursu pełni architektka Agnieszka Lewandowska – członkini SARP Oddział Warszawa.

  więcej informacji

  Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/

  regulamin

  https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/?page_id=1169

  międzynarodowy

  termin składania prac

  31.01.2023

  Konkurs „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Ruszyła nowa edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie mobilnego domu na kołach. Uczestnicy muszą pamiętać o analizie światła i jego wpływie na projekt.

  cel

  Celem konkursu „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada” jest zainspirowanie do potraktowania światła jako ważnego elementu kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz zainteresowanie technologią LED i jej możliwościami w zakresie tworzenia opraw i systemów oświetleniowych.

  Przedmiotem pracy konkursowej jest mobilny dom na kołach. Jak czytamy w regulaminie konkursu — może to być adaptacja istniejącego pojazdu na jeżdżący dom albo zbudowanie go od podstaw z wykorzystaniem oferowanych przez firmy motoryzacyjne podwozi do zabudowy. Musi to być jednak indywidualna przestrzeń mieszkalna gotowa do zamieszkania od zaraz.

  Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych (tzn. określonych rodzajów podwozi) oraz spełniających parametry techniczne i przepisy o wyposażeniu pojazdów.

  Istotną rolę w projektowanym MOVABLE HOUSE ma odgrywać również analiza oddziaływania światła zarówno naturalnego, jak i sztucznego na charakter i przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną domu na kołach, na wytworzenie w nim określonego stylu.

  warunki

  Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy, Architekci Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

  Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

  Projektowane rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne „MOVABLE HOUSE — dom współczesnego Nomada” może znajdować się w dowolnym miejscu geograficznym, w dowolnym klimacie i kulturze. Niezbędne jest określenie stron świata, jeżeli odgrywa to istotną rolę w projekcie.

  Projekt może mieć czysto teoretyczny charakter. Istotne jest przedstawienie toku myślenia i powodów kolejnych, kreatywnych decyzji projektowych, jak również zaprezentowanie detalu. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę funkcję oświetlenia w projektowanym rozwiązaniu oraz, jeżeli ma to znaczenie, w jego bezpośrednim otoczeniu. Należy pamiętać również o bezpieczeństwie użytkowania związanym z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również bezpieczeństwem wynikającym z podłączenia do zasilania elektrycznego.

  Projekt wymaga:

  • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy konstrukcji, rozplanowania pomieszczeń i zabudowy wewnętrznej, rozprowadzenia instalacji wewnętrznych, określenia użytych materiałów,
  • objaśnienia zastosowanego oświetlenia do oświetlenia wnętrza i, o ile to wynika z konstrukcji, w jego bezpośrednim otoczeniu, sposobu jego użytkowania oraz zasilania w energię elektryczną,
  • przy projektowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX o odpowiednich parametrach świetlnych i walorach dekoracyjnych.

  nagrody

  Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

  Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

  • I Nagroda – 1000 EURO,
  • II Nagroda – 400 EURO,
  • III Nagroda – 300 EURO,
  • trzy wyróżnienia – dyplomy.

  Firma KANLUX może ufundować nagrody rzeczowe nagrodzonym laureatom. Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu, w trakcie 30. Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego. W czasie trwania Targów będzie miała miejsce wystawa prac konkursowych.

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
  • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
  • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
  • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

  sąd konkursowy

  Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
  • przedstawiciel firmy KANLUX,
  • Katarzyna Kędziorczyk, Klaudia Rduch, Nicole Kossowska – laureatki I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,
  • Elżbieta Dajer – sekretarka konkursu, Agencja SOMA.

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs-architektoniczny/

  regulamin

  https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/movable_house_regulamin.pdf

  międzynarodowy

  termin składania prac

  30.11.2022

  Międzynarodowy konkurs Tubądzin Design Awards 2022

  organizator: Tubądzin Management Group

  Już 1 marca br. startuje pierwszy etap czwartej edycji międzynarodowego konkursu Tubądzin Design Awards. W tym roku główną ideą konkursu jest projektowanie, które potrafi sprostać globalnym wyzwaniom — organizatorzy stworzyli dodatkową, czwartą kategorię — CULTURE FORM. Pula nagród wynosi 78 000 EURO!

  cel

  Tubądzin Design Awards (TDA) organizowany przez Grupę Tubądzin od 2015 roku to konkurs dla architektów, projektantów oraz studentów z całego świata.

  „Tubądzin Design Awards jest jednym z naszych głównych działań, jakie kierujemy dla grupy architektów. Jego zasięg, skala i jakość sprawia, że stał się wielką inspiracją dla wszystkich, którzy biorą w nim udział. Czwartej edycji TDA przyświeca niezwykle ważna idea projektowania, które potrafi sprostać globalnym wyzwaniom. Jednym z nich jest dostęp do kultury i sztuki, który w ostatnim czasie jest dość ograniczony. Stąd w TDA kategoria specjalna Culture FORM, która naszym zdaniem może być jedną z ciekawszych w tej edycji. Przed nowymi wyzwaniami stoją też architekci, dlatego nasz konkurs został skonstruowany tak, aby maksymalnie wspierać ich rozwój i działalność. Oprócz nagród finansowych przewidzieliśmy udział w inspirujących wydarzeniach branżowych, podróże do ciekawych miast i miejsc, ale także aktywności promujące działalność architektów, czy prestiżowy staż dla młodych twórców. Uczestnicy będą też nagradzani w poszczególnych etapach, a w finale powalczą o nagrody Grand Prix przyznawane w tej edycji w czterech kategoriach” — mówi Ewa Kryszkiewicz, menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

  W nowej edycji można powalczyć o Grand Prix w czterech kategoriach: Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz w kategorii specjalnej Culture FORM, która została utworzona z myślą o kulturze przestrzeni i podkreślania wartości obcowania ze sztuką we współczesnym świecie. Ideą przewodnią jest budowanie i odbudowywanie przestrzeni w celu uwydatnienia procesu twórczego i podkreślenia istoty przeżywania kultury.

  warunki

  Konkurs przeznaczony jest dla architektów, architektów wnętrz lub projektantów, którzy profesjonalnie wykonują ten zawód oraz dla studentów do 30 roku życia, studiujących na kierunkach związanych z architekturą, architekturą wnętrz lub projektowaniem.

  W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły. Uczestnik w każdej kategorii konkursowej może zgłosić dowolną liczbę prac i może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów konkursu. 

  Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu projektów z dziedziny architektury, architektury wnętrz oraz designu, w których wykorzystane zostaną produkty Tubądzin .

  Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • Young Power — kategoria przeznaczona dla studentów studiów kierunkowych wyższych (architektura, architektura wnętrz, projektowanie). Projekty mogą być zgłaszane w dowolnym zakresie wybranym przez uczestników konkursu,
  • Everyday Design — kategoria przeznaczona dla architektów i projektantów. Zgaszane projekty mogą być wnętrzami prywatnymipublicznymi. Mogą to być: kuchnie, łazienki i salony.
  • Unlimited Architecture — kategoria przeznaczona dla architektów, architektów wnętrz, projektantów, biur architektonicznych. W tej kategorii zgłaszać można projekty w zakresie: architektury kubaturowejarchitektury wnętrz (wnętrza publiczne i prywatne), obiekty (elementy wyposażenia wnętrz, meble, elementy projektów outdoor oraz elementy w projektowaniu przestrzeni publicznej), fasady/elewacje, nietypowe zastosowania płytek,
  • CultureFORM — kategoria specjalna: inspirowana kulturą i przeżywaniem kultury, dająca wolność projektowania i wpływania na kształtowanie kultury przestrzeni. W tej kategorii można zgłaszać dowolne projekty w przestrzeni publicznej i prywatnej.

  kalendarium

  Konkurs ma charakter międzynarodowy oraz trwa w okresie od 1 marca do 30 listopada 2022 roku.

  Konkurs jest podzielony na 3 etapy:

  • I etap – od 1 marca do 31 maja 2022 roku,
  • II etap – od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku,
  • III etap – od 1 września do 30 listopada 2022 roku.

  W terminie do 4 miesięcy od ogłoszenia zwycięzców III etapu konkursu odbędzie się finał konkursu oraz ogłoszenie wyników końcowych i laureatów.

  nagrody

  Łączna pula nagród w konkursie wynosi 78 000 EURO.

  Oprócz nagród finansowych na zwycięzców czekają wyjazdy do: Tokio, Paryża, targi designu Salone de Mobile w Mediolanie.

  Dla studentów i młodych projektantów przewidziano staż w pracowni Martin Duplantier Architectes w Paryżu.

  W kategorii specjalnej Culture FORM oprócz nagrody pieniężnej, zwycięzca będzie miał możliwość dołączenia do prestiżowego zespołu twórców związanych z Operą Narodową i współtworzenia oprawy oraz scenografii spektaklu realizowanego w Teatrze Wielkim w Warszawie.

  Nagrody przyznawane są w trybie etapowym oraz całorocznym. W każdym etapie konkursu organizatorzy przewidują nagrodzenie: trzech projektów w kategorii Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture, oraz wyłonienie jednego projektu w kategorii CultureFORM i jednej Nagrody Publiczności.

  W finale konkursu organizatorzy przewidują wyłonienie: Grand Prix 2022 i II i III Nagrody sposród finałowych projektów w kategorii Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture oraz laureata kateogorii CultureFORM.

  Dodatkowo zostaną przyznane Nagrody Specjalne:

  • za skalę inwestycji, która wybierana jest spośród wszystkich zgłoszonych projektów,
  • challenge za nietypowe wykorzystanie zastosowanie produktów Tubądzin,
  • project: facade za najlepszą fasadę/elewację,
  • obiekt z płytek ceramicznych.

  Szczegółowa lista nagród pienieżnych i rzeczowych poszczególych etapów dostępna jest na stronie konkursu.

  jury konkursowe

  W skład jury konkursowego wchodzą:

  • Allan Starski — scenograf filmowy i teatralny, laureat Oscara (przewodniczący jury TDA),
  • Martin Duplantier — przewodniczący Francuskiej Rady Architektonicznej,
  • Melike Altinişik — architektka z Turcji,
  • Małgorzata Szczepańska — redaktorka naczelna i dyrektorka kreatywna Elle Decoration,
  • Tomasz Smus — architekt marki Tubądzin.

  W kategorii Culture FORM projekty oceniać będą:

  • Davide Macullo — założyciel studia Davide Macullo Architects w Lugano,
  • Marta Sowińska-Gąska — architektka, laureatka Grad Prix TDA 2020,
  • Ewa Kryszkiewicz — menedżerka działu rozwoju i współpracy z architektami w Grupie Tubądzin.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://www.tubadzin.pl/design/pl/

  regulamin

  https://www.tubadzin.pl/design/pl/REGULAMIN.pdf

  Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

  W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

  Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

  Publikacja konkursów jest bezpłatna.

  VELUX Daylight Solutions - Odkryj historie światła
  VELUX
  VELUX Daylight Solutions - Odkryj historie światła
  Nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne LG
  Nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne LG
  Pompy ciepła Neoheat – ekologiczne ogrzewanie, chłodzenie i podgrzewanie ciepłej wody
  Pompy ciepła Neoheat – ekologiczne ogrzewanie, chłodzenie i podgrzewanie ciepłej wody
  Energooszczędne klimatyzatory Heiko - ogrzewaj i schładzaj swoje mieszkanie lub biuro
  Energooszczędne klimatyzatory Heiko - ogrzewaj i schładzaj swoje mieszkanie lub biuro