Become an A&B portal user and receive giveaways!
Become an A&B portal user and receive giveaways!
maximize

FORM, AESTHETICS AND FUNCTIONALITY WITHOUT COMPROMISE

07 of December '21

When commonly used solutions prove insufficient or become a limitation, modern membranes can be an excellent alternative. Associated, erroneously, exclusively with utilitarian solutions, for many years they have been a base of inspiration and a tool for creating new forms and shapes with total freedom.

22
www.produktydlaarchitekta.pl nazwa działu 23 FORMA, ESTETYKA I FUNKCJONALNOŚĆ BEZ KONIECZNOŚCI KOMPROMISU Gdy powszechnie stosowane
rozwiązania okazują się niewystarczające lub stają się ograniczeniem, nowoczesne membrany mogą być znakomitą alternatywą. Kojarzone,
błędnie, wyłącznie z rozwiązaniami utylitarnymi, od wielu lat stanowią bazę inspiracji oraz narzędzie tworzenia nowych form
i kształtów przy zachowaniu ich całkowitej dowolności. Grupa Serge Ferrari, od lat 70. XX w rozwijając technologię produkcji membran,
ich form, typów oraz poszerzając kolorystykę i uaktualniając ją zgodnie ze zmieniającymi się trendami, konsekwentnie dowodzi, że są one
doskonałym materiałem do stosowania w budownictwie, w obiektach o różnym przeznaczniu, zarówno tych zlokalizowanych
w centrach miast, na ich obrzeżach, ale także usytuowanych poza terenami zurbanizowanymi, służących celom sportowym, rozrywkowym
i rekreacyjnym, a także przemysłowym. Odpowiadając na potrzeby oraz sugestie architektów, konstruktorów, wykonawców
i inwestorów, Grupa Serge Ferrari produkuje obecnie specjalistyczne materiały przeznaczone do stosowania: • w architekturze napinanej:
zadaszeniach amfiteatrów, scen, stadionów, obiektów sportowych i przemysłowych ale także w budynkach i budowlach obsługujących
transport osobowy i towarowy; • jako zewnętrzna warstwa wykończeniowa fasad wentylowanych tekstylnych, łącząc funkcję estetyczną (forma,
kształt, kolor) z ochroną przed promieniowaniem słonecznym, wiatrem, czy deszczem; • celem poprawienia właściwości akustycznych
obiektów, dzięki parametrowi absorbcji akustycznej tkanin stosowanych w sufitach napinanych, panelach akustycznych, czy roletach
przeciwsłonecznych wewnętrznych; • w osłonach przeciwsłonecznych pionowych jak i poziomych: roletach zewnętrznych typu screen,
roletach wewnętrznych, żaglach przeciwsłonecznych, parasolach, markizach, pergolach i systemach zacienień przeszkleń wielkopowierzchniowych;
• w elementach wyposażenia wnętrz oraz przestrzeni wokół budynków: meble tapicerowane, meble ogrodowe, akcesoria służące wypoczynkowi
i relaksowi. W zależności od lokalizacji, przeznaczenia oraz funkcji obiektu, Grupa Serge Ferrari oferuje materiały certyfikowane
i przebadane w zakresie wytrzymałości mechanicznej, bezpieczeństwa pożarowego, jakości powietrza, właściwości bakterio-
i wirusobójczych, kontaktu ze skórą, odporności na rozdarcie, wycieranie, zabrudzenie oraz wielu innych czynników. Zachęcamy do zapoznania
się z naszą ofertą, za pomocą interaktywnej prezentacji poprzez zeskanowanie poniższego kodu QR (prosimy o pobranie pliku prezentacji
na dysk). Ochrona przed słońcem - Initial Grand Parilly w Lyonie, Francja © Aurélien Vivier Meble - Petale Collection © Expormim Ochrona
przed słońcem - Orange building w Lyonie, Francja © Aurélien Vivier Architektura napinana - Atyrau Youth Recreation Park w Kazachstanie

Stretched architecture - Atyrau Youth Recreation Park in Kazakhstan

© APS Investment LLP

Serge Ferrari Group, since the 1970s. Since the 1970s,developing the technology for the production of membranes, their forms, types, as well as expanding their colors and updating them in accordance with changing trends, has consistently proven that they are an excellent material for use in construction, inbuildings of various purposes, both those located in urban centers, on the outskirts of cities, but also those located outside urban areas, serving sports, entertainment and recreational purposes, as well as industrial.

Architektura napinana
- Atyrau Youth Recreation Park w Kazachstanie

Stretched architecture - Atyrau Youth Recreation Park in Kazakhstan

© APS Investment LLP

Responding to the needs and suggestions of architects, builders, contractors and investors, the Serge Ferrari Group now produces specialized materials for use:
- in tensioned architecture: canopies for amphitheaters, stages, stadiums, sports and industrial facilities but also in buildings and structures serving passenger and freight transport;

 Meble - Petale
Collection

Furniture - Petale Collection

© Expormim

- as an external finishing layer of ventilated textile facades, combining the aesthetic function (form, shape, color) with protection from sunlight, wind or rain;
- to improve the acoustic properties of buildings, thanks to the acoustic absorption parameter of fabrics used in stretch ceilings, acoustic panels, or interior sunshades;

Ochrona przed
słońcem - Initial Grand Parilly w Lyonie, Francja

Sun protection - Initial Grand Parilly in Lyon, France.

© Aurélien Vivier

- in vertical as well as horizontal sunshades: external screen roller blinds, internal roller blinds, sunscreen sails, umbrellas, awnings, pergolas and large-area glazing shading systems;
- in interior furnishings and spaces around buildings: upholstered furniture, garden furniture, accessories for rest and relaxation.

Ochrona przed
słońcem - Orange building w Lyonie, Francja

Sun protection - Orange building in Lyon, France

© Aurélien Vivier

Depending on the location, purpose and function of the facility, the Serge Ferrari Group offers materials certified and tested for mechanical strength, fire safety, air quality, bacterial and virucidal properties, skin contact, resistance to tearing, wiping, soiling and many other factors.

FORMA, ESTETYKA
I FUNKCJONALNOŚĆ BEZ KONIECZNOŚCI KOMPROMISU

FORM, AESTHETICS AND FUNCTIONALITY WITHOUT COMPROMISE

© SERGE FERRARI

For more information, visit the company's SERGE FERRARI page on the PdA portal

The vote has already been cast

INSPIRATIONS