Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Ogólnopolski

termin składania prac

31.03.2024

1. edycja konkursu o nagrodę za osiągnięcia w działalności urbanistycznej w północnej Polsce

organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Gdańsku, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Z inicjatywy Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej po raz pierwszy przyznana zostanie Nagroda im. Profesora Wiesława Gruszkowskiego, zasłużonego urbanisty, architekta, naukowca i dydaktyka.

Z inicjatywy Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej po raz pierwszy przyznana zostanie Nagroda im. Profesora Wiesława Gruszkowskiego, zasłużonego urbanisty, architekta, naukowca i dydaktyka.

cel

Celem nagrody, jak czytamy w regulaminie, jest podkreślenie rangi urbanistyki w kształtowaniu środowiska życia człowieka i społeczeństwa oraz roli urbanistów w tym zakresie.

warunki

Nagroda im. Profesora Wiesława Gruszkowskiego przyznawana jest architektom i urbanistom za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze i popularyzatorskie w zakresie urbanistyki w północnej Polsce.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby fizyczne.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

Nagroda ma charakter honorowy.

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 marca 2024 roku na adres: tup.gdansk@gmail.com

sąd konkursowy

Nagrodę przyzna kapituła, w skład której wejdzie czterech ekspertów wybranych przez Zarząd Gdańskiego Oddziału TUP i Władze Wydziału Architektury spośród członków lub pracowników w tych samych proporcjach. 

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://tup.org.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-pierwszej-edycji-nagrody-imienia-profesora-wieslawa-gruszkowskiego-za-wybitne-osiagniecia-w-dzialalnosci-urbanistycznej-w-polnocnej-polsce/

regulamin

https://tup.org.pl/wp-content/uploads/Regulamin-nagrody-imienia-Profesora-Gruszkowskiego.pdf

Ogólnopolski

termin składania prac

30.03.2024

Konkurs „Rajski Ogród w Siemianowicach Śląskich” na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich

organizator: Gmina Siemianowice Śląskie

Gmina Siemianowice Śląskie ogłosiła studencki konkurs na zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich. Celem jest wyłonienie najciekawszych prac, które obrazowałyby potencjał tego obszaru jako miejskiego partycypacyjnego ogrodu. Zgłoszone pomysły zostaną wykorzystane m.in. do konsultacji z mieszkańcami oraz na właściwym etapie projektowania i przygotowania inwestycji.

cel

Celem konkursu na zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich jest wyłonienie najciekawszych prac, które obrazowałyby potencjał tego obszaru jako miejskiego partycypacyjnego ogrodu. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapisanych w przyjętym „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do studentów i studentek 4. lub 5. roku studiów jednolitych magisterskich, 1. lub 2. roku studiów magisterskich oraz ostatniego semestru studiów inżynierskich kierunku architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna lub urbanistyka. Każda osoba może złożyć jedną pracę konkursową.

Pracę konkursową stanowi dokument zawierający opracowanie oryginalnej koncepcji zagospodarowania terenu, stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym 524/18 (obręb 51), o powierzchni 9,1926 ha, położoną w Siemianowicach Śląskich, na północ od ul. Dworskiej.

Działka objęta jest „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w 2021 r. pod pozycją 6979.

Mapa zasadnicza terenu w wersji elektronicznej, którego dotyczy konkurs, stanowi załącznik nr 6.

Przy sporządzaniu koncepcji zagospodarowania terenu można korzystać z materiałów opublikowanych w Geoportalu Miasta Siemianowice Śląskie pod adresem: siemianowice.geoportal2.pl.

Opracowana w ramach konkursu koncepcja powinna zakładać utworzenie na należącym do gminy terenie przy ul. Dworskiej przestrzeni o nazwie „Rajski Ogród” – miejskiego, partycypacyjnego ogrodu zlokalizowanego przy kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym Bażantarnia w Siemianowicach Śląskich, tuż przy granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Prócz strefy wypoczynkowej i bioróżnorodnej, ogród będzie miał miejsce dedykowane partycypacji społecznej i budowie nowych więzi lokalnych dzięki zainstalowanej małej architekturze czy zastosowanej sztuce ulicznej.

Organizatorowi zależy na lokalizacji obiektów architektonicznych oraz elementów urządzenia terenu, służących realizacji uzupełniających się wzajemnie funkcji:

 • rekreacyjnej,
 • społecznościowej,
 • artystycznej,
 • dydaktycznej,
 • sportowej,
 • gospodarczej.

Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania wynikające z zaprojektowanej Alei Spacerowej prowadzającej od ulicy Dworskiej do Stawu Rzęsa.

Koncepcja zagospodarowania terenu powinna zostać opracowana na podstawie wytycznych, zawartych w załączniku nr 4 do regulaminu i zawierać co najmniej następujące elementy:

 • projekt graficzny zagospodarowania terenu, obejmujący w szczególności: rozmieszczenie nowych obiektów architektonicznych (mała architektura, węzeł sanitarny),
 • układ komunikacyjny (parking, ciągi piesze i rowerowe), uwzględniający projektowaną Aleję Spacerową, której rysunek projektu zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 7,
 • rozmieszczenie terenów zielonych, z oznaczeniem rodzajów nasadzeń,
 • rozmieszczenie niezbędnych elementów infrastruktury technicznej,
 • rysunki (zdjęcia) poglądowe oraz opisy poszczególnych rozwiązań architektonicznych (budynki, mała architektura) oraz elementów urządzenia przestrzeni (np. ławki, latarnie, pojemniki na odpady itp.),
 • zdjęcia poglądowe i opis rozwiązań technicznych przyjętych dla układu komunikacyjnego (rodzaj nawierzchni, obrzeża),
 • zdjęcia poglądowe i opis zaprojektowanych nasadzeń,
 • opis i schemat systemu nawodnienia, odwodnienia, retencji i ponownego wykorzystania wód opadowych,
 • kosztorys prac niezbędnych do zrealizowania koncepcji.

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą e-mailową na adres: rewitalizacja@um.siemianowice.pl.

kalendarium

 • termin przyjmowania prac konkursowych — 30 marca 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników — do 60 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

nagrody

Główną nagrodą jest płatny staż w pracowni architektonicznej Frantagroup Architects.

Ocenie będą podlegały:

 • stopień zrealizowania wytycznych organizatora,
 • oryginalność koncepcji zagospodarowania,
 • walory estetyczne zaproponowanych rozwiązań,
 • faktyczna możliwość realizacji koncepcji,
 • przewidywane koszty niezbędnych prac i utrzymania obiektu,
 • jakość wykonania pracy, w tym projektu graficznego,
 • zgodność z warunkami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych Gminy Siemianowice Śląskie: Strategii Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku oraz zgodność z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • Rafał Piech — Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie — przewodniczący komisji konkursowej,
 • Agnieszka Gładysz — Pierwsza Zastępczyni Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie,
 • Krzysztof Rycman — Naczelnik Wydziału Inwestycji,
 • Dariusz Jakubowski — Naczelnik Wydziału Budownictwa,
 • Magdalena Faracik-Nowak — Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,
 • Maciej Franta — architekt.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i załączniki do regulaminu dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/#!/rejestr/939524

  Jarosławiec

  termin składania prac

  07.06.2024

  Konkurs na projekt platformy widokowej z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu

  organizator: Gmina Postomino, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin

  Gmina Postomino we współpracy z SARP Oddział Koszalin ogłosiła konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu.

  Gmina Postomino we współpracy z SARP Oddział Koszalin ogłosiła konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu (gmina Postomino) i zagospodarowaniem terenu.
   
  Zamawiający oczekuje funkcjonalnej, odpornej na działania nieprzyjaznego środowiska, wyróżniającej się formalnie, o niskich kosztach eksploatacji, przyjaznej użytkownikom budowli o nowoczesnej, jednocześnie prostej i niepompatycznej formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy.

  warunki

  Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  Obszar objęty konkursem to działki położone w północnej części Jarosławca, na granicy miejscowości z Morzem Bałtyckim. Całość inwestycji ma obejmować zagospodarowanie terenu zieleni parkowej położonego na górnym poziomie aktywnego klifu i stanowiącego jednocześnie dojście i początek zejścia na sztuczną „Plażę Dubaj”. U podnóża klifu od zejścia planowana jest promenada biegnąca wzdłuż plaży w kierunku wschodnim do zejścia na plażę przy Placu Róży Wiatrów.

  Główną ideą jest koncepcja stworzenia nowoczesnego, funkcjonalnego, ekonomicznego i przyjaznego użytkownikom wyeksponowanego, otwartego na krajobraz morski punktu widokowego (platformy widokowej) stanowiącego jednocześnie zejście, na położoną u podnóża klifu, atrakcję turystyczną Jarosławca, sztuczną „Plażę Dubaj”. Zakłada się, że projektowane zagospodarowanie powinno tworzyć spójną całość kompozycji architektoniczno-urbanistycznej, składającej się z zespołu zieleni parkowej, platform widokowych, zejścia na „Plażę Dubaj” i promenady u podnóża klifu łączącej zejścia na plażę nr 5 i nr 4. Planuje się stworzenie atrakcyjnego architektonicznie miejsca, funkcjonalnego, wzbogacającego przestrzeń gminy, o formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy, spełniającego najnowsze standardy oraz zasady inkluzywnego i uniwersalnego projektowania.

  Zakres rozwiązania powinien obejmować co najmniej koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zawierającą:

  1. koncepcję zagospodarowania terenu w obszarze określonym granicami opracowania konkursowego, z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi, wyznaczającą standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów zagospodarowania terenu, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, małej architektury itp.;
  2. koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu, a także standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego obiektu (obiektów);
  3. ideę rozwiązań w zakresie konstrukcji, uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych, uwzględniających w szczególności:
   a) zapobieganie destrukcyjnym wpływom nieprzyjaznego środowiska morskiego (agresja chemiczna wody morskiej, powietrza, oddziaływanie siły wiatru wraz z piaskiem, aktywny klif, niestabilność poziomów plaży),
   b) wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

  Zawarte w koncepcji rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne, a także decyzje materiałowe i konstrukcyjne winna cechować stosowność i umiar.

   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
  • II Nagroda — 25 000 zł brutto
  • III Nagroda — 10 000 zł brutto
  • wyróżnienia — 15 000 zł brutto łącznie

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 lutego 2024 roku

  • Termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 28 lutego 2024 roku

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora: do 1 marca 2024 roku

  • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie: do 8 marca 2024 roku
    
  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: do 3 czerwca 2024 roku

  • Termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: do 5 czerwca 2024 roku
  • Termin składania prac konkursowych: do 7 czerwca 2024 roku, godz. 15:00

  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 5 lipca 2024 roku

  sąd konkursowy

  • Marcin Brataniec — przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP O. Kraków
  • Marek Perepeczo — sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
  • Wojciech Subalski — sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
  • Adam Franczak — kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
  • Karolina Sobczyk — podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
  • Agnieszka Chudy — Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
  • Marek Brzozowski — Urząd Morski w Szczecinie
  • Bartosz Warzecha — zastępca sędziego, sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
  • Adam Kallaur — zastępca sędziego, Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
  • Olga Wojewoda — sekretarza konkursu (nie jest członkinią sądu konkursowego), SARP

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://architektsarp.pl/dubaj/

  regulamin

  https://architektsarp.pl/dubaj/regulamin_konkursu/

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  30.04.2024

  Międzynarodowy konkurs studencki „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)”

  organizator: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina), Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny w Dubnie.

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z Katedrą Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, przy udziale Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina) oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Dubnie ogłosił międzynarodowy konkurs studencki na projekt zagospodarowania dziedzińca Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina) wraz z placem zabaw. Projekty można składać do 30 kwietnia br.

  Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, z udziałem Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina) oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Dubnie.

  cel

  Celem konkursu jest przygotowanie koncepcji projektowej zagospodarowania dziedzińca Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina) wraz z placem zabaw.

  warunki

  Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do studentów i studentek. Każda osoba, lub zespół może złożyć jedną pracę konkursową.

  Przedmiotem konkursu jest praca projektowa obejmująca koncepcję projektową dziedzińca zamkowego wraz z koncepcją projektową placu zabaw.

  Pracę konkursową powinny cechować:

  • funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań,
  • wartość architektoniczno-krajobrazowa przyjętych rozwiązań,
  • realność przedsięwzięcia.

  Praca konkursowa powinna być przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały.

  Część graficzna składa się z maksimum trzech plansz o wymiarach 100 × 70 cm w układzie dowolnym.

  Zakres części graficznej obejmuje:

  • schematy ideowe i/lub szkice koncepcyjne,
  • rzut założenia (dziedzińca) w skali 1:250,
  • rzut placu zabaw — skala do uszczegółowienia 1:100,
  • schematy funkcjonalne,
  • dwa przekroje dziedzińca — skala 1:250,
  • jeden przekrój przez plac zabaw — skala 1:100,
  • dwa wybrane detale przedstawiające przyjęte rozwiązania konstrukcyjnomateriałowe,
  • schemat oświetlenia wraz z wizualizacją w ujęciu dzień – noc,
  • obiekty małej architektury (minimum 2),
  • dobór materiałów,
  • dobór roślin — poglądowa inwentaryzacja dendrologiczna w załączniku nr 2 do regulaminu,
  • wizualizacje: 1 ujęcie całości z lotu ptaka, minimum 4 ujęcia z poziomu człowieka.

  Zakres pracy konkursowej — część tekstowa:

  • część tekstowa składa się z jednego egzemplarza części opisowej w formacie A4,
  • objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 ponumerowanych stron, tekst powinien zawierać uszczegółowiony opis założeń ideowych oraz koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu, opis koncepcji architektoniczno-krajobrazowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, materiałowych,
  • dopuszcza się ilustrowanie tekstu opisu schematami i innymi rysunkami pod warunkiem zmieszczenia ich w ramach objętości 5 stron.

  kalendarium

  • termin przyjmowania prac konkursowych — 30  kwietnia 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników — czerwiec 2024 roku.

  nagrody

  W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

  • I Nagroda — 1000 euro,
  • II Nagroda — 600 euro,
  • III Nagroda — 400 euro.

  Uroczyste rozdanie nagród i publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

  jury

  Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, regulamin i załączniki do regulaminu dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://kgpiak.urk.edu.pl/konkursy.html

  regulamin

  https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_67_z1_2023.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  18.03.2024

  Konkurs Lider Dostępności 2024

  organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz dziewiąty organizują konkurs architektoniczno-urbanistyczny Lider Dostępności 2024.

  Stowarzyszenie Przyjaciół IntegracjiTowarzystwo Urbanistów Polskich już po raz dziewiąty organizują konkurs architektoniczno-urbanistyczny Lider Dostępności 2024.

  cel

  Celem konkursu jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

  nagrody

  Do konkursu zgłaszać można obiekty i przestrzenie publiczne zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat. Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:

  Przestrzeń publiczna za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane będą między innymi place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne i transportowe;

  Duży obiekt użyteczności publicznej za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe i uniwersytety;

  Mały obiekt użyteczności publicznej za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o jednolitej funkcji i stosunkowo niedużej powierzchni (do 10 tys. m. kw.), który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej, budynki służące do obsługi bankowej, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów;

  Obiekt biurowy/handlowy za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (na przykład placówki bankowe, biurowce lub centra handlowe);

  Obiekt mieszkalny/hotelowy za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;

  Obiekt zabytkowy  za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku historycznego z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;

  Architekt/urbanista nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;

  Grand Prix — nagroda specjalna dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).
   
  Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

  nagrody

  Nagrody w formie pamiątkowych statuetek i dyplomów dla zgłaszającego obiekt do konkursu wręczy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

  kapituła konkursu

  W skład kapituły konkursu wejdzie trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, trzech przedstawicieli Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz sześć innych osób, zaproponowanych przez obie organizacje i Kancelarię Prezydenta RP.

  kalendarium

  Termin składania zgłoszeń: 18 marca 2024 roku, do godziny 23.59.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

  warunki

  http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2171212

  regulamin

  http://www.niepelnosprawni.pl/files/nowe.niepelnosprawni.pl/public/2024/Regulamin_konkursu_Lider_Dostepnosci_2024.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  03.04.2024

  Konkurs Young Design 2024 o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej

  organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

  Trwa konkurs Young Design 2024 organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. W tym roku Instytut czeka na projekty odnoszące się do hasła „REsponsibility”. Do wygrania stypendium w wysokości 20 tys. zł.

  cel

  Konkurs organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego skierowany jest do młodych projektantów i projektantek, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie twórcy / twórczyni najciekawszego projektu wzorniczego, odpowiadającego na założenia wszelakich aspektów zrównoważonego projektowania.

  W tym roku organizatorzy czekają na projekty, które wykonane są w nurcie odpowiedzialnego projektowania, opartego na korzystaniu z działań:

  • Przeprojektowania,
  • Ponownego Użycia,
  • Redefinicji,
  • Reinwencji i ReThink,
  • Upcyklingu.

  Jak czytamy na stronie konkursu — „REsponsibility” to nie tylko odpowiedzialność. To szansa na eksplorację, redefinicję i reinwencję projektowania. To okazja, by Twój projekt stał się manifestem nowych kierunków w projektowaniu, przekraczając granice konwencjonalnego myślenia. Szukamy projektów, które odważnie komentują rzeczywistość, reagują na zmieniający się światotwierają nowe możliwości — od produktów wzorniczych, przez koncepcje usług i aplikacji współpracujących z produktem, aż po zmianę myślenia o produkcie, cyklu jego użytkowania i nowych materiałach, dających nieodkryte jeszcze możliwości.

  Uczestnicy konkursu mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu, sztuki i kultury tworzącymi Kapitułę Stypendialną. Podczas prezentacji projektanci przedstawiają nie tylko projekt, ale mają również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do współpracy z przyszłymi pracodawcami. Prezentacja i umiejętność uzasadnienia projektowego jest jednym z kryteriów oceny finalistów.

  warunki

  W konkursie o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej udział mogą wziąć studenci i studentki:

  • studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiujący na państwowych i niepaństwowych, polskich uczelniach artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
  • jednolitych studiów magisterskich państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury,
  • absolwenci i absolwentki uczelni państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, grafiki, malarstwa, architektury, którzy do dnia 31 grudnia 2024 roku nie ukończą 30 lat,
  • zespoły projektantów o maksymalnej liczbie dwóch osób.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie projektu do 3 kwietnia 2024 roku. 

  Do formularza należy dołączyć:

  • skan dyplomu — w przypadku absolwentów,
  • skan legitymacji studenckiej — w przypadku studentów,
  • CV,
  • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej,
  • opis projektu w formacie pdf (w języku polskim i angielskim),
  • prezentację (w języku polskim i angielskim) w postaci maksymalnie 10-slajdów w formacie pdf
  • dla projektów usług/aplikacji – dodatkowo prezentacja w postaci filmu/nagrania, linku do 3 minut.

  Uczestnicy zobowiązani są zawrzeć w projekcie w wersji elektronicznej następujące elementy:

  • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej, w formacie PDF (może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego produktu: dwa rysunki, szkice lub, renderingi oraz dwa zdjęcia prototypu lub produktu),
  • opis projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry techniczne produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia, wykorzystane materiały, wskazanie możliwych technologii produkcji,
  • informacje dodatkowe istotne dla projektu.

  W ramach konkursu zabrania się uczestnikom korzystania z wizualizacji, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI) lub podobne technologie. Uczestnicy zobowiązują się do przedstawiania wyłącznie prac stworzonych samodzielnie, bez użycia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do generowania grafiki, ilustracji lub innych form wizualnych.

  Spośród zgłoszeń organizatorzy wybiorą 10 finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje prace przed Kapitułą Stypendialną.

  Kryteria oceny:

  • zgodność z regulaminem konkursu,
  • sposób przedstawienia projektu konkursowego, czytelność koncepcji (projekt konkursowy powinien w zrozumiały sposób pokazywać formę, funkcjonalność produktu, a opis zawierać czytelne i zrozumiałe informacje),
  • oryginalność, innowacyjność (projekt powinien cechować się oryginalnością i prezentować nowe, niekonwencjonalne rozwiązania, z potencjałem wykorzystania w przyszłości),
  • trafność realizacji, pomysł, ocena problemu projektowego, użycie materiałów, proces powstawania projektu powinien odpowiadać na problem odpowiedzialnego projektowania,
  • walory estetyczne, atrakcyjność wizualna,
  • prezentacja on-line przed kapitułą stypendialną i umiejętność uzasadnienia idei projektu produktu lub usługi.

  kalendarium

  • ostateczny termin nadsyłania projektów — 3 kwietnia 2024 roku,
  • obrady zespołu ekspertów organizatora, wybór 10 finalistów — do 8 kwietnia 2024 roku,
  • poinformowanie o zakwalifikowaniu się do finału — 8 kwietnia 2024 roku,
  • prezentacje finałowe przed Kapitułą Stypendialną online — 10 kwietnia 2024 roku,
  • ogłoszenie finalistów i wręczenie nagród podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie — 25 kwietnia 2024 roku,
  • wystawa pokonkursowa — od 26 kwietnia do 31 maja 2024 roku.

  nagrody

  W konkursie przewidziana jest nagroda — Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 zł brutto, pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy, na sfinansowanie wybranej formy zdobywania wiedzy i doświadczeń zawodowych, w tym inwestycji w narzędzia pracy. Decyzja o przeznaczeniu stypendium zostanie podjęta przez laureata/ laureatkę w porozumieniu z organizatorem.

  Finaliści i laureat / laureatka konkursu otrzymają godło „Finalista Young Design 2024/ Laureat Young Design 2024” z bezpłatną, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie licencją na posługiwanie się nim.

  kapituła konkursu

  Skład Kapituły Stypendialnej zostanie podany na stronie konkursu do 8 kwietnia 2024 roku.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://instytutwzornictwa.com/young-design-2024/

  regulamin

  https://instytutwzornictwa.com/wp-content/uploads/2024/01/REGULAMIN-YD-2024.pdf

  międzynarodowy

  termin składania prac

  12.04.2024

  UIA 2030 Award. II cykl międzynarodowego konkursu

  organizator: Międzynarodowa Unia Architektów UIA, UN-Habitat

  Międzynarodowa Unia Architektów UIA, we współpracy z UN-Habitat, rozpoczęła drugi cyklu konkursu UIA 2030 Award. Nagroda przyznawana co dwa lata promuje pracę architektów przyczyniających się do realizacji programu ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z Nowym Programem Miejskim.

  cel

  Międzynarodowa Unia Architektów UIA, we współpracy z UN-Habitat organizuje drugi cyklu konkursu UIA 2030 Award. Nagroda jest przyznawana co dwa lata i promuje pracę architektów przyczyniających się do realizacji programu ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (the UN 2030 Agenda for Sustainable Development) wraz z Nowym Programem Miejskim (New Urban Agenda).

  Pierwszy cykl nagrody zgromadził 125 projektów z 40 krajów, a ostateczne wyniki zostały ogłoszone 28 czerwca 2022 roku w Katowicach, podczas Światowego Forum Urbanistycznego (WUF11).

  warunki

  Konkurs przeznaczony jest dla architektek i architektów z całego świat. Zgłaszać można projekty budowlane, które wykazują się jakością projektu i które wnoszą znaczący wkład w osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

  Nagroda zostanie przyznana w dwóch etapach. Zgłoszenia z etapu 1 będą oceniane na poziomie regionalnym, odzwierciedlając każdy z pięciu regionów UIA. Są to:

  • Europa Zachodnia,
  • Europa Środkowa i Wschodnia oraz Bliski Wschód,
  • Ameryki,
  • Azja i Oceania,
  • Afryka.

  Od jednego do trzech finalistów regionalnych w każdej kategorii nagród przejdzie do etapu 2. Lokalizacja projektu określi region, w którym będzie on oceniany.

  Projekty budowlane będą wybierane w ramach sześciu kategorii:

  • Dobre zdrowie i samopoczucie — wyróżniony zostanie projekt, który może wykazać, że w znacznym stopniu przyczynił się do promowania zdrowego życia i dobrego samopoczucia, takiego jak zmniejszenie liczby chorób zakaźnych, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 3.3 SDG 3,
  • Odpowiednie, bezpieczne i przystępne cenowo mieszkania — wyróżniony zostanie projekt, który znacząco przyczynił się do zapewnienia dostępnych, odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań, rewitalizacji obszarów miejskich i/lub modernizacji slumsów zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.1 SDG11,
  • Dostęp do bezpiecznego, dostępnego i zrównoważonego transportu publicznego — wyróżniony zostanie projekt, który poprzez lokalizację, projekt, gęstość zaludnienia itp. znacząco przyczynił się do zapewnienia bezpiecznego, dostępnego i zrównoważonego transportu publicznego (takiego jak rozwój zorientowany na transport i/lub planowanie sąsiedztwa), zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.2.1 SDG11,
  • Dostęp do zieleni i przestrzeni publicznych — wyróżniony zostanie projekt, który znacząco przyczynił się do zapewnienia dostępu do bezpiecznej, integracyjnej i dostępnej dla wszystkich przestrzeni zielonej i publicznej, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.7 SDG11,
  • Adaptacja do zmian klimatu i odporność na klęski żywiołowe — wyróżniony zostanie projekt, który może wykazać, że w znacznym stopniu przyczynił się do adaptacji do zmian klimatu i/lub odporności na klęski żywiołowe, zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw celu 11.b SDG11,
  • Promocja, odbudowa i zrównoważone użytkowanie ekosystemów — wyróżniony zostanie projekt, który poprzez swoją lokalizację, projekt lub budowę znacząco przyczynia się do promowania, odbudowy i/lub zrównoważonego wykorzystania ekosystemów zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw SDG15.

  Zgłoszenia będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim mogą udowodnić, że odnoszą się do zasad leżących u podstaw odpowiednich celów SDG i wszelkich odpowiednich aspektów Nowej Agendy Miejskiej. Wszystkie zgłoszenia będą również oceniane pod kątem następujących kryteriów:

  • Wydajność/wpływ budynku — wydajność i/lub wpływ użytkowanego budynku w odniesieniu do odpowiedniej kategorii i jej celów.
  • Jakość projektu — zgłoszenia powinny odzwierciedlać jakość projektu pod względem udogodnień, trwałości i odporności, uwzględniając
   metodę budowy, materiałowość, efektywność energetyczną i zamierzoną żywotność wraz z użytecznością,
   dostępność i zdolność adaptacji w odniesieniu do zamierzonej funkcji. Projekty powinny wzbogacać życie ich użytkowników
   i wnosić pozytywny wkład w kontekst, w którym się znajdują.
  • Zintegrowane i holistyczne podejście.

  kalendarium

  • termin nadsyłania pytań: do 5 lutego 2024 roku,
  • termin nadsyłania zgłoszeń do 1 etapu: do 12 kwietnia 2024 roku,
  • termin nadsyłania zgłoszeń do 2 etapu: do 23 sierpnia 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników: 4-8 listopada 2024 roku, podczas Światowego Forum Urbanistycznego (WUF12) w Kairze.

  nagrody

  Medal zostanie wręczony zwycięzcom 2 etapu w każdej z sześciu kategorii. Przyznane zostaną również wyróżnienia dla pozostałych finalistów regionalnych.

  jury

  W skład jury wchodzą:

  • Peter Oborn — architekt, przewodniczący jury, współprzewodniczący nagrody UIA 2030, przedstawiciel UIA, Wielka Brytania,
  • Andrew Rudd — specjalista ds. osiedli ludzkich, Dział Rozwiązań Globalnych, przedstawiciel UN-Habitat, USA,
  • Tina Saaby — dyrektorka Duńskiego Instytutu Planowania Miejskiego, Kopenhaga,
  • Violeta Komitova — architektka miejska i członkini parlamentu Bułgarii, Sofia,
  • dr Anna Rubbo — Centrum Zrównoważonego Rozwoju Miast, Szkoła Klimatyczna, Uniwersytet Columbia, Nowy Jork,
  • Rob Adams — dyrektor ds. projektowania miejskiego, Melbourne,
  • Nadia Tromp — Ntsika Architects, Johannesburg,
  • Hoàng Thúc Hào — wiceprezes Wietnamskiego Stowarzyszenia Architektów, założyciel 1+1>2 Architects, laureat nagrody UIA Robert Matthew w 2023 r. i nagrody UIA Vassilis Sgoutas w 2017 r (juror zastępczy),
  • Ishtiaque Zahir Titas — współprzewodniczący nagrody UIA 2030, ekspert SDG (juror zastępczy),
  • Iman Gawad — ekspert SDG, członek komitetu technicznego (bez prawa głosu).

  więcej informacji

  Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie międzynarodowego konkursu UIA 2030 Award.

  warunki

  https://www.uia-architectes.org/en/

  regulamin

  https://www.uia-architectes.org/wp-content/uploads/2024/01/240102-UIA-2030-2nd-cycle-Award-Brief.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  15.05.2024

  „Kiedyś w przyszłości”. XI edycja konkursu Kształtowanie Przestrzeni IARP

  organizator: Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich

  Izba Architektów RP zaprasza uczniów i uczennice szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w XI edycji konkursu Kształtowanie Przestrzeni. Tegoroczny temat to „Kiedyś w przyszłości”. Przyjmowanie prac konkursowych trwa do 15 maja br.

  cel

  Celem konkursu jest:

  • zachęcenie uczniów do przygotowania najciekawszej, oryginalnej pod względem merytorycznym oraz artystycznym autorskiej pracy będącej odpowiedzią na zadanie konkursowe, związane z zagadnieniami kształtowania przestrzeni,
  • zachęcenie placówek, nauczycieli i uczniów do udziału w programie edukacyjnym „Kształtowanie Przestrzeni”,
  • rozwijanie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy bądź pracy zespołowej oraz kreatywności,
  • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych, zwrócenie uwagi na wielowarstwowość miasta i odmienne potrzeby różnych użytkowników przestrzeni.

  warunki

  Temat tegorocznego konkursu to „Kiedyś w przyszłości”. Temat można potraktować dosłownie lub w przenośni. Organizatorzy oczekują odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądał świat kiedyś? Mile widziane są pomysły na nowe przestrzenie, nowe funkcje, nowe relacje, wyobrażenie sobie zmian tego, co już znamy lub podzielenie się ideą tego, co jeszcze nie istnieje. 

  Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 6 do 8) oraz ponadpodstawowych. Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach do pięciu osób. Można zgłosić tylko jedną pracę.

  Praca konkursowa musi zostać przesłana w formie elektronicznej, na planszy odpowiadającej wymiarom 50 × 70 cm, ale jej poszczególne elementy mogą być wykonane w dowolnej technice.

  Do pracy można osobno załączyć materiały dodatkowe np. dodatkowe zdjęcia makiet, wizualizacje, udokumentowanie procesu twórczego, zdjęcia prezentujące autora/autorów pracy. Nie podlegają one ocenie ani nie wpływają na punktację pracy, ale są mile widzianym materiałem promocyjnym.

  kalendarium

  • termin przesłania prac: do 15 maja 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników i gala: informacja będzie podana na stronie konkursu.

  nagrody

  W konkursie nagrody finansowe zostaną przyznane placówkom edukacyjnym, które reprezentują uczestnicy. Nagrody będą przyznane w kategoriach szkoła podstawowa i ponadpodstawowa:

  • I Nagroda — 40 tys. zł,
  • II Nagroda — 10 tys. zł,
  • III Nagroda, bez nagrody finansowej.

  Oprócz tego każdy nagrodzony uczestnik (będący członkiem nagrodzonego zespołu bądź działający samodzielnie) otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  komisja konkursowa

  Zwycięskie prace konkursowe zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w składzie:

  • Przewodniczący Zespołu IARP ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej — przewodniczący Komisji Konkursowej,
  • Członek Zespołu IARP ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej — sędzia referent,
  • Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • Przedstawiciel SARP,
  • Przedstawiciel Partnera Programu Kształtowanie Przestrzeni — firmy FAKRO,
  • Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury,
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia Polskiego Budownictwa Ekologicznego.

  więcej informacji

  Na stronie konkursowej znajduje się regulamin, szczegółowy opis zadania (zał. nr 2), schemat planszy (zał. nr 3) oraz formularz umożliwiający przesłanie pracy wraz z niezbędnymi załącznikami.

  warunki

  https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2024/

  regulamin

  https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/wp-content/uploads/2024/01/REGULAMIN-XI-EDYCJI-KONKURSU.pdf

  Toruń

  termin składania prac

  16.04.2024

  Konkurs na projekt nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu

  organizator: Powiat Toruński, SARP Oddział Toruń

  Powiat Toruński przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Toruniu ogłosił konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 80A w Toruniu.

  Powiat Toruński przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Toruniu ogłosił konkurs architektoniczny na projekt nowej siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 80A w Toruniu.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

  warunki

  Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku biurowo-administracyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu. Projektowany budynek powinien mieć maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne i płaski dach.

  Prace konkursowe oceniane będą za: atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania, sprawność funkcjonalno-użytkową budynku, sprawność funkcjonalno-użytkową i dostępność zagospodarowania terenu, zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu terenu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko, realność i optymalizację ekonomiczną przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji oraz stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej
  • II Nagroda — 40 000 zł brutto
  • III Nagroda — 30 000 zł brutto
  • Trzy wyróżnienia — 20 000 zł brutto każde

  kalendarium

  • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 12 lutego 2024 roku

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora: do 20 lutego 2024 roku

  • Termin poinformowania uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie: do 26 lutego 2024 roku

  • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych. Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych: do 29 marca 2024 roku
    
  • Termin składania prac konkursowych: do 16 kwietnia 2024 roku, do godz. 16:00

  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 30 kwietnia 2024 roku

  sąd konkursowy

  • Jerzy Grochulski — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawski
  • Piotr Sobociński — sędzia referent, SARP Oddział Toruń
  • Piotr Brzeziński — SARP Oddział Toruń
  • Katarzyna Kalkowska — przedstawicielka Urzędu Miasta Torunia
  • Paweł Pietrzak — sędzia ze strony zamawiającego
  • Kazimierz Kaczmarek — sędzia ze strony zamawiającego
  • Maciej Kuras — zastępca sędziego, SARP Oddział Toruń
  • Jarosław Guttfeld — sekretarz konkursu (nie jest członkiem sądu konkursowego), pracownik Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Toruniu

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/6950b556-294d-4e34-aa31-adb4b935be60

  regulamin

  https://sarptorun.pl/konkursy/

  Kraków

  termin składania prac

  27.03.2024

  Konkurs dla profesjonalistów „Common Space – Realizacje” organizowany w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz

  organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz

  Celem konkursu „Common Space – Realizacje” jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym projektów wnętrz w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze użyteczności publicznej, których realizacja nastąpiła w latach 2021–2024.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym projektów wnętrz w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze użyteczności publicznej, których realizacja nastąpiła w latach 2021–2024, do dnia zgłoszenia projektu, z wyłączeniem projektów zgłaszanych do poprzedniej edycji konkursu.

  Ważnym aspektem konkursu jest podkreślenie roli architekta wnętrz w kształtowaniu środowiska życia zarówno w obszarze prywatnym, jak i publicznym, zwrócenie uwagi na wpływ projektowanych wnętrz na dobrostan ich mieszkańców, spójną ideę i oryginalne rozwiązania projektowe biorące pod uwagę kontekst miejsca i użytkownika, w oparciu o zrównoważone projektowanie i rozwiązania funkcjonalne, technologiczne i materiałowe zgodne ze współczesną wiedzą, nauką i technologią.

  warunki

  Udział w konkursie polega na przesłaniu projektów realizacyjnych z dziedziny architektury wnętrz. Uczestnikami konkursu mogą być osoby z tytułem architekta wnętrz, posiadające kierunkowe wykształcenie wyższe.

  W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni oraz zespoły projektowe. Warunkiem udziału zespołu jest obecność profesjonalnego architekta wnętrz w jego składzie.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres pro-iidb@asp.krakow.pl skanu podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie do 19 marca 2024 roku. Wypełniony i wysłany na w/w adres wniosek upoważnia do zgłoszenia w konkursie jednego projektu.

  W każdej kategorii: wnętrze prywatne i wnętrze publiczne można zgłosić nie więcej niż trzy prace. Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie.

  Uczestnicy konkursu mogą przedstawić wyłącznie swoje prace, do których przysługują im pełne prawa autorskie. W wypadku, gdy autorów jest kilku, wszyscy autorzy muszą być wymienieni w zgłoszeniu.

  kalendarium

  • przesłanie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19 marca 2024 roku,
  • termin przesłania prac w formie cyfrowej: do 27 marca 2024 roku,
  • wyłonienie laureatów: do 6 kwietnia 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników i wernisaż: 12 kwietnia 2024 roku.

  nagrody

  Łączna pula nagród w konkursie wynosi 30 tys. zł brutto. W każdej z kategorii (wnętrza prywatne, wnętrza publiczne) przyznane zostaną następujące nagrody:

  • Grand Prix 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz,
  • I Wyróżnienie honorowe,
  • II Wyróżnienie honorowe.

  Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie w ramach 8 Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz i otwarta w dniu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.

  Prace będą oceniane pod względem:

  • spójności idei i oryginalnych rozwiązań projektowych,
  • rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i materiałowych zgodnych ze współczesną wiedzą, nauką i technologią,
  • poprawności organizacji stref wnętrza,
  • twórczego wkładu w aranżowanie przestrzeni relacji społecznych / międzyludzkich oraz relacji człowieka z naturą,
  • kontekstu miejsca i użytkownika,
  • estetyki zastosowanych rozwiązań,
  • doboru wyposażenia oraz oryginalności i funkcjonalności indywidualnie zaprojektowanych elementów wyposażenia wnętrza,
  • artystycznego i indywidualnego poziomu prezentacji projektowej,
  • zrównoważonego projektowania.

  jury

  W skład jury konkursu wejdą cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich i projektowych, a także związanych z działalnością popularyzatorską w zakresie sztuki, architektury wnętrz i szeroko pojętego designu. Pełną listę członków jury organizatorzy ogłoszą do 30 stycznia 2024 roku.

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

  warunki

  https://iidb.pl/konkurs-dla-profesjonalistow-2024

  regulamin

  https://bip.asp.krakow.pl/images/decyzja-nr-1_zal_-1-regulamin-konkursu-common-space---realizacje1.pdf

  Kraków

  termin składania prac

  30.10.2024

  XIV edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

  organizator: SARP Oddział Kraków

  Uwaga krakowskie studentki i studenci Wydziałów Architektury! Ruszyła kolejna, już XIV edycja prestiżowego konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Termin składania wniosków upływa 30 października 2024 roku.

  cel

  Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentkom i studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

  Stypendium przyznawane jest w formie nagrody promującej młode talenty. Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

  warunki

  Konkurs o przyznanie stypendium skierowany jest do studentów i studentek Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

  Ubiegający się o stypendium powinni złożyć:

  • wniosek o przyznanie stypendium,
  • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej Wydziału Architektury o wpisie na II stopień studiów,
  • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron,
  • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio.

  Jury stypendium, spośród zgłoszonych wniosków wybierze 6 nominacji, z których wyłoni laureata oraz wyróżnienia.

  Stypendium danej osobie może być przyznane jeden raz. Każdorazowy stypendysta zobowiązany jest do złożenia do SARP Oddział Kraków (w terminie jednego miesiąca od zakończenia otrzymywania stypendium) sprawozdania merytorycznego z dokonań twórczych za okres korzystania ze stypendium.

  kalendarium

  • termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 30 października 2024 roku do godz. 14.00
  • wyniki: informacja o dacie rozstrzygnięcia zostanie podana na stronie stypendium.

  nagrody

  Stypendium, w wysokości 8100 zł brutto (900,00 zł miesięcznie brutto) przyznane będzie na okres dwóch kolejnych semestrów, począwszy od października 2024 roku do czerwca 2025 roku i wypłacane przez SARP Oddział Kraków.

  Oprócz stypendium organizatorzy przewidzieli wyróżnienia oraz nagrodę niespodziankę.

  jury stypendium

  W skład jury stypendium będą wchodzić:

  • przedstawiciel rodziny profesora Bohdana Lisowskiego,
  • przedstawiciel katedry uczelni, w której pracował profesor,
  • przedstawiciel SARP Oddział Kraków,
  • przedstawiciel laureatów stypendium z poprzednich edycji, który uzyskał tytuł magisterski,
  • przedstawiciele strategicznych darczyńców.

  Pełna lista nazwisk zostanie ogłoszona na stronie konkursu.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, regulamin i wniosek dostępne są na stronie stypendium.

  warunki

  http://stypendium.sarp.krakow.pl/

  regulamin

  http://stypendium.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin-Stypendium-BL-edycja-14.-2024.pdf

  Kraków

  termin składania prac

  30.03.2024

  „Common Space – LAB | 2. edycja Open Call na dzieło w przestrzeni” w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz

  organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Architektury Wnętrz

  W ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowany jest Open Call na dzieło przestrzenne, instalację artystyczną, działanie w przestrzeni, performans, instalację video. Wybrane przez kolegium kuratorskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w trakcie Biennale. Propozycje można zgłaszać do 1 marca br.

  cel

  Celem Open Call jest wyłonienie koncepcji przestrzennych/artystycznych (instalacja wideo), które są wyrazem indywidualnego podejścia do sztuki projektowania i wnoszą nowe spojrzenie na ideę Common Space lub mają potencjał współtworzenia wspólnej przestrzeni wystawy.

  Jak czytam na stronie organizatorów biennale:

  Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz to obszar komunikacji – wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń, które są widziane/doświadczane/słyszane, analizowane i zapamiętywane. Jest wspólną przestrzenią (common space) architektów wnętrz, nauczycieli akademickich, studentów oraz przedstawicieli firm z branży; metaforycznym mostem pomiędzy sztuką, jaką jest architektura wnętrz i ludźmi, którzy ją tworzą i którzy jej doświadczają.

  8. edycja Biennale jest pierwszą związaną z nową siedzibą Wydziału Architektury Wnętrz przy ul. Syrokomli 21 — przestrzenią wspólną (common space) dzieloną z Wydziałem Grafiki, przestrzenią powszechną — dostępną dla wszystkich użytkowników.

  Common space to przestrzeń wspólna, kolektywna, dzielona przez grupy, grupę lub parę osób. Wykorzystywana jest w różny sposób, zależny od indywidualnych możliwości, wiedzy i aktualnych potrzeb użytkowników. Może być miejscem spotkań, relaksu, rekreacji, wytchnienia, drogą podtrzymującą kontakty międzyludzkie, pozwalającą na przypadkowe spojrzenia i przelotną wymianę uprzejmości, ale też może stać się schronieniem dla samotnika, kryjówką introwertyka, przystanią dla nieśmiałości obserwującej życie towarzyskie z ukrycia. Zatem czy przestrzeń wspólna powinna zmuszać ludzi do kontaktu, czy też umożliwiać również samotne jej doświadczanie?

  Common space to przestrzeń powszechna, uniwersalna, dostępna dla wszystkich docelowych użytkowników. Nie wyklucza nikogo, nie stawia barier, nie zamyka drzwi. Przynosi korzyść wszystkim, promując równy i sprawiedliwy dostęp. Jest intuicyjna w odbiorze i użytkowaniu, jednak jej doświadczanie jest zależne od osobistych predyspozycji. Każdy inaczej na nią spojrzy — z innej wysokości, pod innym kątem — z czymś innym ją skojarzy, poczuje inną woń, usłyszy inne dźwięki i z połączenia tych wrażeń i obrazów w nieustającym ruchu zbuduje ją w sobie. Podobnie każdy twórca inaczej rozumie pojęcie uniwersalności, jest w stanie osiągnąć ją odmiennymi środkami. Czy zatem przestrzeń powszechna może być unikatowa?

  wytyczne

  Zadanie polega na wykonaniu dzieła przestrzennego / instalacji artystycznej / działania w przestrzeni / performansu / instalacji video.

  Idea programowa 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz stanowi punkt wyjścia do rozważań towarzyszących realizacji dzieła w ramach konkursu. Do uczestnika należy decyzja, czy jego dzieło będzie stanowić interpretację hasła Common Space, czy też będzie autorskim manifestem we wspólnej przestrzeni (common space) galerii w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

  warunki

  Uczestnikami Open Call mogą być:

  • pełnoletni studenci wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i kierunków artystycznych kształcący się na publicznych i niepublicznych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą — indywidualnie lub w zespole, lub z opiekunem z macierzystej uczelni,
  • absolwenci wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i kierunków artystycznych kształcący się na publicznych i niepublicznych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą — indywidualnie lub w zespole.

  Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

  Open Call przebiega w dwóch etapach. I etap to wstępna kwalifikacja do wystawy w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, II etap to ostateczna kwalifikacja do wystawy.

  kalendarium

  • I etap nadsyłanie reprodukcji prac lub projektów elektronicznych: do 1 marca 2024 roku,
  • ogłoszenie uczestników wstępnie zakwalifikowanych do wystawy: do 7 marca 2024 roku,
  • II etap nadsyłanie wstępnie zakwalifikowanych dzieł i ostateczna kwalifikacja: do 30 marca 2024 roku,
  • ogłoszenie uczestników biorących udział w wystawie: do 5 kwietnia 2024 roku.

  Mail kontaktowy opencalliidb@asp.krakow.pl

  kolegium kuratorskie

  W skład Kolegium Kuratorskiego wejdą Kuratorzy 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz oraz cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich reprezentujących dziedziny z zakresu sztuki i projektowania. Skład Kolegium Kuratorskiego zostanie oficjalnie ogłoszony do dnia 31 stycznia 2024 roku na stronie konkursu.

  Kolegium Kuratorskie przy ocenie dzieł / projektów zwróci szczególną uwagę na:

  • realizację idei programowej 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz,
  • możliwość realizacji i ekspozycji projektu,
  • estetykę,
  • oryginalność,
  • artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi Open Callu oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

  warunki

  https://iidb.pl/open-call-2024

  regulamin

  https://bip.asp.krakow.pl/images/waw.623.2.2024---regulamin-open-call1.pdf

  Rzeszów

  termin składania prac

  19.04.2024

  Konkurs na opracowanie projektu budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym na potrzeby biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie

  organizator: Urząd Dozoru Technicznego

  Urząd Dozoru Technicznego ogłosił konkurs na opracowanie projektu budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi oraz zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na potrzeby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie.

  Urząd Dozoru Technicznego ogłosił konkurs na opracowanie projektu budowy budynku biurowo-laboratoryjnego w standardzie pasywnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi oraz zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na potrzeby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszej pracy, projektu koncepcyjnego budowy budynku biurowo-laboratoryjnego siedziby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie oraz zaproszenie laureata I Nagrody do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej będącej uszczegółowieniem pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

  warunki

  Konkurs jest konkursem jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  Projektowany wolnostojący obiekt z płaskim dachem powinien komponować się z otoczeniem, charakteryzować się zwartą bryłą, reprezentować wyróżniającą się czystość i elegancję formy. Dzięki właściwej orientacji na działce i wysokim parametrom izolacji termicznej przegród powinien ograniczać straty ciepła, a optymalnie zaprojektowane przeszklenia winny pozwalać na maksymalne wykorzystanie światła dziennego i ochronę przed przegrzewaniem. W południowej części działki należy uwzględnić zbiornik retencyjny wód opadowych z przepompownią.

  Wstępne obliczenia wykonane powinny być w programie do Projektowania Budynków Pasywnych PHPP w wersji obowiązującej do procesu certyfikacji kryteriów Passivhaus Institut w Darmstadt.

   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 40 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w celu udzielenia zamówienia na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
  • II Nagroda — 20 000 zł brutto
  • III Nagroda — 15 000 zł brutto

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu w zakresie dopuszczenia do udziału w konkursie: 12 lutego 2024 roku

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, dokumentów i oświadczeń: 16 lutego 2024 roku

  • Termin zawiadomienie uczestników o ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do składania prac konkursowych uczestnikom dopuszczonym do udziału w konkursie: 4 marca 2024 roku

  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu w zakresie dotyczący przygotowania i złożenia prac konkursowych: 15 kwietnia 2024 roku
  • Termin składania prac konkursowych: 19 kwietnia 2024 roku

  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 20 maja 2024 roku

  sąd konkursowy

  • Tomasz Lechowski — przewodniczący sądu konkursowego
  • Maciej Jamroży — zastępca przewodniczącego sądu konkursowego
  • Kamil Wiśniewski — ekspert z zakresu budownictwa energooszczędnego i pasywnego
  • Paweł Domeracki
  • Remigiusz Gatkowski
  • Józef Jankowski
  • Monika Paździor
  • Wiesław Łobaza
  • Paweł Moch — sekretarz sądu konkursowego
  • Marlena Bucik — sekretarz sądu konkursowego

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec66af30-b45b-11ee-b628-1a85378e6c0a

  regulamin

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec66af30-b45b-11ee-b628-1a85378e6c0a

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  15.03.2024

  Konkurs o nagrodę Kongresu Ruchów Miejskich na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej

  organizator: Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

  Kongres Ruchów Miejskich ogłasza drugą edycję konkursu o nagrodę KRM na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i inżynierskie oraz magisterskie. Termin nadsyłania mija 15 marca 2024 roku.

  cel

  Celami konkursu są:

  • popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki miejskiej,
  • rozszerzenie zainteresowania tematyką miejską,
  • podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach związanych z politykami miejskimi i funkcjonowaniem miast.

  warunki

  Uczestnikiem / uczestniczką konkursu może być absolwent / absolwentka uczelni wyższej, który obronił / obroniła pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską w roku akademickim 2021/2022 lub 2022/2023.

  Do konkursu przyjmowane są prace dyplomowe (inżynierskie, licencjackie, magisterskie) dotyczące problematyki miejskiej, w szczególności związane z problematyką zwartą w Tezach MiejskichNadzwyczajnych Tezach Miejskich, w szczególności:

  • prawa do miasta,
  • demokracji miejskiej,
  • partycypacji obywatelskiej,
  • budżetu miejskiego,
  • budżetu partycypacyjnego,
  • przedsiębiorczości lokalnej i sposobów jej wspierania przez samorząd,
  • usług komunalnych,
  • solidarności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • polityk migracyjnych,
  • polityk równościowych,
  • kultury miejskiej,
  • mieszkalnictwa,
  • rewitalizacji,
  • ładu i planowania przestrzennego,
  • zrównoważonej mobilności,
  • zrównoważonego rozwoju,
  • adaptacji i przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
  • decentralizacji i dekoncentracji instytucji publicznych,
  • samorządu miejskiego.

  Pełna treści Tez Miejskich dostępna jest na stronie internetowej organizatora.

  Zgłoszenia pracy mogą dokonać autorzy prac samodzielnie, uczelnie lub promotorzy za zgodą autora / autorki.

  Zgłoszenie przesłane na adres e-mail organizatora powinno obejmować:

  • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej,
  • wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu),
  • wypełnione i podpisane oświadczenie autora / autorki pracy dyplomowej (załącznik nr 2 do regulaminu),
  • informację o przetwarzaniu danych osobowych podpisaną przez autora / autorkę (załącznik nr 3 do regulaminu).

  kalendarium

  • termin nadsyłania prac: do 15 marca 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników: 30 czerwca 2024 roku.

  nagrody

  Nagrodami w konkursie są recenzowane publikacje nagrodzonych prac dyplomowych w serii wydawniczej organizatora (publikacja elektroniczna).

  Warunkiem publikacji nagrodzonej pracy jest uzyskanie pozytywnej recenzji, zgodnie z zasadami publikowania prac naukowych.

  Nagrody w Konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • najlepsza praca licencjacka lub inżynierska,
  • najlepsza praca magisterska.

  komisja konkursowa

  Oceną prac zgłoszonych do konkursu zajmie się komisja konkursowa powołana przez organizatora

  W skład komisji konkursowej wchodzić będą eksperci i ekspertki zajmujący się tematyką miejską.

  Skład komisji konkursowej zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora.

  Komisja konkursowa oceniając nadesłane prace, będzie brała pod uwagę:

  • jakość realizacji,
  • oryginalność i innowacyjność ujęcia tematu,
  • możliwość praktycznego wykorzystania wyników,
  • poprawność merytoryczną,
  • znajomość literatury przedmiotu.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

  warunki

  https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/polityka-miejska/item/212-konkurs-na-prace-dyplomowa

  regulamin

  https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/polityka-miejska/item/212-konkurs-na-prace-dyplomowa

  Gdańsk

  termin składania prac

  24.05.2024

  Konkurs na koncepcję wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  organizator: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte, w miejscu o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolu rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego XX wieku.

  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte, w miejscu o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolu rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego XX wieku.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem merytorycznym, tematycznym, scenograficznym, wizualnym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji projektowej Wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte z uwzględnieniem aktualnych zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dostosowanej do założeń koncepcji architektonicznej MWiW1939. Celem wystawy ma być upowszechnienie wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnienie ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na tym terenie.

  warunki

  Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  Przedmiotem konkursu jest koncepcja wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, miejsca o szczególnym znaczeniu dla historii oraz pamięci zbiorowej Polaków, symbolu rozpoczęcia II wojny światowej.

  Zakres wystawy obejmować będzie wystawę plenerową i stałą opowiadającą o losach westerplatczyków oraz kompleksowy projekt, instalacje i urządzenia wraz z instrukcjami użytkowania niezbędnymi do funkcjonowania wystawy, zaprojektowane w sposób należyty i z dbałością o zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zarówno obiektów zabytków i reliktów obiektów, jak i treści, eksponatów.

   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie swojej pracy konkursowej
  • II Nagroda — 30 000 zł brutto
  • III Nagroda — 15 000 zł brutto

  kalendarium

  • Ostateczny termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19 lutego 2024 roku

  • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 23 lutego 2024 roku, do godz. 12.00

  • Ostateczny termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: minimum 56 dni od daty otrzymania zaproszenia do udziału w konkursie, szacowany termin 20 maja 2024 roku

  • Ostateczny termin składania prac konkursowych: minimum 60 dni od daty otrzymania zaproszenia do udziału w konkursie, szacowany termin 24 maja 2024 roku

  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: szacowany termin 14 czerwca 2024 roku

  sąd konkursowy

  • dr hab. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz — przewodnicząca sądu konkursowego
  • dr hab. Jan Sikora — sędzia referent
  • dr Jarosław Tuliszka
  • Igor Srzok
  • dr hab. Jacek Friedrich

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-projektowa-wystawy-MWiW1939

  regulamin

  https://muzeum1939.pl/sites/default/files/plik/bc10405f8d4b58359e778e0e406d935225957.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  29.02.2024

  „Dyplom z Archicadem 2023/2024”. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonane z pomocą programu Archicad

  organizator: WSC Witold Szymanik i S-ka

  Ruszyła rejestracja do 7. edycji konkursu studenckiego „Dyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie wykonane na kierunkach: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu przy pomocy programu Archicad.

  cel

  Trwa nowa, już siódma edycja konkursuDyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie kierunków: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu wykonane przy pomocy programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

  Konkurs ma na celu promocję młodych, zdolnych architektówarchitektek wykorzystujących możliwości oprogramowania BIM, a także zachęcenie studentów i studentek do korzystania z najnowszych zdobyczy technologii informatycznych oraz technologii cyfrowych wspomagających projektowanie architektoniczne.

  warunki

  Konkurs ma formę jednoetapowego, otwartego konkursu z nagrodami i skierowany jest wyłącznie do studentów i studentek (absolwentów, absolwentek) studiów magisterskich i/lub inżynierskich (licencjackich) dotyczących architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu. Praca dyplomowa, zgłoszona na konkurs musi zostać obroniona w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 a 29 lutego 2024 roku. 

  Praca dyplomowa zgłoszona do udziału w konkursie musi zostać wykonana w programie Archicad co najmniej w zakresie przesądzającym o przestrzennym kształcie projektu. Inne programy mogą być wykorzystane do celów uzupełniających i pomocniczych, na przykład do opracowania graficznego projektu, do zaprojektowania detali, do przygotowania schematów, opisów, wykonania renderingów. Praca dyplomowa może zostać zgłoszona wyłącznie do jednej edycji konkursu.

  Zgłoszenie uczestnictwa następuje wyłącznie poprzez poprawne wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie konkursowej.

  Po wysłaniu formularza uczestnik konkursu otrzyma automatyczny e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. W wiadomości zawarty będzie nadany automatycznie indywidualny kod. Kodem tym należy oznaczać wszystkie pliki i katalogi pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami opisanymi w regulaminie.

  Jury konkursowe podczas oceny prac konkursowych będzie się kierowało następującymi kryteriami:

  • walory architektoniczne i urbanistyczne pracy dyplomowej,
  • sposób zastosowania możliwości programu Archicad firmy GRAPHISOFT,
  • kreatywność w graficznym wykorzystaniu możliwości programu Archicad,
  • wykorzystanie możliwości technologii BIM programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

  kalendarium

  • Termin nadsyłania prac konkursowych: do 29 lutego 2024 roku,
  • Posiedzenie jury konkursowego: maj 2024 roku,
  • Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca 2024 roku.

  nagrody

  Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych i rzeczowych.

  W kategorii prace magisterskie zostaną przyznane:

  • I nagroda w wysokości 6 000 zł oraz pełna, komercyjna licencja programu Archicad,
  • II nagroda w wysokości 4 000 zł oraz komercyjne licencje programów Archicad STAR(T) Edition i Twinmotion
  • III nagroda w wysokości 3 000 zł oraz komercyjna licencja programu Archicad STAR(T) Edition.

  W kategorii prace inżynierskie (licencjackie) zostaną przyznane:

  • I nagroda w wysokości 5 000 zł,
  • II nagroda w wysokości 3 000 zł,
  • III nagroda w wysokości 2 000 zł.

  Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień w dowolnej formie.

  sąd konkursowy

  Rozstrzygnięcia konkursu, wyboru laureatów i przyznania wyróżnień dokona powołane przez organizatora jury konkursowe w składzie:

  • Robert Konieczny – Przewodniczący jury, KWK Promes,
  • Zbigniew Maćków – Maćków Pracownia Projektowa,
  • Szymon Wojciechowski – APA Wojciechowski,
  • Witold Szymanik – WSC,
  • Iwona Szymanik – WSC,
  • Piotr Buśko – Profil,
  • Wojciech Gwizdak – 2G Studio,
  • Rafał Ślęk – sekretarz organizacyjny, WSC.

  więcej informacji

  We wszystkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z sekretarzem organizacyjnym, Rafałem Ślękiem pod numerem telefonu +48 22 617 68 35 lub za pomocą e-maila dza2023@wsc.pl
  Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

  warunki

  https://wsc.pl/dyplom-z-archicadem/dza-2023

  regulamin

  https://dash.wsc.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin_DZA-7-edycja-16.01.24.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  06.05.2024

  VII edycja Konkursu Architektury Ceglanej

  organizator: Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, Stowarzyszenie Architektów Polskich

  Studenci i studentki architektury! Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej wraz z SARP zaprasza was do udziału w VII edycji Konkursu Architektury Ceglanej. Swoje prace możecie zgłaszać w dwóch kategoriach: dom jednorodzinny i budownictwo przyszłości.

  cel

  Celem konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów i studentek kierunków architektonicznych uczelni wyższych, w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków.

  Parterem organizacyjnym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.

  warunki

  Organizatorzy oczekują od uczestników propozycji optymalnych rozwiązań na dowolnych przykładach do wyboru, w ramach dwóch kategorii konkursowych:

  • Kategoria I: Dom jednorodzinny (optymalny sposób rozwiązania koncepcję domu jednorodzinnego z elewacją klinkierową, zarówno pod względem estetyki jak też funkcjonalności),
  • Kategoria II: Budownictwo przyszłości (kreatywność i nowatorstwo w zakresie przyszłych rozwiązań architektonicznych w budynkach z elewacją klinkierową)

  W konkursie oceniane są niezrealizowane projekty (koncepcje) mogące być wizją zagospodarowania konkretnej przestrzeni w istniejącej, lub abstrakcyjnej lokalizacji. Każdy osoba może złożyć pracę w jednej lub obu kategoriach.

  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w dowolnej formie rysunku. Obowiązujący format pracy to plansza 100×70 cm w układzie poziomym.

  W każdej z kategorii prace powinny zawierać: wizualizację i widoki elewacji. Dodatkowo mile widziane będą również rzuty kondygnacji z opisem funkcji w I kategorii lub opisem koncepcji projektu w przypadku II kategorii konkursowej. Ewentualnie projekt elewacji klinkierowej lub detalu elewacji klinkierowej.

  Szczegółowe wytyczne dotyczące prac konkursowych dostępne są w regulaminie. Prace konkursowe należy nadsyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym, za pośrednictwem strony internetowej konkursu w formie elektronicznej.

  nagrody

  W obu kategoriach zostaną przyznane następujące nagrody:

  • I Nagroda: 5 000 zł (*w przypadku prac zbiorowych 2.500 zł dla każdego ze współautorów), dwumiesięczny płatny staż dla jednej osoby w renomowanym biurze projektowym (*przy pracach zbiorowych jednomiesięczny dla każdego ze współautorów nagrodzonego projektu),
  • II Nagroda: 5 000 zł,
  • III Nagroda: 3 000 zł,
  • Wyróżnienie specjalne.

  kalendarium

  • termin składania prac: do 6 maja 2023 roku (wyłącznie drogą elektroniczną),
  • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 14 czerwca 2024 roku w siedzibie SARP w Warszawie.

  sąd konkursowy

  W skład sądu konkursowego wchodzą:

  • Agnieszka Kalinowska-Sołtys,
  • Daria Kieżun,
  • Jan Belina-Brzozowski,
  • Grzegorz Stiasny,
  • Marek Furmańczyk.

  Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o walory plastyczne przedstawionych rozwiązań, ich funkcjonalność oraz kreatywność, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykorzystania wyrobów klinkierowych co najmniej jednej z firm: RÖBEN, Wienerberger, Lode (Lhl), King Klinker, Vandersanden, Zcb Gołowczyński. Tekstury i informacje dotyczące produktów dostępne są na stronach internetowych producentów.

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania dostępne na oficjalnej stronie konkursu.

  warunki

  https://www.konkursarchitekturyceglanej.pl/

  regulamin

  https://www.konkursarchitekturyceglanej.pl/media/KAC_regulamin-2023-08-08.pdf

  Bielsko-Biała

  termin składania prac

  29.04.2024

  Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. Zieloną Biblioteką w Bielsku-Białej

  organizator: Miasto Bielsko-Biała, SARP Bielsko-Biała

  Miasto Bielsko-Biała wraz z SARP Oddział Bielsko-Biała organizują konkurs na opracowanie koncepcji nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka. Zadaniem jest również projekt Książnicy Beskidzkiej. Składanie wniosków o udział w konkursie mija 6 lutego br.

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.

  warunki

  Konkurs jest ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny. Konkurs otrzymał numer konkursowy SARP 1054.

  Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. Zieloną Biblioteką w Bielsku-Białej (jako dwóch oddzielnych lub jednego obiektu) wraz z garażem podziemnym na około 100 samochodów osobowych oraz zagospodarowaniem terenu inwestycji jako obszaru opracowania, związanego bezpośrednio z projektowanym obiektem/obiektami.

  Maksymalny, szacunkowy, planowany łączny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie pracy konkursowej na dzień ogłaszania Konkursu wynosi 100 000 000,00 PLN netto. 

  Maksymalny, nieprzekraczalny koszt zamówienia, którego będzie dotyczyć zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika konkursu – autora wybranej pracy konkursowej, wynosi: 5 000 000,00 PLN netto.

  Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie wniosku uważa się również wykonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.

  Inwestycja, przewidziana w planach rozwoju Bielska-Białej, w ramach wizji rozwoju miasta przez pryzmat kultury, wpisana została do oferty konkursowej organizacji Europejskiej Stolicy Kultury. Z opisów opracowania (Bidbook preselekcyjny Miasto Splotów):

  „Teatr Lalek Banialuka im. J. Zitzmana jest jednym z najstarszych teatrów lalek w Polsce i najbardziej znanych w kraju i na świecie. Posiada
  dwie sceny oraz wyjątkowe pracownie rzemieślnicze. Jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, jednego z najważniejszych przeglądów lalkarskich świata. Planujemy budowę nowej siedziby teatru z uwagi na to, że wybudowana zaraz po II wojnie światowej przestrzeń przestaje spełniać nie tylko oczekiwania widzów, lecz także uniemożliwia dalszy rozwój teatru oraz nie spełnia wymogów dostępności”.

  Obszar opracowania

  Granica obszaru opracowania, zaznaczona na mapie stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu, obejmuje teren położony przy linii kolejowej biegnącej przy jego zachodniej granicy, ograniczony od północy ulicą PCK oraz ulicą Władysława Broniewskiego od strony wschodniej. Na obszarze znajduje się obecnie parking miejski oraz przestrzeń wykorzystywana na targowisko, a także przeznaczony do rozbiórki trzykondygnacyjny budynek zlokalizowany w południowej części terenu opracowania. W sąsiedztwie znajduje się przystanek kolejowy Bielsko-Biała Lipnik.

  Powierzchnia terenu wynosi około 1,2358 ha. Obszar opracowania konkursowego objęty jest zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nr 081. Tekst oraz rysunek planu dostępne są pod tym linkiem.

  Program funkcjonalny

  Nowa siedziba Teatru Banialuka im. Jerzego Zitzmana ma zajmować powierzchnię użytkową wynoszącą około 5 500 metrów kwadratowych. Wytyczne dotyczące scen i infrastruktury, strefy widza, działu pracowni teatralnych, pomieszczeń administracyjnych, pomieszczeń infrastruktury techniczno-teleinformatycznej, a także infrastruktury zewnętrznej zostały dokładnie opisane w załączniku nr 11 do regulaminu konkursu. 

  Oddział Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. Zielona Biblioteka ma zajmować powierzchnię użytkową wynoszącą około 3 500 metrów kwadratowych. Wytyczne dla Zielonej Biblioteki przedstawione jako sugestie dla projektantów zostały opisane w załączniku nr 12 do regulaminu.

  Garaż podziemny dla okołu 100 samochodów będzie zajmować powierzchnia 3 tys. metrów kwadratowych. Należy zapewnić bezpośredni dostęp do garażu z przestrzeni teatru oraz biblioteki.

  Powierzchnia użytkowa budynku/budynków, zdefiniowana jako suma powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń, z powierzchnią komunikacji, pomieszczeń gospodarczych i garażu podziemnego włącznie, nie może przekroczyć 12 tys. metrów kwadratowych.

  Zagospodarowanie powinno obejmować, stosowne do funkcji i formy budynku/budynków, dojazdy, dojścia, miejsca postojowe (w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami), miejsca postojowe dla autokarów, miejsca postojowe dla rowerów, powierzchnię biologicznie czynną, miejsce przeznaczone na targowisko, które odbywa się tymczasowo w dni targowe lub w wybrane dni tygodnia oraz ewentualnie inne elementy. Wytyczne odnośnie komunikacji dostępne są w załączniku nr 13.

  Inne wymagania:

  • zachowanie funkcji targowiska (należy przewidzieć miejsce na targowisko w obrębie terenu opracowania),
  • należy uwzględnić rozbiórkę trzykondygnacyjnego (poddasze użytkowe) budynku zlokalizowanego w południowej części terenu opracowania o pow. zabudowy ok. 450 metrów kwadratowych,
  • należy zapewnić powiązanie komunikacyjne piesze z komunikacją publiczną oraz kierunkami: ul. 1 Maja, ul. Zielona,
  • należy zapewnić pełną dostępność przestrzeni publicznych we wszystkich obiektach, które to przestrzenie powinny umożliwiać ich swobodne użytkowanie przez wszystkich użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania,
  • szczególną uwagę należy zwrócić na ekonomikę proponowanych rozwiązań, tak aby zoptymalizować koszty procesu budowlanego, przyszłe koszty eksploatacyjne budynku oraz zapewnić jego pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
  • należy zadbać o zminimalizowanie śladu węglowego wbudowanego (powiązanego z produkcją materiałów budowlanych) oraz operacyjnego (liczonego w okresie użytkowania budynku, powiązanego ze zużyciem energii),
  • zastosowanie w obiekcie rozwiązań uwzględniających zwiększenie powierzchni zieleni (ściany, dach) oraz retencji wód opadowych wraz z wprowadzeniem w wytworzoną przestrzeń publiczną wody i zieleni,
  • należy uwzględnić warunki określone w następujących dokumentach planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, charakterystyka warunków przewietrzania miasta Bielsko-Biała.

  Praca konkursowa powinna składać się z:

  • części graficznej — maksymalnie cztery plansze w formacie 100×70 cm w układzie poziomym (plansze powinny zawierać: koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z zakresem opracowania konkursowego wykonaną na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500. rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200, minimum dwie elewacje w skali 1:200. minimum dwa charakterystyczne przekroje w skali 1:200, minimum pięć wizualizacji — w tym widok całego założenia, widok od strony wejścia głównego, a także wizualizacje wnętrz teatru oraz biblioteki, na planszach można zamieścić dodatkowe schematy i inne rysunki niezbędne dla przedstawienia koncepcji projektowej zgodnie z uznaniem),
  • części opisowej — tekst na maksymalnie 5 stronach formatu A4 oraz pomniejszone do formatu A3 plansze części graficznej (autorski opis koncepcji, wyjaśniający ideę przyjętych rozwiązań, zestawienie pomieszczeń, informacje cenowe),
  • karty identyfikacyjnej.

  kalendarium

  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 30 stycznia 2024 roku,
  • wnioski o dopuszczenie do konkursu: do 6 lutego 2024 roku, do godz. 15.00,
  • dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19 lutego 2024 roku,
  • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 4 marca 2024 roku,
  • termin składania prac: do 29 kwietnia 2024 roku, do godz. 15.00,
  • rozstrzygnięcie konkursu: 27 maja 2024 roku,
  • wystawa pokonkursowa: czerwiec 2024 roku.

  nagrody

  Organizator przewiduje następujące nagrody główne w wysokości brutto:

  • I Nagroda — 50 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
  • II Nagroda — 40 tys. zł,
  • III Nagroda — 30 tys. zł.

  Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  • atrakcyjność proponowanych rozwiązań,
  • sprawność funkcjonalno-użytkowa proponowanych rozwiązań,
  • zastosowanie rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko,
  • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji oraz do kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

  sąd konkursowy

  Sąd Konkursowy składa się z 10 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

  • Piotr Then – przewodniczący Sądu konkursowego, SARP Bielsko-Biała,
  • Adam Skrzypczak – sędzia referent, SARP Katowice,
  • Andrzej Ptaszkiewicz – SARP Bielsko-Biała,
  • Piotr Wróbel – SARP Kraków,
  • Mariusz Błażewicz – SARP Częstochowa,
  • Przemysław Kamiński,
  • Magdalena Marek,
  • Marcin Ulewicz,
  • Jacek Popławski,
  • Łucja Ruchała.

  Sędzią rezerwowym jest Piotr Kubańda (SARP Bielsko-Biała)

  Funkcję sekretarza organizacyjnego konkursu pełni Hubert Wąsek z SARP Częstochowa.

  Funkcję zastępców sekretarza pełnią:

  • Aleksandra Targiel-Kościelny, SARP Bielsko-Biała
  • Aleksandra Adamkiewicz, SARP Bielsko-Biała.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, materiały do pobrania, regulamin i załączniku do regulaminu dostępne są na stronie SARP Oddział Bielsko-Biała.

  warunki

  https://sarp.com.pl/node/57

  regulamin

  https://sarpbb.sharepoint.com/sites/KonkursySARPBB/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKonkursySARPBB%2FShared%20Documents%2FBRMBB%5F03%20Teatr%20Lalek%20Banialuka&p=true&ga=1

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  26.02.2024

  Konkurs projektowy „Spotkanie z naturą”

  organizator: Galeria Wnętrz City Meble, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Fundacja Sobole

  Ruszyła 7. edycja ogólnopolskiego konkursu dla młodych projektantów i projektantek. Tegoroczne wyzwanie to projekt „mebla” wspierającego spotkania międzygatunkowe. Na zgłoszenia macie czas do 26 lutego br.

  cel

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu pod hasłem „Spotkanie z naturą”.

  Celem konkursu, organizowanego od 2017 roku przez gdańską Galerię Wnętrz City Meble jest wyłonienie najlepszego projektu spośród nadesłanych prac. Tegoroczna edycja stawia przed projektantkami i projektantami wyzwanie polegające na stworzeniu „mebla” wspierającego spotkania międzygatunkowe na łonie natury, w zgodzie z ideą oraz wartościami marki DesignNature.

  Patronat i opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

  warunki

  Konkurs jest jednoetapowy i przeznaczony dla studentek i studentów kierunków artystycznych, przede wszystkim wzornictwa i architektury wnętrz w całej Polsce. W konkursie mogą wziąć udział również młodzi architekci, architektki, projektanci i projektantki.

  Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej obejmującej wszystkie poniższe dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
  • wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika,
  • projekt w formie graficznej.

  W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach. Można zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową.

  Prace konkursowe będą oceniane pod względem:

  • prawidłowej interpretacji tematu i użytych materiałów,
  • estetyki, jakości wykonanej pracy,
  • innowacyjności, oryginalności,
  • możliwości wdrożenia projektu do produkcji.

  kalendarium

  • termin składania prac: do 26 lutego 2024 roku do godz. 15.00,
  • rozstrzygnięcie konkursu: do 4 marca 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników: do 11 marca 2024 roku.

  nagrody

  Nagrodą Główną, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest wyjazd na międzynarodowe targi mebli i designu w MediolanieSalone del Mobile., który w 2024 roku odbędzie się od 16 do 21 kwietnia. Nagrodą jest również udział w Design Summer School w Sobolach w sezonie letnim 2024.

  Dodatkowo na wniosek jury nagrodą będzie możliwość realizacji projektu na terenie kreatywnego kampusu DesignNature.

  kapituła konkursu

  Oceny prac konkursowych, w szczególności projektów dokonuje kapituła konkursu, w skład której wejdą: przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz dwóch przedstawicieli organizatora. Pełna lista nazwisk zostanie ogłoszona na stronie konkursu.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://citymeble.com/gdansk/konkurs-inspirujacy-produkt,2021,pl.html

  regulamin

  https://citymeble.com/gdansk/files/2021/Regulamin_konkursu.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  29.02.2024

  Konkurs fotograficzny „(Nie)zapomniane zabytki”

  organizator: Stowarzyszenie „Wspólnota ARCHE”, ARCHE SA | inwestor: ARCHE SA

  Stowarzyszenie „Wspólnota ARCHE” organizuje 2. edycję konkursu fotograficznego „(Nie)zapomniane zabytki”, którego celem jest ukazanie zapomnianych miejsc i przeprowadzenie ich dokumentacji fotograficznej oraz nagłośnienie problemu rewitalizacji zabytków.

  „Miejsca, w których kończy się historia… Budynki, w których kończą się pewne losy… Warto zachować je, nie tylko w pamięci. Przecież tak wiele miejsc może przestać istnieć. Chrońmy je w sposób, jaki tylko potrafimy, gdyż to przestrzenie kształtują naszą tożsamość regionalną, społeczną i kulturową. Są częścią naszej historii” — czytamy na stronie konkursu.

  cel

  Konkurs „(Nie)zapomniane zabytki” powstał z myślą o dotarciu do zapomnianych miejsc i przeprowadzeniu ich dokumentacji fotograficznej oraz nagłośnienia problemu rewitalizacji zabytków.

  Celem konkursu jest dokumentacja miejsc zabytkowych i zachowanie ich stanu faktycznego na fotografii, a także zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań, eksplorowania zagrożonych całkowitą degradacją przestrzeni oraz zachowania obecnej materii tychże miejsc.

  Konkurs stanowi także pretekst do zwrócenia uwagi na problem rewitalizacji zabytków. Należy wskazać, że z każdym tego typu miejscem wiążą się historie ludzi, kształtowanie pokoleń i poczucia tożsamości. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na zachowanie pamięci o danym miejscu oraz zainteresowanie regionami i miastami Polski.

  warunki

  Konkurs ma charakter otwarty.

  Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnych pasji, kreatywnych, utalentowanych osób związanych z fotografią. Dla tych, dla których fotografia jest sposobem na ukazanie przemijającego czasu, otaczającego nas świata, wyrażenia własnych odczuć i emocji, wyłącznie własnym spojrzeniem przy pomocy aparatu.

  Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów, których fascynuje opowieść o przeszłości zamknięta w zabytkach.

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć obiektu lub obiektów zabytkowych, które są zaniedbane, w trakcie rozpadu, nikogo nie interesują. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia z dołączonymi zdjęciami zgłoszonymi do konkursu oraz odręcznie podpisanymi załącznikami: oświadczeniem, oraz umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych.

  Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres wspolnota@arche.pl. Fotografie przesłane droga elektroniczną winny być zapisane w formacie JPG, rozmiar w krótszym boku nie mniejszym niż 3000 px. Łączna waga plików nie powinna przekraczać 10 MB oraz jako odbitki fotograficzne w formacie 13×18 cm na adres: Stowarzyszenie Wspólnota Arche, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, z dopiskiem konkurs (Nie)zapomniane zabytki wraz z wymaganymi dokumentami.

  nagrody

  Nagrodą główną w konkursie jest voucher na pięciodniowy pobyt w wybranym Arche Hotelu z możliwością organizacji sesji zdjęciowej, podczas której fotografem będzie zwycięzca konkursu.

  Zgłoszone prace zostaną także zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie Cukrowni Żnin przy ulicy Janickiego 1 w Żninie oraz na stronie internetowej i FB organizatora.

  Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów. Przy ocenie prac nadesłanych na Konkurs będą uwzględnione: wartości artystyczne, poziom estetyczny, oryginalność i pomysłowość.

  kalendarium

  • termin składania prac — do 29 lutego 2024 roku, wymagane w wersji elektronicznej oraz papierowej,
  • rozstrzygnięcie konkursu — do 29 marca 2024 roku,
  • oficjalne ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa — 18 kwietnia 2024 roku na terenie Cukrowni Żnin podczas Forum Rewitalizacji.

  więcej informacji

  Więcej informacji, szczegółowe wytyczne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

  Przeczytajcie także wywiad z Władysławem Grochowskim, prezesem grupy ARCHE, oraz zobaczcie przykład zapomnianego zabytku, który może zyskać nowe życie — projekt Marcina Dryjera dotyczący Ośrodka Wypoczynkowego „Lucień”.

  warunki

  https://wspolnota.arche.pl/Aktualnosci/II-edycja-Konkursu-Fotograficznego-Niezapomniane-zabytki,982

  regulamin

  https://arche.pl/file/File_65799f07cbd56.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  15.03.2024

  2. edycja konkursu „Design For Future”

  organizator: Polska Izba Przemysłu Targowego

  Trwa 2. edycja studenckiego konkursu organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego „Design For Future”. Wyzwaniem jest projekt koncepcyjny stoiska targowego lub ekspozycji targowej.

  cel

  Celem konkursu jest propagowanie wśród młodego pokolenia projektantów nowatorskich rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie i działalności eventowej, budowanie potrzeby dbania o wysoką jakości usług w zakresie projektowania stoisk targowo-wystawienniczych oraz propagowanie ekologicznego podejścia do projektowania stoisk targowo-wystawienniczych ze szczególnym uwzględnieniem strategii jak najszybszego dojścia do zero netto emisji gazów CO₂.

  warunki

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu koncepcyjnego stoiska targowego / ekspozycji targowej.
  Konkurs skierowany jest do studentów i studentek kierunków architektury wnętrz i projektowania

  Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • ekspozycje targowe o powierzchni do 50 metrów kwadratowych,
  • ekspozycje targowe o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych.

  Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające aktualny status studenta szkoły wyższej, które w dniu zakończenia konkursu nie ukończyły 26 roku życia, posiadające miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełniące zdolność do czynności prawnych. 

  W konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem że praca zostanie zgłoszona przez jednego uczestnika — lidera zespołu. Maksymalna liczba członków zespołów to trzy osoby.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zgłoszenia wraz z aktualnym zaświadczeniem z uczelni o statusie studenta na rok akademicki 2023/2024 oraz z potwierdzaniem wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł do 15 stycznia 2024 roku, oraz wniosku konkursowego do 15 marca 2024 roku.

  Wnioski konkursowe powinny zawierać:

  • rysunek techniczny w skali – uczestnik zobowiązany jest do określenia skali w jakiej prezentuje pracę,
  • wizualizację koncepcji, na wizualizację koncepcji powinny składać się: zarówno wizualizacja w wersji elektronicznej oraz minimum 4 plansze o wymiarach 50 × 70 cm w rozdzielczości min. 150 dpi zawierające nazwę oraz krótki opis projektu'
  • opis projektu, w tym. m.in.: informację dot. powierzchni stoiska, opis materiałowy, 
  • dodatkowym atutem będzie makieta projektu (fotografie makiety o wymiarach 50×70 cm w rozdzielczości min. 150 dpi należy dołączyć do pracy konkursowej).

  nagrody

  W każdej z kategorii konkursowych jury przyznaje trzy nagrody.

  • I Nagroda — stypendium o wartości 3 tys. zł netto
  • II Nagroda — stypendium o wartości 1,5 tys. zł netto
  • III Nagroda — stypendium o wartości 1 tys. zł netto

  Jury może również przyznać dodatkową nagrodę Eco-Innovator — stypendium o wartości 1 000 zł netto, za projekt, który będzie stanowił przykład zrównoważonego stoiska / ekspozycji targowej.

  Wszyscy laureaci otrzymują również bilety wstępu na wybrane targi organizowane przez członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Dodatkowo laureaci I Nagrody będą mieli możliwość odbycia stażu w firmie budującej stoiska.

  Jury dokonuje oceny nadesłanej dokumentacji projektowej pod kątem następujących kryteriów:

  • nowatorskich rozwiązań architektonicznych w wystawiennictwie,
  • realizacji celów marketingowo-sprzedażowych,
  • stosowania nowych i ekologicznych technologii i materiałów,
  • ciekawej, nowoczesnej myśli wystawienniczej zrywającej z tradycyjnym rozumieniem stoisk.

  kalendarium

  • zgłoszenie udziału i wpłata wpisowego – do 15 stycznia 2024 roku,
  • składanie prac – do 15 marca 2024 roku,
  • obrady jury – kwiecień 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników – kwiecień/maj 2024 roku,
  • wręczenie nagród – maj/czerwiec 2024 roku.

  jury

  Jury konkursu jest powołane przez organizatora i składa się z ekspertów szkół wyższych z wydziału: projektowania/architektury wnętrz, wystawiennictwa, wzornictwa, marketingu, przedstawicieli mediów branży wnętrz i branży marketingu, praktyków w dziedzinie projektowania i budowy ekspozycji targowych i eventowych, reprezentujących organizatora konkursu.

  W skład jury wchodzą:

  • prof. Remigiusz Grochal – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa,
  • Maciej Sobolewski – właściciel firmy TECON SERVICE Kompleksowa Zabudowa Stoisk Targowych,
  • Alba Labuda – projektantka i właścicielka firmy labuda design,
  • Zbigniew Józefiok – dyrektor ds. Targowych Usług Technicznych MTP - Międzynarodowe Targi Poznańskie
  • dr. Beata Kozyra – prezeska zarządu, Polska Izba Przemysłu Targowego,
  • Łukasz Chęciński – Druk Poznań,
  • Krzysztof Paradowski – CMA Agency.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów i materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://polfair.pl/konkurs-dla-studentow-design-for-future-ii-edycja/

  regulamin

  https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-DFF_2023-2024-1.pdf

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  11.06.2024

  Konkurs Kaira Looro 2024

  organizator: Balouo Salo

  Trwa kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. W tym roku wyzwaniem, przed którym staną architekci, jest projekt Centrum Macierzyństwa w Afryce, na obszarach wiejskich w południowym Senegalu. Zwycięzca, zwyciężczyni lub zwycięzcy konkursu nie tylko będą mieli możliwość realizacji swojego pomysłu, ale także otrzymają nagrodę finansową i odbędą staż w japońskiej pracowni Kengo Kumy.
  Trwa kolejna edycja międzynarodowego konkursu architektonicznego Kaira Looro. W tym roku wyzwaniem, przed którym staną architekci, jest projekt Centrum Macierzyństwa w Afryce, na obszarach wiejskich w południowym Senegalu. Zwycięzca, zwyciężczyni lub zwycięzcy konkursu nie tylko będą mieli możliwość realizacji swojego pomysłu, ale także otrzymają nagrodę finansową i odbędą staż w japońskiej pracowni Kengo Kumy.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie projektu architektonicznego dla Centrum Macierzyństwa w południowym Senegalu, obiektu, który zapewniałby opiekę zdrowotną kobietom podczas całego okresu ciąży, miejsca przytulnego, dającego poczucie bezpieczeństwa i gwarantującego najwyższe warunki higieniczne i sanitarne zarówno kobietom w ciąży, noworodkom, jak i personelowi medycznemu.

  warunki

  Projekt może powstać w dowolnej wsi wybranej przez uczestnika na terenie południowego Senegalu, w obrębie działki o wymiarach 45 m długości na 15 m szerokości z jednym wejściem na długim boku od strony północnej. Powinien być zaplanowany tak, aby można go było wybudować wraz z lokalną społecznością — być łatwy do realizacji bez konieczności użycia skomplikowanego sprzętu i wykorzystywać naturalne materiały.

  Budynek musi być parterowy, jego maksymalna powierzchnia powinna wynosić 350 metrów kwadratowych, a całkowity koszt materiałów budowlanych nie może przekroczyć 70 000 EUR. Centrum powinno obejmować przyjazną dla pacjentek i ich bliskich recepcję i poczekalnię, obszar przeznaczony wyłącznie dla personelu opieki medycznej, pomieszczenie do badań i konsultacji medycznych, oddziały położnicze, obszar do odbierania porodu, w którym zapewnione będą najwyższej jakości higiena i oświetlenie, sterylna sala operacyjna oraz obszar obserwacji noworodków.

  W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespole liczącym maksymalnie pięć osób. Przynajmniej jeden z członków zespołu powinien mieć mniej niż 35 lat.
   
  Opłata za rejestrację wynosi odpowiednio:
  • podczas wczesnej rejestracji: 60 €
  • podczas standardowej rejestracji: 90 €
  • podczas późnej rejestracji: 120 €

  kalendarium

  • wczesna rejestracja: 12 stycznia — 29 lutego 2024 (23:59 UTC+0)
  • standardowa rejestracja: 1 marca — 8 kwietnia 2024 (23:59 UTC+0)
  • późna rejestracja: 9 kwietnia — 14 maja 2024 (23:59 UTC+0)
  • Termin składania prac: 11 czerwca 2024 (23:59 UTC+0)
  • Ogłoszenie wyników: 9 lipca 2024 

  nagrody

  • I Nagroda: 5 000 €, budowa i staż w Kengo Kuma & Associates w Japonii
  • II Nagroda: 2 000 €, staż w EMBT Architects w Hiszpanii
  • III Nagroda: 1 000 €, staż w SBGA Blengini Ghirardelli we Włoszech
  • Dwa wyróżnienia: 100 €

  sąd konkursowy

  • Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associates)
  • Benedetta Tagliabue (EMBT Architects)
  • Agostino Ghirardelli (SBGA | Blengini Ghirardelli)
  • Mario Cucinella (Mario Cucinella Architects)
  • Urko Sanchez (Urko Sanchez Architects)
  • Tosin Oshinowo (Oshinowo Studio)
  • Raul Pantaleo (TAM Associati)
  • Emmanuelle Moureaux (Emmanuelle Moureaux Architecture + Design)
  • Saad El Kabbaj, Driss KettaniMohamed Amine Siana (Maroc)

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin i materiały do pobrania dla uczestników, znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

  warunki

  https://www.kairalooro.com/competition_maternitycenter/en_brief-architecture-competition.html

  regulamin

  https://www.kairalooro.com/

  Kcynia

  termin składania prac

  29.02.2024

  Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji części rynku w Kcyni

  organizator: Urząd Miejski w Kcyni | inwestor: Gmina Kcynia

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu wskazanego w regulaminie, z uwzględnieniem zarówno charakteru przedsięwzięcia, jak i wpasowania się pod względem urbanistycznym i architektonicznym w otoczenie i krajobraz.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu wskazanego w regulaminie, z uwzględnieniem zarówno charakteru przedsięwzięcia, jak i wpasowania się pod względem urbanistycznym i architektonicznym w otoczenie i krajobraz.

  warunki

  Konkurs jest jednoetapowy i otwarty. Koncepcja architektoniczna powinna uwzględniać analizę walorów krajobrazowych terenu i historycznych, z uwzględnieniem zabudowy
  i zagospodarowania terenów sąsiadujących oraz istniejącego układu drogowego. Wskazać pomysł na przebudowę fontanny oraz określić miejsce na upamiętnienie postaci i dorobku prof. Jana Czochralskiego.

  Koncepcje będą oceniane przez nastepujące kryteria:

  • atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania m.in. podkreślenie wyjątkowości miejsca, jego istniejącego charakteru, kontekstu historycznego miejsca; zastosowanie nowatorskich rozwiązań — 0-10 pkt.,
  • walory funkcjonalno-użytkowe i przestrzenne zaprojektowanego zagospodarowania m.in. wykorzystanie przyjaznych środowisku materiałów oraz zielonej infrastruktury — 0-10 pkt.,
  • możliwość realizacji i ekonomika przyjętych rozwiązań — 0-10 pkt.

  nagrody

  Organizator przewiduję nagrodę w wysokości 10 000 złotych brutto. 

  kalendarium

  • Termin zadawania pytań — do 20 stycznia 2024 r.,
  • Składanie prac konkursowych — do 29 lutego 2024 r. do godz. 15:00.,
  • Ogłoszenie wyników konkursu — do końca marca 2024 r.

  sąd konkursowy

  W skład komisji konkursowej według regulaminu wejdą:

  • Przewodniczący Komisji: Burmistrz Kcyni
  • Przedstawiciele Rady Miejskiej w Kcyni
  • Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kcyni

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne na stronie organizatora.

  warunki

  https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1338/242/zarzadzenie-nr-1582023-burmistrza-kcyni-z-dnia-30-listopada-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-modernizacji-czesci-rynku-w-kcyni.html?fbclid=IwAR1WDPmviLfYVXnt0Qw

  regulamin

  https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/download/attachment/2400/1582023.pdf

  Kraków

  termin składania prac

  27.03.2024

  Konkursu studencki w ramach VIII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz na wykonanie projektu przestrzeni dziedzińca przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie

  organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Wydział Architektury Wnętrz

  Trwa rejestracja do konkursu studenckiego 8. edycji Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – IMDB Krakow 2024. Tematem tegorocznego konkursu jest projekt wnętrza dziedzińca przy ulicy Syrokomli 21 w Krakowie.

  cel

  Zadanie projektowe polega na wykonaniu projektu koncepcyjnego przestrzeni dziedzińca Syrokomli 21 w Krakowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym koncepcji projektowych.

  Przestrzeń podwórza przy ul. Syrokomli 21 jest wspólna dla dwóch wydziałów ASP — Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz — dyscyplin, które panują nad przestrzenią 2D i 3D. Lewe skrzydło budynku przypisane zostało Wydziałowi Architektury Wnętrz, prawe Wydziałowi Grafiki.

  Zadanie konkursowe polega na znalezieniu nowej, projektowej odpowiedzi na definicję przestrzeni, która jest wspólna, towarzysząca, otwierająca na nowe funkcje, które wspierać będą budowanie relacji między ludźmi w oparciu o sztukę — bycie jej twórcą i odbiorcą. Głównymi użytkownikami zaprojektowanej przestrzeni powinni być studenci i pracownicy tych wydziałów.

  warunki

  Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby studiujące na wydziałach architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, architektury i innych, pokrewnych kierunków, kształcące się na państwowych i prywatnych uczelniach projektowych i architektonicznych w kraju i za granicą na studiach I. bądź II. stopnia lub jednolitych magisterskich.

  Przedmiotem konkursu jest projekt (wnętrza) podwórza nowo otwartej przy ul. Syrokomli 21 siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie. Głównymi użytkownikami zaprojektowanej przestrzeni powinni być studenci i pracownicy tych wydziałów. W projekcie należy zapewnić bezpieczną komunikację między budynkami, dostęp do agregatu oraz uwzględnić drogę przeciwpożarową/ewakuacyjną.

  Obiekt przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie został wybudowany w latach 1913-1921 według projektu architekta Jana Zawiejskiego. W czasie I wojny światowej i tuż po niej pełnił rolę samoistnego przytułku dla ofiar. Dopiero kilka lat później został wykończony, stając się szkołą zawodową dla dziewcząt. Do 2012 roku budynek był siedzibą Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie. Trzy lata później stał się własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

  Od roku akademickiego 2023/2024, po gruntownym remoncie i dostosowaniu do potrzeb nowych użytkowników, budynek stał się siedzibą Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.

  Zadanie stanowi:

  • wyzwanie polegające na ucieczce (spacescape) od standardowych definicji, szablonów i skrótów myślowych, schematów poznawczych, które przyjmujemy jako pewnik, bezrefleksyjnie podchodząc do projektowania,
  • próbę odkrycia niewydeptanej ścieżki (spacexperiment), znalezienia skrótu, skoku w przyszłość niezdefiniowaną przez sztuczną inteligencję, zdolną wygenerować jedynie sztuczne rozwiązania faktycznych problemów projektowych,
  • stworzenie projektu, polegającego na zbudowaniu na nowo bliskości, relacji między człowiekiem i człowiekiem, bez pośrednictwa wirtualnych protez. Przestrzeń tego dziedzińca chce być blisko ludzi, chce się dać doświadczać (spacexperience).

  Przestrzeń wewnętrznego dziedzińca budynku przy ulicy Syrokomli to wnętrze, które zawiera w sobie niewidzialne punkty wiążące je w całość, od poziomu ziemi po czwartą kondygnację. To obszar, który styka się z innymi, znajdującymi się wewnątrz budynku przez 85 śluz — okien. Można określić przestrzeń poprzez powierzchnię, jaką zajmuje: dziedziniec wewnętrzny to 698 m2, z czego na powierzchni 82 mwznosi się wolnostojący budynek — zwornik, jądro tej przestrzeni, czy może jej zator?

  Można opisać przestrzeń, posługując się bryłami, również tymi zbudowanymi z powietrza: obszar poddany opracowaniu ma 14 638 m3 objętości, a wykorzystanie tej materii może wymagać uruchomienia pracy wszystkich zmysłów.

  W ramach opracowania konkursowego uczestnicy zobowiązani są do przygotowania pracy zawierającej:

  • idee i założenia projektowe,
  • charakterystykę i sposób użytkowania,
  • wykaz zastosowanych elementów.

  Prezentacja projektu w następujących formatach do wyboru:

  • plansza 70×100 cm (max. 3 szt.) w formie wydruku na płycie PVC + zapis projektu na P-Drive w formacie jpg w rozdzielczości 72 dpi CMYK,
  • prezentacja w formie plików jpg – max. 10 szt. przeznaczona do publikacji w mediach społecznościowych, wraz z opisem projektu o objętości max. 700 znaków w języku polskim lub angielskim (dotyczy uczestników spoza PL), w pliku Word — zapis na Pendrive 1200×1200 pix. 72 dpi RGB.

  Prace konkursowe mają stanowić oryginalne dzieło artystyczne będące koncepcyjnym opracowaniem projektowym spełniającym założenia konkursowe.

  Prace konkursowe nie mogę być wykonane z użyciem technologii AI (sztucznej inteligencji).

  Zabezpieczone prace mają być przekazane w odpowiednim opakowaniu. W każdym opakowaniu może znajdować się tylko jedna praca konkursowa. Do zewnętrznej powierzchni paczki dołączona ma być zapieczętowana koperta z oryginałem wypełnionego wniosku podpisana indywidualnym kodem. W przypadku wysyłania pracy pocztą kurierską należy nakleić kopertę na opakowanie projektu w taki sposób, aby nie odkleiła się w czasie dostarczania przesyłki przez kuriera. Koperta nie może zostać umieszczona wewnątrz opakowania.

  Wszystkie formy prezentacji projektu konkursowego pozostają anonimowe. Opracowania nie mogą posiadać żadnych oznaczeń autorskich, takich jak imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów pracy czy nazwa grupy.

  kalendarium

  • rejestracja: do 22 marca 2024 roku,
  • termin składania prac konkursowych: do 27 marca 2024 do godz. 12.00,
  • rozstrzygnięcie konkursu: do 12 kwietnia 2024 roku.

  nagrody

  W Konkursie przyznane zostaną nagrody:

  • Grand Prix VIII Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz (fundowana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie) w wysokości 5 600 zł netto,
  • II Nagroda (fundowana przez Dziekana WAW ASP) w wysokości 3 900 zł netto,
  • III Nagroda 3 400 zł netto,
  • I Wyróżnienie honorowe,
  • II Wyróżnienie honorowe.

  jury

  W skład Jury Konkursu wejdą cieszące się autorytetem osobowości ze środowisk akademickich i projektowych, a także związanych z działalnością popularyzatorską w zakresie sztuki, architektury wnętrz i szeroko pojętego designu z kraju i zagranicy. Skład Jury zostanie oficjalnie ogłoszony do dnia 20 stycznia 2024 r.

  Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na:

  • ideę i wizjonerskie rozwiązania projektowe,
  • możliwość realizacji projektu,
  • funkcjonalność i różnorodność użytkowania,
  • twórczy wkład w aranżowanie przestrzeni relacji społecznych / międzyludzkich,
  • kontekst miejsca i użytkownika,
  • estetykę,
  • uwzględnienie życia społecznego,
  • artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prac konkursowych oraz zasadami składania zgłoszeń jest dostępny na stronie konkursu.

  warunki

  https://www.iidb.pl/

  regulamin

  https://www.iidb.pl/konkurs-na-wykonanie-projektu-wnetrza-podworza-nowej-siedziby-wydzialow-architektury-wnetrz-i

  międzynarodowy

  termin składania prac

  29.02.2024

  III edycja międzynarodowego konkursu „Paradyż Designers”

  organizator: Ceramika Paradyż

  Rozpoczęła się III edycja konkursu „Paradyż Designers”. Tegoroczne wyzwanie ma zasięg międzynarodowy i obejmuje projekt dowolnej przestrzeni z użyciem spieków wielkoformatowych TRI-D. Konkurs podzielony jest na kategorie: główną, specjalną i projekt studencki. Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Stowarzyszenie Architektów Wnętrz SAW .

  cel

  „Paradyż Designers” to już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Ceramikę Paradyż, polskiego producenta płytek ceramicznych odbywająca się pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i Stowarzyszenie Architektów Wnętrz SAW.

  Tym razem po raz pierwszy konkurs ma zasięg międzynarodowy.

  Celem konkursu jest zaprojektowanie przestrzeni z wykorzystaniem spieków wielkoformatowych TRI-D. Jak czytamy na stronie konkursu:

  „Ceramika Paradyż to jedna z nielicznych firm na świecie produkująca spieki wielkoformatowe TRI-D z wykorzystaniem innowacyjnej technologii umożliwiającej uzyskanie efektu barwnych »żył« w całym przekroju płyty. Różnorodne struktury spieków, naśladujące naturalny surowiec oferują nieograniczone możliwości projektowe w dowolnym stylu, od klasycznego, po nowoczesny minimalizm”.

  warunki

  Organizatorzy III edycji konkursu „Paradyż Designers stawiają na nieszablonowe i twórcze podejście do całego procesu projektowego. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu wizualizacji 3D koniecznie z wykorzystaniem kolekcji spieków wielkoformatowych TRI-D oraz opcjonalnie innych płytek z pełnej oferty marki Paradyż.

  W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby wykonujące zawód architekta, architekta wnętrz, projektanta, dekoratora wnętrz oraz studenci i studentki wyższych uczelni na kierunku związanym z architekturą, czy też architekturą wnętrz.

  Konkurs podzielony jest na kategorie:

  • główna — wizualizacja w formie grafiki 3D przedstawiająca aranżację przestrzeni z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D wykonana przez architektów i projektantów wnętrz,
  • specjalna — podzielona na podkategorie: produkt (wizualizacja w formie grafiki 3D z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D jako m.in. blaty kuchenne i łazienkowe, wyspy kuchenne, parapety, stoły, stoliki kawowe, kominki, czy donice), outdoor (wizualizacja w formie grafiki 3D z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D na zewnątrz budynków, jako elementów małej architektury), wnętrze (wizualizacja w formie grafiki 3D z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D wewnątrz budynków).
  • projekt studencki — wzualizacja w formie grafiki 3D przedstawiająca aranżację przestrzeni z zastosowaniem spieków wielkoformatowych TRI-D wykonana przez osoby studiujące.

  Obligatoryjne jest opublikowanie zadania konkursowego w swoich kanałach społecznościowych (Facebook lub Instagram) i oznaczenie hasztagami: #zadaniekonkursowe oraz #paradyzdesigners3. Publikacja powinna być udostępniona przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników konkursu przez komisję konkursową. Na czas trwania konkursu profil w mediach społecznościowych uczestnika powinien być publiczny.

  Wymagania techniczne zgłoszenia:

  • plik w formacie.jpg lub.png, max. 5 ujęć,
  • rozdzielczość pliku: 300 dpi,
  • maksymalna wielkość pliku: 10Mb,
  • brak jakichkolwiek logotypów, w tym logotypów związanych z marką Paradyż,
  • brak jakichkolwiek tekstów, podpisów, dopisków itp.,
  • wizualizacja musi respektować wszelkie aspekty sztuki budowlanej,
  • wskazanie wszystkich innych kolekcji (produktów) wykorzystanych w wizualizacji,
  • każde zgłoszenie powinno występować w formie pojedynczego projektu. W przypadku gdy na zgłoszenie składa się kilka rzutów tego samego pomieszczenia/ wnętrza dopuszcza się dodanie jednego kolażu, który podsumowuje całe pomieszczenie na jednej grafice.

  nagrody

  W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody.

  Nagrody w kategorii Głównej o łącznej wartości 24 000 EURO:

  • I Nagroda — 10 000 EURO,
  • II Nagroda — 5000 EURO,
  • III Nagroda — 3000 EURO.

  Nagrody w kategorii Specjalnej o łącznej wartości 9 000 EURO:

  • wnętrze — 1000 EURO,
  • produkt — 1000 EURO,
  • outdoor — 1000 EURO.

  Nagrody w kategorii projekt studencki o łącznej wartości 9 000 EURO:

  • I Nagroda — 2000 EURO,
  • II Nagroda — 1000 EURO,
  • III Nagroda — dwudniowy wyjazd w kwietniu na targi Salone del Mobile 2024. 

  Każda z nagrodzonych osób weźmie również udział w dwudniowym wyjeździe na targi Salone del Mobile 2024 w kwietniu 2024 roku.

  kalendarium

  • zgłaszanie projektów — do 29 lutego 2024 roku,
  • obrady jury — od 14 do 25 marca 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników konkursu — 28 marca 2024 roku.

  jury

  Prace konkursowe oceni jury w składzie:

  • Jürgen Mayer H. — przewodniczący jury, założyciel pracowni J. MAYER H.
  • David Basulto — ArchDaily,
  • Didier Faustino — architekt, artysta, dyrektor Mesarchitecture studio
  • Agnieszka Kalinowska-Sołtys — architektka, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich,
  • Oskar Zięta — Zieta studio,
  • Ewa P. Porębska,
  • Szymon Hanczar — hanczarstudio,
  • Przemo Łukasik — medusa group,
  • Magdalena Federowicz-Boule — Tremend
  • Jo Jurga  — projektantka przestrzeni,
  • Aldona Chudzicka — dyrektorka do spraw rozwoju produktu Ceramika Paradyż,
  • Alek Pluta — Nomadd Studio.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów i materiały do pobrania, tekstury, katalog i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://paradyzdesigners.com/

  regulamin

  https://paradyzdesigners.com/regulamin/

  międzynarodowy

  termin składania prac

  04.03.2024

  Konkurs OKNOPLAST dla sztuki

  organizator: OKNOLPAST, MOCAK

  OKNOPLAST we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK po raz drugi organizuje konkurs, którego tematem i polem do działań artystycznych jest okno, tworzące ramę dla sztuki.

  cel

  OKNOPLAST we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK po raz drugi organizuje konkurs, którego tematem i polem do działań artystycznych jest okno, tworzące ramę dla sztuki. Dozwolone są wszystkie techniki: rysunek, grafika, malarstwo, technika mieszana. Ważne jest jednak, aby nie zmieniać pierwotnego kształtu okna.

  „Sukces pierwszej edycji OKNOPLAST FOR ART był spektakularny i nie mieliśmy wątpliwości, że będziemy organizować kolejne edycje imprezy. Ponownie zapraszamy do udziału artystów z całej Europy. Nie ograniczamy wolności twórczej artystów w najmniejszym stopniu — można uczestniczyć w konkursie, będąc rysownikiem, grafikiem, malarzem, rzeźbiarzem, a nawet performerem. Jedno pozostaje niezmienne — obiektem, który musi być uwzględniony przez artystów podczas realizacji obiektów artystycznych, jest okno wyprodukowane przez OKNOPLAST. Dostarczymy je do pracowni artysty, aby to właśnie na nim wykonał swoją pracę” — mówi Magdalena Cedro-Czubaj, szefowa marketingu OKNOPLAST.

  Ubiegłorocznych zwycięzców i ich dzieła można poznać tutaj.

  warunki

  Konkurs ma formułę otwartą, międzynarodową, do którego prace mogą zgłaszać osoby mieszkające na terenie Unii Europejskiej.

  W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby: artystki i artyści, studentki / studenci lub absolwentki / absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Zaproszone są również osoby zajmujące się sztuką zawodowo, prowadzące swoją działalność i posiadające portfolio prac artystycznych.

  Prace mogą być tworzone w dowolnej technice i przy użyciu dowolnie wybranych materiałów. Zgłoszona praca musi być wykonana na oknie, ale bez modyfikacji jego ramy lub kształtu. Projekt artystyczny nie może zakładać zniszczenia okna — jego struktury, szyby i systemu otwierania.

  Każda uczestniczka i uczestnik może przesłać tylko jedną pracę, która jest wizualizacją. Będzie ona dla jury informacją, jaką formę ostatecznie przyjmie praca artystyczna. Przesłane propozycje muszą być pozbawione znaków wodnych, podpisów i innych treści identyfikujących autora.

  W konkursie mogą wziąć udział także grupy artystyczne lub współautorzy, zgłaszając jedną pracę. Praca konkursowa powinna zawierać: plik graficzny o maksymalnym rozmiarze 80 MB zawierający projekt konkursowy oraz potwierdzenie aktywności artystycznej poprzez dołączenie portfolio lub linku do strony internetowej zawierającej prace zgłaszającego.

  Dodatkowe pytania można kierować na adres art@oknoplast.com

  nagrody

  W konkursie przewidziane są trzy nagrody:

  • Nagroda Główna – 7 000 Euro,
  • II Nagroda – 3 000 Euro,
  • III Nagroda – 2 000 Euro.

  Każdy z nagrodzonych projektów zostanie następnie wykonany przez jego autora / autorkę na oknie dostarczonym przez OKNOPLAST.

  Zwycięskie prace plastyczne zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas specjalnej wystawy pokonkursowej w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – MOCAK.

  kalendarium

  • termin składania prac — do 4 marca 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników — najpóźniej do 13 maja 2024 roku,
  • wystawa pokonkursowa w Galerii Re — planowana na czerwiec 2024 roku.

  jury

  • prof. Andrzej Bednarczyk — malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz, profesor sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki i rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  • Maria Anna Potocka — krytyczka sztuki, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
  • Małgorzata Potocka — aktorka, reżyserka, producentka filmowa, artystka wizualna, dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
  • Andrzej Starmach — marszand, historyk sztuki i kolekcjoner, prowadzi Galerię Starmach w Krakowie
  • Edyta Kurpiel-Placek — kolekcjonerka sztuki, przedstawicielka firmy OKNOPLAST

  Jury będzie oceniało między innymi unikatowość projektu, technikę wykonania i wartość artystyczną.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, materiały oraz formularz aplikacyjny (w języku angielskim) znajdują się na stronie konkursu

  warunki

  https://art.oknoplast.com/

  regulamin

  https://art.oknoplast.com/PDF/PL-Regulamin-konkursu.pdf

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  17.03.2024

  Konkurs dla studentów – Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX

  organizator: CEMEX

  CEMEX Polska ogłosił 3. edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą innowacyjnym, zielonym rozwiązaniom technologicznym i produktowym dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Prace można zgłaszać do 17 marca 2024 roku.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, koncentrujących się na innowacyjnych rozwiązaniach zarówno technologicznych i produktowych, które przybliżą nas do osiągnięcia celów klimatycznych wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Firma Cemex w Europie wpisuje się w te działania, i w 2020 roku osiągnęła cel redukcji emisji CO₂ o 35% (w porównaniu z poziomem emisji CO₂ z 1990 roku ). Firma ogłosiła w ramach swojej strategii Future in Action, nawiązując do celów europejskich, redukcję emisji CO₂ w swoich zakładach w Europie o co najmniej 55% do 2030 roku.

  Cemex wierzy, że współpraca z uczelniami, studentami i absolwentami jest jedną z dróg do osiągnięcia dążenia do niskoemisyjnej przyszłości.

  Organizatorzy poszukują prac dyplomowych w co najmniej jednym z poniższych obszarów tematycznych:

  • zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej,
  • działania w celu redukcji CO₂ w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
  • ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań materiałowych ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
  • gospodarki o obiegu zamkniętym: zagospodarowania surowców odpadowych, przywrócenia materiałów do obiegu,
  • optymalizacji i poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

  „[...] Współpraca z uczelniami w tym zakresie to ważny krok w kierunku naszej wspólnej, zielonej przyszłości. Zmiany klimatyczne zachodzące w środowisku są nieodwracalne i nie sposób przed nimi uciec. Dlatego też tak istotne jest podejmowanie kroków prowadzących do zminimalizowania ich uciążliwości i przystosowania do aktualnych wyzwań klimatycznych. Cemex jako firma odpowiedzialna społecznie, rozumie te wyzwania i wie, jak istotna jest zmiana podejścia i szerzenie wiedzy wśród młodych pokoleń. ” — mówił Rafał Gajewski, przewodniczący kapituły konkursu, dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

  warunki

  Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione od września 2022 roku, niezgłaszane wcześniej do konkursu CEMEX.

  Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach.

  Etap I

  Zgłoszone przez uczestników streszczenia prac dyplomowych będą oceniane przez jury konkursu w dwóch kategoriach:

  • poprawność merytoryczna przygotowanych materiałów i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych,
  • innowacyjność i oryginalność tematu.

  Do II etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najwyżej ocenionych przez jury konkursu prac dyplomowych. O przejściu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

  Etap II

  W drugim etapie uczestnicy konkursu zostaną poproszenia o przesłanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku:

  • pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie.pdf,
  • skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat,
  • prezentacji w Power Point (niezbędnej do zaprezentowania pracy).

  Zgłoszone prace dyplomowe będą oceniane w trzech kategoriach:

  • poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych oraz kompletność przedstawienia zagadnienia,
  • oryginalność w zakresie problematyki i/lub rozwiązań technicznych,
  • możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w sektorze budowlanym.

  kalendarium

  • zgłoszenie prac do I etapu: do 17 marca 2024 roku,
  • ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do II etapu: do 15 kwietnia 2024 roku,
  • przesłanie prac wybranych w II etapie: do 30 kwietnia 2024 roku,
  • prezentacja prac przed jury: do końca czerwca 2024 roku,
  • ogłoszenie wyników: lato 2024 roku.

  nagrody

  • I Nagroda – 7 000 zł
  • II Nagroda – 5 000 zł
  • III Nagroda – 3 000 zł

  Promotor zwycięskiej pracy dyplomowej otrzyma nagrodę w wysokości 3,5 tys. zł, a promotorzy prac, które otrzymają II i III nagrodę odpowiednio 2,5 tys. zł i 1,5 tys. zł.

  Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

  jury i kapituła konkursu

  Jury konkursu składa się z 6 pracowników Cemex Polska pełniących funkcje menadżerów w różnych obszarach biznesowych firmy. Do zadań jury należy ocena zgłoszeń w pierwszym etapie konkursu oraz ocena nadesłanych w drugim etapie konkursu materiałów, na podstawie których jury przedstawia rekomendacje członkom kapituły.

  Kapituła konkursowa składa się z 5 członków zarządu Cemex Polska oraz 3 przedstawicieli uczelni technicznych w Polsce.

  Skład jury i kapituły konkursu zostanie opublikowany na stronie konkursu.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow

  regulamin

  https://www.cemex.pl/documents/46481509/55059614/Trzecia_edycja_regulamin_konkursu_Kreuj_zielona_+przyszlosc_c1.pdf/80137f2d-c6b6-72ce-9260-306147f7793b

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  30.05.2024

  XI edycja studenckiego konkursu International VELUX Award

  organizator: VELUX

  Grupa VELUX po raz jedenasty organizuje międzynarodowy studencki konkurs International VELUX Award, którego tematem przewodnim jest światło naturalne. Pula nagród to aż 30 tys. euro.

  cel

  Celem konkursu jest zachęcenie studentów i studentki architektury do podejmowania wyzwań i pogłębiania wiedzy na temat roli światła dziennego w architekturze, tego szczególnego i zawsze ważnego źródła energii, światła i życia. Nagroda ma na celu poszerzenie granic światła dziennego w architekturze, w tym estetyki, funkcjonalności, zrównoważonego rozwoju i interakcji między budynkami a środowiskiem.

  Jak twierdzą organizatorzy, jest to prawdopodobnie największy, międzynarodowy konkurs dla studentów architektury. Od początku konkursu, czyli od 2004 roku nadesłano ponad 6000 projektów, z 800 uczelni, ze 130 krajów z całego świata. Projekty nagradzane są w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania nad światłem naturalnym”.

  warunki

  Warunkiem koniecznym do złożenia pracy konkursowej jest wcześniejsza rejestracja — studenci muszą się zarejestrować, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę uczelni i kraj. Następnie mogą utworzyć zespół, dodać opiekuna naukowego (który również ma szansę na otrzymanie nagrody) i rozpocząć pracę nad projektem. 
  Organizatorzy zachęcają do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, złożonych z inżynierów, projektantów, architektów i architektów krajobrazu. Każdy student lub zespół studencki musi uzyskać poparcie i zgodę nauczyciela ze swojej uczelni.
  Rejestracja odbywa się pod adresem daylightandarchitecture.com/iva/ i trwa do 1 kwietnia 2024 roku. Drugi etap konkursu to złożenie pracy w terminie od 15 kwietnia do 30 maja 2024 roku.
  Studenci — indywidualnie lub zespołowo — mogą pracować nad projektami w dwóch kategoriach:
  • Światło naturalne w budynkach” — projekty, które przedstawiają obowiązujące warunki dostarczania światła dziennego i słonecznego do budynków — w tym wpływ konstrukcji budynku i kontekstu miejsca, orientacji, kształtu i wymiarów, otworów okiennych, ekranów, cieni, podziałów wewnętrznych, materiałów i warunków zewnętrznych. Analizowane są również sposoby kierowania i odbijania światła dziennego w miejskim kontekście. Szczególny nacisk organizatorzy kładą na architekturę dla zdrowia i dobrego samopoczucia oraz projekty, które stawiają czoła wyzwaniom stojącym przed miastami, społecznościami oraz w których światło dzienne i architektura mogą pomóc w tworzeniu zmian poprzez lepsze i zdrowsze środowisko życia; np. poprzez modernizację i zmianę przeznaczenia istniejących zasobów budowlanych.
  • Badania nad światłem naturalnym” — projekty dotyczące fizycznych właściwości światła, podstaw optyki i materiałów, a także rozwoju technologicznego, nowych materiałów, przechowywania lub transportu światła dziennego. Proponujące wykorzystanie światła dziennego w przestrzeni publicznej do celów funkcjonalnych, rekreacyjnych, kulturalnych lub duchowych oraz badające wpływ światła dziennego na stan umysłu, zdrowie i dobre samopoczucie.

  Każdy student lub zespół powinien mieć swojego opiekuna naukowego.

  nagrody

  Latem 2024 roku jury wybierze zwycięzców w obu kategoriach w każdym z pięciu regionów ustalonych przez Międzynarodową Unię Architektów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, obu Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki.
  Dziesięciu finalistów zaprezentuje jury swoje projekty osobiście, zimą 2024 roku. Wtedy jury wybierze jednego zwycięzcę głównego w każdej z kategorii konkursowych.

  Łączna pula nagród wynosi do 30 000 EUR. W zależności od ustaleń międzynarodowego jury przyznane zostaną:

  • Nagroda Główna w wysokości 5 000 EUR w każdej kategorii (4 000 EUR dla ucznia i 1 000 EUR dla opiekuna) za najbardziej wyróżniające się projekty,
  • Nagroda dla każdego regionu wynosi 1250 EUR w każdej kategorii (1000 EUR dla ucznia i 250 EUR dla nauczyciela),
  • jury może przyznać także nagrody specjalne, w tym nagrody za innowacyjne wykorzystanie produktów VELUX.

  kalendarium

  • koniec rejestracji — 1 kwietnia 2024 roku,
  • początek składania projektów — 15 kwietnia 2024 roku,
  • koniec składania projektów — 30 maja 2024 roku,
  • ogłoszenie zwycięzców regionalnych — lato 2024 roku
  • warsztaty dla zwycięzców regionalnych / prezentacje dla jury / ogłoszenie zwycięzców globalnych — zima 2024 roku.

  jury

  W skład jury wchodzą:

  • prof. Ewa Kuryłowicz — Kuryłowicz & Associates,
  • Alberto Veiga — Barozzi Veiga,
  • Jenni Reuter — Aalto University,
  • Song Yehao — SUP Atelier, School of Architecture at Tsinghua University,
  • Kent Holm — VELUX.

  więcej informacji

  Więcej informacji znajdziecie na międzynarodowej stronie konkursu.

  warunki

  https://www.daylightandarchitecture.com/iva/

  regulamin

  https://www.daylightandarchitecture.com/award-brief/

  Poznań

  termin składania prac

  08.05.2024

  Konkurs realizacyjny na budynek Akademii Muzycznej w Poznaniu

  organizator: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, SARP Oddział Poznań | inwestor: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

  Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w drodze konkursu poszukuje pomysłu na projekt nowego budynku o funkcji kulturalno-dydaktyczno-naukowej. Współorganizatorem konkursu jest SARP Oddział Poznań.
  Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w drodze konkursu poszukuje pomysłu na projekt budynku o funkcji kulturalno-dydaktyczno-naukowej przy ulicy Grunwaldzkiej 22 na poznańskim Łazarzu. Współorganizatorem konkursu jest SARP Oddział Poznań.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wybranie najlepszej koncepcji budynku kulturalno-dydaktyczno-naukowego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu wraz z salą teatralno-estradową dla około 400 widzów i zagospodarowaniem terenu, biorąc pod uwagę określone w regulaminie kryteria architektoniczne, przestrzenne i funkcjonalno-użytkowe.

  warunki

  Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  Na działce będącej przedmiotem konkursu (przy ulicy Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu) znajduje się budynek dawnego kina Olimpia. Ze względu na jego stan techniczny podjęto decyzję o wyburzeniu istniejącej bryły i budowę nowej, dopasowanej do potrzeb uczelni. Realizacja nowego obiektu ma za zadanie zapewnić studentom kierunków związanych z muzyką estradową, teatralną i operową kontakt z prawdziwą sceną teatralną i żywą publicznością już w toku procesu dydaktycznego.

  Nowy budynek łączyć będzie funkcję sceny teatralno-estradowej (z widownią na około 400 miejsc), siedziby dla jedynych w tej części Europy studiów w specjalności lutnictwo artystyczne, a także siedziby Pracowni Nowych Praktyk Muzycznych oraz Instytutu Wokalistyki. W obiekcie zaplanowano także salę konferencyjną, studia muzyki filmowej, funkcje gastronomiczne, archiwum, pomieszczenia administracyjne oraz podziemny parking na minimum 100 miejsc postojowych.

  Budynek powinien odpowiadać współczesnym wymaganiom stawianym funkcji kulturalnej oraz dydaktyczno-naukowej w dziedzinie muzyki, zapewniać najwyższe standardy akustyczne. Dopuszczalne jest zarówno zaprojektowanie zwartej kubatury, jak i rozczłonkowanie bryły. Koncepcja powinna uwzględniać kontekst otoczenia i możliwie najlepiej uzupełniać urbanistycznie historyczny kwartał zabudowy. Projektowany budynek powinien być także przyjazny dla środowiska.

   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 100 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie pracy konkursowej
  • II Nagroda — 70 000 zł brutto
  • III Nagroda — 50 000 zł brutto
  • Dwa wyróżnienia — 30 000 zł brutto każde

  kalendarium

  • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 11 grudnia 2023 roku

  • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22 grudnia 2023 roku, do godz. 15.00

  • Ostateczny termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych: 8 stycznia 2024 roku

  • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania opracowań studialnych: 9 lutego 2024 roku

  • Ostateczny termin składania opracowań studialnych: 23 lutego 2024 roku, do godz. 15.00

  • Ostateczny termin powiadomienia uczestników o kwalifikacji do II etapu oraz zaproszeń do składania prac konkursowych: 15 marca 2024 roku
  • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: 12 kwietnia 2024 roku

  • Ostateczny termin składania prac konkursowych (plansze i opis): 8 maja 2024 roku, do godz. 15.00

  • Termin składania makiet prac konkursowych: 13 maja 2024 roku, do godz. 15.00
  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 31 maja 2024 roku

  sąd konkursowy

  • Piotr Śmierzewski — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Szczecin
  • Piotr Kamiński — SARP Oddział Poznań
  • Natalia Paszkowska — SARP Oddział Warszawa
  • Bartłomiej Nawrocki — SARP Oddział Katowice
  • Joanna Czech — przedstawicielka Biura MKZ Poznań
  • Piotr Sobczak — przedstawiciel WUIA, UM Poznań
  • prof. Marcin Baranowski — przedstawiciel zamawiającego
  • Michał Pawłowski — przedstawiciel zamawiającego
  • Jarosław Wroński — SARP Oddział Poznań
  • Magdalena Wypusz — sekretarza konkursu

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://poznan.sarp.pl/konkurs-realizacyjny-akademia-muzyczna/

  regulamin

  https://poznan.sarp.pl/wp-content/uploads/2023/11/8_AM_2023_Regulamin-konkursu-sig-1-1.pdf

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  29.03.2024

  19. edycja międzynarodowego konkursu „SAINT-GOBAIN Architecture Student Contest”

  organizator: Saint-Gobain

  Trwa 19. edycja międzynarodowego konkursu „Architecture Student Contest”. Tym razem jako lokalizację organizatorzy wyzwali Helsinki, a wyzwaniem jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego w okolicy Viikki Research Farm i Veterinary Teaching Hospital. Projekty w etapie krajowym można zgłaszać do 29 marca 2024 roku.

  cel

  „Chcemy, aby nasz wspólny dom — ziemia była lepszym i piękniejszym miejscem do życia dla nas i przyszłych pokoleń. Możemy tego dokonać, chroniąc środowisko, ograniczając emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i surowców czy wreszcie dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynków. Budynki mogą i powinny być bardziej efektywne i bardziej przyjazne dla środowiska. Zależy nam na zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko w całym okresie eksploatacji budynku. Uniwersytety i politechniki kształcą przyszłe pokolenia architektów, a studenci już teraz tworzą naszą przyszłość. Razem możemy sprawić, że będzie lepsza” — piszą organizatorzy.

  Celem międzynarodowego konkursu dla studentów i studentek architektury jest opracowanie projektu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju, zarówno z myślą o ludziach, jak i naszej planecie. Budynki mają być wysoce energooszczędne, niskoemisyjne i oferować swoim mieszkańcom komfortowe środowisko, zapewniając im lepszą przestrzeń do życia, pracy i wypoczynku.

  Zadane konkursowe w edycji 2024 jest zlokalizowane w Finlandii, w Helsinkach.

  © Saint-Gobain

  warunki

  Zadaniem tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Grupę Saint-Gobain w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Helsińskim i miastem Helsinki jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego (dla mieszkańców i naukowców) na obszarze położonym w pobliżu Viikki Research Farm i Veterinary Teaching Hospital. Właścicielem nieruchomości na terenie objętym zadaniem konkursowym jest Uniwersytet Helsiński, który zlecił miastu Helsinki opracowanie planu jego rozwoju na najbliższe lata.

  Uczestnicy konkursu mają przedstawić wizję tego obszaru, uwzględniającą zarówno naturalne cechy lokalizacji, jak i oczekiwania studentów i naukowców zamieszkujących i odwiedzających ten obszar. Projekt obejmuje renowację istniejącego budynku, który będzie wykorzystywany jako miejsce zakwaterowania dla naukowców, a także budowę nowego budynku mieszkalnego. Propozycja powinna również uwzględniać połączenie z budynkiem Gardenia (obecnym najemcą jest browar rzemieślniczy CooHead Brew) i jego ogrodem japońskim oraz działaniami planowanymi na otaczających terenach zewnętrznych, ponieważ stare muzeum rolnicze zostanie wyburzone.

  Przedmiotem konkursu, jest stworzenie projektu zrównoważonej architektury zintegrowanej przestrzeni miejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu wymagań opisanych w zadaniu konkursowym, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne oraz kontekst regionalny, kulturowy i historyczny miasta Helsinki w Finlandii.

  Wszelkie wytyczne techniczne, jakie musi spełniać projekt, dostępne są w anglojęzycznej wersji regulaminu (załącznik nr 1).

  Uczestnikami konkursu mogą być studenci i studentki wydziałów architektury studiów wyższych. Uczestnicy muszą posiadać pełne prawa studenta, tzn. posiadać ważną legitymację studencką w roku akademickim 2023-2024.

  Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych, a w wyjątkowych sytuacjach, po akceptacji
  organizatora, również w zespołach 3-osobowych. Na zespół lub uczestnika przypada jeden projekt. Uczestnik nie może być częścią dwóch różnych zespołów składających projekt w tej samej edycji konkursu.

  Przez przystąpienie do konkursu rozumie się rejestrację zespołu poprzez międzynarodową stronę internetową konkursu zgodnie z wytycznymi
  w załączniku numer 1, do dnia 29 marca 2024 roku.

  Konkurs składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego.

  Praca konkursowa w etapie krajowym powinna zawierać elementy analogiczne do wymaganych w etapie międzynarodowym:

  • nazwę projektu (max. 60 znaków ze spacjami) oraz krótki opis projektu (max. 500 znaków ze spacjami) w języku polskim, w pliku tekstowym DOC,
  • prezentację projektu w pliku PDF (format 16:9, max. 50 MB),
  • wideo — prezentację projektu w pliku MP4, max. 600 MB, czas trwania max. 5 minut, video powinno zawierać 3-sekundowe intro Architecture Student Contest 2022 oraz bezpośrednio po nim planszę informacyjną: tytuł projektu, nr zespołu, imiona i nazwiska uczestników, nazwa uczelni,
  • grafiki w plikach JPG lub PNG o maksymalnej wadze do 10 MB: zabudowa model 3D (1 — 3 szt.), plan architektoniczny, izolacje,
  • zdjęcia uczestników oraz promotora projektu – pliki JPG lub PNG o wadze max. 10 MB
  • krótką biografia promotora projektu,
  • wszystkie elementy składowe pracy konkursowej powinny być przygotowane w języku polskim i umieszczone w jednym folderze.

  Prace konkursowe przesłane do krajowego etapu konkursu zostaną poddane ocenie jurorów według poniższych kryteriów, w zależności od charakteru projektowanego budynku. W przypadku projektu nowego budynku – waga 60%, w tym: architektura – waga 30%, zrównoważone budownictwo – waga 30% (projekt zrównoważony o zredukowanym śladzie węglowym, z uwzględnieniem cyrkularności oraz zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników, detale konstrukcji i fizyka budowli, właściwe zastosowanie produktów i rozwiązań Saint-Gobain).

  W przypadku renowacji – waga 40%, w tym: architektura 20%, zrównoważone budownictwo – waga 20%.

  Następnie spośród nadesłanych prac 11 kwietnia 2024 roku jury wyłoni 10 zespołów, które zostaną zaproszone do udziału w finale
  krajowym, podczas którego osobiście przedstawią swój projekt przed komisją.

  nagrody

  Nagrody w etapie krajowym:

  • I miejsce — 3000 PLN dla zespołu oraz dyplomy, udział w etapie międzynarodowym w Helsinkach,
  • II miejsce — 3000 PLN dla zespołu oraz dyplomy,
  • III miejsce — 1500 PLN dla zespołu oraz dyplomy.

  Nagrody w etapie międzynarodowym:

  • I miejsce — 5000 EUR dla zespołu oraz dyplomy,
  • II miejsce — 3000 EUR dla zespołu oraz dyplomy,
  • III miejsce — 1500 EUR dla zespołu oraz dyplomy,
  • Nagroda Specjalna — Teacher Prize — 1000 EUR dla zespołu,
  • Nagroda Studentów — Student Prize — 1000 EUR dla zespołu.

  kalendarium

  • rejestracja i zgłoszenie projektu w etapie krajowym — do 29 marca 2024 roku,
  • weryfikacja i ocena zgłoszonych projektów (etap krajowy) — od 4 do 11 kwietnia 2024 roku,
  • finał krajowy i rozstrzygnięcie konkursu krajowego — od 18 do 19 kwietnia 2024 roku,
  • przesłanie projektów zakwalifikowanych do etapu międzynarodowego — do 3 maja 2024 roku,
  • finał międzynarodowy i rozstrzygnięcie konkursu — od 10 do 12 czerwca 2024 roku.

  komisja konkursowa

  Na potrzeby etapu krajowego konkursu zostanie powołana specjalna komisja, w skład której wejdą zewnętrzni architekci oraz przedstawiciele środowisk branżowych (2-3 osoby), wewnętrzni eksperci Saint–Gobain (3-4 osoby). Skład osobowy zostanie ogłoszony przed oceną prac i ich kwalifikacją do udziału w finale krajowym.

  więcej informacji

  Więcej informacji, szczegółowe wytyczne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na międzynarodowej stronie konkursu.

  warunki

  https://www.saint-gobain.pl/konkurs-dla-studentow-architektury

  regulamin

  https://www.saint-gobain.pl/documents/inne/regulamin-architecture-student-contest-2024-pl-zabczniki-en.pdf

  Piaseczno

  termin składania prac

  07.05.2024

  Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową

  organizator: Gmina Piaseczno, Oddział Warszawski SARP

  Gmina Piaseczno w drodze konkursu szuka pomysłu na projekt budynków dla potrzeb urzędu oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.
  Gmina Piaseczno w drodze konkursu szuka pomysłu na projekt budynków dla potrzeb urzędu oraz Centrum Kultury z salą widowiskową. Konkurs współorganizuje Warszawski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

  cel

  Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji zespołu budynków administracji publicznej i kultury na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum
  Kultury z salą widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu.

  warunki

  Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

  W I etapie zakwalifikowani uczestnicy składać będą opracowania studialne, a w II — prace konkursowe oraz makietę.

  Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach — pierwszy z nich obejmować będzie Centrum Kultury z częścią garażu podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu, drugi zaś budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z częścią garażu podziemnego połączoną przestrzennie i funkcjonalnie z garażem podziemnym z etapu I.

   
  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 60 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
   zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie pracy konkursowej
  • II Nagroda — 50 000 zł brutto
  • III Nagroda — 40 000 zł brutto
  • Dwa wyróżnienia — 20 000 zł brutto każde

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24 listopada 2023 roku

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 30 listopada 2023 roku

  • Termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych: do 20 grudnia 2023 roku

  • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania opracowań studialnych: do 1 lutego 2024 roku

  • Termin składania opracowań studialnych: do 23 lutego 2024 roku, do godz. 15.00

  • Termin powiadomienia uczestników o kwalifikacji do II etapu oraz zaproszeń do składania prac konkursowych: do 12 marca 2024 roku
  • Zalecany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: do 11 kwietnia 2024 roku

  • Termin składania prac konkursowych: do 7 maja 2024 roku, do godz. 15.00

  • Termin składania makiet prac konkursowych: do 13 maja 2024 roku, do godz. 15.00
  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 21 maja 2024 roku

  sąd konkursowy

  • Andrzej Bulanda — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawski
  • Maria Saloni-Sadowska — sędzia referent, SARP Oddział Warszawski
  • Bartosz Lewandowski — asystent sędzi referent, SARP Oddział Warszawski
  • Robert Widz — sędzia ze strony organizatora
  • Agnieszka Zubala — sędzia ze strony organizatora
  • Kinga Socha — sędzia ze strony organizatora
  • Piotr Piętka — sędzia ze strony organizatora
  • Rafał Sieraczyński — sędzia ze strony organizatora
  • Rafał Mroczkowski — sekretarz konkursu, SARP Oddział Warszawski

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/

  regulamin

  https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/?page_id=1169

  Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

  W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

  Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

  Publikacja konkursów jest bezpłatna.

  KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
  Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
  CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
  INSPIRACJE